Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Handelsplatsutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSvensk Handel Vetlanda
KontaktpersonJohanna Donker
E-postinfo@vetlandahandelsplats.se
Telefonnummer0383-17239
Beviljat ESF-stöd2 643 410 kr
Total projektbudget2 643 410 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2009-11-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projekt för att underlätta för anställda kvinnor och män inom handeln i Vetlanda att utvecklas i takt med arbetslivets krav, samt för ökad rörlighet, anställningsbarhet och minskade långtidssjukskrivningar. Projektet omfatta insatser för butikspersonal, butikschefer och handelsplatsutvecklare.

Bakgrund

Fokus för denna ansökan är nödvändiga och strategiska insatser vi eller butikerna inte kan eller har möjlighet att göra inom den ordinarie verksamheten. Vetlanda är en liten ort och kraftfulla insatser måste göras för att säkerställa handeln och sysselsättningen för framtiden. Projektet sker i nära samverkan med Nässjö Handelsplats och handelsplatsutvecklare M. Wardmark. Anledning till detta är att vi står inför en gemensam problematik, som kräver samverkan för att säkra handel och sysselsättning på höglandet gentemot konkurerande köpcentra- handelsplatser. Av praktiska skäl måste vi dock göra två separata ansökningar. Vår målsättning är att utifrån ett helhetsperspektiv skapa bästa förutsättningar för långsiktig strategisk kompetensutveckling och ge män och kvinnor med olika etnisk härkomst rätt kompetens och utvecklas i takt med arbetslivets krav inom handelsplatsen vilket även gagnar individens rörlighet. Med detta förbättrar vi möjligheterna till att bibehålla arbetskraften och bredda deras anställningsbarhet, minska sjukskrivningar samt förutsättningar för nyrekrytering.
Vetlanda Handelplats består av: Centrum, Nydala, Brogård, Brunnsgårds handelsområde. Tillsammans skall vi bli den mest attraktiva handelsplatsen på Höglandet att bo, verka och besöka.

Slutsatser och resultat av genomförd förprojektering.
Komplett slutrapport 2007 och strategisk handlingsplan bifogas på er begäran.

Följande faktorer gör att nödvändiga åtgärder måste vidtas (analyserats i samverkan med bl.a Nässö):
1) Konkurrensfaktorn mot andra närliggande handelsplatser och köpcentra. Det är av högsta betydelse för både Handelsplatsen och kommunen att vi kan attrahera och bibehålla kunderna inom Nässjö i största möjliga omfattning. Att bibehålla Vetlanda som en levande och utvecklande handelsplats i framtiden, är personalen och servicenivån högst avgörande.
Åtgärd: Implementera en hållbart och kvalitativt kompetensutvecklingsmodell som kan uppdateras och förändras löpande. Kompetensutveckla både personal och ledare för att långsiktigt kunna bemöta ökad kundmedvetenhet och attitydförändringar.

2) Sysselsättningen inom handeln ses tyvärr av många som en mellanlandning och tillfällig sysselsättning. Viktigt för Handelsplatsen, butikerna och handeln som helhet, är att vi kan synliggöra karriär- och utvecklingsmöjligheter för ungdomar, vuxna, svenskar och invandrare av båda kön. Tydliga indikationer från våra butiker är att det behövs en kulturell mångfald även bland personalen i butikerna. Åtgärd: Vi måste därför implementera effektiva metoder för att kunna kompetensutveckla och bibehålla befintlig personal samt skapa attraktion för nyrekrytering.

3)Deltidsarbetandet är relativt stort inom handelsplatsen och även för handeln i stort. Detta innebär både ett problem för handelsplatsen och för arbetsmarknaden i Nässjö i stort.
Åtgärd: Genom att implementera flexibel, effektiv och målinriktad strategisk kompetensutveckling kan vi öka rörligheten, bredda deltidsarbetandes kompetens och anställningsbarhet hos en eller flera arbetsgivare. Här ser vi tydliga synergier genom samverkan med Nässjö Handelsplats. Vision om en gemensam kompetenspool för att förebygga deltidsarbetslöshet och ofrivillig arbetslöshet och ökad rörlighet inom handeln på höglandet

4)En viktig framgångsfaktor för Vetlanda Handelsplats och butikerna är varumärket och attraktionen för Handelsplatsen som helhet, dvs. merparten av våra kunder handlar för att de ser att vi har ett väl sammansatt utbud, bra tillgänglighet och trevlig miljö. Det är således inte den enskilda butiken som är den främsta attraktionen och framgångfaktorn. Framgångsfaktorn för den enskilda butiken är snarare handelsplatsen i stort, samt personalen och den service och miljö som erbjuds kunden. Det är ej heller produkten eller varan i sig som är den främsta framgångsfaktorn. Kundens och konsumentmönstret utvecklas och ställer allt högre krav på butikspersonalens service nivå och kompetens. En nyckelfaktor att alla butiker inom Vetlanda Handelsplats ser sig som en helhet och tillsammans skapar attraktionskraft. Åtgärd: Här måste vi genom strategisk gemensam kompetensutveckling skapa ökad insikt och kunskap för såväl personal som ledare, samt skapa effektiva metoder för att bemöta och förbättra allt detta.

5) Kompetensutvecklingen generellt är mycket eftersatt både inom butikerna, Vetlanda Handelsplats och inom handeln som helhet . Även kunskapen om nya innovativa och moderna utbildningsmetoder för strategisk kompetensutveckling anser vi är klart bristfällig.
- Åtgärd: Implementera ett innovativt, effektivt och flexibelt kompetensutvecklingskoncept som får en långsiktig strategisk påverkan för handeln i Vetlanda.

6) Ledarskapet är en tydlig framgångsfaktor för fortsatt utveckling, bibehållning av personal, utnyttjande av personalens potential, minskad ohälsa och minskade sjukskrivning.
Åtgärd: Här krävs det en kraftfull kompetensutveckling för butiksledare och butikschefer som även utmynnar till strategiska verktyg och metoder för en långsiktig och hållbar utveckling.
7) Specifikt gällande kort och långtidssjukskrivningar. All vår erfarenhet visar att målinriktad strategisk kompetensutveckling minskar både kort och långtidssjukskrivningar. Här vill vi åstadkomma en strategisk påverkan minska sjuktalen, skapa bättre insikter och kunskap gällande synergierna mellan kompetensutveckling, och minskad ohälsa.
Åtgärd: Implementera startegisk kompetensutveckling som skapar ökad drivkraft, välmående personal och ökad anställningsbarhet.
8) Det finns även en jämställdhetsfaktor som måste beaktas. De flesta anställda är kvinnor varav många är frivilligt eller ofrivilligt deltidsarbetande . Det finns en potential och även en framgångsfaktor att bibehålla och även anställa fler män i butikerna. Det finns en klar framgångsfaktor att även ha fler anställda med olika etnisk härkomst. Vi vill även förbättra tillgängligheten för funktionshindrade besökare och kunder.
Åtgärd: I aktuellt kompetensutvecklingsprojekt kommer vi att skapa en ökad insikt och kunskap om detta, samt analysera möjligheterna till att göra handelsplatsen till en attraktivare arbetsplats för män och förbättrad jämställdhetsintegrering. Vi kommer även att skapa ökad insikt och kunskap för att stimulera till förbättringar gällande tillgänglighet för funktionshindrade.
9) Vetlanda Handelsplats är en förebild och praktikplats för många studerande från bl.a. gymnasieskolans Handelsprogram. Praktikanterna blir även goda ambassadörer och en marknadsföringskanal, om vi kan uppvisa att vi arbetar strategiskt och med en kvalitativ kompetensutvecklingsstrategi samt god personalpolicy. De skall även se handeln i Vetlanda som en presumtiv långsiktig arbetsgivare efter avslutat gymnasium.
Åtgärd: Genom att via denna satsning uppvisa kompetens- och utvecklingsmöjligheter tror vi att det även kan ge positiva synergieffekter för såväl statusen på handelsprogrammet samt gällande vårt långsiktiga rekryteringsbehov.
10) Många butiker inom Vetlanda Handelsplats har problem att bibehålla samt även rekrytera kompetenta medarbetare.
Åtgärd: Genom denna satsning är vi övertygade om att vi kommer att få lättare att bibehålla duktig personal både i den enskilda butiken och inom handelsplatsen i stort.
11) Samarbetet mellan butikerna inom Handelsplatsen i stort är en mycket viktig framgångsfaktor
Åtgärd: Denna gemensamma satsning ser vi som ett mycket viktigt incitament för att åstadkomma en ökad samverkan, vilket på sikt kommer att ge oss en viktig konkurrensfördel som kan vara avgörande för en hållbar utveckling för handeln inom Vetlanda.
12) Viktiga personer för handelsplatsutvecklingen är handelsplatsutvecklare. Utifrån ett helhetsperspektiv behöver vi ledarträning och bra verktyg för fortsatt organisationsutveckling inom Vetlanda Handelsplats.Åtgärd: Kvalificerad skräddarsydd ledar- och organisationsutvecklingsutbildning.

Syfte

Vårt huvudsyfte är att bidra till Vetlanda Handelsplats kompetensutveckling genom att underlätta för anställda kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav samt skapa förutsättningar till ökad anställningsbarhet och rörlighet.
Att i direkt relation till vår strategiska slutrapport och handlingsplan verka för gemensam utveckling av Vetlanda Handelsplats.
Att bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas genom att belysa den enskilda butikens incitament till jämlikhet och mångfald.
Att genom detta kompetensutvecklingsprojekt även skapa rätt förutsättningar för en geografisk rörlighet inom handeln på Höglandet samt även för handeln i stort.
Att ge ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas genom strategisk kompetensutveckling och vidare anställningsbarhet hos en eller flera arbetsgivare.
Att Vetlanda Handelsplats skall få ökad kompetens för erbjuda en unik kundservice, vilket kan vara högst avgörande för att bibehålla kunderna på orten samt säkra upp sysselsättningen nu och inför framtiden.
En synergieffekt är även att en högre attraktion för att arbeta inom handeln, kan ge avknoppningar och således även stimulera till ökat entreprenörskap och övertagande av generationsväxlingsföretag.
Syftet är att även hjälpa enskilda butiker med kunskap om, och förutsättningar för, strategisk kompetensutveckling som inte ryms eller möjliggörs, inom butikernas ordinarie verksamhet. Vårt syfte med projektet är även att detta skall kunna utgöra ett bra exempel för spridning även till andra platser i landet.

Målsättning

Vår absoluta målsättning är att genom detta projekt få möjligheten till att implementera en hållbar innovativ modell för strategisk kompetensutveckling som skall säkra upp Vetlanda som en attraktiv handelsplats även i framtiden. Målet för den enskilda butiken är att åstadkomma än bättre miljö och kundservice, få en bra utveckling och ekonomisk tillväxt, lägre personalomsättning och förövrigt duktig och välmående personal.
Målsättning på individnivå är att ge förutsättningar för att utveckla kompetensen i takt med arbetslivets krav, och få förutsättningar till ökad anställningsbarhet och rörlighet.
Mätbara mål som vi kommer att genomföra är nöjd medarbetar index (NMI) nöjd kundindex (NKI) samt nöjd personlig service index (NPS). Det kommer även att möjliggöra mätningar avseende ökad kundtillströmning, samt även på lite längre sikt rörligheten bland personal, i vilken omfattning deltidsarbetandet samt sjuktal minskar.
Förväntade effekter:
- Implementera en kompetensutvecklingsmodell som säkerställer en omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens. Effekten blir även att skapar förutsättningar till anställningsbarheten hos en eller flera arbetsgivare inom handeln.
- Ge de mindre butikerna förutsättningar för utveckling och tillväxt.
- Genom ett välutvecklat flexibelt och innovativt utbildningskoncept skapa tillgänglighet för såväl personal som ledare av båda kön samt med olika anställningsgrad.
- Genom ett välutvecklat flexibelt och innovativt utbildningskoncept skapa delaktighet och lärande miljöer i såväl fysisk utbildningsmiljö som i arbetsplatsmiljö.
- Genom att kvalitetssäkra och certifiera personalens kompetens ger vi förutsättningar till god samverkan mellan butikerna. Vissa butiker har aviserat behov av att även koordinera personal då belastningen är olika i vissa perioder för de olika butikerna.
- Minskad ohälsa, lägre sjuktfrånvaro och färre långtidssjukskrivningar på arbetsplatsen. Vi förebygger ohälsa och även långtidssjukskrivningar genom kompetensutveckling för personal, vilket ger både trygghet, energi och omställningsmöjligheter genom bredare anställningsbarhet. Vi förebygger detta även genom att ledare och butikschefer genomgår specifik ledarskapsutbildning med certifiering. Inom denna utbildning utbildas även ledarna i hur man utbildar säljarna-personalen för att de skall kunna fortsätta coacha dem efter genomförd certifieringsutbildning.
- Minskad deltidsarbetslöshet. Vi främjar förutsättningarna för deltidsarbetande genom ökad och breddad kompetens. Det skapar bra förutsättningar för ökad tjänstgöring på arbetsplatsen alternativt i kombination även på annan arbetsplats-arbetsgivare.
- Ökad medvetenhet av värdet av att ha personal av båda kön och med utländsk härkomst för framgång och utveckling av den enskilda butiken.
Ökad jämställdhet utifrån ett kompetensutvecklingsperspektiv. Här syftar vi på målgruppen kvinnor som valt att på deltid vara hemma med barn. Genom att vi tagit fram ett flexibelt utbildningskoncept där ca 50% av utbildning kan genomföras i valfri utbildningsmiljö, skapar vi tillgänglighet även för denna målgrupp att medverka i kompetensutveckling.
- Stimulera till karriär och företagande inom handeln. Vi tror att denna satsning skapar både inspiration och förutsättningar för att deltagande parter-personal skall få en vidare syn och se handeln som en möjlighet till både karriär och kanske till avknoppning för start av egen verksamhet. Detta gäller både ungdomar och vuxna oavsett kön och etnisk härkomst.
- Vår målsättning är att projektet skall implementeras inom den ordinarie verksamheten och bli en plattform och start till en kontinuitet inom butikernas och Vetlanda Handelsplats i stort.
- Förväntad effekt är även att vårt projekt genom spridning inom Svens Handel skall ge synergier till att fler Handelsplatser kan implementera liknande koncept och bidraga till utveckling av handeln i Sverige i stort.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet och tillhörande lokaler kommer att ha tillgängighet för personer med eventuella funktionshinder.
Projektet och verksamheten har full tillgänglighet för personer med funktionshinder. Inom projektet kommer det även att föras diskussioner avseende samtliga fyra integrerade delar dvs:
- Tillgängliga lokaler
- Tillgängig verksamhet
- Kommunikativ tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet
Detta skall beaktas för ev. deltagare i projektet som har ngn form av funktionshinder samt även om saker kan förbättras för kunder och besökare inom butikerna och handelsplatsen i stort.

Jämställdhetsintegrering

I tidigare problemformulering har vi belyst att det föreligger en viss problematik inom jämställdhetsintegrering. Det finns en klar dominans av det kvinnliga könet och vissa brister avseende värdet av en att ha anställda med olika etnisk härkomst. Löneklyftor mellan kvinnor och män lyfts upp och diskuteras. Vi tar även upp hur butikerna arbetar med policydokument avseende jämställdhet. Vid uppvisande av brister stimulerar vi till att förbättra detta. Generellt är annars de flesta för jämställdhet, och överens om vad det innebär. Jämställdhetsmålen bygger oftast på att män och kvinnor med olika kulturell bakgrund ska ha samma rättigheter, lön och också lika villkor för utveckling i arbetet. De flesta butikerna ser översiktligt positivt på att ha anställda av båda kön och med olika kulturell bakgrund.
Det finns dock vissa butiker med specifika inriktningar som av flera anledningar framförallt anställt personal av ena könet inom ett visst åldersspann. Många anser att tillgängligheten för kompetensutveckling är viktigt utifrån ett jämställdhetsperspektiv med avseende på deltidsarbetande. Vår ambition är även att med flexibel kompetensutveckling med hög tillgänglighet utifrån ett jämställdhetsperspektiv för både hel och deltidsanställda (som ofta är kvinnor) av båda kön. Detta innebär då att deltidsarbetande får bättre förutsättningar till heltidsarbete och även karriärmöjligheter inom handeln. I samverkan med butikerna, samt integrerat i framtida kompetensutvecklingsmetoder, kommer vi att belysa incitament för mångfald och jämlikhet inom organisationen. Ytterligare en viktig del inom området är att ge mer kunskap om tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Fokus i projektet kommer dock vara att påvisa framgångseffekter genom att ha ledare och anställda av båda kön och med olika etnisk härkomst samt hör tillgänglighet för deltidsarbetande.
Förväntat resultat är bl.a:
- Att åstadkomma en jämnare könsfördelning vid nyanställningar
- Att anställa fler personer med utomnordisk härkomst
- Att fler deltidsarbetande skall kunna genomföra kompetensutveckling
- Att fler deltidsarbetande får möjlighet till heltid hos en eller flera arbetsgivare
Vi anser därför att projektet bidrar till ökade kunskaper om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Samarbetspartners

 • John Bauergymnasiet
 • Svensk Handel

Deltagande aktörer

 • Abrahamssons skor
 • Björns Bokhandel
 • B-Young
 • Centralhotellet
 • Erikshjälpen Second Hand
 • Establo
 • Expert
 • Fria Former
 • Frida Funck
 • Gretas Blomsterhandel
 • Guld-City
 • Handelskraft
 • Hemtex
 • HemÅvila
 • Hjärtefröjd
 • ICA Maxi
 • Indiyork
 • Invit
 • JC Butiken
 • Lilla Butiken
 • Lindahls urmakeri
 • Lundahls Lås
 • Nya Ogräset
 • Nydala Racing & Nöjescenter AB
 • Nymans skor
 • Nyponrosen
 • Parelle
 • People
 • Peters Glas & Porslin
 • Pressbyrån
 • Salong Lilla a
 • Sara Pannwitz
 • Svensk Handel Vetlanda
 • Symaskinsbutiken
 • Synsam
 • Team Sportia
 • Vero Moda
 • Vetlanda Bowling
 • Vetlanda Friskvårdcenter
 • Vetlanda Resebyrå
 • Väskan
 • Växtkraft

Kommun

 • Vetlanda