Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hovs Livs - ökat arbetskraftsutbud

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVäxjö Lokalt försäkringscentra
KontaktpersonLars Thorstensson
E-postlars.thorstensson@forsakringskassan.se
Telefonnummer0470-772416
Beviljat ESF-stöd4 860 000 kr
Total projektbudget12 403 200 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2009-08-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Hovs Livs utgör det ena av två större delprojekt som Försäkringskassan avser driva i syfte att arbeta fram en fungerande modell för att avsevärt kunna minska utanförskap och ohälsa i Kronobergs län. Dessa båda projekt går hand i hand och hämtar nödvändig näring från varandra. Idéer testas parallellt och erfarenheter kan kontinuerligt korsbefrukta de olika ändamålen med de två projekten. Grovt sett syftar uppdelningen till att renodla innehållsfrågor och formfrågor inom rehabiliteringsområdet. Ytterst viktigt är sedan att inte skilja dessa delar åt. Riktigt verkningsfullt kan det först bli när innehåll och form fungerar i en optimal balans.

Rent innehålls- och verksamhetsmässigt kommer nyskapande rehabilitering att bedrivas inom projektet genom två nystartade ekonomiska föreningar verksamma inom den så kallade sociala ekonomin. Volymmässigt kommer den största delen av rehabiliteringsaktiviteterna att bedrivas på Solberget, offentlig arena - skapande kultur. En annan del av deltagarvolymerna kommer att förläggas till Macken, ekonomisk förening. Solberget och Macken utgör båda samarbetsparter i projektet och fungerar som underleverantörer av rehabilitering gentemot Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Växjö kommun.

Solberget och Macken är båda att betrakta som välfungerande sociala initiativ med en utpräglad "glokal" identitet. Gemensamt för båda verksamheterna är en betoning på praktiska tillämpningar och att inte för mycket förlora sig i ytterligheter av något slag.

I det planerade ESF-projektet riktas aktiviteterna till sjukskrivna, arbetssökande samt till personer med försörjningsstöd, även i viss mån till flyktingar. Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsstöd, arbetslöshetsersättning, aktivitetsgaranti, ungdomsstöd, flyktingpenning, försörjningsstöd etcetera är olika typer av ersättningar som kommer ifråga som medfinansiering för olika målgrupper i det aktuella projektet.

En jämn fördelning eftersträvas mellan kvinnor, män, friska, ”sjuka”, unga, gamla, infödda och utländska. När ingen särskild grupp överväger orkar alla bära varandra, vilket ökar förutsättningarna för att kunna uppnå ett gott resultat.

Genom rehabilitering, kompetensutveckling och aktiviteter erbjuds deltagarna förutsättningar till en vidare utveckling. Förberedelserna består i att genom kulturens hälsofrämjande krafter rusta var och en till en nyorientering. I ett andra steg erbjuds en fortsatt utveckling genom arbetsträning, olika typer av bedömningar samt en tydlig planering för vägen vidare. Hela processen syftar till att stödja individen i hennes egen vilja inför framtiden och att under tiden ge henne redskap att självständigt klara av olika typer av val. För deltagarens del kan effekten av en rehabiliteringsperiod inom Hovs Livs röra sig om studier, arbete, praktik, social gemenskap eller en meningsfullare vardag.

Arbetslinjen råder med all tydlighet inom Hovs Livs-projektet. Ohälsa och utanförskapet kostar både mänskligt lidande och pengar, vilket inte är förenligt med samhällets grundvärderingar. För att kunna komma vidare för den som befinner sig i någon form av ohälsa eller utanförskap gäller det inledningsvis att rusta individen i en medveten rehumaniseringsprocess.

Den del av projektet som äger rum på Solberget sker i kreativa lokaler i anslutning till en naturpark i centrala Växjö.
Verksamheten består av strukturerade metoder och aktiviteter, programmen individanpassas med fokus på deltagarens egna behov och resurser:
- Skapande och upplevelser inom hantverk, slöjd, trädgård, odling, mat, bröd, bild, poesi, berättelse, skrivande, musik, rörelse, massage, promenad och natur.
- Lugn och ro, litet tystare, ett avbrott från vardagen, med mellanrum för att nå fram till sig själv.
- Gemenskap, att dela tid, god mat, sysslor och samvaro.
- Existentiella och filosofiska samtal.
- Kvalitet, skönhet, enkelhet, naturmaterial.
- Möten och samtal som präglas av uppriktighet och av att få möta något nytt.
- Rytm är en ledstjärna som över dagen pendlar mellan aktivitet och vila.
- Närvaro med tydligt fokus på här och nu.
- Kontinuerlig dokumentation och uppföljning.

Förutom aktivitetsinnehållet med kultur erbjuds även naturupplevelser. Till denna verksamhet finns en permanent bas utanför Växjö i form av Osaby Säteri, genom ett samarbete med Svenska Naturskyddsföreingen. I och med detta kommer deltagarna en dag i veckan ges möjlighet till välordnad uteaktivitet och välgörande naturvistelse. Transport kommer att ordnas på lämpligt sätt.

Rytmisk massage erbjuds deltagare med värkproblematik genom ett samarbete med en erfaren massör.

Flyktingintegration kommer att införlivas i mindre skala inom projektet. Till grund för denna del ligger goda resultat och erfarenheter från en tidigare försöksverksamhet tillsammans med Växjö kommun.

Dessutom kommer metoderna för deltagarnas väg ut i arbetslivet att vara starka och tydliga. Bland annat kommer en mindre butik och mötesplats för ekologisk försäljning av frukt, grönt och bröd att etableras inom ramen för Hovs Livs verksamhet. Denna butik blir en naturlig aktivitet för deltagare som behöver pröva sysselsättning under arbetslika förhållanden.

Deltagarna kommer också att ges möjlighet till arbetsträning (eller motsvarande) inom ett nystartat bageri som drivs i Solbergets regi. I mindre skala produceras gott bröd med kvalitet vad gäller råvaror, recept, näringsinnehåll och tradition.

Volymmässigt kan Solberget erbjuda 13 åttaveckorsperioder med 20 deltagarplatser i vardera period. Sett över hela projekttiden finns det på Solberget till förfogande 260 heltidsplatser inom ramen för projektet Hovs Livs.

På Macken finns för projektet sammanlagt 40 rehabiliteringsplatser. Medfinansieringen för Mackens del sker i form av trygghetsanställningar. Mackens deltagare har stor möjlighet att med stöd utveckla en egen verksamhet. Det kan röra sig om att utveckla en datorverkstad, ett antikvariat, en avdelning för metallåtervinning i fraktioner och en däckverkstad – alltihop full möjligt inom Mackens koncept. Projektdeltagarna får själva driva sina idéer med stöd och uppbackning av Mackens personal. Företagsmässigt är de anställda av Macken Växjö Ekonomisk Förening.

Projektverksamheten Hovs Livs bedrivs i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Växjö kommun, Landstinget Kronoberg, Macken och Solberget.

Föreliggande projekt bedrivs parallellt med ett brett kompetensförsörjningssprojekt ("Allians för de svaga") som består av information, utbildning, dialoger, samverkan, marknadsföring i en korsbefruktande och lärande atmosfär på en rad olika nivåer mellan företrädare från skilda samhällsinstanser och hemvist.

Den gemensamma nämnaren för samtliga medverkande parter i dessa båda projekt är det uppriktiga intresset av att minska utanförskap och ohälsa. Detta görs genom en kreativ process av förändrad omvärlds- och självuppfattning med tonvikt på handling och medveten aktivitet. Projektens bakomliggande drivkraft är övertygelsen om att hela samhället fungerar bättre när så stor del som möjligt av befolkningen kan göras delaktig i den nutida och framtida utvecklingen.

Bakgrund

Varför detta projekt frågar vi oss. Lika berättigat är det att fråga: Varför inte detta projekt?

Rent faktamässigt tar projektet Hovs Livs utgångspunkt i den regionala planen för socialfonden 2007-2013 avseende Småland och Öarna. I den regionala analysen som beskriver regionen utifrån arbetsmarknad, sysselsättning, företagande, utbildningsnivå, ohälsa samt ekonomiskt bistånd ges en korrekt och nyanserad bild av såväl framtida möjligheter som problem.

Försäkringskassan administrerar sjukförsäkringen, vari ingår att fatta beslut om rätten till ersättning vid sjukdom och arbetsoförmåga. Härutöver har Försäkringskassan att svara för att insatser görs så att den enskilde åter kan komma i arbete, få en egen försörjning och ett bra liv.

Själv ansvarar Försäkringskassan inte för rehabilitering utan myndighetens uppgift är att utreda vilka möjligheter den enskilde har att gå från sjukskrivning/sjukersättning till någon form av sysselsättning. När denna utredning är klar tar nästa fas vid: att stärka, bygga upp, stötta den enskilde i hans/hennes närmande till det socioekonomiska sammanhang som arbetslivet utgör. En avgörande faktor för ett lyckat resultat är den egna motivationen.

Allt fler av de som är sjukskrivna, och saknar egenförsörjning, har sjukdomar som diagnosticeras som psykiska, psykosociala eller är relaterade till värk och smärta. För denna stora grupp, i vilken många är unga, kan steget in till en arbetsplats vara alltför långt. Idag saknas i stor utsträckning medel/metoder för att starta denna vandring.

Parallellt med detta projekt förbereder Försäkringskassan ett brett upplagt kompetensförsörjningsprojekt som mera tar fasta på strukturfrågorna rörande rehabilitering och effektiviseringen av metoderna som syftar till att myndighetsövergripande hantera utanförskap och ohälsa. På detta sätt ges möjlighet till korrespondens de båda projekten sinsemellan, mellan "teori" och praktik, mellan brukare, utövare, myndighetsrepresentanter och samhällsadministratörer. Det sammantagna arbetet får därmed karaktären av direkt tillämpad teori i form av ett slags "aktionsforskande" angreppssätt.

Syfte

Inom den planerade verksamheten prövas i enlighet med arbetslinjen eget skapande och kulturell aktivitet som kompetensutveckling/rehabilitering/aktivering i syfte att ge ett ökat arbetskraftsutbud.

Syftet är dessutom att fullständigt implementera verksamheten. Inom ramen för projektet och i samarbete med parallellprojektet "Allians för de svaga" förbereds en permanent driftform som kan träda i kraft efter den avslutade projektperioden i september 2010. Denna driftform bygger bland annat på att ett länssamordningsförbund bildas, vilket också är en av avsikterna med projektet "Allians för de svaga".
Alldeles särskilt kopplat till hälsa och välbefinnande är eget skapande och konstnärligt övande. Krafterna som då verkar är identiska med människans självläkande förmågor.

Att etablera en relation till eget skapande utgör ympämne för hälsa, och det ger näring till människans kreativitet.

Verksamheten bedrivs helt i enlighet med den så kallade arbetslinjen och har en tydlig anknytning till arbetsmarknaden.

Deltagare hänvisas från Försäkringskassan, Växjö kommun (Arbete och välfärd) samt Arbetsförmedlingen/Arbetsförmedlingen Rehabilitering. Ett nära samarbete sker med deltagarnas handläggare från dessa myndigheter. Återkommande avstämningsmöten görs med respektive handläggare för att på olika sätt länka deltagarna till arbetsmarknaden.

Verksamheten anpassas till de enskilda deltagarnas förutsättningar och behov, vilket bland annat möjliggörs av de olika typer av aktiviteter som finns inom projektet. Projektets handledare bedriver ett kontinuerligt motivationsarbete i aktivitetsgrupperna samt i samband med individuella samtal. Allt sammantaget ligger till grund för det kartläggningsarbete som utförs för varje individ, och som i dialog behandlas med respektive handläggare.

Aktiviteter och vägledning är inriktas mot att deltagaren verkligen ska kunna komma vidare i sin utveckling mot ökad anställbarhet. Det rör sig om återgång till ordinarie arbete, studier, nytt arbete, arbetsprövning, arbetsträning, praktik, meningsfullare sysselsättning etcetera.

IT-frågor
För att fortsätta vara ett IT-samhälle krävs bättre balans mellan "hand" och "huvud". Just nu råder generellt sett slagsida åt uppdrivet tempo och hög abstraktionsnivå. Hovs Livs omfattar aktiviteter och värden som behöver vidareutvecklas och samtidigt bestå för att vi i längden ska kunna förbli ett IT-samhälle. Den stress som IT-samhället ger hanteras och balanseras framgångsrikt med hjälp av projektets kompetensutvecklande aktiviteter där “handen arbetar” – inom trädgård, hantverk och mat.

Hållbar utveckling
En salutogen arbetsmetod tillämpas, vilket innebär ett verkligt "kostnadseffektivt" sätt att handskas med människor - som bidrar till en mer hållbar utveckling. Slöjd/odling/mat-aktiviteterna inom projektverksamheten är dessutom samtliga kretsloppsbaserade.

Regionala behov - lokal utveckling
Hovs Livs är en helt nyskapande och gränsöverskridande satsning, vilket gemensamt bidrar till regional och lokal utveckling. Visionen om en tidsenlig mötesplats kring kulturellt skapande svarar upp mot de stora behoven av just detta som avsaknas i regionen. Stor vikt läggs även vid integrationsaspekten. Inom verksamheten är det möjligt att framgångsrikt integrera flera olika målgrupper (arbetslösa, sjukskrivna, funktionshindrade, invandrare, flyktingar etcetera). Betoningen på handgriplig aktivitet möjliggör och underlättar verkliga möten mellan olika människor.

Horisontella teman
Hovs Livs är ett initiativ där stor vikt fästs vid ESF-Rådets genomgående teman. Arbetslinjen, jämställdhet, hållbar utveckling, lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategiskt påverkansarbete och regionala behov löper likt en röd tråd genom verksamheten. Deltagarna ges goda möjligheter att nalka sig dessa dimensioner: dels genom att konkret utföra specifika aktiviteter, dels genom att tillsammans med handledarna medvetandegöra och bearbeta vad de genomgående teman innebär, såväl utifrån ett individ- som ett samhällsperspektiv. Hela syftet med verksamheten är att deltagarna ska komma vidare i sin utveckling mot ökad anställbarhet och uppleva sin sammantagna situation som människovärdig samt att det samhälleliga behovet av ett ökat arbetskraftsutbud tillgodoses.

Samverkan
Projektet görs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Växjö kommun, Försäkringskassan och Landstinget Kronoberg. Samtliga dessa myndigheter ser ett reellt behov av den planerade verksamheten. Landstinget och Försäkringskassan har båda var för sig påtalat vikten av en framgångsrik försöksverksamhet för att därefter kunna övergå från projektform till ett permanentande exempelvis genom finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet, så kallad FINSAM.

Ett nära samarbete sker med Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och Växjö kommuns personal när det gäller rekrytering och uppföljning av deltagarnas medverkan i projektet. Förutom ledningsnivåerna är handläggare, samordnare, utredare, arbetsterapeuter med flera personligt informerade och delaktiga i projektplanerna. Synpunkter från denna personal har arbetats in i projektet. Det är en angelägenhet från allas sida att kontinuerligt samarbeta kring utformningen av Hovs Livs projektverksamhet. Målsättningen är att utveckla något som ger bestående resultat och som är ändamålsenligt för deltagarna samt för alla inblandade parter.

Målsättning

Verksamheten leder till att deltagarna etablerar en relation till eget skapande och konstnärligt utövande - vilket ger lust, förmåga och styrkan att gå vidare i livet. När detta har uppnåtts är mycket vunnet. Den hälsofrämjande och aktiverande kraften i handgripligt skapande är betydande.

De som deltar i verksamheten förväntas frigöra sina resurser, stärka sitt självförtroende och öka sitt välbefinnande. “Det stora målet” är att deltagarna konkret ska kunna komma vidare i sin utveckling, att komma ur sin arbetslöshet alternativt att avbryta sin sjukskrivning. Inom projektet rustas deltagarna till ”ökad anställbarhet” – till att bättre kunna nå ”det stora målet”. Verksamheten bedrivs i enlighet med den så kallade arbetslinjen.

Delmålsättningarna inom verksamheten är att deltagaren ska:
- etablera en positiv relation till eget skapande och sysselsättning.
- bli mer medveten om sina behov och resurser samt få bättre tillit till sina förmågor, att lära känna sig själv.
- få ökade förmågor både fysiskt, psykiskt och socialt för att kompensera eller minska hinder i vardagen.
- bli bättre på att hantera sin vardagssituation, och det som samhället erbjuder och kräver.
- klara av relationer med personer som man behöver och vill träffa.
- få en mer meningsfull fritid och hitta tillbaka till tidigare intressen eller tillsammans med andra pröva nya.
- få bättre förutsättningar till vägen vidare i den fortsatta rehabiliteringen.
- tillsammans med arbetslaget/personalen upprätta en klar handlingsplan för vägen vidare till utbildning/skola, arbetsträning, arbete etcetera.

Målsättningen för verksamheterna inom Hovs Livs som sådana är att kunna komma fram till ett permanentande, eftersom de avspeglar ett verkligt behov.

Försöksverksamheten ingår i en större vision. Denna vision syftar till att med gemensamma krafter – med offentliga aktörer, kulturliv och näringsliv – bygga upp en fast verksamhet där handgripligt kulturella aktiviteter fungerar som kompetensutveckling, rehabilitering, friskvård, utbildning och öppet kulturutbud - en tidsenlig och integrerad mötesplats omkring människor och skapande.

För detta arbete har uppnåtts positiv uppmärksamhet och stöd från flera instanser. Till initiativet har såväl lokala företagsledare som kommunala politiker, tjänstemän, pedagoger, forskare och privatpersoner anslutit sig. Många ser behovet av den planerade verksamheten. Bertil Vallien, Lars Krantz, Ivar Heckscher, Erik Richter, Ulrica Hydman-Vallien är några framstående företrädare från kulturlivet, vilka skänker initiativet extra tyngd genom att ställa sig bakom projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom ett upparbetat kontaktnät och samarbete med bland andra DHR följer Försäkringskassan handikapprörelsens riktlinjer vad gäller tillgänglighet. Vid behov kommer tillgänglighetskonsult att anlitas inom projektet. I övrigt hänvisas till stöddokumentet "Vägledning i tillgänglighet, Dnr 2007-00467". Försäkringskassan som projektägare ämnar till fullo leva upp till dessa principer i arbetet med att beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder inom ramen för projektet "Hovs Livs".

Jämställdhetsintegrering

Stöddokumentet "Vägledning till jämställdhetsintegrering, Dnr 2007-00467" kommer direkt att användas och tillämpas inom projektet "Hovs Livs". Försäkringskassan, i egenskap av projektägare, har ambitionen att realistiskt ansvara för att efterleva, genomföra samt låta hela projektarbetet genomsyras av jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsaspekten är prioriterad inom projektverksamheten och eftersträvas såväl numerärt, aktivitetsmässigt som värderingsmässigt.

Medarbetarna i de planerade rehabiliteringsverksamheterna består av hälften kvinnor och hälften män. Dessutom är målsättningen att projektets deltagare ska vara hälften kvinnor och hälften män. Kring denna målsättning sker ett aktivt samarbete med remittenterna och deltagarnas handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Växjö kommun. Det är mycket betydelsefullt att verksamheten får en jämn könsfördelning. Sedan måste viss hänsyn också tas till att kvinnor numerärt sett är överrepresenterade vilket de facto avspeglar den faktiska könsfördelningen inom målgrupperna.

Ur jämställdhetssynpunkt är avsikten med detta projekt att uppvärdera kvinnors allmängiltiga inställning med tanke på utanförskap och ohälsa. Männens motsvarande generella inställning behöver bli mera ifrågasättande och komma det generellt kvinnliga perspektivet tillmötes i en ömsesidig strävan att lösa samhällets dilemma.

Det aktuella projektets strävan att införliva och tillämpa kultur som rehabilitering är ett direkt exempel på vilken roll kulturen skulle kunna få spela inom den svenska samhällsutvecklingen. Kulturen bär på en enorm potential som kan bidra till att utveckla hela samhället. Detta blir samtidigt en typ av kvalitativt jämställdhetsarbete eftersom kvinnor inte bär på samma blyghet eller skepsis som män vanligtvis gör inför kultur och skapandeprocesser som används och införlivas i arbetslivet. Generellt sett står kvinnorna närmare kulturen. När kulturen uppvärderas, uppvärderas också kvinnorna. Detta sker inte på bekostnad av barn och män, utan hela samhället gör stora vinster. Resultatet skulle också kunna kategoriseras som att i förlängningen flyttas positionerna fram mot en mera jämställd könsmaktordning.

Medfinansiärer

 • Växjö kommun Arbete och Välfärd
 • Växjö Lokalt försäkringscentra

Samarbetspartners

 • Förvaltningen för Arbete och Välfärd
 • Kunskapsutveckling Syd
 • Regionförbundet södra Småland

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult