Logotyp på utskrifter

Industrikompetens Södra Småland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet södra Småland
KontaktpersonNina Englund
E-postnina.englund@rfss.se
Telefonnummer0470-778516
Beviljat ESF-stöd6 841 527 kr
Total projektbudget6 841 527 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2010-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att möta lågkonjunkturen genom att höja kompetensen hos anställda inom främst tillverkningsindustrin i Kronobergs län. Det skall bl a bidra till ökad rörlighet och större möjligheter till nya jobb för de anställda. Projektet omfattar 27 företag och 1972 utbildningsplatser.

Bakgrund

Många företag i Kronobergs län drabbas nu hårt av den globala lågkonjunkturen. Under hösten 2008 har allt flera företag varslat om uppsägningar - främst gäller varslen kollektivanställda. Statistik visar att Kronobergs län tillhör de hårdast drabbade av alla län i Sverige. Per 081130 var ca 1100 personer varslade i länet. De län som har det svårast i detta avseende enligt aktuell statisitik i början av december är Blekinge, Gävleborg, Västra Götaland och Kronoberg. Under 2009 förväntas varslen resultera i ett stort antal uppsägningar av anställda.

Förprojekteringen visar att det främst är tillverkningsindustrin och byggsektorn som kommer att genomgå ett stålbad med kraftigt reducerad orderingång resulterande i minskad försäljning och en krympande verksamhet.

I Kronobergs län arbetar ca 25 % av den förvärvsarbetande dagbefolkningen inom tillverkningsindustrin (mot Riket ca 17 %). Industrin är också starkt exportberoende och därmed mer påverkad av förändringar i omvärlden såsom den nu aktuella globala konjunturnedgången. Det finns inget annat län som har en högre exportandel i sin tillverkningsindustri än Kronoberg.

I Kronobergs län finns också ett stort antal underleverantörer till verkstadsindustrin. Det är moderna teknikföretag som ändå, pga nya marknadsförutsättningar under och efter den globala lågkonjunturen, är i stort behov av utveckling och även i vissa fall omstrukturering.
Kompetensförsörjning är därvidlag den kanske mest avgörande frågan som kan utgöra skillnad mellan konkurs och överlevnad för många företag i industritäta Kronoberg.

Ytterst är det de anställda i företagen som riskerar att drabbas av den globala lågkonjunturen. Som nämndes ovan har antalet varsel om uppsägningar mångdubblats på kort tid under hösten 2008. Vi är nu i ett läge där vi inte vet hur många som verkligen kommer att sägas upp men man kan befara att det blir ett mycket stort antal personer under 2009 och 2010.

Detta projekt syftar till att motverka arbetslöshet och att rusta den enskilde inför framtiden. Vi vet inte hur länge lågkonjunkturen varar men vi vet att det kommer en högkonjunktur längre fram. För att då vara redo att möta en ökad efterfrågan med moderna produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser är det nödvändigt att företagen identifierar viktiga utvecklingsbehov och utbildar sina anställda. En högre kompetensnivå kan vara mycket värdefull när konjunkturen vänder, både för den enskilde och för företagen.

För ett visst antal personer kan det kompetenstillskott som en utbildning ger innebära en möjlighet att söka arbete på ett annat företag med behov att nyanställa. På så sätt kan rörligheten av arbetskraften öka tack vare kompetensutvecklingen som genomgående innebär att deltagarna får en mera uppdaterad kompetens.

Förprojekteringen har genomförts på initiativ av det nätverk som består av Regionförbundet södra Småland, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt näringslivscheferna i länet. Den har genomförts på kort tid under hösten 2008 till stor del med utgångspunkt i de aktuella behov som den allt djupare krisen i världsekonomin skapar. Detta projekt syftar bl a till att möta den djupa krisen inom industrin genom offensiva satsningar för att höja de anställdas kompetens.

Utifrån sina kunskaper om företagen i den egna kommunen har näringslivscheferena tagit kontakt med de mest utsatta företagen där de största behoven enligt ovanstående beskrivning återfinns.

Ambitionen har varit att till detta projekt få med ett stort antal företag med sammantaget många anställda inom tillverkningsindustrin från samtliga kommuner i Kronobergs län. Även byggsektorn förväntas få det mycket besvärligt under de närmaste åren. Bland deltagande företag återfinns därför även några byggföretag som prioriterats av näringslivscheferna. Sammantaget omfattar detta projekt 27 företag i 7 kommuner med totalt 3932 anställda varav 675 är kvinnor. Flertalet företag räknas som SME-företag med färre än 250 anställda. Vi har också med tre stora företag med mer än 250 anställda eftersom dessa är mycket betydelsefulla för sysselsättningen i Kronoberg och tillika har prioriterats av kommunernas näringslivskontor.

Responen från företagen har varit mycket god. Ofta har man lagt andra arbetsuppgifter åt sidan för att prioritera sammanställningar av underlag till denna ansökan. Samtliga deltagande företag har gjort detaljerade sammanställningar av de kurser/utbildningar som man nu vill prioritera för sin personal under 2009 och 2010. Vid sammanställningen av utbildningsbehoven har man utgått från de utvecklingssamtal som genomförts mellan chefer och medarbetare i företagen tidigare under året. Sammanställningarna har gjorts i en särskild mall som tagits fram av Regionförbundet. Företagen har även besvarat särskilda frågor om strategiska behov av förändring, aktuell marknadsbedömning, jämställdhet, tillgänglighet och varsel/uppsägningar.

Regionförbundet har i de inkomna strukturerade underlagen från företagen kunnat konstatera breda och stora behov som inte till fullo kan tillgodses i detta projekt. Prioriteringar har varit nödvändiga. I första hand har vi prioriterat utbildningar som omfattar deltagare från flera företag och som vi bedömer som särskilt angelägna för att göra deltagarna mera rörliga och attraktiva även för andra arbetsgivare.
Att genomföra utbildningar med många deltagare blir även mera kostnadseffektivt och gynnar dessutom en av grundtankarna med detta projekt - att sammanföra deltagare från olika företag. Kurser/utbildningar som innebär en mera begränsad och snäv kompetenshöjning till nyttja främst för den nuvarande arbetsgivaren har i allmänhet exkluderats. Kurser som breddar och ökar möjligheterna för deltagarna att söka andra jobb har således prioriterats. De kurser och utbildningar som vi prioriterat och som skall genomföras inom ramen för detta projekt återfinns under tid- och genomförandeplanen. De är uppdelade i 11 block.

Det är inte helt enkelt att idag förutsäga och beskriva hur den globala ekonomin och marknaderna för våra deltagande företag kommer att förändras under 2009. En planering för kompetensförsörjning som görs idag kan vara delvis inaktuell om ett halvår. Vi vill därför inleda vårt projekt med att uppdatera kompetensinventeringen för deltagande företag under maj/juni. Detta är nödvändigt eftersom många företag har uppgett under förprojekteringen att de kommer att säga upp anställda under 2009. Det går därför inte att säkert veta vilken personal som finns kvar på företagen under andra halvan av 2009 när utbildningen kan komma igång på allvar. Utbildningsinsatserna kan efter en uppdatering anpassas och svara mot aktuella behov och mot aktuell bemanning i företagen sommaren 2009. Även antalet deltagare som anges i denna ansökan är således preliminärt men torde ändå väl spegla den omfattning detta projekt kommer att få. Budgeten baseras på de behov som företagen har idag och svarar mot de utbildningar som återfinns i tid-och genomförandeplanen. Uppdatering av kompetensplaner görs naturligtvis inom ramen för befintlig budget.

Vi kommer självklart att kommunicera de förändringar och tillägg vi önskar göra i genomförandet med ESF-rådet för att få deras godkännnande innan utbildningarna genomförs.

Syfte

Projektet har följande syften:
1 Höjd kompetensnivå hos de anställda i särskilt utsatta företag inom främst tillverkningsindustrin i Kronobergs län.
2 Mer kvalificerade och utökade arbetsuppgifter för de anställda tack vare högre kompetens
3 Större rörlighet för arbetskraften inom och mellan företagen
4 Ökade förutsättningar för företagen att förbättra sina processer och rutiner samt att utveckla ny teknik, nya varor och nya tjänster som efterfrågas i framtiden.
5 Företag och anställda ska efter genomfört projekt vara bättre rustade att möta nödvändiga krav på förändringar och personalen ska även uppleva en starkare framtidstro.
6 Ökad samverkan mellan kommunernas näringslivskontor genom deras medverkan i ett samordnat och strukturerat projekt för företags-utveckling liksom mellan näringslivet/företagen, kommunerna samt Regionförbundet.
7 Ge Regionförbundet erfarenheter av att samordna kompetensutvecklingsinsatser för ett större antal företag i länet. Lärdomarna från detta projekt kan användas för att initera och genomföra liknande projekt i framtiden.

Målsättning

90% av deltagarna som genomgått utbildning ska uppleva att de fått bättre förutsättningar att klara av sina arbetsuppgifter.

40% av deltagarna ska efter projekttidens slut ha fått utökade eller nya arbetsuppgifter.

80 % av deltagarna ska uppleva att de blivit mer rörliga/attraktiva på arbetsmarknaden-med större möjligheter att erhålla ett nytt arbete, t ex efter en ev uppsägning.

Minst 3 nya nätverk ska bildas mellan företagen, eller mellan företag och andra aktörer med syfte att lära av varandra, öka erfarenhetsutbytet och skapa möjligheter till bättre resursutnyttjande inom och mellan företagen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen har identifierat ett litet antal anställda deltagare med funktionsnedsättningar som ev behöver kompenseras i en utbildningssituation (bl a en rullstolsburen person). Kompetenshöjande aktiviteter kommer att genomföras i huvudsak i externa lokaler hos utbildningsanordnare och till viss del i företagens egna lokaler. Vid kontakter med utbildningsanordare under förprojekteringen har frågan tagits upp. De två stora utbildningsaktörer i länet som sannolikt blir aktuella för att genomföra utbildningarna har hög kompetens inom området.
Vid genomförandet av projektet skall frågan om tillgänglighet lyftas vid träffarna med kontaktpersonerna och övriga nyckel-personer.
Vid genomförande av kurser och utbildningar skall utbildnings-lokalen anpassas och nödvändig utrustning anskaffas om det finns någon deltagare med särskilda behov. Detta krav kommer att vara tydligt i upphandlingsunderlagen inför utbildningarna.

Information om ett framtida projekt, t ex på arbetsplatsmöten, dess genomförande, resultat och effekter kommer att ske med de tekniska hjälpmedel som erfordras om någon har t ex syn- eller hörselproblem. Information ges i både skriftlig och muntlig form. Om någon anställd skulle ha svårigheter att tillgodogöra sig utbildning eller information i skriftlig eller muntlig form kommer anpassade stödresurser eller tekniska hjälpmedel att sättas in.

Jämställdhetsintegrering

I genomförandet vill vi uppnå att kvinnorna får ut minst lika mycket kompetensutveckling (mätt i SEK) som männen i förhållande till andel (17%). Detta kommer därför att särskilt uppmärksammas och beaktas vid den slutliga planeringen av utbildningsinsatserna i maj/juli.

Vi kommer att lyfta jämställdhetsfrågorna vid möten med kontaktpersonerna i företagen/möten med näringslivschefer m fl. Vidare avser vi att genomföra en gemensam, kortare utbildning i genuskunskap för dessa båda grupper samt ev även för ett urval av chefer och andra nyckelpersoner på företagen (såsom personalansvariga). Budget för detta har lagts till utbildningskostnaden (utöver bifogat kursprogram).

Det kanske mest effektiva sättet att få igång ett aktivt arbete med jämställdheten är att konkret visa vad en bristande jämställdhet leder till på den egna arbetsplatsen, vad den innebär utöver ojämlikheten i sig. Det kan handla om sådant som sämre tillvaratagande av de anställdas kapacitet, sämre utvecklingsarbete, onödiga konflikter, sämre lönsamhet etc. Dessa moment kommer att ingå i ovan nämnda utbildning och kan skapa motivation, inte minst hos chefer/ledare, att sedan gå vidare med konkreta satnsingar på ökad jämställdhet i den egna organistionen, t ex med hjälp av konsulter för organisationsutveckling.

Genusavsnitt kommer också att läggas in i framför allt ledarskaps- och projektutbildningarna, i utbildningarna i marknadsföring och försäljning med syfte att också diskutera synsätt och förutsättningar för att åstadkomma förändringar.

Deltagande aktörer

 • AB Oskar Sohlberg
 • ABT-Balken AB
 • Alvesta Galvanisering AB
 • Alvesta3Plåt AB
 • Arcoma AB
 • Balco AB
 • Banco Bryggeri AB
 • FINNVEDEN POWERTRAIN AB
 • Förvaltning för Arbete och lärande
 • Förvaltningen för Arbete och Välfärd
 • Getinge Disinfection AB
 • Hammarplast AB
 • Jitech AB
 • Kalmar Industries
 • Kommunkontoret
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunledningskontoret
 • Konga Mekaniska Verkstad AB
 • Lennart Ottossons Bygg & Fastighets AB
 • Norrhults Stålgjuteri AB
 • Polytec AB
 • Rolf Johanssons Schakt&Transp
 • Rottne Industri AB
 • Scandinavian Scale AB
 • Socialförvaltningen
 • socialnämnden
 • SPA-Produkter
 • Swepart Transmission AB
 • Tingsryds Industriteknik AB
 • Wexiödisk AB
 • Vi Företagare i Tingsryds komm
 • Willo Maskin AB
 • Växande Älmhult
 • Växjöfabriken Produktions AB
 • ölkölklö

Kommun

 • Alvesta
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Tingsryd
 • Uppvidinge
 • Växjö
 • Älmhult