Logotyp på utskrifter

Handelscollege, ungdomar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedborgarskolan Regionkontoret
KontaktpersonStaffan Lundberg
E-poststaffan.lundberg@medborgarskolan.se
Telefonnummer0470-45555
Beviljat ESF-stöd2 606 439 kr
Total projektbudget6 061 128 kr
Projektperiod2010-05-03 till 2012-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektets syfte är att underlätta för och ge förutsättningar till ungdomar att etablera sig i arbetslivet och även att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap.
Avsikten är att projektet ska genomföras i nära samverkan med företag inom handel och närliggande branscher. Genom att företagen i regionen har fått möjlighet att beskriva sina behov och krav när det gäller sin framtida rekrytering av personal är avsikten att anpassa målgruppens kompetens genom skräddarsydda yrkesutbildningar så att de ökar sina möjligheter att få praktikplatser och senare anställning i dessa företag.

Bakgrund

Förprojekteringens mål har varit att utveckla ett utbildningskoncept (Handelscollege) som är godkänt och accepterat av företag, arbetsförmedling och kommunen och så långt möjligt leder till befintliga och efterfrågade yrke samt ger betyg och därmed innebär en merit för ungdomar som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
Förprojekteringens mål har även varit att identifiera ca 60-80 företag som har anställningsbehov på sikt och som är intresserade av att medverka i projektet genom att erbjuda praktikplatser och även testa personer för framtida anställningar.
Projektet vänder sig till ungdomar i första hand under 25 år men vi utesluter inte att några kan vara upp till 30 år. Vi har fokuserat på dem som har ingen eller liten arbetslivserfarenhet och som är bosatta i Växjö och Älmhult.

Utgångspunkter

Inom förstudien "Handelscollege" har vi intervjuat ett 70-tal butiksägare/föreståndare inom olika delar av handeln i Växjö och Älmhult med omnejd. Deras synpunkter har varit våra utgångspunkter när vi arbetat fram konceptet.

Vi har främst tagit fasta på följande:

- Konceptet ska vara flexibelt och branschanpassat, olika delar av handeln och olika befattningshavare behöver inte ha samma kompetens.
- Längre sammanhållna praktikperioder.
- Praktisk utbildning utan alltför omfattande teoretiska moment.
- Matchning och coachning så att rätt personer kommer till rätt företag.

Rekrytering av deltagare till projektet kommer att göras med hjälp av intervjuer. Målgruppen kommer att få information om projektet, därefter får de som är intresserade söka att bli antagna till projektet.
Kandidaterna kommer att intervjuas för att säkra att de uppfyller de krav som företagen har angivit som viktiga i samband med våra diskussioner med företagen.

Deltagarna börjar med en baskurs på ca 8-10 veckor. Under denna period används ca 75% av tiden åt grundläggande utbildning gemensam för alla oavsett vilken bransch som deltagaren har som intresseområde. Resten av tiden dvs 1 till 2 dagar per vecka ägnas åt det vi kallar matchning, dvs aktiviteter med målet att hitta rätt arbetsplats åt deltagarna där vi tar hänsyn till deras intresse och lämplighet.

Därefter genomgår deltagarna utbildning ute på arbetsplatserna. Denna arbetsplatsförlagda utbildning ska vara handledd, dels av en speciell handledare från företaget och dels från någon av projektets lärare/coacher. Varje deltagare kommer att ha en individuell coach som följer deltagarens utveckling. Den arbetsplatsförlagda utbildningen kommer att vara individuell men bedöms pågå 4-6 månader.

Under denna tid genomförs korta utbildningsinsatser i samlade grupper där varje deltagare genomför de "kurser" som deltagaren, företaget och coachen är överens om. Deltagarna kommer alltså att genomgå olika antal kurser beroende på val av bransch och också beroende tänkta arbetsuppgifter. Dessa kurser kommer att omfatta 2-5 dagar och genomföras i grupper på 5-15 personer.

Innehåll och genomförande för Baskurs

Följande ämnen kommer att ingå:
Säljteknik och kundbemötande
Service
Grunderna i marknadsföring, konsumentbeteende
Branschens utveckling
Information om arbetsvillkor, löner och anställningsformer av både arbetsgivare och fackförening.
Grunder i företagsekonomi, lönsamhet i butik
Etik och moral
Jämställdhet inom branschens olika delar
Grundläggande datautbildning
Säkerhet, rån och överfall, stöldhantering
Kassahantering, grunder
Butikskommunikation, skyltning etc

Videum Science Park och nätverksbyggande

Basutbildningen kommer att genomföras på Videum Science Park där projektet även kommer att ha sin fysiska lokalisering. Syftet med detta är dels att höja projektets och deltagarnas status och självskänsla och dels att ger deltagarna möjllighet att knytta användbara kontakter genom de över 100 företag som finns lokaliserade på Videum Science Park.

Matchning och coachning

Parallellt med den inledande utbildningen bedrivs själva matchningen där målet för deltagaren är att hitta en arbetsplats där möjligheten till anställning efter utbildningen finns.

I den inledande fasen av matchningen ger vi en grund för deltagaren inför träff med arbetsgivaren:
- Studiebesök hos olika typer av handelsföretag
- Företag bjuds in att beskriva sina företag och vilka krav dom ställer när dom rekryterar
- Presentationsteknik
- CV-skrivning/Utveckling av CV

Därefter genomgår deltagaren en intervju där han/hon redovisar sina intressen och önskemål om inriktning. Ett antal företag identifieras där deltagaren kan tänkas passa.

Under de sista veckorna kontaktar deltagarna olika arbetsgivare för att hitta rätt plats. Vi förbereder dem för intervjuer mm och stöttar deltagarna genom olika övningar i hur man kan närmar sig en arbetsgivare.

De deltagare som inte hittar en plats och som vi bedömer har förutsättningar för arbete inom handeln kan få ytterligare tid på sig där vi tar en mer aktiv roll.

Arbetsplatsförlagd utbildning

Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen handleds dels av en handledare på företaget och dels en kontaktperson hos oss. Uppföljning sker genom besök, telefon och mail.

Varje fredag mailar deltagaren in en beskrivning av hur veckan varit.

Uppföljningen inriktas mot målen i de kurser som beskrivs under punkten "betyg" genom att handledarna och deltagaren prickar av de kunna-mål som finns beskrivna i respektive kursplan.

Kortare specialkurser

Tillsammans med deltagarna och handledaren från företaget bestäms vilka kurser som deltagaren ska genomföra parallellt med den arbetsplatsförlagda utbildningen.

Kurserna kommer att vara 2-5 dagar där teoretiska moment varvas med praktiska tillämpningar/övningar på företaget.

Följande kurser kan ingå i deltagarens utbildningsplan:

- Branschinriktad säljteknik (denna kurs kommer att genomföras i små grupper med deltagare från en specifik bransch, exempelvis detaljhandel, bygghandel, modebutik, elektronik etc)
- Konsumentköplagen
- Merförsäljning
- Att hantera klagomål
- Grunderna i logistik
- Godshantering

Betyg

I samarbete med Komvux kommer vi att kunna erbjuda examination av gymnasiekurserna Försäljning och service 50p HNDL1203, Inköp och varuhantering 100p HNDL1205, Bransch- produktkunskap 50p HNDL1202 för de som är intresserade och i de fall där individens utbildningsplan stämmer överens med innehållet i motsvarande gymnasiekurs. Eventuellt kommer fler gymnasiekurser att kunna erbjudas. För en del deltagare kan gymnasiebetyg vara en merit för fortsatta studier alternativt för att gå vidare i karriären.

Syfte

Huvudsyftet med projektet är att arbetslösa ungdomar ska öka sina möjligheter att etablera sig i arbetslivet och få ett arbete.
Det unika med projektet är hur vi väljer att arbeta och vilka metoder vi väljer främst när det gäller former för samverkan mellan företag och den aktuella målgruppen samt arbetsförmedling och kommunernas socialförvaltning för att uppfylla det övergripande syftet.
Som resultat av förundersökningen som har föregått denna ansökan har följande arbetssätt och metoder som skiljer sig jämfört med hur man normalt arbetar med den aktuella målgruppen etablerats:
1. Företagen inom handel har kontaktats och har påverkat utbildningarnas innehåll, praktikens utformning och även specificerat vilka krav som ställs på de personer som bör rekryteras till projektet. Ca 70 företag inom handel har medverkat i detta moment. Det unika med projektet är att ungdomarna får en skräddarsydd yrkesutbildning med skräddarsydd utformning av praktiken och att rekryteringen av deltagare bygger på krav som företagen ställer. Det unika är också att företagen redan tidigt i processen har påverkat projektets utformning och har visat stort engagemang. Detta arbetssätt tillämpas inte normalt för den aktuella målgruppen. Projektet kommer att ge värdefull kunskap om hur samverkan mellan de olika aktörerna kan utformas för att uppnå konkreta resultat. Konceptets utformning har skräddarsytts för gruppen ungdomar och företagen inom handel. Projektets inriktning att sammanföra ungdomar och handelsföretagen på detta sätt är unikt eftersom detta lämpar sig bäst för att ge ungdomar som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet att få ett första arbete och skaffa sig erfarenhet.
2. Matchning och coachning av deltagarna har också skräddarsytts med hänsyn till de krav som de kontaktade företagen har ställt. Mycket resurser kommer att läggas för att matchning och coachning ska bli rätt och därmed öka sannolikheten att rätt deltagare hamnar på rätt arbetsplats.
3. Mycket fokus kommer att läggas på handledning och uppföljning av deltagarna när de genomför sin praktik på arbetsplatserna. Detta är också unikt för målgruppen och kommer att leda till att en större andel får erbjudande om anställning.
4. För att uppnå en strategisk påverkan arbetar vi i nära samarbete med flera centrala aktörer som Arbetsförmedlingen, Kommunernas socialförvaltning, Svensk Handel, Handelsanställdas förbund och företagen inom handel. Vi har utformat en styrgupp med dessa aktörer involverade i syfte att säkra projektets kvalitet och mål och även uppnå en spridning av metoder och resultat för att uppnå en strategisk påverkan. Företagen kommer även under projektets genomförande att bidra till att utveckla och anpassa projektets metoder ytterligare. Vi avsätter en hel del resurser bla när det gäller kontakterna med handledarna i företagen för att uppnå detta.

Samtliga fyra punkter ovan utgör innovativa och unika inslag i projektet och utgångspunkten har varit den aktuella utlysningens inriktning på kriterierna Samverkan och Strategisk påverkan. Vi är övertygade om att projektets arbetsätt och metod kommer att ge nya erfarenheter som de olika aktörerna t ex arbetsförmedlingen, kommunerna och företagen kan använda för att effektivisera hanteringen av arbetslösa ungdomar.

Projektets syfte är att underlätta för och ge förutsättningar till ungdomar att etablera sig i arbetslivet och även att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap.
Avsikten är att projektet ska genomföras i nära samverkan med företag inom handel och närliggande branscher. Genom att företagen i regionen har fått möjlighet att beskriva sina behov och krav när det gäller sin framtida rekrytering av personal är avsikten att anpassa målgruppens kompetens genom skräddarsydda yrkesutbildningar så att de ökar sina möjligheter att få praktikplatser och senare anställning i dessa företag.

Målsättning

Följande projektmål gäller
1. Minst 70% av deltagarna i projektet ska få någon form av anställning senast inom 3 månader efter projektets slut.
2. Minst 10% av deltagarna i projektet ska besluta sig för att fördjuppa sin yrkeskompetens med någon form av yrkesutbildning.
3. Övriga maximalt 20% av deltagarna ska ha fått relevant yrkeskompetens och ökat sin anställningsbarhet.
4. Av de 70 företag inom handeln som har kontaktats under förprojekteringen och uttalat sitt intresse för projeketet skall minst 90% fortsätta sin medverkan under projektets genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår kartläggning visar att ca 30% (19 av 70) av företagen har anställda med någon form av funktionshinder. Lika stor andel anger att det finns möjlighet att anställa personer med funktionshinder. Vår bedömning är att det finns möjligheter att hitta lämpliga praktikplatser och även arbetsplatser för arbetslösa ungdomar med funktionshinder.
I genomförandet av projektet kommer vi därför att säkra tillgängligheten på följande sätt:
1. Vi kommer att specificera vilken typ av funktionshinder som är möjliga för olika yrken och arbetsplatser inom handelscollege.
2. Vi kommer att informera om vilka möjligheter som finns för arbetslösa ungdomar med funktionshinder att bli antagen till handelscollege.
3. I de fall vi har deltagare med fysiska funktionshinder kommer vi att kontrollera utbildningslokaler och arbetsplatser så att vi säkrar den fysiska tillgängligheten samt kommunikationen med deltagarna.
4. När det gäller de arbetsplatser som kan bli aktuella för funktionshindrade kommer en avstämning att göras när det gäller personalens kunskap och kompetens kring förhållningssätt och bemötande av funktionshindrade.

Under förprojekteringen har vi intervjuat ett stort antal företag inom handel som önskar medverka i projektet genom att erbjuda praktikplatser och är också intresserade av att rekrytera deltagare från projektet. Dessa beslutsfattare från företagen har informerat oss om att de har möjlighet att erbjuda praktikplatser och senare eventuell anställning till personer endast med vissa funktionshinder. Samtliga deltagare som bedöms uppfylla övriga krav som företagen har ställt kommer att antas till projektet. Om någon av dessa har någon form av funktionshinder kommer dessa deltagare att matchas mot lämpliga företag som har möjlighet att erbjuda lämplig praktikplats med hänsyn till deltagarens funktionshinder. I de fall vi placerar ut ungdomar med funktionshinder på olika praktikplatser kommer handledarna på företagen att erbjudas en utbildning i tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Vår analys av jämställdhets-SWOT visar följande:
1.En majoritet av företagen, 48 av 70 anger att det finns en snedfördelning när det gäller andelen kvinnor främst för befattningarna butikssäljare och kassapersonal. Den kvinnliga dominansen finns i huvudsak inom konfektion, mode, inredning och livsmedel. Inom andra segment som tex bygg, varudistribution och elektronik finns det en majoritet män. Enligt företagen beror denna obalans främst på att det finns flest deltidsjobb inom området och att fler kvinnor är intresserade av att jobba deltid. Snedfördelningen inom handelns olika segment följer de traditionella mönstren i samhället kring val av mäns och kvinnors yrkesval.
2.17 av företagen anger att de på olika sätt försöker åtgärda obalansen i samband med rekrytering av ny personal. Detta genom att man t ex i rekryteringsannonser anger att vilken kön de helst vill se som sökande. Majoriteten av företagen vidtar inga åtgärder.
3.Hela 65 av 70 företag upplever inte att det finns några jämställdhetsproblem inom deras egna verksamhet. De upplever inte att en eventuell snedfördelning är något problem och inte heller att det finns några problem med lönestruktur etc.
4.Företagen saknar samlad kunskap om skillnader i makt och inflyttande mellan könen.

Den genomförda SWOT-analysen under förprojekteringen visar att branschen i stort inte upplever några större problem inom jämställdhetsområdet. Vi tror dock att detta delvis kan bero på att det saknas djupare kunskap om förhållandena för män och kvinnor inom området. I vissa enskilda företag har man uppmärksammat tex snedfördelningen och man genomför enskilda åtgärder. Flertalet av cheferna inom handeln upplever att den förekommande snedfördelningen är ett resultat av andra faktorer utanför deras kontroll.

I genomförandet av de planerade utbildningarna kommer vi att integrera olika avsnitt om jämställdhet. Olika aspekter och dimensioner på jämställdhet kommer att diskuteras beroende på deras relevans inom respektive kurs. Syftet är att öka deltagarnas kunskap om jämställdhet och konsekvenserna för deras yrkesval.

För vissa delbranscher inom handel där det finns stor snedfördelning mellan könen när det gäller andel anställda kommer vi att skapa förutsättningar för att deltagarna ska göra mer medvetna val som bygger på faktisk kunskap och inte på tradition eller förutfattade meningar. Detta ska uppnås genom att deltagarna ska få rätt och relevant information och kunskap om villkor och arbetsförhållanden inom de olika branscherna. Exempel på åtgärder är möten och gästföreläsningar med anställda inom de aktuella branscherna, studiebesök, statistik etc. På detta sätt kommer vi att öka möjligheterna för t ex kvinnor att välja att praktisera och komma in i mer mansdominerade delbranscher inom handel och på motsvarande sätt för män.

Vi kommer att följa upp åtgärderna inom jämställdhet genom att kontinuerligt mäta deltagarnas förvärvade kunskaper om jämställdhet samt hur stor andel av respektive män och kvinnor som väljer att praktisera och komma in på delbranscher som domineras av motsatt kön.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Älmhult
  • Förvaltningen för Arbete och Välfärd

Samarbetspartners

  • Handels, Avd 31
  • Komvux Växjö
  • Svensk Handel, Växjökontoret
  • Videum Science Park

Kommun

  • Växjö
  • Älmhult