Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Industriell & Teknisk kompetensutveckling för skola och näringsliv

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStiftelsen Träcentrum Nässjö
KontaktpersonUlrika Wikander
E-postulrika@tracentrum.se
Telefonnummer0380-55 43 14
Beviljat ESF-stöd396 481 kr
Total projektbudget396 481 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet kartlägger metoder för att höja skolpersonals kompetens inom trä, teknik och industri, vilket behövs då industrins utveckling gått mycket snabb. Kommande arbetskragsbehov inom träindustrin ökar behovet av kompetenta lärare och attraktiva utbildningar för nästa generation.

Bakgrund

Träcentrum har de senaste åren arbetat med ett flertal aktiviteter där vi har kommit i kontakt med olika yrkesgrupper inom skolan. Bland dessa ser vi fyra yrkesroller där det finns ett starkt bgehov av kompetensutveckling inom området trä, teknik och industri:

1) Yrkeslärare inom trä på gymnasienivå
2) Slöjdlärare trä på grundskolenivå
3) Studie- och yrkesvägledare på högstadier och gymnasieskolor
4) Grundskolelärare årskurs 1-6

Vi har förstått att det i många kommuner finns oerhört begränsade resurser för fortbildning och kompetensutveckling. Den snabba utvecklingstakten i industrin medför också att yrkeslärarnas kompetensutveckling måste ses över och aktualiseras.

Träindustrin, som är en mycket viktig näringsgren i regionen, står de kommande åren inför mycket stora arbetskraftsbehov. En stor andel av personalen i de träindustriella företagen kommer att gå i pension, och generationsskifte måste ske på en rad olika befattningar. Samtidigt har vi en situation där ungdomar inte gärna söker sig till träindustriella yrken. Vi anser att en viktig pusslebit för att öka barns- och ungdomars kunskap om och intresse för träbranschen är att säkerställa att de lärare som ska förmedla kunskap med koppling till ämnesområdet trä under skolgången har en modern och uppdaterad kunskap. Om inte den kunskap som förmedlas och lärs ut i skolorna är aktuell får inte barn och ungdomar en rättvisande bild av området och yrkeskategorierna som är kopplade till branschen. Det är också så att för framför allt yrkeslärare samt slöjdlärare inom trä, är det stora generationsskiften på gång. Detta innebär att man måste se till att göra de yrkeskategorierna attraktiva för ungdomar så att vi får nya lärare som kan undervisa i ämnet. Vi menar att en fokuserad satsning på kompetensutveckling för dessa grupper ökar attraktiviteten för ungdomar som funderar på att välja läraryrket som framtida yrkesinriktning.

Företagen i den träteknikindustriella industrin har stora arbetskraftsbehov de närmaste åren. För att få ny utbildad arbetskraft måste det finnas ungdomar som vill arbeta i dessa företag, och rätt kunskap och kompetens hos lärare och studievägledare som påverkar ungdomars yrkesval är en viktig faktor för företagens framtida överlevnad.

Syfte

Förprojekteringen har som syfte att:
-Tillsammans med representanter från fyra yrkeskategorier inom grund- och gymnasieskolan (beskrivna ovan) samt från industriella träföretag, komma fram till hur man på bästa sätt kan höja kompetensen inom området trä, teknik och industri.

-Ta fram en tids- och aktivitetsplan för ett projekt gällande att skapa ökad kompetens hos dessa fyra yrkeskategorier, samt för att därmed också ge barn och ungdomar i sin tur ökad kunskap om området trä och träindustri

-Kartlägga kompetensutvecklingsbehovet hos målgruppen för att få fram en översikt över vilka lärare på respektive skola som skall omfattas av ett kompetensutvecklingsprojekt.

-Kartlägga möjligheterna för skolan att samverka med personal inom näringslivet för gemensam kompetensutveckling.

Målsättning

Projektmål med förprojekteringen är att

1) Minst 50 kvinnor (lärare, studievägledare samt personal på träindustriella företag) ska delta i genomförandet av förprojekteringen i form av exempelvis fokusgruppintervjuer och personliga intervjuer.
2) Minst 50 män (lärare, studievägledare samt personal på träindustriella företag) ska delta i genomförandet av förprojekteringen i form av exempelvis fokusgruppintervjuer och personliga intervjuer.
3) Sammanlagt minst 10 skolor skall delta i förprojekteringen
4) Minst 3 andra möjliga samarbetspartners (exempelvis branschorganisationer, fackliga organisationer) ska delta i genomförandet av förprojekteringen.
5) En aktivitetsplan ska tas fram till 2009-03-31
6) En förankrad tidsplan ska tas fram till 2009-03-31
7) En kontaktlista ska skapas med namn på potentiella deltagare för planerade aktiviteter
8) En matris ska sammanställas över kompetensbehov hos de personer som deltar i förprojekteringen. Denna matris kan sedan utgöra utgångspunkt och modell för kommande aktiviteter att genomföra i påföljande projekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har en bild av vilka möjligheter personer med funktionshinder skulle ha dels i projektet och dels i yrken som omfattas av projektet. Vi vet dock inte hur korrekt vår bild är. Därför skall vi under förprojekteringen analysera hur vi på bästa sätt ska säkerställa en god tillgänglighet för personer med funktionshinder som skall medverka i projektet samt för personer som i framtiden vill arbeta inom projektets målgrupper.

Transnationellt samarbete

I förprojekteringen ska vi ta reda på om liknande projekt har bedrivits i något annat europeiskt land. Om vi hittar något sådant projekt skulle det kunna vara aktuellt med en koppling till genomförandeprojektet, om det kan vara till nytta för projektet och deltagarna.

Samarbetspartners

 • Nybro Företagsgrupp

Deltagande aktörer

 • AB Karl Andersson & söner
 • Brinellgymnasiet
 • Centralskolan
 • Grevhagskolan
 • Grimstorps Inredningar
 • Madesjöskolan
 • Mogärdeskolan
 • Njudungs gymnasieskola
 • Prästängsskolan
 • Tomaslunddskolan
 • Åkerskolan
 • Åkrahällskolan

Kommun

 • Eksjö
 • Jönköping
 • Nybro
 • Nässjö
 • Vetlanda