Logotyp på utskrifter

Hitta rätt väg framåt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAB Gotland Uppdrag
KontaktpersonBarbro Ullberg Gardell
E-postbarbro.ullberggardell@gotland.lo.se
Telefonnummer0498-203708
Beviljat ESF-stöd1 761 476 kr
Total projektbudget4 473 626 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2013-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, hitta nya möjlighter utan bidrag för i första hand unga, även sjukskrivna och arbetslösa i åldern 25-54 år. Samverkan sker med Af, Fk och Socialförvaltningen. Ett nytt arbetssätt/anpassat program på individnivå implementeras. Ett forum i form av ett café färdigställs. Fackliga org, ABF och LO finns i lokalerna och samverkar. Där finns möjlighet till individuell hjälp/stöd gällande CV och jobbansökan. Möjlighet att diskutera studier och arbetsrelaterade frågor,tillgång till utskrift, kopieriering, fylla i blanketter.Vi har öppnat upp för en social mötesplats där ingen behöver känna sig diskriminerad eller utanför. Vi har byggt en naturlig arena som kommer att drivas vidare efter projektets slut. Det blir också en viktig och hjälpande resurs till arbetsförmedlingen, och Komvux Gotland, sett ur ett individperspektiv. Projektet bidrar till att skapa nya samarbetsformer mellan myndigheter för att underlätta för individen.

Bakgrund

På uppdrag av Socialförvaltningen genomförde AB Gotland Uppdrag under våren 2010 en orienteringskurs för ungdomar i åldern 20 – 35 år som uppbar försörjningsstöd. Fokus på utbildningen var studier. Resultatet av utbildningen var mycket gott och Socialförvaltningen har därför återigen frågat om AB Gotland Uppdrag kan tänka sig att göra ytterligare utbildningar för den målgruppen. Något som bör poängteras är att en orienteringskurs kan genomföras på heltid som mest i 10 veckor, vilket i några fall visade sig vara en alldeles för kort tid till att hinna åstadkomma personlig förändring och förhållningssätt. Attitydförändring når man inte alltid så enkelt på 10 veckor, speciellt om man varit utanför alla system under lång tid.

Vi fann att det fanns flera i gruppen som hade behövt längre tid på sig för att hitta rätt. Oftast låg alldeles för många praktiska problem i vägen som upptog tid, men som var tvunget att lösas innan deltagarna över huvud taget kunde motiveras till att ta tag i arbetet med att komma vidare. I kommande projekt finns inte samma begränsning i tid, utan det blir helt individuella lösningar för varje deltagare under längre tid. Sålunda blir det en betydligt högre kvalitet i genomförandefasen än i förprojekteringen. I utbildningen så samverkade vi med Externa Komvux på Gotland och utbildningen genomfördes som en orienteringskurs med statligt bidrag.

Det som alla deltagare hade gemensamt var, att de alla stod långt från arbetsmarknaden av olika skäl. Av den anledningen gick uppdraget ut på att försöka få ungdomarna att se studier som en väg till arbete och självförsörjning. Något som vi som arbetade med ungdomarna såg som gemensamt för hela gruppen, det var att alla ville komma bort från sitt bidragsberoende och få känna sig behövda. Det finns många faktorer som samspelar för att människor ska få det fotfäste och den plattform som är nödvändig för att bygga upp en fungerande tillvaro. Det finns ett brett utbud av insatser från flera myndigheter, men trots detta faller alldeles för många mellan dess instanser och hamnar i utanförskap. Genom att samverka med det breda nätverk vi sedan lång tid har med olika myndigheter på Gotland, avser vi att fortsätta arbeta för att minska utanförskap och de effekter det kan få i framtiden. Ohälsotalet och arbetslösheten på Gotland är höga och vi ser med fasa de ökade kostnaderna för försörjningsstöd från Socialförvaltningen.

Analys av förprojekteringen

Den analys och utvärdering som gjordes efter avslutad utbildning visar tydligt att det är tvunget att ha längre tid till förfogande när det gäller en så pass sargad målgrupp som vi hade att arbeta med i orienteringskursen som genomfördes våren 2010. Flera av deltagarna hade lång väg fram till att inrätta sitt liv utefter de krav som finns i ett normalt vardagsliv, både när det gäller studier och arbete. Här fanns en ganska stor skillnad mellan kvinnor och män. Några av de män som deltog, stod av flera orsaker utan något skyddsnät, någon var hemlös och någon kriminellt belastad.

När det gäller att hjälpa ungdomar som av olika anledningar inte fått fotfäste på arbetsmarknaden, så är det viktigt att man har en tydligt upparbetad strategi och modell för hur man ska gå tillväga. Många har en misslyckad eller ofullständigt skolbakgrund bakom sig, och andra har aldrig haft ett jobb. Att passa tider, att komma till arbetsplatsen varje dag, att kunna ta hänsyn och visa respekt är inte alltid självklart. Tanken på studier ligger ofta långt borta, särskilt om man har en skolbakgrund som varit i det närmaste katastrofal. Annat upptar tankeverksamhet och ligger som en kraftig barriär mellan här och nu – och till framtiden. En del saknar helt och hållet den kraft som behövs för att ta sig samman och arbeta för en bättre framtid och egen försörjning. Allt tar tid, speciellt att arbeta fram en motivation och peka på anledningar till att förändra sitt liv.

Några, framför allt kvinnor, hade löst sin ekonomiska situation genom att skaffa barn väldigt tidigt, och ibland även mer än ett barn. När verkligheten kommer i kapp dem så kollapsar de och tappar helt ork och ambition. En del har också varit beroende av droger. Många av de unga är helt enkelt inte mogna för arbetslivet ännu.

Styrkan i gruppen var att deltagarna började hjälpa varandra i olika situationer, blev måna om varandra och byggde upp ett fantastiskt nätverk som vi tror kommer att bestå. Vid slutet av orienteringskursen så hade alla deltagare fått en social närhet och större tilltro till myndigheter.
Syftet med analysen är att den ska ligga till grund för att ta fram olika strategier för att hantera möjliga problem och dra nytta av de styrkor som upptäckts.

Syfte

Syftet med insatsen är att deltagarna ska bli självförsörjande genom att se nya möjligheter för en framtid utan bidragsberoende, samt förhindra social utslagning och arbetslöshet. Verktyget, som vi i första hand kommer att arbeta med, är ett helt nytt utbildningsmaterial framtaget av företaget Mentor AB.

Vi avser även att bidra till att skapa en ny mötesplats där god kompetens finns tillgänglig, inom både utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Vi ser studier som en god lösning och en väg bort från en destruktiv situation.

Vi har sett hur siffrorna för försörjningsstöd ökar på Gotland, och vi ser också allvarligt på den höga arbetslösheten som finns bland ungdomar, vilken är bland de högsta i landet. Detta tänker vi arbeta med att minska genom projektet, samtidigt som vi höjer kompetensen och tar udden av den bristande tilltro till myndigheter som många har.

Målsättning

Målet med vår insats är att minst 70 % ska ha fått ett ökat självförtroende och ökad självkänsla och påbörjat en planering för framtiden.
40 % av deltagarna har sökt studier och/eller påbörjat studier.
15 % ska ha fått en inskolningsplats på ett företag.

Vår insats ska utgöra en möjlighet för arbetsförmedlingen att på ett tidigt stadium kunna hänvisa ungdomar till oss från Jobbgarantin vilket kan förkorta tiden som arbetslös. En förväntad effekt av det är att ungdomarna får ett snabbare inträde på arbetsmarknaden, och med det, en minskad ungdomsarbetslöshet i länet.
Samma möjligheter erbjuds arbetslösa i gruppen 25 – 54 år samt de personer som kommit in i fas 3, eller de som är eller har varit sjuka och behöver rehabiliteras.
Vår insats ska även göra det möjligt för Socialförvaltningen att tidigt hänvisa ungdomar till oss som söker ekonomiskt bistånd. Genom vårt individuella och anpassade stöd ska vi öka alla deltagarnas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.

Efter projektet ska nya samarbetsformer ha arbetats fram i syfte att öka tillgänglighet till studier och/eller arbete. Det är slöseri med tid och kraft att behöva kastas runt i olika system. Genom ett brett och bra samarbete myndigheter emellan så underlättas inträde både i studier och på arbetsmarknaden och förkortar arbetslöshetstiden för varje individ. Ett nätverk har bildats som tar ett samlat krafttag för preventivt utanförskap och utslagning. Och, samhällets kostnader för offentlig försörjning har minskat i kommunen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

AB Gotland Uppdrag har lokaler utrustade för att ta emot personer med olika funktionshinder. Lokalerna är handikapputrustade och några lokaler har hörselslingor. AB Gotland Uppdrag har även kompetens och erfarenhet när det gäller att ta emot personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, och samarbetar med Läs- och Skrivverkstad Gotland. Läs- och skrivverkstaden byggdes upp som ett EU-projekt i samarbete mellan ABF Gotland, LO-distriktet Gotland, Folkuniversitetet samt den kommunala vuxenutbildningen. Verksamheten ligger sedan projektet upphörde inom den kommunala vuxenutbildningen i Gotlands kommun.

En av coacherna har också skapat anpassade utbildningar för personer med läs- och skrivsvårigheter genom sitt tidigare arbete inom den kommunala vuxenutbildningen. När det gäller teknisk utrustning i lokalerna så har vi installerat interaktiva skrivtavlor vilket är ett ypperligt hjälpmedel för människor med läs- och skrivsvårigheter, vilket ökar tillgänglighet än mer. I projektet har vi också en person tillgänglig som ytterligare förstärker våra möjligheter till att ta emot människor med olika funktionshinder. Han är blind sedan födsel och har stor kompetens och kapacitet att tillföra projektet. När det gäller handikapp med syn och/eller hörselnedsättning så utgår vi från att deltagarna själva har vissa hjälpmedel som vi med kommunens hjälp ska kunna utöka till att omfatta exempelvis teckentolk eller teknisk utrustning för att klara talsyntes.

Kontakt har tagits med Agneta Lindqvist, processtöd för tillgänglighet och funktionshinder. Vår ambition är att upprätthålla kontakten under våren, då Agneta också kommer att besöka oss för att kompetensutveckla oss ytterligare i projektorganisationen, samt även delta på ett styrgruppsmöte.

Vår intention är att allt material som tas fram i projektet skall finnas tillgängligt för alla oavsett funktionshinder. Gotlands kommun tillhandahåller hjälpmedel för detta.

Stor erfarenhet och kompetens finns i dag inom ABF-koncernen, då vi under många år arbetat nära olika handikapporganisationer.

Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att arbeta för att både kvinnor och män ska ges samma förutsättningar när det gäller arbete och studier. Det ska inte finnas hinder i form av gammal stereotypt könstänkande. Vi kommer att försöka stimulera kvinnor som vill utbilda sig inom mansdominerade yrken och/eller ta sig in i mansdominerade branscher och tvärtom när det gäller männen.
Vi kommer också att arbeta för att det ska tas hänsyn till att kvinnor och män ibland har lika behov och förutsättningar och ibland har olika behov och förutsättningar. Vad som anses som manligt och kvinnligt konstrueras socialt av de värderingar och attityder som råder. Och negativa attityder och värderingar kommer vi att arbeta för att bryta.

Vi kommer hela tiden att planera så att alla aktiviteter i projektet ska vara anpassade efter var och ens önskemål utifrån ett jämställdhetstänkande. Vi kommer inte att särbehandla deltagarna utan arbeta för att bidra till att ett mer jämlikt samhälle skapas. Vår utgångspunkt är alla människors lika värde. Även i de individuella coachsamtalen kommer vi att sträva efter att vidga synsättet och utmana deltagarna att tänka i nya banor.

I moderbolaget ABF Gotland så har vi upprättat en jämställdhetsplan, utökad med en arbetsmodell, där lagen om jämställdhet ligger till grund för arbetet. I organisationen verkar vi för att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdheten i arbetslivet.Samma förhållningssätt kommer vi att ha när det gäller jämställdheten i projektet. Vi ska arbeta för att kvinnor och män ska ges lika möjligheter till utbildning och/eller inskolningsplats i syfte att minska segregeringen såväl i utbildningar som på arbetsmarknaden.

Under mobiliseringsfasen kommer en swotanalys göras på individnivå för att utröna skillnaden mellan män och kvinnor i de olika åldersgrupperna.

Kontakt har sökts med processtöd, men har ännu inte upprättats. Vi har läst och tagit till oss den information som finns och applicerat tankegångarna i projektet. Ambitionen är att kontakten skall upprättas så fort som möjligt och i vår planering ligger att processtödet bjuds in under mobiliseringsfasen.

Transnationellt samarbete

Genom redan etablerat projektarbete (SIDA-finansierat) i Palestina så sker redan ett informationsutbyte. Detta projekt kommer vi att informera om för berörd målgrupp som består av enbart kvinnor i olika åldrar. De är väldigt nyfikna på hur vi arbetar med dessa frågor på Gotland. Projektet i Palestina fokuserar på studier och eget företagande som ett sätt att kunna försörja sig och sin familj.

Under 2011 eller 2012 kommer två representanter att besöka Gotland och de kommer också träffa målgrupperna i vårt planerade ESF-projekt. Även om inte Palestina finns inom EU, så det ändå betydelsefullt och berikande för båda parter med erfarenhetsutbyten människor emellan. Det är mycket intressant då de palestinska kvinnorna gärna vill lära sig vårt sätt att angripa möjligheter till försörjning.

Det här utbytet innebär inga kostnader i det här planerade ESF- projektet varför det inte är upptaget i budgeten.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Visby
  • Kommunala vuxenutbildningen

Samarbetspartners

  • Försäkringskassan Visby
  • Kommunala vuxenutbildningen

Kommun

  • Gotland