Logotyp på utskrifter

Golf Gotland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSvenska Golfförbundet
KontaktpersonJohan Kannerberg
E-postjohan.kannerberg@sgf.golf.se
Telefonnummer08-622 15 23
Beviljat ESF-stöd1 257 859 kr
Total projektbudget1 257 859 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2010-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Genom projektet Golfgotland vill Svenska Golfförbundet stärka de deltagande golfanläggningarnas gemensamma kompetens genom att öka medarbetarnas förmåga att möta gotländska turisters önskemål och behov.

Bakgrund

Svenska Golfförbundet (SGF) har genomfört ett förprojekt finansierat av ESF där en aktuell omvärldsanalys har legat till grund för diskussioner, kartläggning och kompetensplanering.

Budskapet i omvärldsanalysen är att Golfsverige förändras snabbt. Ca75% av alla medlemmar i SGF har sitt medlemskap för att få spela golf. Fick de samma möjlighet att spela golf utan medlemskap skulle de troligen välja en sådan lösning. Detta har lett till att antalet registrerade golfare har minskat från ca 600.000 till ca 560.000 trots att intresset för Golf fortfarande växer i Sverige.

Intresset för att som golfare engagera sig i sin golfklubbs utveckling ligger med andra ord på en mycket låg nivå. De flesta golfare är idag golfkonsumenter mer än föreningsmänniskor. Denna förändring har gjort att vissa anläggningar har utvecklats mycket väl medan andra har stora problem och slåss för sin överlevnad. Gemensamt för de som lyckas är att de har haft förmågan att leverera en tydlig profil som attraherar tydliga målgrupper.

Genomförd kartläggning för golfanläggningarna inom Golfgotland har grundats på det framtidsscenario som samma deltagare tydliggjorde under ett tidigare genomfört Växtraftprojekt (Carry 2007, SGF). Redan då beslutades att golfanläggningarna på Gotland skulle samarbeta. Ett gemensamt marknadsråd skapades, men det gemensamma arbetet dog ut på grund av brist på projektledning. Nu vill man ta detta samarbete vidare genom att enas under ett gemensamt varumärke, Golfgotland. Gotlandsklubbarna har idag kommit långt med att tydliggöra sina respektive profiler och tillsammans erbjuder de fantastiska variationsmöjligheter i exotiska miljöer. Genom ett gemensamt varumärke skapas en större attraktionskraft för att locka golfturisterna till Gotland såväl som för Gotlandsturisten att även vilja golfa.

Inför den nya kartläggningen valde deltagarna därför att direkt fokusera på att utveckla Golfgotland som destination. Golfturism är idag en viktig del av turistnäringen på många destinationer. Exempel på detta hittar vi över hela världen med Spanien, Skottland och Thailand som tydliga exempel. I Sverige har Skåne lyckats skaffa sig en unik position bland de svenska Golfturisterna. Klimatet och de stora möjligheterna till variation är två grundbultar i denna framgång. Gotland har unika möjligheter att etablera sig som en destination för skandinaviska golfturister. Förutom klimatet och varierade banor på lite yta kan golfen på Gotland även locka med en destinationsattraktion som är stark.

Tre träffar genomfördes tillsammans med processledare, samt en gemensam analysträff för medarbetarna. Vid processledarträffen deltog även marknadsrådet samt representanter för golfdistriktet. Dessa träffar kompletterades med styrelseträffar, interna träffar och samtal på varje golfanläggning för att säkerställa allas delaktighet. Förutom dessa aktiviteter har man på olika sätt arbetat för att sprida resultatet vidare till andra intressenter. Man har bl a haft en representant med på Turistdagen 2008 på Gotland som där presenterade Golfgotlandsprojektet. Efter projektets slut har även en del lokala media tagit upp och nämnt projektet i positiva ordalag.

Mariehamns GK på Åland bjöds in som diskussionspartner, men ingen av deras representanter kunde delta på några av våra träffar. Vi har dock säkerställt att de har fått information om de insatser som gjorts genom ett personligt möte. Intresset för framtida samverkan är dock fortfarande stort och vi fortsätter att arbeta aktivt för ett mer konkret samarbete.

Analysresultatet redogörs för nedan i sammanfattad form.

Vilka förväntningar har de europeiska golfturisterna på de gotländska golfanläggningarna?
1. De vill spela magisk golf med stora variationsmöjligheter
2. De vill se Gotland
3. De vill ha allt nära
4. De vill spela jämt, en lång säsong

Framtid 3-5 år
1. Bättre gemensam marknadsföring
2. Bättre höst och vårsäsong genom att skapa årstidsanpassade golfaktiviteter
3. Bättre paketlösningar

Vad behövs för att lyckas?
1. Vilja manifesterat i ett gemensamt dokument (affärsplan/marknadsplan)
2. Entreprenörsanda manifesterat i en gemensam organisation för arbetet.
3. Finansiella resurser

Utbilda medarbetarna
- Öka förståelsen för Golfturisternas behov
- Öka kunskapen om vad Gotland kan erbjuda förutom Golf
- Utveckla service och värdskap
- Utveckla språkkunskaperna

Processledarnas handlingsplan för nästa steg i arbetet.
1. Skapa engagemang och förankring i styrelserna i samverkan med marknadsrådet
2. Bygg websidan
3. Tydliggör organisationen på kort och lång sikt
4. Utveckla samarbetet i gruppen och med andra aktörer
5. Paketera och sälj

Med analysen som grund har vi valt att gå vidare med en ansökan om genomförande som berör samtliga anställda på golfanläggningarna på Gotland.

Syfte

Planerad kompetensutvecklingsinsats har flera syften.

Övergripande nivå:
Stärka golfens profil som aktivitet genom att möjliggöra ökat antal golfspelare.

Regional nivå:
Lyfta fram gotländska golfanläggningar som attraktiv besöksdestination för europeiska golfare samt stärka deras gemensamma kompetens för att möta de nya kundernas önskemål och behov.

Lokal nivå:
Ge medarbetarna individuella möjligheter att utvecklas i takt med förändringen, från medarbetare på golfklubb till medarbetare på turistmål.

Målsättning

Det långsiktiga målet med Golfgotland är att locka europeiska golfturister till Gotland.

Målet för projektet på kort sikt är att genomföra aktiviteterna som planerat och att hålla en god kvalitet.

Vi kommer att mäta måluppfyllelsen genom att
1) Mäta antalet deltagare, fördelat på kvinnor och män
2) Mäta deltagarnas nöjdhetsgrad
3) Mäta förändring av antalet turister till våra golfanläggningar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

SGF har lång erfarenhet av frågeställningar för personer med funktionshinder inom golfen och kan därför garantera att adekvata resurser och hjälpmedel finns att tillgå för att garantera att alla personer kan delta i utbildningar, oavsett eventuellt funktionshinder.

Fysisk tillgänglighet. Vi tar hänsyn till och anpassar lokaler efter ev funktionshinder, samt ger möjlighet till alternativ kost om matallergier föreligger.

Tillgänglig verksamhet. Vi värnar om att bibehålla arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Genom att vi arbetar med att kompetensutveckla vår personal i de frågor där de är som mest sårbara säkerställer vi att vi bidrar till en bättre och tryggare arbetsmiljö, oavsett om man har ett uttalat funktionshinder eller ett kompetensgap.

Kommunikativ tillgänglighet. Genom att göra material tillgängligt via webb underlättar vi egenstudier och repetitioner. Där ges information både muntligt och skriftligt, vilket underlättar för de med ex läs och skrivsvårigheter.

Informativ tillgänglighet. Vi kommer att skicka skriftliga kallelser till varje utbildningsinsats via e-post. Vi kommer att tydliggöra att vår projektledare finns tillgänglig för frågor samt lämna dennes kontaktuppgifter. Detta gör vi både muntligt samt skriftligt genom e-post till varje deltagare. Vi kommer även att lägga ut särskild information om aktiviteter i projektet på vår hemsida.

Jämställdhetsintegrering

Utifrån de resultat som vår analys visat har vi kommit fram till följande:
1) Alla, oavsett kön, ska ha samma möjlighet till utbildning i Carry 2011. Vår inriktning på destinationsutveckling har lett oss från en uppdelning enligt de traditionella yrkesgrupperna, vilka också visar skillnader mellan könen, till en mer homogen grupp av sysselsatta.
2) Intresset för jämställdhetsfrågor är lågt. SGFs erfarenheter från andra projekt visar dock att intresset kan väckas om frågan vänds till att handla om utveckling av våra tjänster för att kundanpassas. SGF har också nyligen presenterat en mer nyanserad bild av den vanlige golfaren och visat på skillnader mellan könen. Därför kommer ett av momenten i Processledarutbildning återigen behandla frågorna Hur kan vi få en mer jämställd arbetsstyrka, samt Hur vi kan jämställdhetsintegrera våra tjänster/produkter?
3) Under utbildningen Värdskap/Bemötande kommer vi att tydliggöra skillnader och likheter mellan den kvinnliga resp manliga golfaren, samt vikten av goda förebilder för att locka yngre, kvinnliga medlemmar.
4) Vi konstaterar i vår analys att kvinnor prioriterar upplevelser framför bana. Fokus på kundens upplevelser har traditionellt varit väldigt låg. Utbildningen Goda Golfgotland är ett direkt resultat av upplevelsefokus, då vi ser god mat som ett komplement till golfupplevelsen i dess helhet.

Transnationellt samarbete

De stora Östersjööarna Åland och Gotland har i mångt likartade förutsättningar. När det gäller golf innebär detta häftig högsäsong, lång lågsäsong och ett bra klimat. De bägge öarna har dock inte samverkat tidigare. Mariehamns GK har dock sedan några år sökt samverkan med bl a Gumbalde och Visby GK. De är därför införstådda med tanken i projektet och vill gärna få en möjlighet att delta vid processledarutbildning och spridningskonferensen för att se och lära samt dela med sig av sina erfarenheter. Målet är givetvis att hitta möjligheter till ett fördjupat samarbete för att gemensamt locka golfturister till de båda öarna. Timingen är extra bra tack vare den planerade färjeförbindelsen mellan öarna.

Till det avslutande spridningsseminariet hoppas vi kunna bjuda in någon internationell turistorganisation. I september 2010 när projektet går mot sitt slut hoppas vi att varumärket Golfgotland har vuxit och tiden bör då vara mogen för internationella kontakter i samverkan med några av våra diskussionspartners.

Deltagande aktörer

  • Gumbalde Hotell och Konferens
  • När GK
  • Suderbys Golf AB
  • Tofta Strandpensionat

Kommun

  • Gotland