Logotyp på utskrifter

Gränsöverskridande satsningar inom aluminiumbranschen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStena Aluminium AB
KontaktpersonTomas Liljenfors
E-posttomas.liljenfors@stenaaluminium.com
Telefonnummer+46 10 4459585
Beviljat ESF-stöd5 112 103 kr
Total projektbudget5 112 103 kr
Projektperiod2010-08-09 till 2012-01-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Genom att stärka transnationell samverkan mellan leverantör och kund samt öka kompetensnivån inom dessa organisationer kommer projektet att bidra till ökad internationell konkurrensförmåga och möjligheter att möta nya krav från kunder, vilka återfinns inom fordon- verkstad. elektronik och telecomindustri.

Bakgrund

Stena Aluminium AB tillhör Nordens ledande aktör inom aluminiumåtervinning. Verksamheten startade 1949. Verksamheten bygger på att framställa aluminium genom återvinning för leverans till svensk och nordisk gjuteri och stålindustri. Företaget levererar aluminiumlegeringar till kunder inom olika segment på marknaden, däribland inom fordons-, verkstads- och telecomindustrin.

Flertalet av medleverantörerna är lokaliserade i Kronobergs län, men de deltagare som ingår i projektet är underleverantörer till hela Sveriges fordonsindustri, samt även internationellt. I Älmhults kommun där bland andra Stena Aluminium är lokaliserat, är utbildningsnivån lägre än i andra kommuner med en andel på 6,2 % som inte börjar gymnasieskolan efter genomgången grundskola. Resultat av utredningar stärker det som kan iakttas då det gäller utbildningsnivå och den starka kopplingen till förvärvsarbetande inom de deltagande bolagen i projektet. Genom kompetensutvecklingssatsningar och lärande kommer individernas kompetens att höjas, vilket skapar ökade möjligheter för de anställda att avancera i sina yrken och även stå starkare när företagsutvecklingen kräver ökad kompetens hos arbetskraften.

Genom Stena Aluminium AB:s nära samarbete med såväl egna leverantörer, kunder och kunders kunder så stärks kedjan av steg från aluminiumbearbetning till tillverkning och samverkan i projektet kommer att leda till ökat utbyte av kunskap och erfarenheter som skapar helhetskunskap kring produktutveckling och processer inom branschen. Sysselsättningen i regionen kan stärkas genom ökad samverkan regionalt, men satsningar på ett transnationellt utbyte av kunskap och erfarenheter kommer att bidra ännu mer till att stärka arbetskraften och öka sysselsättningen.

Aluminiumindustrin är en energikrävande industri med stor andel energi både i bearbetande och tillverkande processer. Totalt används 2-3 TWh/år inom denna industri. Jämfört med framställning av primärt aluminium så innebär Stena Aluminium AB: s process med återvinning av aluminium 95 % lägre energiförbrukning, vilket också innebär stora minskningar av koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläpp för att ta fram 1 ton nyproducerad aluminium är ca 7 ton, medan återvinning av samma mängd aluminium endast ger upphov till ca 300 kg koldioxid. Stena Aluminium AB har under gångna år gjort omfattande investeringar i ny teknik för att smälta aluminium som gör att mer av råvaran kan tillvaratas i smältprocessen och att användning av fossila bränslen kan minska med minst 35 %. Dessutom har Stena Aluminium som första företag i Norden påbörjat leverans av flytande aluminium vilket innebär stora miljö och energibesparingar. Genom att företaget arbetar med avancerad teknik och processutveckling ställs stora krav på vidareutbildning av personalen. Utveckling av ny teknik och nya metoder för ökad kostnadseffektivitet är viktiga kriterier för att fortsätta utveckla den svenska aluminiumindustrin också på en global marknad. I detta sammanhang kommer samverkan med kunder och underleverantörer att bli allt viktigare. Detta innebär att vi som aluminiumproducent måste öka kunskaperna om hur man stärker samverkan redan i utvecklings och konstruktionsfasen.

Verksamheten för aluminiumåtervinning har stor betydelse mot bakgrund av en kontinuerlig ökning av aluminiumanvändningen i hela världen. Aluminium reducerar energi i de flesta slutprodukter på grund av materialets goda egenskaper. Lång livslängd och minimalt underhåll, hög hållfasthet och låg vikt samt den viktiga aspekten att återvinning möjliggörs till endast 5 % av den energimängd som åtgår vid primärframställning.
Som en del i förprojekteringen ”Förprojektering inom processindustrin för aluminium, (diarienummer 2008-3030330) genomfördes SWOT analyser för Stena Aluminium AB och Åges Metallgjuteri AB. De tillkommande företagen har genomfört en förprojektering med egna resurser, men resultaten presenteras gemensamt inför steg 2 Kompetensutvecklingsprojektet.

Ett viktigt mål i förprojekteringen har varit att stärka de anställdas delaktighet i verksamheten och utreda inom vilka områden behov finns för kompetenshöjande insatser vilket avser att kunna utöka personalens individuella ansvar och rörlighet i arbetet och i fråga om arbetsuppgifter.
Förprojekteringen innebar en behovsanalys och förankring av projektet i hela projektorganisationen. För att möta individuella utvecklingsbehov, kommande kundkrav samt att skapa tillväxt framkom i förprojekteringen att de deltagande företagen skulle kunna dra stor nytta av utvecklingsinsatser inom följande områden:

1. Produktutveckling, energi och miljö: Behov av att stärka samverkan mellan Stena Aluminium och bolagets kunder för att uppnå synergieffekter med avsikt att kunna möta och tillgodose krav som uppkommer från kunder och kundernas kunder. I lågkonjunkturens spår förstärks aluminiumåtervinningens roll både ifråga om att ta emot uttjänt material för behandling och samtidigt tillhandahålla återvunnen råvara som kan åternyttjas hos kunderna.
Den sistnämnda punkten är särskilt relevant då det gäller aluminium, då materialkvaliteten på aluminium inte reduceras vid återvinningsprocesserna och att materialet därmed kan nyttjas för tillverkning av nya produkter på ett energi- och kostnadseffektivt sätt.

2. Organisation, teknik och marknad: Förändrade villkor inom branschen där ökad utbildningsnivå måste främjas för att öka möjligheterna för teknikutveckling och att utveckla medarbetarna och de deltagande företagen vid fronten för den tekniska utvecklingen inom området
Kompetensutvecklingsåtgärder avses att vidtas med målsättningar både på individnivå och verksamhetsnivå, men det är utvecklingen på individnivå som är en förutsättning för verksamheten.
Sammantaget framkommer att kompetensutvecklingen inom aluminiumverksamheterna kommer att gynna både innovation, konkurrenskraft och expansion som avser att stärka den egna verksamheten, de deltagande organisationerna och regionen som helhet.

3. Arbetsmiljö, jämställdhet och miljö: Rörligheten bland anställda gällande arbetsfunktioner inom organisationerna behöver utvecklas och gynnas. Med låg utbildningsnivå har denna rörlighet begränsats, där utvecklingsmöjligheterna för individen inom organisationen missgynnas liksom jämställdhetsaspekterna. När de anställdas kompetens ökar, ökar också möjligheterna att utvecklas inom bolagen i olika arbetsfunktioner, samt jämställdhet genom ett skapande av lika utvecklingsmöjligheter för män och kvinnor.

En kompletterande identifiering gjordes också för möjligheten till internationella gränsöverskridande aktiviteter inom kompetensutvecklingsprojektet. Viktiga organisationer i sammanhanget är organisationen OEA (Organisation for European Refiners and Remelters), samt Högskolan i Växjö, med särskilt fokus på kunskapsbyggande och informationsspridning när det gäller det återvunna aluminiummaterialets stora miljö- och energifördelar, samt dess tillämpning i medleverantörernas verksamheter för tillverkning och konstruktion.

Med utgångspunkt från de övergripande punkterna ovan har följande utbildningsbehov identifierats på en mer detaljerad nivå. Dessa har relevans för projektdeltagare inom samtliga deltagarorganisationer.
- Säkerhetsutbildningar (Innovativa åtgärder för stärkt arbetsmiljö och yttre miljö)
-Produktionskoncept (Lean, S.Sigma, Produktionsplanering, nyckeltalsstruktur)
- Metallurgi (Innovationer inom materialutveckling och materialanalys)
- Logistik (Rfid-system i ny tillämpning, datoriserad orderhantering, lagerhantering, kommunikation, miljöövervakning, statistik och kontroll, ).
- Ekonomi (För icke ekonomer)


Syfte

Huvudsyftet i projektet är att bidra till enskilda anställdas utveckling i sina arbetsuppgifter och även bidra till verksamhetsutvecklingen som helhet. Kompetensutvecklingen avser att leda fram till innovativa åtgärder gällande nya processer, tillämpningar, produkter, vilket avser att gynna både den egna regionen, men även få goda effekter både på den nationella och internationella marknaden inom aluminiumbranschen. Projektets transnationella samverkan kommer att bidra till detta. De gränsöverskridande aktiviteterna
kommer att ske med utbyte av kunskap och erfarenheter med den tyska organisationen OEA (Organisation for European Refiners and Remelters). Samverkan kommer också ske med Aluminiumriket Sverige, kring frågor gällande teknik, säkerhet, miljö, energieffektivisering och kvalitet, vilket tillhör centrala områden för all utveckling inom aluminiumindustrin.

Förväntade effekter kopplade till syftet
- Ett ökat engagemang bland anställda att driva verksamheterna framåt.
- Stärkt konkurrenskraft och tillväxt, genom ökad kompetens hos medarbetarna vilket möjliggör för enskilda anställda mer kvalificerade arbetsuppgifter, samt skapar ökade individuella möjligheter att byta arbetsuppgifter och växa i yrkesrollen.
- Bidra med goda exempel både på den nationella och internationella marknaden då det gäller teknikutveckling och miljöarbete, vilket kan motivera andra företag inom andra branschområden i regionen att följa efter.

Målsättning

Identifierade projektmål är följande:
- Att samtliga identifierade anställda skall genomgå minst 80 % av de i projektplanen planerade utbildningsteman
-En organisationsuppbyggnad baserad på Lean, vilket innebär ett integrerat kundfokusperspektiv, ett integrerat lärande och förbättringsarbete i organisationen, synkronisering av organisatoriska processer, samt standardiserade processer för utveckla strategisk flexibilitet i genomförandet.
- Att samtliga anställda skall ha deltagit i seminarier och utbildningsdagar gällande arbete för jämställdhet.
- Publicering av minst två artiklar i svensk respektive internationell fackpress, dagspress med goda exempel och lärdomar från projektet och de transnationella aktiviteterna.
- Innovationsåtgärder inom minst ett affärsområde.
- Anställdas egna bedömningar av kompetensförbättringar skall uppgå till minst 3 på en skala från 1-5.

Målet är att uppnå en stärkt samverkan mellan deltagarna i projektet vilket inom ramen för genomförandefasen steg 2 skall leda till ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagarorganisationerna samt att parterna genom gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter kan utveckla gemensamma strategier för att med gemensamma satsningar stärka konkurrenskraften inom branschen och regionen. Förväntade effekter för mottagare och användare av resultaten är att erfarenheter och resultat av projektet och de transnationella aktiviteterna skall utgöra drivkraft för andra företag inom andra branscher i regionen att följa efter ifråga om upplägg och strategier för att stärka verksamheterna och bidra till regional tillväxt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Avsikten är att hålla flertalet av projektets aktiviteter i lokaler hos de deltagande företagen, vilka samtliga har lokaler anpassade för personer med funktionshinder/funktionsnedsättning. För säkerställande att alla krav är uppfyllda kommer sammanställning av listor för att kraven uppfylls att inhämtas från Handikappförbundet.
Kortnummer och mailadresser till personer i ledande ställning samt till receptionspersonal kommer att finnas. Vid behov kommer också personal från receptionen att kunna vara behjälpliga och besöka produktionsanläggningarna.
Hos samtliga företag som ingår i projektet kommer att finnas tillgång lokaler med god aukustik. Speciella anslagstavlor med plats för extern och intern information kommer också att finnas. Likaså kommer högtalartelefon att finnas. Information kommer att kunna tas fram med lättförståelig svenska och när så behövs även på engelska. Översättningar till andra länders språk kommer också att möjliggöras. Information kommer att spridas muntligt via möten och informationsträffar.

Jämställdhetsintegrering

I projektarbetet är avsikten att ta fasta på ett antal åtgärder som kan säkerställa att jämställdhetsaspekten kommer att integreras i projektet. Jämställdhet handlar inte endast om könsfördelning, men det är en viktig faktor som beaktas i projektet. Därför har fastställts att i såväl projektgrupp som styrgrupp kommer kvinnor vara representerade. Utifrån genomförd SWOT analys framgick att de anställda vid de deltagande företagen har en positiv inställning till att arbeta med jämställdhetsfrågor. SWOT analysen visade dock också på vissa brister i kunskaperna kring vad jämställdhet innebär. Inom ramen för detta genomförandeprojekt har dock avsatts utbildningstid och resurser för att arbeta separat med jämställdhetsfrågorna utöver den integrering av jämställdhetsfrågor som även kommer att ske inom övriga utbildningssatsningar.

Utifrån resultatet från SWOT analysen kommer i projektinnehållet främst att tas fasta på svagheterna och hoten i fråga om att kunna främja jämställdhet. Inom ramen för utbildningarna kommer jämställdhetsaspekterna att integreras. Möten och seminarier kommer att anordnas för information och diskussioner. I utbildningstemat Säkerhet kommer åtgärdspaketet för att motverka sjukskrivningar och ohälsa att utgöra en del av temat. Målsättningen är att skapa åtgärder för att minimera belastningsskador och olyckor relaterade till aluminiumbranschens verksamhet.

Jämställdhetsintegrering blir dessutom en viktig fråga i de transnationella aktiviteterna, där målsättningen är att dra lärdom och utbyta kunskap och erfarenheter av hur jämställdhetsarbetet bedrivs utanför landets gränser.
Vid uppföljning av målen kommer analyser och slutsatser även relateras till jämställdhetsperspektivet, vilket blir en viktig faktor att beakta i de transnationella aktiviteterna. Avsikten är att det skall skapa underlag för införande av nya rutiner och jämställdhetsplanering som avses att få stadigvarande effekt efter projektets avslut.

Transnationellt samarbete

Mot bakgrund av att aluminiumbranschens utveckling sker i allt snabbare takt med ny teknik, nya arbetsmetoder etc. så finner vi det angeläget att bredda projektet geografiskt, utanför nationsgränserna för att både kunna dra nytta av ny kunskap och erfarenheter och även bidra med detsamma. I detta projekt handlar den transnationella samverkan om samverkan mellan projekt och branschorganisationen OEA i Tyskland. Valet av denna organisation har skett mot bakgrund av att organisationen har ett brett nätverk och stor samverkan med andra företag i Europa inom aluminiumbranschen. Sedan 2004 har OEA etablerat ett nära samarbete med den Europeiska organisationen European Aluminium Association (EAA). OEA ansvarar för EAA Recycling Division. I detta arbete omfattas all aluminiumproduktion och alla produkter relaterade till återvinningsaspekten. För projektets del blir detta en mycket stor och väsentlig tillgång. Ökade kunskaper om materialflöden, kunskap om den internationella marknaden, teknisk kunskap om processutveckling, nya behandlingsmetoder och arbetsmetoder etc. Samtliga dessa aspekter kommer utgöra viktiga delar i det transnationella arbetet, utöver frågor som rör jämställdhet som en transnationell fråga att behandla.

Vi utgår vid målsättningen i de transnationella aktiviteterna från metoden SMART, vilket konkret i detta projekt innebär effekter både på företagsnivå och individnivå.
Specifika mål: Gemensam utveckling av aktörerna i projektet för att utveckla och tillämpa nya metoder, tjänster och produkter baserat på sekundär aluminiumråvara. Ur individsynpunkt innebär detta tillvaratagande på de anställdas ideer och tankar för ett nytänkande och nyskapande.
Mätbara mål: Det gemensamma målet är att enskilda parters kompetens skall åstadkomma en gemensam produkt/process som når längre än vad som skulle kunna uppnås av ett enskilt bolag.
Möjlighet att uppnå målen: Möjligheten finns att uppnå målen genom att projektaktörerna finns inom flera olika segment inom aluminiumbranschen, alltifrån tillverkning till återvinning.
Realistiska: Målen är realistiska mot bakgrund av den spridning av kompetens som finns bland projektaktörerna
Tidsbestämda: Målsättningen är att de transnationella aktiviteterna skall ge resultat inom projekttiden, men att den transnationella samverkan inte skall upphöra vid projektets avslut, utan fortgå. Detta kommer att säkerställas genom uppföljningsträffar ca 6 månader efter avslutat projekt.

För de enskilda individerna i projektet innebär de transnationella aktiviteterna att både språk och kommunikationsfärdigheter kan förbättras. Även kulturella skillnader i fråga om arbetssätt och metoder kommer att kunna bli föremål för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Samarbetspartners

 • Aluminiumriket Sverige

Deltagande aktörer

 • AB Lundbergs Pressgjuteri
 • Metallfabriken Ljunghäll AB
 • Åges Metallgjuteri

Kommun

 • Gislaved
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Nässjö
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Växjö
 • Älmhult