Logotyp på utskrifter

Handelscollege

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMedborgarskolan Regionkontoret
KontaktpersonAnders Gustafsson
E-postanders.gustafsson@medborgarskolan.se
Telefonnummer0470-45556
Beviljat ESF-stöd403 400 kr
Total projektbudget559 400 kr
Projektperiod2009-05-11 till 2009-10-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att ta fram ett koncept för utbildning av ungdomar inom handeln samt undersöka intresset bland handelsföretag att anställa deltagare som genomgått utbildningen och praktiserat inom handeln.

Bakgrund

Vi står idag inför en lågkonjunktur där ungdomar får allt svårare att få det första jobbet och ta sig in på arbetsmarknaden. Samtidigt visar flera utredningar på att det just är ungdomar som får det svårt när konjunkturen viker.
I Växjö växer handeln med nya etableringar varje år. Växjöregionen är ett av landets 18 regioner som definieras som viktiga handelscenttra enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI). Även Älmhult är en viktig och expansiv handelsregion. IKEA med sitt huvudkontor och varuhuset är naturligtvis centrala aktörer när det gäller handel och varudistribution. Dessutom finns det konkreta planer i Älmhult skapa förutsättningar för etablering av flera nya handelsföretag i området genom bla att IKEA varuhuset planeras att flyttas närmare riksväg 23. Även i centrala Älmhult sker flera nya handelsetableringar.

Handeln är ett intressant område för ungdomar eftersom
- handeln inte kräver långa utbildningar
- handeln har olika typer av jobb - allmän butiksförsäljning, kassatjänst, upplockning av varor, kvalificerad produktförsäljning, varudistribution etc vilket gör att ungdomar kan söka olika typer av jobb beroende på intresse och fallenhet
- många jobb är "övergångsjobb" eller förstajobb varifrån många går vidare till andra jobb eller högskolestudier vilket innebär att de flesta större handelsföretag alltid har en viss personalomsättning vilket ger möjlighet för andra ungdomar att få vikariat, timanställningar etc.
En annan anledning till förstudien är att det inte finns något samlat koncept som är användbart för att utbilda till de olika jobben som finns inom handeln.

Syfte

Syftet med projektet är att
- identifiera ett antal butiker/handelsföretag som är intresserade av att ta emot ungdomar för praktik för senare anställning
- via intervjuer med butiksföreståndare identifiera de utbildningsbehov som finns för de olika jobben
- genom workshops med arbetsförmedlingens ungdomsgrupp och kommunens ungdomshandläggare undersöka vilka och hur många som kan tänkas vara lämpliga och intresserade av att arbeta inom handeln
- i samråd med Komvux arbeta fram ett utbildningskoncept med korta kurser som kan kombineras på ett individuellt sätt beroende på företagens olika behov och individernas tidigare studier och erfarenheter samt att koppla innehållet tilll gymnasieskolans kursplaner så långt möjligt för att deltagarna ska kunna erhålla betyg via kommunal vuxenutbildning (vilket skulle ge ett bra meritvärde för dem som vill söka vidare till annan utbildning eller mer kvalificerade jobb samtidigt som detta stärker deltagarnas självförtroende eftersom många ungdomar idag har ofullständig utbildning)
- genom workshop med ungdomar från målgruppen undersöka deras intresse för ett eventuellt "Handelscollege"

Målsättning

Vårt mål är att hitta ca 60-80 företag som har anställningsbehov på sikt och som är intresserade av att medverka i projektet genom att erbjuda praktikplatser och även testa personer för framtida anställningar.

Vårt mål är också att utveckla ett utbildningskoncept (Handelscollege) som är godkänt och accepterat av företag, arbetsförmedling och kommunen och så långt möjligt leder till befintliga och efterfrågade yrke samt ger betyg och därmed innebär en merit för ungdomar som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hur vi beaktar tillgänglighet i projektet

Under förstudien kommer vi att identifiera vilka rutiner som finns när det gäller att säkerställa att projektet kan uppfylla samtliga fyra aspekter på tillgänglighet. I de fall det saknas rutiner kommer sådana att tas fram inför projektets genomförandefas.
Fysisk tillgänglighet: En kontroll kommer alltid att göras i samband med bokning av samtliga utbildningslokaler så att den fysiska tillgängligheten säkras. Detta kommer att vara en standardrutin i genomförandefasen.
Tillgänglig verksamhet: En avstämning kommer att göras under förstudien så att all personal som engageras i projektet har tillräcklig kunskap och kompetens när det gäller förhållningssätt till och bemötande av personer med funktionshinder. I de fall det förekommer brister kommer de att åtgärdas med skräddarsydda utbildningsinsatser och eller information.
Tillgänglig information och kommunikation: I samband med bokning av lokaler för projektet kommer alltid en kontroll att göras när det gäller behovet av och tillgång till teckentolkning, teleslinga eller andra resurser. På samma sätt kommer vi att införa kontrollrutiner när det gäller behov av att information finns i lämpliga media.
Under förstudien kommer vi stämma av att dessa aspekter på tillgänglighet är säkrade. I de fall det saknas nödvändiga rutiner kommer sådana att tas fram.

Vid workshops med tänkta avnämare (arbetsförmedlingen och kommunen) kommer vi att identifiera funktionshindrade i tänkt målgrupp som borde kunna utbildas till arbete inom handel.

Medfinansiärer

  • Medborgarskolan Regionkontoret

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Älmhult
  • Aristum Institutet AB
  • Växjö kommun Arbete och Välfärd

Kommun

  • Växjö