Logotyp på utskrifter

Handel & Service i samverkan i och mellan Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNybro Företagsgrupp
KontaktpersonAnnelie Karlsson
E-postannelie.nfg@gmail.com
Telefonnummer0481-17585
Beviljat ESF-stöd4 342 080 kr
Total projektbudget4 342 080 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2012-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Bakgrund: Ett brett utbud finns av Handel & Service i Nybro,Emmaboda och Torsås kommuner.
Nybro Handel är handelsplatsutvecklare.
Problem: Konkurrens från närliggande köpcentra, generationsväxling, ensamföretagare och
kvinnors deltidsarbete är ett hot mot arbetstillfällen, jämställdhet, invånarnas service och miljön.
Syfte: Genom samverkan och strategisk påverkan stärka och utveckla näringen och de anställdas
jämställdhet och kompetens.
Målgrupp: Anställda, butikschefer, företagare och handelsplatsutvecklare.
Upplägg: Nybro Handel är mentor för de andra kommunerna. Ett eget kompetenstorg skapar
en lärande organisation som förstärks med andra utbildningsinsatser.
Samverkans-
partner: Kommunal förvaltning, kommunledning, Arbetsförmedling, fastighetsägare och Svensk Handel.
Resultat: En gemensam handelsplats med samsyn, vidgad mer jämställd arbetsmarknad och välutbildade
anställda.


Bakgrund

Nybro kommun med sina 19576 invånare har handel i glesbygd och i en mindre handelsstad med samma namn finns ett gott utbud av service, lågpris- och nischbutiker väl blandat med kedjebutiker. En långsiktig strategi för att utveckla småstaden och övriga delar av kommunen i en positiv riktning har arbetats fram av Nybro kommun och Nybro Handel, som består av ett samarbete mellan köpmännnen, fastighetsägarna, Företagsgruppen i Nybro kommun och bankerna. Främst framhålls den goda servicen, utbudet, tillgängligheten, den fria parkeringen och småstadsidyllens charm med torghandel.

I Barometern den 23 juni 2010 står dock att läsa: IKEA hotar Nybros butiker. Det försäljningsindex på 69 som finns för handeln och som kan jämföras med Kalmars 170, får inte sjunka under 50. I så fall leder det till en "accelererande negativ spiral mot en döende stadskärna". I juli 2010 skrivs i dagstidningarna att Bäckebo livs, en av fyra småbutiker i Nybro kommun läggs ned. Orten blir i så fall även utan apotek,spel,paketombud,
bank och hemkörning.

I kommunerna Emmaboda med 9250 invånare och Torsås med 7100 bosatta har nyetableringarna i Kalmar inte slagit lika hårt. Här har dock den neråtgående trenden varat under en längre tidsperiod och inga aktiva åtgärder har vidtagits för att stärka företagen och dess anställda. Båda kommunerna har ett brett utbud av handel och service och dess styrkor är här liksom i Nybro tillgänglighet, fackkunskap och personligt bemötande. Kunderna kommer i stor utsträckning även från ytterområden utanför länsgränsen och detta fördyrar marknadsföringen. I Emmaboda betraktas Nybro stad ibland som en konkurrent och i dag utsätts kommunen för konkurrens från Kosta Outlet.

I motsats till Nybros välplanerade torghandel upplevs den icke så styrda torghandeln i Torsås och Emmaboda samhälle mer som ett hot än en möjlighet.

Torsås skiljer sig från de båda andra i och med att kommunen har större antal sommarboende och turister. I den intervjuanalys som gjorts bland Torsås handlare betonar samtliga vikten av besöksnäringen för deras överlevnad och för att kunna hålla en konkurrenskraftig prisnivå. I Emmaboda stängs några butiker under ett par sommarveckor och trots att Nybro marknadsförts som den modernaste småstaden i Glasriket har det inte tillfört staden några turister.

Det har gjorts försök med ett handelscentrum liknande Nybro Handel i Torsås och i Emmaboda, men de har inte utvecklats pga frånvaron av medel och metoder som för en process framåt. Samverkan kring gemensam handlingsplan,marknadsföring,omvärldsbevakning,kompetensutveckling och varumärke saknas av denna anledning.

Gemensamt för de tre kommunerna är att ett tjugotal handelsföretag står inför ett generationsskifte. I de flesta av dessa företag finns inga naturliga familjeövertagare eller anställda. Några av dessa handlare upplever sig själva som lite trötta och inte så alerta på att utveckla sina butiker men måna om att deras livsverk lever vidare. I kommunerna finns många enmansföretag, som ofta drivs av kvinnor. Kompetenshöjande åtgärder sker nästan uteslutande bara inom de stora butikskedjorna.

Kunskap om klimatsmart handel är ringa men insikt om dess betydelse finns.
Kunskap om och nyttjande av ny teknik, e-handel och sociala medier är liten. Hemsidor finns, men uppdateras sällan och alla företag finns inte med i de internetportaler som finns i kommunerna.

Genom samtal och möten mellan Nybro Handel och företagare, som representerar 300 deltagare, har en handelsstrategi tagits fram som bygger på en analys där styrkor, svagheter, möjligheter och hot har listats. Denna strategi har kompletterats med resultat från intervjuer med en blandad åldersgrupp från 28 till 74 år gjorda under juni - augusti 2010 med 33 kvinnor och 23 män i Torsås och Emmaboda kommuner. 13 kvinnor och 2 män är ensamföretagare och 20 män och 8 kvinnor är företagare med anställda och 12 kvinnor och 1 man är anställda. Frisör, massör, färg, bygg, el, vitvaror, slöjd, data,konfektion, skor, hemtextil, garn, livsmedel, antikt, blommor, loppis, konditori, djur, försäkring och bil är exempel på branscher de intervjuade representerar. Samverkan och utbildning poängterades som de viktigaste medlen för att möta konkurrensen. I kandidatuppsatsen Småföretags överlevnad i Nybro gjord vid Linnéuniversitetet vt-2010 har författarna dragit samma slutsats.

Utifrån en enkel fråga fastslogs detta kompetensbehov:

Marknadsföring - Varumärkesbyggande - Nätverksbyggande - Omvärldsbevakning - Ny teknik - Sociala medier - E-handel - Säkerhet - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Bemötande - Säljteknik - Skyltning - Exponering - Ekonomi - Miljö- och hälsa ur ett grundperspektiv - Klimatsmart handel - Konsumentköpslag - Jämställdhet - Tillgänglighet

SWOT-analys:

Styrkor:

Brett utbud
God tillgänglighet
Fria parkeringsplatser
Närhet för och till kunden
Närhet till kommunledning
Nybro Handel
Väl inarbetade företag
Goda leverantörskontakter
Lokala fastighetsägare
Q-net ett kvinnligt nätverk
Gymnasieskolor
Personlig service
Gott bemötande
Kvinnors deltidsarbete
Lojala anställda
Gedigen fackkunskap
Mångårig erfarenhet och kunskap
Stolthet över sitt företag och kommun
Kunskap om var kunderna kommer ifrån
En trogen men åldrande kundkrets
2 kommuner ligger i Glasriket
1 kommun har turister och sommarboende
Satsning på järnvägen

Svagheter:

Ingen Nybro Handel i Torsås eller Emmaboda
Ingen samverkan mellan butiker, branscher eller kommuner
Lågprioriterat näringsliv
Generationsväxling
Ensamföretagande
Trånga butiker
Få nyetableringar
Näringen syns inte i turistsammanhang
Svårt att locka yngre och barnfamiljer
Dyr marknadsföring, då kunder kommer från två län
Lågt omvärldsmedvetande
Låg innovationsgrad
Låg förändringsbenägenhet
Låg kunskap om den nya teknikens möjligheter
Bristande kompetensutveckling
Kort öppethållande
Lågstatusyrke
Kvinnors deltidsarbete
Inget aktivt jämställdhetsarbete
För lite samverkan med gymnasiet

Möjligheter:

Bildande av Torsås Handel och Emmaboda Handel (Samverkan med bank, kommun, fastighetsägare och övrigt näringsliv)
Samverkan mellan företag och branscher i den egna kommunen och gemensamt i de tre
Samverkan med Arbetsförmedling och olika trygghetsorganisationer
Samverkan med kommunernas Arbetsmarknadsenheter och Integrationsenheter
Strategisk påverkan kommunledning
Strategisk påverkan kundunderlag
Strategisk påverkan turism i Glasriket
Ökad omvärldsbevakning
Identifiering av saknat utbud - Aktivt sökande av nyetablering för detta ändamål
Lokaldelning Shop in a Shop
Filialöppning
Generationsväxling
Arbetskraftsutbyte
Gemensam kompetensutveckling
Befintlig erfarenhet och kunskap används (mentorer och lära av varandra)
Ny teknik för effektivisering och marknadsföring införs
Ökat tillgänglighetsarbete i butik och offentligt rum
Ökat jämställdhetsarbete
Ökat miljömedvetande
Utökad samverkan med gymnasieskolorna
Höja yrkets status

Hot:

Att inte verkställa de möjligheter som finns
Konkurrensen från större närliggande orter ökar
Världsekonomin
Svikande turistintresse
Fler industrinedläggelser
En neråtgående spiral medför:
Minskad försäljning
Försämrad lönsamhet
Färre arbetstillfällen främst för kvinnor
Nedlagda butiker och serviceställen
Sämre levnadsvillkor för invånarna
Minskad befolkning
Försämrad miljö

Problem: Lågprioriterad näring ur näringslivssynpunkt och yrkesval. Konkurrensutsatt. Ensamföretag. Generationsväxling. Låg kompetensnivå. Låg innovationsgrad. Låg förändringsbenägenhet. Kvinnors deltidsarbete.

Behov: Samverkan mellan Handel & Service i de tre kommunerna. Samverkan mellan branscher, enmansföretag, arbetskraft. Samverkan kring ett stort kompetensutvecklingsbehov på alla nivåer. Samverkan med intressenter,som banker,Arbetsförmedling,Försäkringskassa, skolor och kommunal förvaltning. Strategisk påverkan för att höja status på näring och yrke.

Syfte

Att skapa en vidgad mer jämställd arbetsmarknad och höja yrkets status.

Att skapa en lärande organisation med hjälp av områdets samlade kompetens. Se bilaga 2

Att stärka och utveckla handel & service i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner för att genom samverkan och kompetensutveckling möta framtidens krav och skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt utvecklande arbetsplatser. Ny teknik och nya strukturer innebär att yrkesrollen förändras. Rollen som kassabiträde får en allt mindre betydelse och arbetet utvecklas mot en mer bemötande och rådgivande roll, där kunskap om etik, klimatsmart handel, människors välbefinnande och ny teknik blir ett krav.

Att stärka kvinnors kompetens och självkänsla inom detta så kvinnodominerade yrkesområde, och därigenom ge kvinnor större inflytande och möjlighet till ekonomisk jämställdhet.
Att stimulera män från industrins värld att finna sin plats inom detta näringslivsområde.
Att ur jämställdhetssynpunkt även kunna handla det man behöver på hemmaplan utan resursslösande resor till städerna och därigenom öka familjens så viktiga tid tillsammans.
Att arbeta för att integrera våra nya svenskar inom handels & sevicesektorn.

Att genom nätverksbyggande skapa samverkan, hitta samarbetspartners, mentorer och rörlighet för personalen och därigenom erbjuda kompetensutveckling och stimulans till företagande och entreprenörskap i en lärande organisation.

Att skapa förutsättningar för den generationsväxling näringen står inför. Det gäller dels för företagen att konkurrera om arbetskraften och erbjuda intressanta arbetsuppgifter och dels skapa förutsättningar för företagsövertagande.

Att genom samverkan, utbildning och nätverksbyggande skapa handelsplatser, som i allt högre grad blir sociala mötesplatser med ett gott värdskap och med god tillgänglighet för alla både fysiskt och på nätet.

Att strategiskt påverka fastighetsägare och kommunens beslutsfattare att inse att god tillgänglighet i det offentliga rummet och i lokaler är en förutsättning för att skapa arbetstillfällen även för personer med funktionsnedsättning.

Att Nybro Handel, som har ett litet försprång före de övriga, kan agera mentor vid uppbyggandet av Emmaboda Handel och Torsås Handel vars uppdrag blir:

-att verka för utveckling av köpmän, personal och butiker
-att verka för utveckling av marknadsplatsens yttre och inre tillgänglighet
-att marknadsföra marknadsplatsen
-att påverka beslutsfattare


Målsättning

MÅLSÄTTNING:

En vidgad synliggjord mer jämställd arbetsmarknad med välutbildade anställda och attraktiva jobb.

En samsyn om framtida utveckling.

En annorlunda modell för kompetensutveckling är implementerad, där den större orten får agera mentor för de mindre när det gäller att skapa samverkan för planering, marknadsföring, omvärldsbevakning och genomförande av gemensam strategi.

Ett eget "kompetenstorg" i projektområdet möjliggör genomförande av många korta utbildningsinsatser i närmiljön och ger många oavsett kön eller befattning möjlighet att delta samt tillför de nya "utbildarna" ny kompetens och höjer deras självkänsla.

Samverkan över kommungränserna och skapandet av ett gemensamt varumärke, där attraktionen finns i både utbud, närhet, miljö, service, fackkunskap och personligt bemötande.

Nätverksbyggande, mentorskap och utbildning ska leda till nya entreprenörer och lösningar på generationsväxling och ensamföretagande.

I Emmaboda uppfattas nu Nybro stad som en resurs och del av en gemensam marknad i stället för en konkurrent.

Utbildning i den nya teknikens användningsområden ska leda till effektivare arbetsmetoder, nya marknadsföringskanaler och ny handel.

Föreläsning om dagens miljösituation och om hur dagens handel påverkar vårt klimat och därmed vår hälsa, ska skapa förståelse och insikt i vad klimatsmart handel är.

Förutom den kompetenshöjande insats som görs för de kvinnor, män eller företagare inom handel & service, som deltar i projektet ska utbildningsinsatser och strategisk påverkan inom jämställdhet och integrering underlätta för nysvenskar och män från industrins värld att känna sig för inom näringen.

Utbildningsinsatser inom tillgänglighet ska ge kunskap om hur den yttre och inre miljöns fysiska tillgänglighet kan förbättras. Strategisk påverkan skall ge förändrade attityder för att skapa förutsättningar så att alla männsikor kan delta i arbetslivet på sina egna villkor.

Det enskilda företagets målsättning är att förbättra miljö, tillgänglighet, kundservice, få en bra utveckling, ekonomisk tillväxt och en personal som trivs, känner sig trygg i sin yrkesroll och växer med sina arbetsuppgifter.

Individens målsättning är att få kompetensutveckling i den del av Svensk Handels utarbetade handelskompetens som hon eller han behöver för ökad anställningsbarhet och rörlighet. Genom att använda detta kvalitetssäkrade och flexibla utbildningskoncept skapas delaktighet och lärande miljöer på atbetsplatserna.

MÄTBARA MÅL:


Nybro Handel - Emmaboda Handel - Torsås Handel är i full veksamhet
Ett regionalt nätverk bildat mellan dessa, där Nybro Handel är den övergripande resursen.
Ett gemensamt varumärke inarbetat
Ett gemensamt kompetenstorg är etablerat
Inga nedlagda butiker
Minst 1 nyetablerad butik i varje kommun
Minst 3 nätverk bildat mellan olika branscher
Minst 1 företag som startat filial i en annan kommun
Minst 3 generationsskiften genomförda
Minst 6 e-handelsföretag
Minst 2 ensamföretagare som delar lokal
Årliga handlingsplaner och mål inarbetade och uppföljda både för region, i varje kommun och för 20 enskilda företagare
Marknadsföring även via sociala medier
I minst 3 företag kunna kontrollera via internet att den vara man söker finns i lager.
Efter kartlagt kompetensbehov har 80% av alla i projektet verksamma erhållit den utbildning som behovet utvisade.
70% av alla anställda och företagare har erhållit utbildning i miljö-och hälsa, klimatsmart handel, sociala medier, ny teknik, tillgänglighet och personligt bemötande.
80% av företagarna har genomgått utbildning i marknadsföring, hur man skapar ett eget varumärke, tillgänglighet, jämställdhet, nätverksbyggande, sociala medier samt ny teknik.

Tillgängligheten till och i alla butiker har förbättrats och detta har bedömts av handikappråd eller liknande.

Ett mätbart mål är att alla företagare, fackliga företrädare och skyddsombud ska ha utbildning i Arbetsrätt,
arbetsmiljö och säkerhet. Utbildning sker utanför projektets ramar i samarbete med arbetsmarknadens parter.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Handelsplatsen utvecklas alltmer till en social mötesplats, där vi handlar, umgås, tränar, fixar håret och upplever saker tillsammans. Infrastruktur, väg- och informationsskyltar är viktiga för dessa handelsplatser. Större krav ställs på det offentliga rummet för att erbjuda en trygg, välkomnande och för alla tillgänglig miljö.

Den yttre miljön i våra tre kommuner erbjuder god tillgänglighet. Trottoarkanter och lutning kräver årlig
översyn och förbättringar. De flesta fastigheter i kommunerna är byggda före 1960, vilket resulterat i många skiftande lösningar på ramper. Ett café i Emmaboda har konstaterat ett kraftigt ökat kundantal sedan en rejäl ramp byggdes. Den har varit till nytta för många fler än bara rullstolsbundna. Många butiker är trånga och tillgängligheten i öppethållande begränsas av de många enmansföretagen. Förbättrade språkkunskaper och mer lättförståelig och tydlig information skulle kunna öka tillgängligheten.

Utbildning i och utveckling av ny teknik ska öka tillgängligheten. E-handel öppnar för inköp dygnet runt och i dag finns teknik som erbjuder kunden att via en dator på plats i affären överblicka sortiment , priser och varuinformation. Detta möjliggörs även snart via mobiltelefonen.

Den nya tekniken öppnar också nya vägar för personer med funktionsnedsättning att arbeta inom denna del av näringslivet.

Men det handlar inte bara om ny teknik och om att kunna ta sig fram med rullstol i affärslokaler och serviceställen utan även om att förändra attityder.

Under mobiliseringsfasens kartläggning av kompetensbehov, som görs utifrån deltagarnas synpunkter, görs också en inventering av de speciella behov som finns hos deltagarna rörande allergier, funktionsnedsättningar, koncentrationsproblem, hörsel, dyslexi mm. De lokaler som hyrs för utbildning och föreläsningar ska ha god fysisk tillgänglighet, bra belysning och hjälpmedel för tillgänglighetsanpassning ska hyras. HANDISAMS checklistor används vid bokning av lokaler. Även de föreläsare som anlitas bör ha god kunskap om hur man bemöter olika funktionshinder. I kursanmälan ska meddelas om deltagaren har behov av tillgänglighetsanpassning på grund av funktionsnedsättning, allergi eller matöverkänslighet. De som arbetar inom denna näring har i sin yrkesroll kunskap om att parfymer och andra dofter inte ska användas, men detta ska ändå klart och tydligt tilläggas i alla inbjudningar. Inbjudan och information ska ha en enkel, kortfattad och tydlig text med bra radavstånd.

Projektets styrgrupp får utbildning i tillgänglighet av processtöd och våra samarbetspartners, som sedan blir resurser i genomförandet blir också inbjudna.

Strategiskt påverkbara samarbetspartners:

- Kommunledning
- Miljö- och byggnadsförvaltning
- Handikappråd, handikappsamordnare
- Folkhälsoråd, folkhälsosamordnare
- Fastighetsägarna, som har intresse av att ha seriösa och goda hyresgäster.

Kommunledning, Kommunernas arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedling och Försäkringskassa
blir samarbetspartners i att skapa möjlighet i framtiden för människor med funktionsnedsättning att fungera inom handel & sevicenäringen. För att ändra attityder förstärker vi projektet med utbildning inom tillgänglighet även för alla deltagare. Gärna med en inspiratör som själv lever med ett handikapp.

Projektet kan vara till hjälp vid bildandet av sociala företag.

Tillgänglighet blir en punkt på agendan vid varje styrgruppsmöte liksom kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

Vi har samrått via telefon med Agneta Lindqvist på Processtöd Tillgänglighet, deltagit i utbildning ledd av Agneta och samma Agneta har också granskat vår ansökan, som sänts till henne via e-post.

Jämställdhetsintegrering

Då flertalet av projektdeltagarna är kvinnor har vi kunskap om att de som regel inte varken kan eller vill delta i utbildningar på främmande orter med övernattning. Studiebesök och korta utbildningar ordnas på plats i deltagande företag för att stärka känslan av samhörighet, ge varandra nya idéer och för att skapa möjlighet för alla att delta.

Den samlade kompetens som finns inom projektet kartläggs och samlas i ett "kompetenstorg", som alla sedan kan handla en del av sitt kartlagda utbildningsbehov ifrån. Man lär av varandra och stärker "utbildarnas" självkänsla och kompetens. En frisör svarade på frågan om hon ville lära sig hur man säljer mer hårvårdsprodukter: Ja, om informationen kommer från en kollega, som lyckats bra med detta, då hon vet hur min vardag i arbetslivet ser ut.

Kvinnors oönskade deltidsarbete kan få en lösning genom arbetskraftsutbyte, som synliggörs genom samverkan. Här blir tre kommuners arbetsmarknad tillgänglig och öppnar för nya arbetstillfällen och utmaningar.

För de många enmansföretagen gäller det att hitta samverkansformer med andra i samma bransch eller en samarbetspartner. Resultat kan bli arbetskraftsutbyte eller någon att dela lokal med. Shop in a Shop.
Användning av ny teknik ger en möjlighet för små företag att driva e-handel och på så sätt ha öppet dygnet runt. Föredrag och möten anpassas i möjligaste mån till tider (kvällar, morgnar) som möjliggör deltagande.
Q-net blir här en viktig resurs.

Att stragtegiskt påverka projektdeltagarna att tänka i nya banor och förändra attityder ska leda till att se de möjligheter som finns hos den resurs som idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Integrationsenhet, Arbetsförmedling och olika trygghetsorganisationer får bli samarbetspartners.

Utbildning i jämställdhet tar vi processtödshjälp till för att strategiskt påverka, aktivera och hitta metoder som för denna process framåt.

Jämställdhet är ytterligare en ständig punkt på agendan för styrgruppen att följa upp och utvärdera.

All statistik ska vara könsuppdelad.

Projektansökan som sänts via e-post har granskats av Vanja Carlsson, projektstödjare, jämställdhetsintegrering den 29 juli 2010. Samtal har gjorts på telefon och vi har deltagit i den basutbildning som anordnats av Vanja Carlsson.

Samarbetspartners

 • Försäkringskassa i Kalmar
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningskontoret
 • Möre Resurscentrum
 • Nybro Företagsgrupp
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Svensk Handel
 • Tekniska kontoret, Miljö

Kommun

 • Emmaboda
 • Nybro
 • Torsås