Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hemtjänst på hemspråk

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonYesab Kidane
E-postyesab@mkef.se
Telefonnummer0470-27600
Beviljat ESF-stöd2 906 000 kr
Total projektbudget7 266 000 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2011-01-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att
1 skapa arbetstillfällen inom hemtjänsten för medelålders och äldre arbetslösa personer med invandrarbakgrund.
2 utveckla en intäktsfinansierad verksamhet som långsiktigt kan ge sysselsättning åt invandrare.
Projektet omfattar 100 deltagare i tre kommuner 2009-2010.

Bakgrund

Personer med invandrarbakgrund som inte talar svenska och är i medelåldern har många hinder att kämpa mot: utländsk härkomst, ålder och språksvårigheter vilket innebär att man har ett ogynnsamt utgångsläge på dagens arbetsmarknad.

Vägen från det att den aktuella personen kommer till Sverige tills han/hon finns som en integrerad del i den svenska samhällsstrukturen är lång men den kan förkortas med nya grepp och arbetsmetoder.

Personer med invandrarbakgrund och medelålder som inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden hamnar ofta i en svår problematik. De blir oftast långtidsarbetslösa främst på grund av sin bakgrund och sina språksvårigheter och på sikt blir ett mycket stort antal personer beroende av försörjningsstöd.

Medelålders invandrare med språksvårigheter är en viktig resurs i det svenska samhället som ofta inte tas tillvara. En annan viktig aspekt är att ett arbete automatiskt innefattar delaktighet i en social gemenskap, vilket i sin tur påverkar det psykologiska välbefinnandet och hälsan positivt. Psykiska funktionsnedsättningar är vanligare bland invandrare än bland genomsnittsbefolkningen. Det är av största vikt att aktuella personer får del av aktiviteter som främjar deras psykiska hälsa.

MKEF har vid åtskilliga tillfällen och även under förprojekteringen uppmärksammat hur en snabb integration för invandrare i det svenska samhället underlättas av att man tidigt finner sin plats i ett socialt sammanhang, och då allra helst i ett avlönat arbete eller ett eget företag.

MKEF har också under förprojekteringen uppmärksammat att antalet personer som kommer till länet via s k familjeanknytning har ökat. Då dessa personer har permanent uppehållstillstånd behöver de en omfattande stödinsats för att snabbt komma ut i arbetslivet.

De äldre invandrarna och deras behov har uppmärksammats alltmer under de senaste åren. Ofta beskrivs gruppen vara i ett särskilt utsatt läge. Exempel på problem är isolering, psykisk ohälsa och språkproblem i mötet med en vård och omsorg som inte sällan har svårt att anpassa sig efter individer och grupper som önskar något annat än vad som är brukligt för infödda svenskar.

De många äldre invandrarna i Sverige är en grupp som har, eller riskerar att få, någon form av problem i sina kontakter med samhällets äldreomsorg. Bland dessa äldre finns det många med behov som samhället måste uppmärksamma och ta hänsyn till för att medverka till rimliga livsvillkor.

I dagens Sverige behövs det resurser och kompetens för att tillgodose behov hos äldre och andra med omvårdnadsbehov. Detta gäller självklart även gruppen som har en annan etnisk bakgrund. Idag saknas dock i allmänhet personal i den kommunala hemtjänsten som kan kommunicera med dessa människor som har ett annat modersmål än svenska.

Invandrare som drabbas av demenssjukdom får mer problem med att hålla isär språken och återgår ofta till sitt modersmål. Att kunna få vård och omsorg på det egna modersmålet blir då ännu viktigare. För att kunna stödja närstående behövs också en ökad kulturkompetens.

Projektet HEMTJÄNST PÅ HEMSPRÅK vill utveckla insatser och genomföra hemtjänster på olika språk för gamla och funktionshindrade invandrare som inte kan svenska och är i behov av hjälp.

Det handlar alltså om att utveckla en verksamhet som kan tillgodose de behov som beskrivits ovan. Vi avser att erbjuda hemservice som städning, tvättning, inköp och ledsagning m.m. på modersmålet för äldre invandrare och invandrare med funktions-nedsättningar som är berättigade till kommunal hemtjänst och som inte talar svenska.

Genom att förverkliga projektidén och skapa arbetstillfällen, som svarar mot verkliga behov hos kommuninvånarna, åt arbetslösa invandrare, kan utanförskap och arbetslöshet brytas för ett icke obetydligt antal människor.

Med hemservice på modersmål ökar också tryggheten och kvaliteten för brukarna. På sikt kan denna verksamhet bli ett viktigt komplement i kommunernas omsorgsverksamhet.

Det kan också i ett senare skede bli aktuellt att lansera konceptet "kundval inom hemtjänsten".
HEMTJÄNST PÅ HEMSPRÅK kan då sannolikt utgöra det självklara valet för personer med annan språkbakgrund än svenska.

Det faktum att projektet helt och hållet leds av personer med utländsk bakgrund är mer eller mindre unikt. Med ingående kännedom om målgruppen och de problem och behov som kännetecknar dessa kan projektet i hög grad utgå från och byggas utifrån deltagarnas behov och förutsättningar.
De behov och problem som beskrivits ovan grundar sig i hög grad på omfattande kontakter med målgruppen, bl a via ett redan etablerat MKEF-nätverk och via invandrarföreningar. En enkät har också distribuerats till 35 personer med invandrarbakgrund för att efterhöra problem/behov/idéer inom området arbete/sysselsättning.
Under förprojekteringen har mycket information inkommit via kontakter med omsorgsförvaltningar och arbetsmarknadstjänstemän i de aktuella kommunerna. Andra viktiga organisationer som kontaktats för att efterhöra behov och intresse för ovan nämnda insatser är länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och handikapporganisationer.

Syfte

Projektets syfte är att skapa arbetstillfällen och öka sysselsättningen för medelålders och äldre arbetslösa personer med invandrarbakgrund som troligen har den allra svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Syftet är också att bygga upp en intäktsfinansierad verksamhet som långsiktigt skall erbjuda arbetstillfällen åt personer som kommer från målgruppen.
Genom att erbjuda konkreta arbetsuppgifter som svarar mot verkliga behov hos kommuninvånare med omvårdnadsbehov kan utanförskap och arbetslöshet brytas för ett betydande antal människor.

Ett sekundärt syfte med projektet och den framtida verksamheten är att tillgodose behovet hos äldre personer och andra med omvårdnadsbehov som har begränsade kunskaper i svenska språket. Detta syfte ligger dock utanför ESF-programmets målsättningar.

Målsättning

Inom tre månader efter projektslut skall 40 % av deltagarna ha erhållit en anställning med eller utan lönesubvention. MKEF skall vid projektets slut eller senast 2011-04-01 vara en välfungerande arbetsgivare som sysselsätter minst 20 personer i tre eller flera kommuner.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet för personal och deltagare med olika typer av funktionsnedsättningar är en grundläggande förutsättning för möjlighet till delaktighet för båda dessa kategorier.
På alla arbetsplatser i detta projekt ska därför såväl personal som deltagare med funktionsnedsättningar precis som alla andra även kunna nyttja exempelvis toalett, cafeteria, dator, telefon mm.
Detta innebär att tillgängligheten genomgående ska beaktas så att lokaler, information och arbetsverktyg är tillgängliga för anställda och deltagare med funktionsnedsättningar. Inom MKEF finns goda kunskaper om anpassning med olika tekniska hjälpmedel eftersom många av ledamöterna och de anställda har funktionshinder själva. I de fall denna kompetens inte räcker till kommer särskild expertis anlitas beroende på behoven hos den enskilde personen med funktionshinder.

Projektet avser därför att samverka med olika organisationer med specialkompetens för just tillgänglighet såsom Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum i Kronoberg (med bred,allmän kompetens om funktionshinder) och Atrium ideell förening (för människor med psykiska funktionshinder)
Det är viktigt att den anpassningen görs utifrån den enskildes förutsättningar och särskilda begränsningar. När en enskild deltagare med funktionsnedsättning är aktuell för rekrytering anlitas därför vid behov expertis från ovan nämnda organisationer.
De lokaler som skall hyras granskas före beslut om förhyrning ur ur ett hcp-perspektiv. Anpassningar görs vid behov av den valda lokalen.

Jämställdhetsintegrering

SWOT-analysen visar att sysselsättningen är lägre för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män. Projektets inriktning mot hemtjänst kan sägas svara upp mot detta faktum eftersom det förväntas bidra till nya arbetstillfällen för främst kvinnor och därmed bidra till minskade skillnader mellan könen när det gäller sysselsättningsintensitet. Ur ett annat perspektiv vore det självklart välkommet om även män fick arbete med hjälp av projektet - med syfte att bidra till att bryta den rådande könssegregationen inom hemtjänstområdet. Vi kommer därför att försöka rekytera en viss andel män till detta projekt.

Målsättning: andelen män skall uppgå till ca 25 %.

Utbildning i genusfrågor kommer att ingå i introduktionen, den inledande utbildningen för varje deltagargrupp. Även projektledningen skall utbildas i genusfrågor. T ex kan länsstyrelsens handläggare för jämställdhet anlitas och svara för denna utbildning som prel bör omfatta 1-2 dagar.
I projekteamet (3 personer) kommer båda könen att vara representerade.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Växjö
 • Förvaltning för Arbete och lärande
 • Förvaltningen för Arbete och Välfärd
 • socialnämnden

Samarbetspartners

 • Förvaltning för Arbete och lärande
 • Förvaltningen för Arbete och Välfärd
 • Handikapprörelsens Idé-& Kunsk
 • socialnämnden

Kommun

 • Alvesta
 • Växjö
 • Älmhult