Logotyp på utskrifter

Inredningsalliansen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareShop Concept Nässjö AB
KontaktpersonLinda Forsman
E-postlinda.forsman@itab.se
Telefonnummer0380-514802
Beviljat ESF-stöd3 749 814 kr
Total projektbudget3 749 814 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2012-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Inredningalliansen består av fem träindustriföretag verksamma i inredningsbranschen. Dessa vill analysera kompetensbehoven i branschen och genom utbildning av personalen skapa förutsättningar för framtida fortlevnad. Utbildningsinsatserna skall vara kopplade till de organisationsförändringar som är nödvändiga för att stå emot en ökad konkurrens från aktörer från andra länder. I samarbete med Träcentrum vill Inredningsalliansen också väcka intresse för att anpassa skolutbildningarna till marknadens behov och påverka ungdomar att välja träutbildning.

Bakgrund

Svensk träindustri står under en allt hårdare konkurrens från omvärlden, framförallt från lågkostnadsländer som Kina och från östeuropeiska länder. För att svensk träindustri ska kunna hävda sig behövs bland annat att man fortlöpande strävar mot ökad produktivitet, hög kvalitet, fokuserar på rätt tillverkning, på utveckling och optimering av tillverkningsprocessen. Innebörden av detta blir att detaljerna blir mer komplexa (får ett högre förädlingsvärde) och detsamma gäller för företagens tillverkningsprocesser. Även i de fall då man tillverkar detaljer med lägre förädlingsvärde ställs krav på mer kunnande inom automation och avancerad processövervakning.

Företag verksamma inom inredningssektorn är en viktig del i svensk träindustri och har ett långvarig tradition i regionen. De kunskaper som växt fram ur denna tradition är grundläggande för den yrkesskicklighet som finns i branschen. Många medarbetare saknar dock formell utbildning, men har trots detta goda kunskaper inom sitt respektive område. Det finns därför ett behov av att validera de kunskaper som finns, för att dels kunna ge personalen ett formellt kompetensbevis, dels för att kunna anpassa de utbildningar som behövs för varje enskild individ för att möta framtida utmaningar.

För företagen är det viktigt att anpassa sin organisation till en omvärld i ständig förändring. Detta kräver bland annat att de anställda behöver kunna arbeta bredare, med flera olika arbetsuppgifter. Ökad automation ställer också krav på medarbetarna och på hur arbetet organiseras.

För att samarbeta kring lösningar till dessa problem har 5 företag aktivt valt att gå in i detta projekt. Företagen i projektet utgör ett viktigt inslag i regionens näringsliv, dels i egenskap av arbetsgivare, dels som samverkande partner till övriga industrier i kommunerna. Det ömsesidiga beroende som finns gör att alla företag i regionen måste driva sin verksamhet på kostnadseffektivt sätt med välutbildad personal. Detta är en förutsättning för en fortsatt blomstrande framtid för småländsk industri.

Syfte

Det finns ett flerdelat syfte med projektet. Dels ska projektet säkerställa att de anställda har rätt kompetens för att möta framtida krav. Dels är syftet att på ett strategiskt strukturerat sätt höja kompetensen i branschen för att på så sätt hänga med i den tuffa konkurrensen och inte utmanövreras. Dessutom syftar projektet till att skapa förutsättningar för att anpassa organisationen för ett mer effektivt arbetssätt i produktionen. Ett fjärde syfte är att förbättra informationen om möjligheterna att utbilda sig till träarbetare i skolorna och ge en förståelse för vad arbetet innebär, samt tillsammans med kommunerna och utbildare utveckla träutbildningarna inom industriprogrammet. Avsikten är att säkra utbildningarna fortlevnad, de har periodvis haft låg rekrytering, genom att förbättra innehållet så att anställningsbarheten hos nyutbildade blir ännu högre, samt göra dem mer attraktiva för studerande genom att visa på framtidsmöjligheterna och ett nära samarbete mellan skola och näringsliv.

De olika syften projektet har bildar en helhet som betyder att förutsättningarna för att det även långsiktigt ska finnas en modern träindustri byggd på traditioner i regionen.

Målsättning

Minst 75% av deltagarna skall ha validerat sina kunskaper och utifrån valideringens resultat genomgått en utbildning som höjer deras kompetens, något som också ökar anställbarheten.

Ett mål är att efter projektet skall minst 2 konkreta förändringar i kursplanen för IP Trä ha genomförts och andelen 1:a-handssökande till programmet skall ha ökat med minst 10%.
Vi kommer att ta kontakt med gymnasieskolor i de aktuella kommunerna för att tillsammans med Träcentrum informera om projektet och om de behov av utbildning som kommit fram under detta. Vi kommer också att informera om utvecklingen och slutresultatet av detta. Vi har i ansökan inte tagit upp tid eller kostnader för detta. Vårt mål att minst 2 förändringar i kursplanen för IP Trä ska ha genomförts och att 10 % fler ska välja programmet i första hand hoppas vi kunna uppnå genom dessa informationsinsatser. Träcentrum kommer att ha en aktiv roll i detta.


Samtliga ska ha fått utbildning i jämställdhet och tillgänglighet.
I det deltagande företagen skall en positiv förändring mot en jämnare könsfördelning ha skett.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under hela projektet kommer vi att säkerställa att samtliga deltagare har möjlighet att deltaga i samtliga aktiviteter oberoende av eventuella funktionsnedsättningar.

Under mobiliseringsfasen ska ledningsgrupperna hos de deltagande aktörernas genomgå en utbildning avseende tillgänglighet. I genomförandefasen skall samtliga anställda få utbildning i jämställdhet och tillgänglighet.

Vi kommer också att göra en inventering hos de deltagande aktörerna som syftar till att identifiera eventuella brister i tillgängligheten på respektive arbetsplats. Denna inventering omfattar inte bara den fysiska miljön utan omfattar även social, kommunikativ och informativ tillgänglighet.


Jämställdhetsintegrering

Genom hela projektet kommer vi att anlägga ett jämställdhetsperspektiv. Branschen är av tradition mansdominerad, vilket präglat företagen. Vi tror att hela branschen skulle tjäna på att öka dynamiken genom en jämnare könsfördelning.

Under mobiliseringsfasen ska ledningsgrupperna hos de deltagande aktörernas genomgå en utbildning i jämställdhet och tillgänglighet. Hänsyn till dessa två områden ska också tas vid samtliga aktiviteter i projektet, såväl interna som externa. I genomförandefasen skall samtliga anställda få utbildning i jämställdhet och tillgänglighet.

Bland de anställda i de deltagande företagen är drygt 75 procent män. Denna siffra behöver radikalt justeras. Dock inser vi att detta är ett långsiktigt arbete. För att påbörja förändringsarbetet kommer vi i projektet att arbeta med ett antal olika aktiviteter. Vi kommer att kartlägga antalet kvinnor verksamma inom produktion och administration i respektive företag för att få en aktuell bild av förhållandena. Alla företag med fler än tjugofem anställda ska uppdatera sin jämställdhetsplan, vilken ska innehålla mätbara målsättningar.

I genomförandefasen kommer vi att säkerställa att både kvinnor och män genomför kompetensutvecklingen, säkerställa att nyrekryterade kvinnor får kompetensutveckling. Efter utbildningsfasen summerar vi hur många kvinnor som genomgått kompetensutveckling och jämför det med det totala antalet kvinnor i deltagande företagen.

Samarbetspartners

  • Stiftelsen Träcentrum Nässjö

Deltagande aktörer

  • Bending Group AB
  • Malmbäcksverken
  • Shop Concept Nässjö AB
  • SVENSKA MÖBEL I BFS AB
  • Åry Trays AB

Kommun

  • Nybro
  • Nässjö