Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Habo-lyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHabo kommun - Kommunledning
KontaktpersonLena Dirsäter Hultgren
E-postLDH@habokommun.se
Telefonnummer036-48159
Beviljat ESF-stöd498 721 kr
Total projektbudget498 721 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Habo-lyftet ska skapa en framtida struktur för verksamhets- och kompetensutveckling. Jämställdhetsperspektiv och diskriminering ska synliggöras. Målgrupp: Sysselsatta personer. Samverkan branschorganisationer och Komvux. Strategisk påverkan: Nätverk och bra kommunikation näringsliv och kommun.

Bakgrund

Strukturomvandlingen ställer nya och ökade krav på individer, samhälle och företag. Kraven på att få ny kunskap, lära nytt och lära om ökar. I Habo kommun märks detta genom att sysselsatta inte har "rätt" och "färsk" kompetens. Nyckelpersoner arbetar mer själva i stället för att anställa personal. Därmed ökar risken för ohälsa på arbetsplatsen och att familjelivet tar skada. Ett annat problem är att trenden för nyföretagande är nedåtgående, till skillnad mot den höga inflyttningen till kommunen. Dessutom står många företag inför generationsväxling. Könsuppdelningen kvinnligt/manligt företagande är i obalans.

Ovanstående huvudproblem kan, om inget görs, i förlängningen innebära att företag läggs ned och sysselsatta män och kvinnor sägs upp. Ett positivt beslut om medel till kompetensutveckling skulle kunna skapa flera möjligheter:

1) Individer skulle få förnyad och utvecklad kompetens som motsvarar dagens krav och som följer utvecklingen på arbetsmarknaden. Därmed minskar risken för arbetslöshet. Eget företagande skulle stimuleras.

2) Risken för ohälsa bland nyckelpersoner kan minska om sysselsatta erhåller kompetensutveckling som stämmer överens med företagets/organisationens krav.

3) Det skulle underlätta vid generationsväxling, då individer som önskar överta aktuellt företag får möjlighet till individuellt anpassad kompetensutveckling.

4) Kvinnligt företagande skulle stimuleras genom att kompetensutveckling kombineras med andra insatser som görs. Några av Habo kommuns företag deltar med företag från Mullsjö i ett mindre projekt, Projekt kvinnligt företagande, där Mullsjö kommun är projektägare. Lärdomar från projektet är tänkt att användas i projekt Habo-lyftet, om vi beviljas medel.

Syfte

Syftet med projekt Habo-lyftet är att skapa en plattform för verksamhets- och kompetensutveckling för deltagande företag/enheter inom vår region (Habo). Individen står i fokus i hela projektet.

Kortsiktigt innebär syftet att vi ska ta fram de eventuella svaga sidorna i respektive företag/enhet. Därefter ska en handlingsplan utarbetas med målet att öka konkurrenskraften och kompetensen hos medarbetarna i samklang med arbetslivets/arbetsmarknadens nya krav.

Det långsiktiga syftet är att skapa en struktur och organisation för framtiden hos företagen/enheten där regelbunden verksamhets- och kompetensutveckling ingår som en naturlig del i arbetet. Syftet är också att stärka entreprenörskapstanken hos individerna som kan gå från anställning till att bli egna företagare.

Ytterligare ett långsiktigt syfte är att lyfta fram hur företag/enheter kan utvidga och fördjupa jämställdhetsperspektivet och hur diskriminering (etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder) i arbetslivet motverkas.

Målsättning

De överordnade målen med projektet är att skapa tillväxt i regionen och öka sysselsättningen. Detta ska ske genom att deltagande företag/enheter skapar en plattform där kompetensbehovet hos individen lyfts fram. Resultaten förväntas bli ökad konkurrenskraft, minskad sårbarhet bland befintliga anställda och ökat entreprenörskap.
Ett utökat och fördjupat samarbete och utbyte av erfarenheter mellan deltagarna är ett viktigt mål, liksom förmågan att förverkliga deltagares idéer. Deltagaren ska uppleva att man fått kunskap om detta och reflekterat hur det kan gå till.

Kortsiktiga mål är:
1) Samtliga deltagande företag/enheter ska efter projekttidens slut ha en dokumenterad kompetensanalys och en utarbetad kompetensutvecklingsplan

2) Samtliga enskilda deltagare ska efter projektidens slut ha en dokumenterad kompetensanalys och en utarbetad kompetensutvecklingsplan.

3) Samtliga deltagare ska uppleva att de efter projektets slut varit delaktiga i projektet

4) Samtliga deltagare ska vara nöjda med projektets utformning, innehåll, genomförande och resultat.

5) Samtliga deltagande verksamheter ska ha en handlingsplan som belyser hur jämställdheten och tillgängligheten kan förbättras och diskriminering motverkas.

6) Samtliga deltagande verksamheter ska uppleva sig ha förbättrad kunskap kring jämställdhet och diskriminering.

Långsiktiga mål är:
1) Öka förståelsen för behovet och nyttan av att göra en verksamhetsanalys med fokus på den individuella kompetensen.
2) De deltagande aktörerna ska uppleva sig ha fått kompetens och verktyg till att själva i framtiden arbeta strukturerat med verksamhets- och kompetensutveckling.

3) Skapa en lärande miljö kring kompetensutveckling genom bland annat nätverksbyggande och deltagare från olika branscher

4) Fördjupad samverkan mellan deltagande aktörer genom ökat erfarenhetsutbyte.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionshinder kommer att beaktas i varje steg i projektet. Vid planering, i beslutsfattande, i uppföljningen och utvärderingen. I alla delar av projektet; dvs i genomförandet i informationsträffar, projektledarutbildning, projektgruppsmöten, förprojekteringsanalyser och referensgruppsmöten kommer tillgänglighet för funktionshindrade att ingå som en naturlig del av arbetet beträffande lokaler, bemötande att funktionshindrade ges möjlighet att via tekniska hjälpmedel få den information de behöver. Vi kommer att kontakta handikapporganisationer inför varje moment för att säkerställa att funktionshindrade har samma möjligheter att delta i projektet och få samma utbyte som alla andra.

Samarbetspartners

 • Komvux i Habo

Deltagande aktörer

 • Pump Service Götalund
 • AB Bengt Forsgårds åkeri
 • Cross Center Int. AB
 • Elektrofirman Installations AB
 • Folktandvården i Habo AB
 • Gnotec JV AB
 • Habo Bil och Motor AB
 • Habo Optik AB
 • Habotronic AB
 • Hit & Dit Alltjänst Catrin Jalkander AB
 • HKT Konsult i Habo AB
 • Ingenjörsfirma SB Stolpe AB
 • KMK Reklambyrå AB
 • Kooperativet Viol
 • Medea Spediton
 • Miljöförvaltningen i Habo
 • MPR Aluminium AB
 • NEFAB PlyPak AB
 • Portsystem 2000 AB
 • Runes Bil AB
 • Seriflex Grafiska AB
 • Storetec AB
 • TJ Gräv AB
 • Västerliden Plast AB

Kommun

 • Habo