Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

INFRA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKultur och Fritidsförvalt
KontaktpersonBengt-Åke Thelin
E-postbengt-ake.thelin@vaggeryd.se
Telefonnummer0370-678179
Beviljat ESF-stöd4 365 338 kr
Total projektbudget8 688 485 kr
Projektperiod2010-11-01 till 2014-03-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

I de fyra samverkande GGVV-kommunerna finns fortfarande, många år efter sin ankomst till Sverige, personer som inte kommit in på arbetsmarknaden. Många är fortfarande beroende av introduktionsersättning eller försörjningsstöd av olika slag.
Målgruppen är invandrade kvinnor och män i åldern 16 – 64 år.
Projekt INFRA, Integration genom att Nyttja Föreningslivets Resurser och kontakter för att komma i Arbete, vill skapa plattformar för möten mellan människor genom att nyttja föreningslivets resurser.
Under tiden man verkar i föreningen kan man utveckla sig själv men får också en möjlighet att visa upp sig , skaffa referenser samt via föreningsmedlemmarna, sponsorer etc. få en kontaktyta som kan leda till praktikplats eller direkt till arbete.
Projektet kombinerar teori och praktik.
En dag i veckan avsätts för att söka arbete
Projektet inleds med en sex månader lång mobiliseringsfas och genomförandefasen pågår i 24 månader.
Start 2010-11-01 och avslut 2013-04-30.

Bakgrund

Bakgrund till mobiliserings och genomförandefas:


I de fyra samverkande GGVV-kommunerna finns fortfarande, många år efter sin ankomst till Sverige, personer som inte kommit in på arbetsmarknaden. De har inte fått en riktad kompetensutveckling, inte fått känna sig integrerade, accepterade och att känna sig som en tillgång och resurs för samhället. Många är fortfarande beroende av introduktionsersättning eller försörjningsstöd av olika slag.

Integration – ett närmande till arbetslivet är en fråga som har många infallsvinklar. En heltäckande integration innehåller både arbete och fritid-kultur, en social tillvaro som stimulerar till nya kontakter och kulturellt utbyte, och där utanförskap kan brytas och vändas till vänskap och samverkan.

Projekt INFRA, Integration genom att Nyttja Föreningslivets Resurser och kontakter för att komma i Arbete, vill skapa plattformar för möten mellan människor.
Att söka arbete utan att kunna visa upp sina meriter och sitt kunnande, att söka arbete utan att kunna lämna referenser är näst intill omöjligt.

Genom praktikplatser kan meriter och kunnande visas, men även för att få en praktikplats idag, behövs många gånger referenser, någon som kan gå i god för den enskilde.
Inom GGVV- regionen finns flera tusen föreningar av olika slag, allt från idrottsföreningar till ”smala” kulturföreningar.

Genom att nyttja hela spektrat inom föreningslivet kommer det att finnas möjlighet för den enskilde att hitta ”sin intressesfär” och möjlighet att skapa en bra introduktion för ökad social samvaro och en utveckling av den enskildes sociala kompetens.

Föreningslivet styrs ofta av personer i arbetsledande och/eller företagsägande ställning.

Att komma in i föreningslivet ger den enskilde en möjlighet att under tiden man verkar i föreningen dels kunna kompetensutveckla sig själv men också en möjlighet att visa upp sig för ledningen, skaffa sig referenser samt via föreningsmedlemmarna, sponsorer etc. få en kontaktyta som kan leda till praktikplats eller direkt ett arbete.

Utanförskapet bryts när den enskilde inom sitt intresseområde träffar andra med samma intresse och därigenom får en utgångspunkt för samtal och samvaro. ”Språkträning” blir naturlig och den ”social träningen” en del av vardagen.

Genom projektet, är vi övertygade om, kommer den enskilde att snabbare närma sig arbetsmarknaden genom att ha praktiserat inom föreningslivet, skaffat sig många kontakter och referenser, än vad som är möjligt via ”traditionella projekt” där enbart praktik eller studier ingår.

Medlemmar i de lokala föreningarna är oftast anställda på den lokala eller regionala arbetsmarknaden, vilket gör att det blir mycket lättare att rikta kompetensutvecklingsinsatser utifrån de arbetstillfällen de kan tipsa den enskilde deltagaren om.

Föreningsledande personer som vill erbjuda den enskilde ett arbete kan genom projektet ”önska” hur en insats bör utformas för att personen i fråga skall bli ”nyckelfärdig” till arbete.

I lågkonjunktur ställer arbetsgivarna stora krav på teoretisk kompetens och yrkeserfarenhet i sin annonsering. Viktigast av allt visar det sig ändå vara när det gäller att få anställning att personen innehar en strategisk kompetens, att kunna tänka ”företagslogiskt”, en personlig kompetens, att kunna visa vem man är och en social kompetens, där förmågan till samverkan och samspel är det avgörande.
Att ovanstående stämmer kan man enkelt se då det är högkonjunktur, när det är svårt att få tillräckligt med yrkeskunnig personal, och annonseringen ändras till: ”Är du en lagspelare som vill utvecklas hos och med oss, och som tror att du passar in i gänget, då är du välkommet till oss så skall vi lära dig det du behöver kunna”.

Projekt INFRA kommer att kombinera kompetensutveckling med praktiska uppgifter i de olika föreningarna, praktik som skall anpassas till tidigare kunskaper samt till intresse och efterfrågan på den lokala och regionala arbetsmarknaden.

Ett mål med projektet är att ge de enskilda deltagarna en ”funktionell kompetens” d.v.s. göra dem anställningsbara.
Ett annat mål är att nyttja deltagarnas kontaktytor inom invandrargrupperna för att öka invandrares deltagande i föreningslivet.
Ett tredje mål är att få så många som möjligt av deltagarna att bli aktiva ledare i sina föreningar och därmed skapa förebilder för andra att aktivera sig inom föreningslivet och då inte enbart i uttalade invandrarföreningar.

Ett ökat antal invandrare i föreningslivet skapar en god grund för integration och motverkar utanförskap, samtidigt som föreningslivet utvecklas genom kulturella utbyten. Kulturella utbyten som underlättar förståelse mellan grupper och skapar kontaktytor för och till arbete.Syfte

Mobiliseringsfas - förstudie/förberedelse -6 månader
Mobiliseringsfasen inleds med att föreningslivet i de olika kommunerna kontaktas per brev, mail, och bjuds in till möten för att introducera projektet där vi kan beskriva önskemål och krav på verksamheten för att de ska vara aktuella som deltagande ”arrangörer”.

Möjligheter och eventuella hinder för deltagande kartläggs och diskuteras.

Föreningarna får beskriva hur de kan medverka för att uppsatta mål skall kunna uppnås och hur den enskilde kan utvecklas inom just den föreningen.
Tillsammans med föreningarna görs en handlingsplan för hur de ska kunna ta hand om deltagarna, vilken roll de kommer att få i arbetet med att bland annat ”rekrytera nya medlemmar” till föreningarna och hur de aktivt ska kunna delta i föreningarnas ordinarie arbete.

Det är viktigt att under mobiliseringsfasen förankra projektet ordentligt i respektive deltagande förening så att alla föreningsmedlemmar förstår projektets innebörd och vad som förväntas av dem och deras roll i samband med att deltagarna påbörjar sin verksamhet.

”Arbetstiden” för deltagarna ska också inventeras och specificeras. Eftersom föreningslivet normalt inte är aktivt under dagtid, kommer ”deltagartiden/arbetstiden” att förläggas när föreningen är som mest aktiv, dock med krav på att ”full tid” = arbetsvecka alltid uppnås.

Samtidigt riktas information till intresserade, kommande deltagare, via Arbetsförmedlingen, Fritidskontoren, Socialkontoren samt Arbetsmarknadsenheterna och med hjälp av lokal annonsering.

Därefter träffas projektledning och anmälda deltagare. Vid dessa tillfällen görs kompetens och intresseinventering samtidigt som den tilltänkte deltagaren får skriva sitt CV och en personlig beskrivning av sig själv.

Styrgruppen för projektet utvidgas efter hand med representanter från föreningslivet, en representant för deltagarna samt representant från arbetsgivarsidan.

Eftersom projekttiden är lång kommer föreningarna att kunna komma in i projektet vart efter det lämpar sig för dem och i samband med att deras säsonger blir intensivare, och detta är inte minst viktigt för att kunna planera deltagarnas "ingång" i projektet.

Genomförande

När deltagaren börjar sin verksamhet i föreningen ägnas ca två månader åt att lära känna föreningen och dess medlemmar samt mål och inriktning.
Efter ”introduktionsperioden” blir deltagarens uppgift att aktivt delta i föreningens ordinarie verksamhet samt bland annat att påbörja rekryteringen av nya medlemmar.
En kompetensutvecklingsinsats påbörjas med målet att deltagaren skall kunna åta sig enklare former av ledaruppdrag, få en bredare kulturell och samhällsinformation samt en ökad förståelse för integration och problemen med utanförskap.

Nyrekryterade föreningsmedlemmar som tillhör projektets målgrupp/-er kan komma att ingår som nya deltagare i projektet.
Den genomsnittliga deltagartiden beräknas till 12 månader vilket innebär att antalet deltagare totalt i projektet skulle kunna uppgå till 88 personer.
Efter introduktionsperiodens två månader skall deltagaren ägna en dag i veckan åt att söka arbete/praktikplats samt att vidga sina kontakter med företag.

Rekrytering av nya föreningsmedlemmar skall ske efter överenskommelse med föreningarna, via bl.a. besök i skolor och på fritidsgårdar, i invandrarsällskap och i invandrarföreningar för att visa vidden av befintligt föreningsliv.
Genom detta får deltagaren nya kontakter bland skolledare, skolpersonal och fritidspersonal.
Kontakter ska också ske med invandrare som redan har anställning genom att deltagaren och projektledaren gemensamt tar kontakt med företagsledningar för att få möjlighet att informera om föreningslivet på kaffe och/eller lunchraster.

Projektet bidrar till att vi kan skapa plattformar såväl sociala som utvecklande för både deltagare och föreningar, där deltagaren ges en meningsfull uppgift, ett socialt nätverk och där sponsorer, föreningsaktiva, styrelsemedlemmar kan skapa det nätverk som behövs för en introduktion på arbetsmarknaden.

Föreningslivet är suveräna på att kunna förmedla tre kompetenser som är viktiga för att komma in i och för att fungera bra i arbetslivet.
Strategisk kompetens = Varför finns vi, vilka gemensamma intressen har vi, hur kan vi utvecklas inom vår intressesfär?
Personlig kompetens = Vem är jag? Vill jag ge all min tid åt detta. Vad kan jag tillföra??? Vill jag delta i gruppen?
Social kompetens = Jag gillar att jobba ensam! Jag gillar att jobba i grupp! Vad vill föreningen med mitt engagemang? Hur ska jag uppträda här? Hur fungerar vi tillsammans?.

Alla dessa frågor tränas och besvaras i en social gemenskap. En gemenskap som skapar ett socialt nätverk och de plattformar som projektet strävar efter samtidigt som deltagaren får ett nätverk som fungerar även efter ”ett arbetsinträde” och där fritiden stimulerar till nya steg och nya kontakter, till nya initiativ och eventuellt nya personliga initiativ både föreningsmässigt och arbetsmarknadsmässigt.

Projektets syfte är att nyttja föreningslivets resurser, kunskaper, sammanhållning till att skapa arbete åt fler, öka mångfalden och förståelsen för varandra kulturellt inom ramen för gemensamma intressen.

”Att vara tillsammans innan man möts på arbetsplatsen” är den nyckel som behövs för att ta bort rädsla, fördomar, och som skapar medmänsklighet, förtroende och kamratskap.

Föreningslivet i GGVV är ”guldnyckeln” till att vi ska kunna skapa kamratskap och som genom gemenskapen ger alla en plats till egen försörjning och ett berikat liv.

Kompetensutvecklingsinsatserna kommer att ske genom att utnyttja föreningslivets befintliga ledarresurser, de utvecklingsprogram som redan finns inom föreningslivet samt kompletterat med kursavsnitt från olika i de deltagande kommunernas olika utbildningsanordnare.

När insatserna genomförts ska deltagarna få tillämpa dessa inom föreningarna i olika typer av ledande roller, under mentorskap, oavsett om det gäller administrativa eller föreningsspecifika uppgifter av typen tränare, materialinsamling, materialdokumentation,vaktmästare etc.

De olika arbetsuppgifterna skall leda till meriter för att utveckla det personliga CV-et som man sedan kan presentera för arbetsgivare.

Utvecklingen av projektet och deltagarna kommer kontinuerligt att marknadsföras via tidningsrepotage, och information vid företags- näringslivsträffar samt vid föreningsmötenMålsättning

Under mobiliseringsfasen kommer mer än 400 föreningar inom de deltagande kommunerna att kontaktas. Målsättningen är att minst 10% av dem kommer att engagera sig i projektet.
Antal deltagare under projekttiden 88 personer = 44 personer på årsbasis.
Minst 70% av deltagarna skall ha erhållit en anställningsintervju och minst 70% av dem som varit på intervju fått ett arbete senast 6 månader efter avslutad projekttid.
Ytterligare 25% av deltagarna skall om de inte erhållit arbete ha kommit i studier.
Minst 75% av deltagarna skall fortfarande vara föreningsaktiva 6 månader efter avslutad tid i projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Många viktiga föreningar "av det mindre slaget och som lever med begränsade anslag" speciellt inom den sociala ekonomin har problem med tillgängligheten för funktionshindrade. Ofta bedriver man sin verksamhet i billiga lokaler med mycket begränsade möjligheter och resurser. Vi vill nå ut även till dessa och kommer därför att låta deltagarna i dessa föreningar nyttja de av oss lånade eller hyrda lokaler för att utföra sina sysslor under projekttiden.

De lokaler vi hyr/lånar kommer att vara anpassade för personer med rörelsehinder, som hiss om det behövs och handikappanpassade toaletter. Ramper etc. kommer att anskaffas efter inventerat behov.
Bristande språkkunskaper kommer vi att lösa med hjälp av i referensgruppen/styrgruppen engagerade personer som kan tolka från modermål till svenska.

I samband med anmälningar till deltagande inventeras också om någon person behöver teckentolk.

Projektets mål är att alla ska kunna hitta sin plats, och när det gäller funktionshindrade vet vi att det inom de fyra deltagande kommunerna finns många mycket aktiva föreningar för funktionshindrade som kan ge en pressumtiv deltagare allt det stöd som kan behövas med utgångspunkt från just den personens specifika funktionshinder.

Kultur, fritid är mångfald. Kultur, fritid har möjlighet att ge alla en plats. Projektets mål är att alla ska finna sin plats, en plats som utvecklar personen så att ett inträde på arbetsmarknaden inte är en utopi utan en reel möjlighet. Kultur, fritid är en resurs som hittills utnyttjats för lite för att öka integrationen.

Projekt INFRA, Integration genom att Nyttja Föreningslivets Resurser och kontakter för att komma i Arbete, ska och har som mål att "alla ska hitta sin plats- känna tillfredställselse och få ett ökat socialt nätverk."

Jämställdhetsintegrering

I och med att det här är en utlysning gällande både mobiliseringsfas och genomförandefas kan vi inte i detta skede "leverera några färdiga svar" men vi har i vår målsättning angivit att fördelningen mellan deltagande män och kvinnor kommer att bli ca 60/40. En naturlig målsättning hade naturligtvis varit ett minst 50/50 förhållande.

Vi vill inom projektet vara realistiska.

Det är lättare att attrahera män till lagidrotter och därmed föreningar som har denna verksamhet och där integrationen "bedöms som lättare".
Kvinnor söker sig mest till familje- och stödjande föreningar, men även till föreningsliv som ger dem en "individkänsla" ibland kanse långt från vad som tidigare nämnts.

Om det under mobiliseringsfasen visar på ett större antal deltagare från den kvinnliga sidan är vi naturligtvis glada och öppna för att förändra vårt mål mot ett större jämlighetstal.

Vi måste också i många kulturella sammanhang försöka/kunna förmedla att både man och kvinna ska kunna få förverkliga sina fritidsintressen och bygga upp ett kontaktnät för att komma ut i arbete.

Vi kan genom forskning som genomförts, genom att ha tagit del av rapporter om integration konstatera att många initiativ och många projekt haft fina jämställdhetsplaner, som trots det många gånger stupat på att inte hela familjen varit involverade i projekten eller på annat sätt varit delaktiga i deltagarens engagemang.

INFRAs målsättning är att hela familjen ska finna föreningslivets, i stort eller smått, möjligheter som en introduktion i samhället och därmed öppna dörrarna för varje person att komma närmare ett arbete och få det som vi nämnt sin sociala plattform för en ökad individkänsla vilket i sin tur ger en större samhörighetskänsla, både i samhället och inom familjen, där alla individer får utveckla sina intressen, med vårt föreningsliv och den sociala ekonomin som bas.

Vi är övertygade om, något som kommer att visa sig efter "sexmånaders utvärderingen" att vi kommer att lyckas. Det finns inga andra än föreningslivet som kan klara det och då avser vi inte bara föreningar på elitnivå där ekonomi ibland är viktigast utan föreningar där samhällsengagemang är största fokus.

Det är dessa föreningar vi kommer att lyfta fram i marknadsföringen.

Det är inte i alla kulturer naturligt att kvinnan gör entre på arbetsmarkanden, men vi vill att projektet överbryggar dessa skillnader i synsätt och att vi genom arbetsgivarnas engagemang kan få detta understruket och visa på goda exempel.

Medfinansiärer

 • Fritidsförvaltningen
 • Kultur och Fritidsförv.
 • Kultur och Fritidsförvaltning
 • Socialförvaltningen

Samarbetspartners

 • Fritidsförvaltningen
 • Fritidsförvaltningen
 • Kultur och Fritidsförv.
 • Kultur och Fritidsförvaltning
 • Socialförvaltningen

Kommun

 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Vaggeryd
 • Värnamo