Logotyp på utskrifter

Grönt Ljus

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRås Gård
KontaktpersonLisbeth Asp Fransson
E-postlisbeth.asp-fransson@tranas.se
Telefonnummer0140-68812
Beviljat ESF-stöd291 706 kr
Total projektbudget401 706 kr
Projektperiod2009-11-02 till 2010-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Grönt Ljus är en förprojektering för att klargöra styrkor, svagheter, hot och möjligheter som finns för att personer med utländsk bakgrund och utan skolkunskap ska kunna skapa en självfinansiering inom den gröna sektorn. Projektet bygger på nätverkande, samverkan samt praktisk kunskapsförmedling.

Bakgrund

Tranås kommun har sedan lång tid haft avtal med staten om flyktingmottagande. År 2007-2009 har kommunen förbundit sig att ta emot 50 flyktingar per år. Det är viktigt att kommunen har en väl fungerande flyktingintroduktion så dessa snabbt kommer in i samhället och framförallt får ett arbete. Staten betalar ut ersättning för flyktingarna under en tvåårsperiod. Därefter står kommunen med fullt kostnadsansvar. Det gäller då att flyktingarna fått en egen försörjning, annars kan flyktingmottagandet få stora ekonomiska konsekvenser. Erfarenheten är att många flyktingar står utan försörjning när introduktionsperioden är slut. För att möta denna problematik har Tranås kommun valt att satsa på en effektivare flyktingintroduktion. Detta innebär på kort sikt att kostnaderna för introduktionen ökar men kan på lång sikt bli en vinst ur ekonomiskt perspektiv. Samtidigt uppstår stora kvalitetsmässiga vinster för flyktingen till följd av en effektivare introduktion. Att få arbete, att känna sig som en del av samhället, känslan av att klara sig själv är exempel på sådana vinster. Motsatserna är utanförskap, arbetslöshet, beroendeställning och vantrivsel. Ytterligare en aspekt är att flyktingförakt och rasism ofta kommer som direkta konsekvenser av en misslyckad flyktingintroduktion.

För att introduktionen ska lyckas krävs att hela introduktionen är präglad av arbetslinjen. Sedan januari 2009 har flyktingar med introduktionsersättning haft arbetspraktik på Arbetscentrum i Tranås. Det är flyktingarnas första kontakt med den svenska arbetsmarknaden. Situationen på arbetsmarknaden samt språksvårigheter försvårar möjligheten att erbjuda flyktingarna praktik. Utifrån flyktingarnas behov av arbetspraktik och ökade språkkunskaper har Arbetscentrum nyligen startat ett interkulturellt odlingsprojekt på Rås Gård som ska pågå under våren och sommaren 2009. I satsningen ingår flyktingar, 4 män och två kvinnor samt två svenska män med behov av anpassat arbete på grund av fysiska hinder. Personerna som ingår i denna satsning, och då främst de med utländsk bakgrund, är tänkta att ingå i förprojekteringen som referenspersoner och möjlighet till ett direkt praktiskt kunskapsinhämtande. Gemensamt för personerna med utländsk bakgrund är att de är analfabeter vilket gjort det svårt att tillgodogöra sig svenskundervisning. Gemensamt är också att de i sina tidigare hemländer har ägnat sig åt odling i olika former, främst jordbruk. Några har också haft egna djur och arbetat med framställning av mejeriprodukter. Kunskapen kring odling är mycket värdefull att bibehålla och fullt möjlig att utveckla till att fungera även i ett svenskt odlingslandskap. I hela landet börjar också ett nytt intresse för lokalproducerat och närodlat att vakna. Inte minst skulle det vara intressant att odla vissa grönsaker som inte är så vanliga i svensk produktion.

Med denna förprojektering har vi för avsikt att ta reda på hur denna kompetens kan tas tillvara och utvecklas så att den kan leda till någon form av egenförsörjning för den enskilde personen. Genom förprojekteringen vill vi både ta reda på vilka möjligheter som kan finnas på den gröna arbetsmarknaden och om det kan finnas möjligheter till affärsverksamhet i någon form av eget företagande. Genom projektet vill vi också konkretisera de berörda personernas förmågor och hitta nätverk och kontaktvägar som de sedan ska kunna använda på vägen till egen försörjning. För detta kommer en kompetensinventering hos berörda individer att göras.

Den modell som vi tänkt använda bygger på två parallella spår: ett praktiskt och ett teoretiskt. Det praktiska spåret är tänkt att ske tillsammans med den grupp av personer med utländsk bakgrund som idag arbetar med odling via Tranås kommuns Arbetscentrum på Rås Gård. Dessa personer kommer att få utgöra försöksgrupp och består av 6 personer från Turkiet och Syrien. Genom projektet är tanken att varje persons bakgrund gås igenom och kompetens kartläggs. Med personlig och individuell bas är sedan tanken att kunna lotsa personen in i ett nätverk genom den ideella sektorn t.ex. genom trädgårdsförening, fiskeförening, svamp- och bärsällskap m.fl. samt att kunna erbjuda studiebesök hos lantbrukare, handelsträdgårdar och liknande. Kanske finns kunskaper motsvarande mästarbrev och liknande. En fråga som då blir aktuell är hur sådan praktisk kunskap kan valideras.
Det teoretiska spåret handlar om att göra en kartläggning av möjligheter till egenförsörjning genom eget företagande, kooperativt företagande och/eller anställbarhet. Här inkluderas utbildningsparter samt arbetsförmedling, försäkringskassa samt kommunal social omsorg. Som modell för förprojekteringen kommer vi att utgå från en klassisk SWOT-analys. Denna modell fokuserar styrkor och svagheter, hot och möjligheter. Genom att utgå från dessa begrepp kan styrkor och svagheter, både i målgruppen och på arbetsmarknaden beskrivas för att därigenom kunna klarlägga vilka möjligheter som finns för målgruppen att etablera sig inom den gröna sektorn samt vilka hot som kan finnas mot detsamma.
Beroende av vad förprojekteringen kommer fram till är avsikten sedan att göra ett mer omfattande projekt då man får möjlighet att gå från tanke och teori till ett praktiskt genomförande. I detta skall då de styrkor och möjligheter som förprojekteringen kommit fram till användas för att verkligen pröva möjligheten för målgruppen att klara sin egenförsörjning. Genom att börja ett ev. eget företagande med projekt är tanken att projektet kan bära den initiala risken som annars kan utgöra ett hinder för att våga pröva en möjlig affärsverksamhet.

Syfte

Syftet med denna förprojektering är att under en begränsad tid och med särskilt fokus kunna klargöra vilka förutsättningar som finns för att personer med utländsk bakgrund och kompetens inom jordbruk och odling ska kunna använda sin kompetens på en svensk arbetsmarknad.

Den problematik som fokuseras är utanförproblematiken som kommer av att vara flykting/invandrare och analfabet i Sverige. Även annan utanförproblematik kan bli aktuell (ex. långtidsarbetslöshet eller sjukdom) men blir sekundärt fokus i projektet. Utanförproblematiken orsakar inte bara en samhällskostnad, det gör också det personliga lidandet stort och skapar negativa effekter i form av främlingsfientlighet och ökade svårigheter att komma in i det svenska samhället.

Vi vill med förprojekteringen få svar på följande frågor:
Vad finns det för arbetsmarknad och potentiell arbetsmarknad i vår närregion för personer med kompetens inom odling och jordbruk?
Hur skulle arbetsmarknaden kunna utökas exempelvis genom möjligheter till eget företagande för målgruppen?
Hur skulle i så fall ett sådant företagande kunna se ut/organiseras?
Vilken kompetensutveckling behövs för att målgruppen skall få ökad anställbarhet alternativt kunna gå in i någon form av eget företagande?
Vad finns idag för behov av exempelvis lokalproducerade och närodlade livsmedel och hur skulle detta ev. behov kunna matcha kompetensen hos målgruppen?

I stora drag syftar förprojekteringen till att ta fram en SWOT-analys för området där de styrkor och svagheter som finns både i målgruppen och på arbetsmarknaden beskrivs för att därigenom kunna klarlägga vilka möjligheter som finns för målgruppen att etablera sig inom den gröna sektorn samt vilka hot som kan finnas mot detsamma. I SWOT-analysen skall också samverkansparter och nätverk ringas in och beskrivas.

Målsättning

Projektet har som mål att komma fram till en konkret plan över möjligheter och hinder till egenförsörjning för personer som har ett utanförskap i samhället pga bristande språkkunskaper och brist på utbildning i tidigare hemländer. Genom projektet ska vi göra en teoretisk analys där vi har för avsikt att knyta till oss minst 5 centrala aktörer inom området och bidra till att öppna upp för gemensamma synsätt. Detta skall framgå i projektets slutredovisning.

Vidare skall projektet leda till en praktisk analys där 6 personer med utländsk bakgrund kommer att ingå. Dessa personers kompetens ska beskrivas och analyseras i förhållande till den teoretiska kartläggningen. De deltagande personerna skall också erbjudas ett nätverk och en inblick i en potentiell svensk arbetsmarknad. För detta har vi för avsikt att genomföra minst 2 studiebesök per månad med deltagare. Studiebesöken är tänkta hos olika parter såsom lantbruk och trädgårdsodlare samt möjliga samverkansorgan såsom LRF och Coompanion. Vi har också för avsikt att bjuda in lokala ideella föreningar som är inriktade på odling och liknande för att öka individernas nätverk. Efter projekttiden hoppas vi etablerat kontakt med minst 2 ideella föreningar. Varje deltagare skall ha fått hjälp med sin kompetensinventering och ha formulerat en personlig SWOT-analys utifrån inventeringen.

Efter förprojekteringen har vi som mål att kunna ta fram en projektplan till ett mer omfattande försöksprojekt där fler individer involveras och idéer skall prövas. Den långsiktiga målsättningen är därigenom att kunna erbjuda en möjlighet till självförsörjning för denna grupp som idag står långt från arbetsmarknaden och att kunna sprida kunskap om konceptet till andra kommuner.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet är en förprojektering och vi använder en referensgrupp för att i alla delar också få ett praktiskt perspektiv. På Rås Gård finns en god tillgänglighet och vana att arbeta med personer med olika former av funktionshinder, såväl fysiska som psykiska. För målgruppen kan funktionshinder vara en anledning till att man kommit till Sverige. Projektet syftar till att göra en SWOT-analys och funktionshinder är därmed en given punkt att analysera. De lokaler som projektet kommer att hyra på Rås Gård är handikappanpassade.

Medfinansiärer

  • SOCIALKONTOR INDIVID FAMILJEOM

Samarbetspartners

  • Af Tranås/Eksjö/Ydre
  • Lärcentrum Västra Vux
  • SOCIALKONTOR INDIVID FAMILJEOM

Kommun

  • Tranås