Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Genomförande Kompetensförsörjning Öland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖlands Näringslivskontor
KontaktpersonÖlands Kommunalförbund Ölands Näringslivskontor
E-postgun.karlesand@oland.se
Telefonnummer048588702
Beviljat ESF-stöd971 234 kr
Total projektbudget971 234 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2010-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

18 företag med 45 deltagare, som står inför strukturförändringar, genomför kompetensutveckling i ett basprogram med fokus på entreprenörskap, ledarskap o målstyrning, utveckl av nya produkter o tjänster samt marknadsföring. I projektet ingår också individuella o gemensamma utbildningar.

Bakgrund

Förprojekteringen har genomförts på följande sätt:

1) Inbjudan till information om satsningen skickades ut till alla 43 företag, som anmält intresse och behov av att delta i förprojekteringen, i början av aug. Företagen finns inom mycket olika branscher, t ex tillverkande företag, tjänsteföretag, lantbruksföretag, bygg och anläggning, service, transport, handel, information/kommunikation, hotell o restaurang, fastigheter. Antal anställda varierar från 0 till 32 anställda (medeltal anställda 4,4)

2) Information om förprojekteringen hölls vid 2 tillfällen i Färjestaden i aug/sep och även skriftlig information överlämnades vid dessa tillfällen. De företag som inte kunde delta i informationstillfällena fick istället besök från Ölands Näringslivskontor.

3) En webenkät enligt Doubleloops koncept utformades med syfte att ta reda på företagens utvecklingsbehov. Frågorna utformades av extern konsult i samarbete med projektledning och Ölands Näringslivskontor. Frågorna stämdes sedan av med Färjestadens och Mörbylånga Företagsgrupper. Företagen hade tidigare uttryckt behov av kompetenshöjande insatser inom entreprenörskap och i samband med generationsväxling, varför dessa frågor särskilt togs upp. Enkäterna har också tagit upp frågeställningar kring jämställdhet och tillgänglighet.

5) Sammanlagt skickades 46 enkäter ut till 43 företag. 29 enkäter besvarades = svarsfrekvens 63%. Enkäterna besvarades av 14 män och 15 kvinnor. Ölands Näringslivskontor deltog som bollplank till de företag, som hade behov av stöd och hjälp inför besvarande av enkäten.

6) Enkäterna analyserades och sammanställdes. Av de sammanställda svaren framkom behov av både gemensamma och individuella insatser

7) I oktober inbjöds 43 företag och samverkansparterna till workshop. 25 företag deltog (företagen delades upp i 2 grupper). Workshopen hade till syfte att återkoppla enkätresultaten samt att diskutera ev kompletteringar, förtydliganden och justeringar av de behov som tagits upp i enkätsvaren. Möjligheter till samverkan mellan företagen i form av gemensamma kompetenshöjande insatser och utbildningar diskuterades vid samma tillfälle. Ett förslag till handlingsplan för genomförandet togs fram tillsammans med deltagande företag.
I workshop-arbetet diskuterades också frågor och svar kring jämställdhet och tillgänglighet, som också ingick i enkäten. Deltagarna har även här förtydligat och kompletterat sina svar.

Varje företag har fått en sammanställning av sina egna svar, som blir en del i företagets totala utvecklingsplan.

Ölands Näringslivskontor har genom sin uppsökande verksamhet under förprojekteringenäven hjälpt de företag, som inte besvarat enkäten skriftligt, med kartläggning av kompetensbehoven.

Resultatet från förprojekteringen visar än tydligare att småföretagarna på Öland upplever att de står inför stora utmaningar till följd av en hårdnande konkurrens från fastlandet. Framför allt upplever de just p g a sin litenhet att de står ensamma och saknar stöd som kan utgöra bollplank och ge kompetenspåfyllnad i förändrings- och utvecklingssituationer. Det framkom även i förprojekteringen mycket tydligt att företagare och anställda med ledningsansvar har behov av ett utvecklingsprogram, som sträcker sig över en längre period och som ger möjlighet till stöd som är kontinuerligt under projektperioden. Kompetensutveckling för dessa företagare och deras anställda framstår i förprojekteringen som en förutsättning för att de små företagen ska kunna finnas kvar och utvecklas i en mycket tuff konkurrenssituation och också ge en tryggad sysselsättning.
Under förprojekteringen framkom ett antal områden där det finns ett gemensamt utvecklningsbehov:
- Entreprenörskap
- Överföring av kompetens vid Generationsväxling
- Ledarskap och Målstyrning
- Marknadsföring
- Utveckling av produkter och tjänster
- Kalkylering och prissättning
- Effektivisering av inköpsrutiner
- E-handel

8) Efter ovan beskrivna enkätarbete, uppsökande verksamhet och genomförda workshops har ett handlingsprogram för de deltagande företagen tagits fram med följande innehåll:

a) Basprogram för företagsledare och anställda med ledaransvar med kompetenshöjande insatser/stöd under hela genomförandefasen. I basprogrammet kommer fokus att vara på att utveckla entreprenörskapet - detta tema finns som en röd tråd i hela programmet. Övriga temaområden: Ledarskap och Målstyrning, Marknadsföring och Utveckling av produkter och tjänster. Se bilaga 1.

b) Gemensamma utbildningar i grupp inom områdena Generationsväxling, Fördjupad marknadsföring, Kalkylering och prissättning, Effektivisering av inköpsrutiner samt E-handel, se bilaga 2.

c) Individuella kompetenshöjande insatser utifrån resp företags specifika behov relaterade till resp verksamheter, se bilaga 3.

9) 18 st företag med totalt 45 olika deltagare har valt att gå vidare i olika kompetenshöjande insatser, som fördelar sig enligt följande:
- basprogram för 26 personer
- gemensamma utbildningar för 41 personer
- individuella utbildningar för 27 personer

Totalt omfattar utvecklingsprogrammet 94 företagsledare och anställda (samma personer återfinns i flera utbildningsaktiviteter).

10) Det är hela 25 st företag som valt att inte gå vidare i ett genomförandeprojekt, vilket får bedömas som ett stort antal. Orsaken till detta bortfall finns till stor del att söka i att företagen anser sig inte ha tid i en numera osäker och turbulent tid.

Syfte

Öland är starkt präglat av småföretagande. För småföretagarna på Öland inom olika områden är det av största vikt att utveckla entreprenörskapet och höja kompetensen. Flera av företagen står inför en alltmer hårdnande konkurrens från t ex nya och stora etablerade handelskedjor i Kalmar eller från en alltmer global marknad. Några företag behöver öka sysselsättningen från deltid till heltid eller till flera anställda. Gemensamt för all företagen är behovet av kompetenshöjande insatser för en tryggare sysselsättning inför de strukturförändringar som redan är här.
Några företag står inför en generationsväxling, där överföring av kompetens måste ske från en ägare eller verksamhetsansvarig till en annan.

Genomförandeprojektet syftar till att ge ökad kompetens för att kunna möta strukturförändringarna i regionen och även för att kunna bedriva en verksamhet som är effektiv och lönsam under hela året. För att åstadkomma en varaktighet i utvecklingsarbetet kommer företagarna och anställda att behöva en kontinuitet över en längre tidsperiod när det gäller de kompetenshöjande insatserna. De kompetenshöjande insatserna utgår från de utmaningar och förutsättningar som resp företag står inför. Behovet av kontinuitet i ett lärande och en utveckling möts i detta projekt av ett basprogram som stödjer företagens och de anställdas utveckling under ca 1 år. Basinsatsen kompletteras med gemensamma utbildningsinsatser inom olika områden samt med individuella insatser.

Målsättning

90% av deltagarna ska genomföra de insatser som de uttryckt behov av.
90% av deltagarna ska vid projektslut uttrycka att de är mycket nöjda med kompetensutvecklingen
90% av deltagarna ska uppleva att de har lärt av varandra, dvs mellan företagen, när det gäller utveckling av ett entreprenörskap som leder till tillväxt i företagen, ökad sysselsättning över året och/eller tryggare sysselsättning.
90% ska vid projektslut kunna se direkta möjligheter att utveckla företaget eller delar i företaget till följd av insatserna.
90% av deltagarna ska vid projektslut uttrycka att de har ökat sina kunskaper om jämställdhetsintegrering och hur diskriminering motverkas
90% ska efter projektslut kunna diskutera och påverka företagandets förutsättningar och villkor på Öland med utgångspunkt från egen ökad kompetens och utveckningsplaner för sina egna företag

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen har inte framkommit att det finns några deltagare med funktionsnedsättning. I det genomförda enkätarbetet fanns frågor som tog upp ev funktionsnedsättningar. Men om denna situation skulle uppstå, t ex någon deltagare som får någon form av fysisk nedsättning (svårigheter att gå, se eller höra) kommer projektet att anpassa lokaler och utbildningsmaterial.

Projektet har under förprojekteringen haft kontakt med Tillgängligt Projekt, Barbro Lindgren, för att ta reda på det projektets möjligheter att hjälpa till i sådana situationer enl ovan. Skulle sådana situationer uppstå kommer Ölandsprojektet att nyttja "Tillgängligt Projekt" för att bistå med lösningar på bästa möjliga sätt.
Om det skulle visa sig att någon deltagare har läs- eller skrivsvårigheter, som vi inte idag känner till, så finns beredskap för detta genom ökad handledning och minskad skriftlig dokumentation.

Deltagarna i projektet har därutöver i förprojekteringen tagit upp ett annat perspektiv på tillgänglighet, där man vill öka tillgängligheten för sina kunder genom att få ökade kunskaper om hur man kan anpassa t ex lokaler och att lära sig "tänka som en rörelsehindrad". Projektledningen har därför för avsikt att under projektets gång på lämpligt seminarie i det gemensamma programmet bjuda in en repr från HSO, som kan tillföra kunskap inom detta område.

Jämställdhetsintegrering

Med anledning av vad som framkommit i förprojekteringen kommer projektet att dels i basprogrammet (se bilaga 1) integrera avsnitt om jämställdhet utifrån perspektivet resp företags utmaningar och förutsättningar, dels i de gemensamma modulerna lägga in avsnitt om genustänkandets betydelse för utveckling av affärer och affärsmässigheten.

I de gemensamma modulerna Ledarskap och målstyrning, Marknadsföring och Utveckling av nya produkter och tjänster kommer kunskaper om betydelsen och värdet av att möta olika kunders behov sett ur ett genusperspektiv att tillföras. Se tidigare textavsnitt om Jämställdhetsintegrering under rubriken Bakgrund/resultat av Förprojektering.

Samarbetspartners

 • Borgholms Cityförening
 • Borgholms Kommun
 • Mörbylånga Kommun, Kommunledn

Deltagande aktörer

 • Anneli Johansson Djurhomopati
 • Eva Gustavsson Håks Gård
 • Formpress i Färjestaden AB
 • JM Öland AB
 • Johan Widell TV Lasses Eftr
 • John Andersson Trä AB
 • Kakelcenter i Färjstaden AB
 • Last o Transport HB
 • Lotta o Mary Keramikverkstad
 • Mörbylånga Elservice AB
 • Prolog Kommunikation AB
 • Salong Hårmoni
 • Salong Marianne
 • Stora Frögården AB
 • Sunt och Grönt i Björnhovda
 • Wideqvists Måleri AB
 • Ölands På Internet AB

Kommun

 • Borgholm
 • Mörbylånga