Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Gotland utan diskriminering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSvenska Röda Korset Region Gotland
KontaktpersonAnita Ekman
E-postanita.ekman@redcross.se
Telefonnummer0498 288316
Beviljat ESF-stöd239 755 kr
Total projektbudget239 755 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-03-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Förprojektering av utbildningsprojekt med syfte att motverka diskriminering på samtliga diskrimineringsgrunder. Projektet drivs av ADB/Röda Korset på Gotland i samarbete med kommunen och högskolan. I förprojekteringen skall målgrupper, behov, metoder och aktiviteter identifieras.

Bakgrund

Statistiken visar år efter år att Gotland ligger dåligt till bland annat när det gäller könsdiskriminering där en allvarlig del är mäns våld mot kvinnor. RFSLs lokalförening för återigen en tynande tillvaro då många homo-, bi- och/eller transsexuella väljer att flytta från ön eller att leva dolda. Detta på grund av upplevd diskriminering och utanförskap. Mål3-projektet "Gotland utan hinder" har 2005-2007 framgångsrikt engagerat såväl myndigheter som näringsliv och idrottsrörelse i frågor kring fysisk, psykosocial, informativ och kommunikativ tillgänglighet. Mycket finns dock kvar att göra och det känns naturligt att bygga de delar av ett antidiskrimineringsprojekt som rör funktionshinder på "Gotland utan hinder".

Enligt Folkhälsoinstitutet har till exempel mer än dubbelt så många personer med funktionsnedsättning dålig tandhälsa jämfört med de utan funktionsnedsättning. När det gäller den dokumenterat över lag sämre ohälsan hos personer med funktionsnedsättning är diskriminering en känd faktor.

I en aktuell utredning (SOU 2007:108) bekräftas bristen på jämställdhet inom lokal förvaltning. Personer med internationell bakgrund söker jobb fler gånger än inhemskt födda enligt en kartläggning gjord av länsstyrelsen på Gotland.

Jämställdhet och mångfald är aktuella frågor som måste bli en mer levande del av människors vardag.
Det handlar om ett förändringsarbete där en välkomnande och inkluderande miljö skapas för såväl de som arbetar hos som de som besöker berörda samarbetspartners. EUs diskrimineringslagstiftning visar tydligt att alla ska behandlas lika oavsett var de kommer ifrån, vad de tror på, vem de förälskar sig i, hur lätt eller svårt de har att ta sig fram, om de är unga eller gamla, kvinnor, män, pojkar eller flickor. Förutom att delaktighet och gott bemötande får människor att må bra så påverkar det såväl arbetsmarknaden, sysselsättningen och ekonomin på ett positivt sätt. Detta finns det många studier som visar på.

Det finns behov av att öka kunskapen och medvetenheten kring såväl direkt, indirekt som strukturell diskriminering utifrån gällande diskrimineringsgrunder. Såväl bland anställda inom som brukare av kommunens och högskolans tjänster finns rapporterade fall av upplevd diskriminering. En del av kommunens tjänster som hela befolkningen, såväl bofast som besökande, tar del av är primärvården samt i viss utsträckning folktandvården. Vårdcentraler samt folktandvården är dessutom spridda geografiskt över hela ön vilket vi ser som mycket positivt.

För att bäst motverka diskriminering behöver målgrupper inom kommun och högskola genomlysas för att i genomförandefasen effektivt kunna nå ut med utbildning avseende de olika diskrimineringsgrunderna. Genom intervjuer och enkät ska behovet av kompetensutveckling inom respektive diskrimineringsgrund kartläggas för de olika målgrupperna.
Utifrån detta identifiera lämplig metodik och utbildningsmaterial.

Syfte

Idag vet vi att diskriminering förekommer i kontakt med berörda aktörer.
För att kunna genomföra ett lyckat utbildningsprojekt för att motverka diskriminering behöver vi kartlägga behovet av kompetensutveckling rörande gällande diskrimineringsgrunder. Från denna kan vi sedan utgå i planeringen och genomförandet av kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor för berörda arbetsplatser inom kommun och högskola.

Målsättning

Genomförande av en enkät till utvald personal i målgrupperna. ca 150 personer.
Identifiera och intervjua,
Medarbetare inom kommun och högskola som har direkt kontakt med brukarna.
Medarbetare inom kommun och högskola med personal och budgetansvar.
Brukare av kommunens och högskolans tjänster.

Förväntade effekter,
Klargörande av utbildningsbehovet för de olika grupperna samt,
identifiering av vilkeln inriktning på utbildningsinsatserna som krävs.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen för ett utbildnings- och attitydpåverkansprojekt kommer särskilt att beaktas frågor vad avser tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Rutiner ska tas fram för hur tillgänglighetsperspektivet skall kunna säkras. I förprojekteringen identifieras hur tillgänglighet i verksamhet, fysisk, psykosocial,informativ och kommunikativ tillgänglighet skall beaktas i genomförandefasen. Alla dessa delar är nödvändiga för att genomförandefasen skall bli framgångsrik. Vi kommer också att bygga vidare på ett tillgänglighetsprojekt som kommunen varit engagerat i och som också stöddes av ESF - "Gotland utan hinder" .

Det kan också noteras att ökad kunskap om tillgänglighet och funktionshinder är ett mål för genomförandefasen i projektet. Målet är där att personer med funktionsnedsättning skall kunna tillgodogöra sig resultatet av projektarbetet eftersom utbildningsprogrammet bl a skall handla om utbildning och attitydförändring inom området diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Den egna erfarenheten av en funktionsnedsättning kommer också att kunna förmedlas genom att personer med funktionsnedsättning engageras i genomförandeprojektet som utbildare och resurspersoner.

Våra lokaler är fysiskt tillgängliga. Det finns möteslokaler med hörselslinga. Möjlighet till teckentolkning vid behov.

Transnationellt samarbete

Röda Korset i Storbritannien har lång erfarenhet av antidiskrimineringsverksamhet och bra metoder för samarbete mellan offentlig och ideell sektor som vi vill ta del av. Projektgruppen planerar därför ett studiebesök vid bl a Röda Korset i London för att lära av det brittiska exemplet och också utbyta kunskap och förbereda samarbete inför genomförandefasen.
Som jag berättade på telefon, och som också står i vår ansökan, så har Röda Korset i Storbritannien lång erfarenhet av antidiskrimineringsverksamhet och bra metoder för samarbete mellan offentlig och ideell sektor. Projektgruppen vill gärna ta del av dessa erfarenheter och planerar därför ett studiebesök vid bl a Röda Korset i London för att lära av det brittiska exemplet, men även för att utbyta kunskap och förbereda samarbete i genomförandefasen. Röda Korset i Storbritannien har vidare haft ett mycket framgångsrikt samarbete med kommunala och statliga myndigheter i syfte att verka för mångfald vid rekrytering till den brittiska förvaltningen.

I genomförandefasen kommer vi att dra på den kompetens och de erfarenheter som finns hos Röda Korset i Storbritannien bl.a. genom att engagera studiecirkelledare och förläsare.


Vi vill genomföra besöken under fem dagar för att kunna träffa dels Röda Korsets företrädare men också för att besöka och diskutera tänkbara program/utbildningsupplägg med företrädare för kommun och stat som samarbetar med Röda Korset kring antidiskrimineringsfrågor. London är en geografiskt utspridd stad och det tar tid att ta sig från en plats till en annan. Två till tre möten är vad man hinner med på en dag.

Samarbetspartners

 • Department of Game Design m.m
 • Ledningskontoret

Deltagande aktörer

 • Distrikttandpoliklinik Gråbo
 • Folktandvård Burgsvik
 • Folktandvård Roma
 • Gråbo Vårdcentral
 • Hemse Vårdcentral
 • Klintehamn Vårdcentral
 • Roma Vårdcentral
 • Slite Vårdcentral
 • Vårdcentral korpen

Kommun

 • Gotland