Logotyp på utskrifter

Handel- och serviceföretagare i Västerviks kommun

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVästervik Framåt
KontaktpersonAnnika Boman
E-postannika.boman@vastervikframat.se
Telefonnummer0490-875 07
Beviljat ESF-stöd490 690 kr
Total projektbudget490 690 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-09-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet är en förstudie som ska analysera kompetensbehov för anställda kvinnor och män inom Västervik-Gamleby handelsplatser. Målgrupp är butikspersonal, butikschefer, annan personal inom service- och besöksnäringar samt centrumledning. Analysen ska ligga till grund för en senare utvecklingsplan.

Bakgrund

Västervik är en kommun i nordöstra hörnet av Småland. I kommunen bor 36 500 invånare, varav 22 000 i centralorten och 3000 i. Många förknippar Västerviks kommun med hav, kust och skärgård. Traditionellt har tillverkningsindustrin en stark ställning, men strukturerna förändras och det är framför allt inom tjänstesektorn som nya arbetstillfällen kan skapas. Här har besöksnäringen, där handeln ingår, en viktig roll.
Västervik som tätort är en liten handelsplats med negativt handelsindex och med stor konkurrens från närliggande större orter. I norr finns Linköping och Norrköping, i Väster Jönköping och söderut finns Kalmar. Detta gäller i än högre grad för det lilla samhället Gamleby, som ligger några mil norr om Västervik och därmed närmare den stora staden Linköping. Västervik och Gamleby är inte tydliga handelscentra för kommunen och omkringliggande kommuner, trots att handeln fått en rad nya etableringar. Handelsindex för kommunen ligger på 89 (2007 år siffra), medan en kommun som t ex Kalmar ligger på 134.

Butikerna har tyvärr redan påverkas genom utflödet och det blir än mer påtagligt genom förändrade köpmönster och andra offensiva köpcentra. Handeln i kommunen måste stoppa utflödet och skapa attraktion de egna orterna. Västerviks kommuns besöks- och servicenäring är även den utsatt och det finns en påtaglig sårbarhet och risk för en problematisk omställning. En viktig insats är att ge rätt förutsättningar för personal och ledare att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Vi måste även hitta bättre strategi och form för samverkan mellan handeln och kommunens besöksnäring. Detta för att skapa förutsättningar för en yrkesmässig rörlighet mellan dessa näringar, överbrygga säsongsvariationer och därmed säkerställa anställningstrygghet. Vi behöver också kvalitetssäkra och validera personalens kompetens.
Västerviks kommun, sysselsättningen och således samhällsekonomin i stort påverkas och vi måste därför vidta ordentliga åtgärder som märks. Vårt projekt skall bli en plattform för en långsiktig strategisk satsning för handeln och besöksnäringen i Västervik som helhet, och kommer således att generera nödvändiga effekter på såväl individer, system som strukturer.

Problemformulering:
1. Västervik centrum är en liten och starkt konkurrensutsatt handelsplats. Gamleby Centrum är den minsta ort i landet med ett köpcentrum. Dessutom finns flera mindre orter i kommunen med lanthandel, mindre butiker och andra serviceföretag som kämpar för att överleva.
Varumärket och attraktionen för kommunen som helhet måste präglas av bland annat hög servicenivå och tillgänglighet för att minska vår sårbarhet nu och framöver. Varumärket är en mycket viktig framgångsfaktor det vill säga våra kunder handlar för att de ser handelsplatsen med väl sammansatt utbud, bra service, tillgänglighet och trevlig miljö. Det är således inte den enskilda butiken eller produkterna som är den främsta attraktionen och framgångfaktorn. Framgångsfaktorn för den enskilda butiken är snarare handelsplatsen i stort, samt personalen och den service och miljö som erbjuds kunden. Kundens och konsumentmönstret utvecklas och ställer allt högre krav på butikspersonalens service nivå och kompetens. Här måste vi arbeta för en ökad insikt, kunskap och för kompetens som motsvarar dagens och morgondagens krav på arbetslivet inom handeln och besöksnäringen.

2. Handeln och kommunens besöks- och servicenäring är intimt sammankopplade. Vi behöver analysera hur och på vilket sätt vi kan integrera och organisera dessa verksamhetsgrenar närmare varandra. Vi behöver kvalitetssäkra personalens servicekompetens för att trygga anställningar samt skapa förutsättningar för ökad yrkesmässig rörlighet inom handeln och mellan handeln och kommunens servicenäring. För detta måste vi hitta både rätt kompetensutvecklingsformer och ett förbättrad organisatoriskt samarbete mellan dessa näringar.

3. Deltidsarbetandet är relativt stort inom handelsplatsen och även besöksnäringen. Genom att analysera och hitta nyckelfaktorer för flexibel, effektiv och målinriktad strategisk kompetensutveckling kan vi bredda deltidsarbetandes kompetens och anställningsbarhet. Detta skapar förutsättningar för ökad anställningsgrad hos en eller flera arbetsgivare. Kanske kan projektet även leda fram till någon form av kompetenspool för att förebygga deltidsarbetslöshet och så kallad ofrivillig arbetslöshet. Här måste vi analysera problemet vidare och hitta effektiva metoder och skapa förutsättningar för minskat deltidsarbete och ökad anställningsbarhet samt rörlighet hos en eller flera arbetsgivare.

4. Sysselsättningen inom handeln och även besöksnäringen domineras av lågutbildade och ses tyvärr ofta som en mellanlandning och tillfällig sysselsättning. Tyvärr förekommer det idag både frivillig och ofrivillig deltids arbetslöshet. Viktigt är att vi kan ge förutsättningar till och synliggöra karriär- och utvecklingsmöjligheter och ökad anställningsbarhet för ungdomar, vuxna, svenskar och invandrare av båda kön. Indikationer från våra butiker och inte minst besöksnäringen är att det även behövs en kulturell mångfald även bland personalen i butikerna. Här krävs ökad insikt och kunskap samt att vi analyserar och ringar in problemen.

5. Ledarskapet är en tydlig framgångsfaktor för fortsatt utveckling, bibehållande av personal, utnyttjande av personalens potential, minskad ohälsa och minskade kort- och långtidssjukskrivningar.
Ett starkt ledarskap med rätt kompetens är även en förutsättning för en organisatorisk utveckling för handeln och besöksnäringen. Här måste vi analysera det reella kompetensutvecklingsbehovet för ledare och chefer på olika nivåer.

6. Av erfarenhet vet vi att målinriktad strategisk kompetensutveckling minskar både kort- och långtidssjukskrivningar. Här vill vi minska sjuktalen, skapa bättre insikter och kunskap gällande synergieffekt mellan kompetensutveckling och minskad ohälsa.

7. De flesta anställda är lågutbildade kvinnor även med utomnordisk härkomst varav många är frivilligt eller ofrivilligt deltidsarbetande. En stor del av våra kunder har utländsk härkomst. Här måste vi inhämta statistik, kunskap och fakta för att analysera problemen för att göra handelsplatsen och besöksnäringen till en attraktivare arbetsplats för män och förbättrad jämställdhetsintegrering.

8. Västerviks handelsplatser är en förebild och praktikplats för många studerande från bland annat gymnasieskolans handelsprogram. Genom att uppvisa kompetens- och utvecklingsmöjligheter tror vi att det även kan ge positiv effekt för såväl statusen på handelsprogrammet samt för tryggade anställningsförhållande.

9. Genom att höja kompetensen för lågutbildad personal, samt även ledare, kan vi skapa förutsättning till att stärka deras position på arbetsmarknaden, förbättrat entreprenörskap och kompetens för både nystart och generationsväxling i företag/butiker.

10. Vi vill analysera möjligheten även till att validera personalens kompetens i relation till nationella kompetenskriterier som tagits fram utav Svensk Handel. Även detta är en väg för att kvalitetssäkra personalens och handelsplatsens kompetens, samt förutsättning till yrkesmässig rörlighet.

Syfte

Behov:
Ovan nämnda problemformuleringar belyser att vi har ett mycket stort och uttalat behov av en inledande förstudie. Vi måste identifiera, analysera och rama in viktiga nyckelfaktorer för att kunna hitta rätt kompetensutvecklingsmetoder och konceptlösningar till gagn för den situation vi befinner oss i idag, och den omställning vi står inför. Vår vision och absoluta målsättning med denna inledande förstudie är att hitta en modell och metod för kompetensförsörjning som kan implementeras för Västerviks handelsplatser och efter avslutat projekt få en hållbar utveckling. Möjligheterna att göra denna analys och skapa en nödvändig grundläggande plattform inom ordinarie verksamhet ser vi inte som möjlig.

Syfte
Ett redan idag mycket stort engagemang och medvetenhet av värdet av detta projekt borgar för att vi skall nå god framgång. Vi har därför redan idag en övergripande målsättning och strategiskt syfte med projektet då vi haft diskussioner och informationsmöten med butikschefer, handelsplatsutvecklare, Svensk handel, Västerviks kommun, turistbyrån med flera.
Avsikten med projektet är att bemöta tidigare nämnd problemformulering och den omställning vi och våra anställda står inför. Projektet/ förstudien måste leda fram till att analysera och rama in de viktigaste nyckelfaktorerna för att skapa förutsättningar att bibehålla och utveckla befintlig personal, som till stor del består av lågutbildade kvinnor, samt ge förutsättningar till tryggad anställning, ökad yrkesmässig rörlighet och attraktion för nyrekrytering.
Det övergripande syftet är att bidra till att våra anställda får strategisk kompetensutveckling som bidrar till att de utvecklas i takt med arbetslivets krav. Detta genom att mot bakgrund av vår strategiska handlingsplan, analysera ingående parters reella kompetensbehov.

Det övergripande syftet är även att genom validering och kompetensutveckling på individnivå hitta effektiva och kvalitativa hållbara metoder för att kvalitetssäkra yrkeskompetensen inom handeln och besöksnäringen i Västervik.

Syftet är vidare:
- att på sikt skapa en kompetensutvecklingsmodell för handeln och även kommunens besöks- och service näring som skapar förutsättningar till tryggad anställning, och yrkesmässig rörlighet.

- att förstudien skall bidra till att hitta effektiva och innovativa metoder och koncept för strategisk kompetensutveckling, för att de anställda skall utvecklas i takt med arbetsmarknadens, handelns och Västervik handelsplatsers krav, samt för en ökad jämställdhetsintegrering.

- att ny kunskap och kompetens skall ge förutsättningar till karriärutveckling, ökat entreprenörskap, nystart/avknoppningar samt generationsväxling.

- att en strategisk kompetensutveckling även på sikt skall ge positiva synergieffekter för minskad ohälsa, kort och långtidssjukskrivningar.

- att dessa metoder och konceptlösningar skall implementeras inom den ordinarie verksamheten.

- att skapa en förbättrad och nödvändig samverkan mellan butikerna och med centrumföreningen, samt med Västervik kommuns besöks- och servicenäring utifrån ett helhetsperspektiv. Detta för att få en bra organiserad samverkan och samsyn för den omställning och utmaning vi står inför.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att kartlägga och analysera tidigare nämnda problemområden, för att kunna fastställa en konkret åtgärdsplan, samt med stort fokus på att ta fram underlag för att senare kunna arbeta fram en effektiv modell och innovativa metoder för en målinriktad strategisk kompetensutveckling och validering, som skall kunna implementeras i den ordinarie verksamheten.
Förstudien skall resultera till en åtgärdsplan avseende kompetensutvecklingsinsatser på individnivå.
Målsättningen är att utifrån denna förstudie och reellt behov hitta metoder för kompetensutveckling och validering, för att kvalitetssäkra den yrkesmässiga kompetensen. Detta för att våra anställda ska utvecklas i takt med handelns och Västervik besöks- och service näring krav på kompetens nu och i framtiden, samt för att ge rätt förutsättningar till yrkesmässig rörlighet.
Projektet skall bidra till ökad insikt gällande tidigare nämnd problemformulering och ge kunskap om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.
Projektet skall bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur kort- och långtidssjukskrivningar kan förebyggas med hjälp av strategisk kompetensutveckling.
Projektet skall främja och förbättra nödvändig samverkan mellan butikerna och centrumföreningen, samt även med Svensk handel, för att på bästa sätt kunna bemöta den omställning och utmaning vi står inför.

Mätbara mål specifikt gällande denna förstudie är:
- Deltagarnas reella kompetensutvecklingsbehov inom ESFs angivna kriterier samt sälj, service, ledarskap, organisationsutveckling, mm, för att de anställda skall utvecklas i takt med arbetslivets krav.
- Generell kunskapsnivå gällande strategisk kompetensutveckling i relation till rådande omställning och utveckling på central och butiksnivå för att de anställda skall utvecklas i takt med arbetslivets krav.
- Kunskap och insikt avseende jämställdhets integrering, samt anpassning för funktionshindrade
- Andelen butiker/företag som idag har policydokument för jämställdhet/jämställdhetsplan
- Andelen anställda män/kvinnor och personal med olika etisk härkomst
- Andelen deltidsarbetande män/kvinnor med olika etisk härkomst
- Andelen butiker/företag som står inför generationsväxling
- Företagets rekryteringsbehov samt ev. problem att säkerställa fortsatt tryggad anställning
- Huruvida ett strategiskt kompetensutvecklingsprogram kan bidraga till att underlätta till nyrekrytering, samt för att bibehålla befintlig personal i anställning.
- Huruvida de olika företagen ser en problematik avseende sjuktal och långtidssjukskrivningar
- Vilka framgångsfaktorer och problemformuleringar som företagen själva anser som de mest väsentliga.

Övrigt som kan påverka individens och företagets utveckling
- Huruvida företaget har en fungerande hemsida, samt kunskap för att uppdatera denna
- Huruvida företaget har e-handel eller ser ett behov av att utveckla detta
- Andelen butiker/företag som tar emot praktikanter från gymnasium och högskola
- Ev. ytterligare nyckelfaktorer som påverkar vår sårbarhet och omställningsproblematik.
Se vidare förslag på arbetsmaterial för förstudie.

Förväntade effekter av vår projektidé som helhet:
Övergripande förväntning är att projektet skall bli den nödvändiga plattform vi behöver för att säkerställa den omställning vi står inför idag och inom de närmaste åren.

Vår absoluta uppfattning är att såväl organisationen runt Västerviks och Gamlebys handelsplatser som butikerna och besöksnäringen behöver mycket hjälp och stöd för att kartlägga och ringa in problemen och framgångsfaktorerna utifrån tidigare nämnda problemformulering. De behöver stöd och hjälp för kunskap om validering och genomförande av strategisk kompetensutveckling, då de inte själva har möjlighet och kunskap för detta inom sin ordinarie verksamhet. Genom samarbete med Svensk Handel och genom vårt egna nätverk hoppas vi kunna få bra tips och råd, samt på sikt även sprida vårt förväntade resultat på ett bra sätt.
Främja kompetensutveckling som säkerställer en omställning av redan sysselsatta (majoriteten inom handelsplatsen och besöksnäringen är lågutbildade kvinnor) så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.
- Ge butikerna och besöksnäringen förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt i relation till den omställning vi står inför, samt rådande konkurens från närliggande regioner.
- Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept , skapa tillgänglighet för såväl personal som ledare av båda kön samt med olika anställningsgrad.
- Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept, skapa delaktighet och lärande miljöer i såväl fysisk utbildningsmiljö som i arbetsplatsmiljö.
- Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept som kanske även kan skapa förutsättningar till att koordinera personal då belastningen är olika i vissa perioder för de olika företagen och enheterna (kompetenspool).
- Genom kompetensutveckling säkerställer vi förutsättningarna för omställning för redan anställda, genom att vi breddar personalens kompetens ökar vi förutsättningarna för rörlighet inom handelsplatsen, besöksnäringen och minskad risk för ofrivillig hel- och deltids arbetslöshet.
- Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept som ge synergieffekter mot minskad ohälsa, lägre sjuktfrånvaro och långtidssjukskrivningar på arbetsplatsen. Vi förebygger ohälsa och även långtidssjukskrivningar genom kompetensutveckling för personal, vilket ger både trygghet, energi och omställningsmöjligheter genom bredare anställningsbarhet. Vi förebygger detta även genom att analysera och utveckla ledarskapet för butikschefer och handelsplatsutvecklare mfl.
- Minskad deltidsarbetslöshet. Vi främjar förutsättningarna för ökad anställningsbarhet för deltidsarbetande genom ökad och breddad kompetens. Det skapar bra förutsättningar för ökad tjänstgöring på arbetsplatsen alternativt i kombination även med annan arbetsplats/arbetsgivare.
- Ökad medvetenhet av värdet av att ha personal av båda kön och med utländsk härkomst för framgång och utveckling av den enskilda butiken.
- Ökad jämställdhet utifrån ett kompetensutvecklingsperspektiv. Här syftar vi på målgruppen kvinnor valt att på deltid vara hemma med barn. Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept där delar av utbildning kan genomföras i valfri utbildningsmiljö, skapar vi tillgänglighet även för denna målgrupp att medverka i kompetensutveckling.
- Stimulera till karriär och företagande inom handeln. Vi tror att denna satsning skapar både inspiration och förutsättningar för att deltagande parter/personal skall få en vidare syn och se handeln som en möjlighet till både karriär och kanske till avknoppning för start av egen verksamhet samt generationsväxling. Detta gäller både ungdomar och vuxna oavsett kön och etnisk härkomst.
- Vår förhoppning är att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept. Projektet skall implementeras och bli en plattform och start till en kontinuitet inom butikernas och Västervik handelsplats ordinarie verksamhet.
- Förväntat resultat är att vårt projekt skall ge synergieffekt och på sikt attrahera även butiker och delar av besöksnäringen som valt eller ej haft möjlighet att medverka i projektet, samt genom spridning av resultat i stort, då vi själva och även våra samverkanspartners ser detta projekt som en mycket bra och innovativ satsning.
Vi har redan idag arbetat fram ett förslag till analys och arbetsmaterial för denna förstudie som bifogas tillsammans med bekräftelsen i denna ansökan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet och verksamheten kommer att ha full tillgänglighet för personer med funktionshinder. Inom projektet och förstudien kommer det även att föras diskussioner och analyser avseende samtliga fyra integrerade delar.
Fysisk tillgänglighet/tillgängliga lokaler
Alla deltagare/personer som medverkar i projektet oavsett om de har eller inte har funktionshinder:
- ska kunna ta sig in i utbildningslokalerna
- ska kunna delta på våra möten, konferenser och på sikt utbildningar
- ska kunna använda toaletten eller andra bekvämlighetsanordningar

Vi garanterar fysisk tillgänglighet genom att säkerställa att de samlingslokaler vi använder är anpassade för personer med olika funktionshinder. Vi kommer även att ta upp denna frågan åter på våra samlingsträffar. Detta för att skapa ytterligare insikter och kunskap till alla butiksägare, så att de vid behov kan förbättra den fysiska tillgängligheten även i butikerna.

Tillgänglig verksamhet
Även detta är en viktig framgångsfaktor för alla butiksägare, både ur ett kund- och anställningsperspektiv. Genom en förbättrad samverkan och diskussioner runt ämnet skapar vi ökad förståelse, medvetenhet och kunskap om våra arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Flertalet butiker saknar idag relevant jämställdhetspolicy etc. Tidigare i ansökan har vi beskrivit att planerat projekt och utbildning förväntas ge effekter som minskad deltidarbetande, ökad rörlighet och jämställdhetsintegrering. I förstudien/analyserna kommer vi att ta upp tillgängighet specifikt och även beröra den på våra samlingsträffar.

Kommunikativ tillgänglighet
Vårt ansvar i projektet är att ge förutsättningar till att alla personer oavsett om de har eller inte har funktionshinder ska kunna ta till sig projektets information och kunna kommunicera med projektet oavsett om de har eller inte har funktionshinder:
Detta gör vi genom att redan i projektstarten åter säkerställa om det finns någon eller några personer som behöver särskild anpassad information eller kommunikationsmöjligheter p.g.a. funktionshinder. Vi behov kommer vi säkerställa en handlingsberedskap för att kunna ta hjälp av till exempel olika hjälpmedelscentraler för syn, hörselskadade för ev. specifika anpassningar. (I dagsläget och i våra anmälningar har ingen butik anmält detta). Vi kommer även att tillse att vi alltid har tydlig och lättläst information digitalt och analogt. Incitament finns även för att skapa ökad insikt avseende kommunikativ tillgänglighet utifrån ett kundperspektiv.

Informativ tillgänglighet
Även detta är för oss en viktig del och framgångsfaktor för projektets utfall. Vi kommer därför att starkt beakta och säkerställa att informationen blir tydlig och tillgänglig för alla.
Redan i inledningen säkerställer vi hur deltagaren vill ha information. Direkt projektinformation ges därför i både digital och traditionellt, samt även i förekommande fall via fax. Vi behov tar vi som projektledare även personliga möten för att informera och säkerställa informationen. Information ges även via samlingsmöte. I förstudien kommer vi även att analysera möjligheten att ta in moderna Internetbaserade system för information och kommunikation i samband med Validering och kompetensutveckling.

Transnationellt samarbete

Transnationalitet: NEJ!

Samarbetspartners

 • FÖRETAGARFÖRENINGEN GAMLEBY CE
 • Kommunledningskontoret
 • Vuxenutbildning
 • VÄSTERVIKS CENTRUMFÖRENING

Deltagande aktörer

 • AHURA AB
 • Andersons Ur & Guld AB
 • Anitas Mode
 • ANKARET ICA ANKARSRUM
 • Aspagården Keramik
 • BENGT HOLMSTRÖM BILAKTIEBOLAG
 • BLINCA AB
 • BOHAGET
 • Bokia Västervik
 • BUTIK BLOMSTRA I GAMLEBY AKTIE
 • CARL-OTTO AB
 • CENTRUMBAGARN I VÄSTERVIK AB
 • DAHLBERGS ELAFFÄR AB
 • FL. TOLFS EFTR. AKTIEBOLAG, HE
 • FLORISTHUSET AB
 • FÄRG OCH TAPETER I GAMLEBY AKT
 • GARDINCENTER I VÄSTERVIK AKTIE
 • H40
 • Hallens Buss
 • HAND I HAND
 • Handelsboa Hasselö Sand
 • Hemköp Västervik
 • Herberts Guld & Silver AB
 • HILL STREET IMPORT
 • HUDHÄLSAN
 • ICA Kvantum
 • ICA SUPERMARKET GAMLEBY
 • IDÖ SKÄRGÅRDSLIV AB
 • INSPIRATION
 • Intersport
 • INTO
 • JAMI HUNDSPORT AB
 • JANNE BANAN AB
 • JC Butiken
 • Jenny's Vintage
 • JOENG LJUD & BILD AKTIEBOLAG
 • Kalle P
 • KOBBAR, KLIPP OCH SKÄR I VÄSTE
 • Kommunledningskontoret
 • KRISTIANSSONS TV-SERVICE
 • KVEROX BILDELAR AKTIEBOLAG
 • LANTMÄNNEN MASKIN AB
 • LEIF MERELLS VERKTYG & TRÄDGÅR
 • LILLA LEKSTUGAN
 • LINNEBUTIKEN
 • MANTICA AB
 • Marias
 • MARIEBERGS BLOMSTERHANDEL
 • NATURKOSMETIKKOMPANIET SKANDIN
 • Nordea AB
 • Odensvi Lanthandel
 • OGRASDESIGN AB
 • OLRONDO SPEL & TOBAK AB
 • Ost & Deli
 • PHE23 I VÄSTERVIK AB
 • PIZZERIA FUNGI, FADIA HADROUS
 • PW SPORT OCH FRITID AB
 • ROLFS DÄCKSERVICE AKTIEBOLAG
 • Saker & Ting
 • SANDBERGS CORNER AKTIEBOLAG
 • SANDSTRÖMS MODEHUS
 • SERVICE SHOPS SWEDEN AB
 • SKONAREN LINNÉA
 • SKOOGS OPTIK AB
 • SONJAS FRISERING
 • Team Sportia
 • TJUST FRITID AKTIEBOLAG
 • TVÅ MÖJLIGHETER
 • WALTERS FOTO
 • Vero Moda
 • Wimmerströmska Café Gården
 • Västervik Framåt
 • ÄNGLABODEN

Kommun

 • Västervik