Logotyp på utskrifter

Gårdens Goda

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
Kontaktpersonanders johnsson
E-postanders.johnsson@morbylanga.se
Telefonnummer0485-47182
Beviljat ESF-stöd111 444 kr
Total projektbudget148 592 kr
Projektperiod2010-05-03 till 2010-06-21
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Denna förstudie innebär att undersöka möjligheter och förutsättningar för arbetsinriktad grön rehabilitering d v s eklektisk coaching och yrkes/karriärvägledning i jordnära sysslor riktat till specifik målgrupp(enl ovan) som på sikt kan övergå till ett socialt företag inom odling, förädling, försäljning.

Bakgrund

Vilket problem projektet ska lösa eller vilka nya möjligheter som ska utvecklas?

Vi har konstaterat att personer med längre tids utanförskap i arbetslöshet eller sjukdom har i en del fall behov av andra insatser, ett alternativ i arbetsträning och med metoder som skapar individuella varaktiga lösningar tillbaka till arbetsmarknaden eller utbildning. Förändringar i bland annat sjukförsäkringssystemet och de nya villkoren mellan FK och AF medför större behov av särskilda insatser. Avsikten med Gårdens Goda är att tillgodose behov i åtminstone två kommuner, mellan flera myndigheter och aktörer i en ny arena.
Vi vill därför undersöka samverkansformer och medfinasiering mellan Ölands två kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Primärvården, och kartlägga behoven inom målgruppen för att därefter forma ett nytt forum med nya kompletterande insatser för att motverka utanförskap i relation till arbetsmarknaden.
Det finns idag möjlighet att placera projektet på en odlingsgård ( f d Ölands folkhögskola) eller SLU Torslunda försöksstation med ett geografiskt strategiskt läge mellan två (tre) kommuner och avgränsa del av befintlig verksamheten till lättare arbetsträning parallellt med metoder inom yrkes/karriärvägledning och visuell eklektisk coaching, arbetsinriktad grön rehabilitering som ett komplement till kommunernas AME verksamhet och vad som i övrigt finns att tillgå i närområdet.
Samverkan med olika aktörer för att nå vägar mot arbetsmarknaden för deltagarna kommer att prioriteras. Förstudien kommer att undersöka former för samverkan mellan de båda folkhögskolorna, Ölands folkhögskola och Högalid för att ge deltagare möjligheter till studier och väcka lust till lärande bland annat genom introduktionskurser men även mer riktade utbildningar i motion och hälsa, kost och matlagning, som ett naturligt inslag till lärandet på gården/försöksstationen. Stress och stresshantering, arbetsmarknadskunskap, vägledning, arbetsplatsbesök, ekonomisk rådgivning, företagande, socialt företagande är även inslag som med hjälp av Studieförbund och Coompanion kommer att knytas till projektet Gårdarnas Goda. Praktik och utbildning kommer att erbjudas lokalt, bedömning av kompetenser och validering sker individuellt med förslag på utvecklingsplaner i syfte att deltagarna dels får insikter i kompetensbrister och på vilket sätt dessa går att åtgärda både regionalt och nationellt

Speciella kompetenser i projektteamet ska bilda en lärande organisation som är förutsättning för ledorden delaktighet, jämställdhet, integration, samverkan, nyskapande i målgruppen men också genom strategisk påverkan och samverkan. Styrgruppen kan om möjligt bildas genom Ölands lokala samverkansgrupp(LSG) bestående av samverkande myndigheters chefer. Ett operativt projektteam bestående av handläggare inom respektive myndighet bildas som ett lokalt nätverk. Ytterligare referensgrupper kommer att om möjligt skapas inom Linneuniversitetet, SLU Alnarp partnerskap men också av lokala och regionala odlare, företagare i regionen.

Syfte

Förstudien kommer att undersöka möjligheten av de två metoderna i en jordnära miljö för att ge varje individ en möjlig väg till egen försörjning som en länk mellan två olika kommuners AME (Arbetsmarknadsenheter) och den reguljära arbetsmarknaden i samverkan med privata och offentliga aktörer. På sikt även stimulera och skapa förutsättningar till företagande(socialt företag) inom odling, förädling och försäljning av lokala produkter.

Arbetsinriktad grön rehabilitering, metodbeskrivning
Genom studier och forskning av bl a SLU Alnarp har konstaterats att odling och naturen har en gynnsam verkan på människan och är en rehabiliteringsform som pågått under många år. En förstudierapport inom Grön rehabilitering skrevs 2006 i Västra Götaland (Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen) som har vissa likheter men skiljer sig i metodbeskrivningen. Vi vill kombinera odling och jordnära sysslor med visuell eklektisk coaching och individuell yrkes/karriärvägledning från start för att om möjligt förstärka processen i mera hållbara lösningar över tid. Genom detta hoppas vi ge individen verktyg för att komma vidare till en arbetsmarknad d v s konkreta, pedagogiska och sociala färdigheter för att lära sig att finna vägar ut ur utanförskapet och in i arbetsgemenskap till egen försörjning. Lantbruk och odling är i traditionell mening inte uppdelat i kvinnliga och manliga uppgifter och genom grön rehabilitering ges deltagaren möjlighet till aktiviteter fria från genusaspekten och som i sig kan bidra till att vidga deltagarens tankar kring det egna yrkesvalet. Metoden bygger på att samhällets resurser(myndighet/ekonomi/hälsa) kring den enskilde i samverkan organiseras på ett effektivt sätt både på lokal och regional nivå för att målet till egen försörjning ska nås.

Visuell eklektisk coachning, yrkes och karriärvägledning.
Grunden är att skapa medvetenhet om deltagarens kompetens, vad den känner lust till och det som kan vara en vision med utgångspunkt från ett salutogent och lösningsfokuserat perspektiv. Strävan är att medvetandegöra deltagaren om det som ger henne/honom glädje oavsett strukturer och påverkan som ålder, kön och etnicitet och utgå från det. Nästa steg är att deltagaren ska mentalt föreställa sig och skapa förutsättningar i detta. I nästa fas är avsikten att deltagaren ska agera och ta egna initiativ för att steg för steg göra framsteg som stimulerar till ytterligare framsteg, samtidigt som det sker uppföljningar kring deltagarens utveckling. I de pedagogiska instrumenten finns antingen, allt utifrån behov och önskemål, en tillämpbar visuell framtidskarta eller möjligheten till ett motiverande samtal inom vägledning under arbetsträning. Detta förutsätter bl a:

-Analys av personens historik och erfarenheter. Finna nya vägar utifrån den "röda tråden" som vare person bär och de förutsättningar som finns d v s utgå från befintlig kompetens (validering)
-Ord till handling utifrån varje persons livssituation (helhetsbilden) vid rätt tidpunkt. (Eklektisk coachning)
-Läran att tänka om, tänka nytt och tänka framåt.
-Med utgångspunkt från den kravprofil som Vägvisaren ger som resultat förmedla yrkesvägledning till deltagaren. Metoden bidrar till att medvetandegöra påverkansfaktorer som kön, ålder och ursprung i yrkesvalsprocessen. Resultatet används för att och stimulera och uppmuntra till otraditionella val av yrkesinriktning. Utföra kompetensanalyser och vägar till omskolning/utbildning. Tydliggöra alternativa mål från bidragssystemet till egen försörjning med bl a utbildningar.

Utifrån det holistiska perspektivet för varje individ utveckla tanke, kropp och "själ" i ett sammanhang som stimulerar, uppmuntrar och ger förutsättningar för ett återgå till den öppna arbetsmarknaden. Eklektisk coachning och motiverande samtal förutsätter bl a:

-Intresserad och utforskande inriktning med stor respekt, ödmjukhet och medkänsla för varje individ.
-Balansera sympati och empati för att skapa förändring.
-Välja tidpunkten när personen är redo i olika faser.
-Ställa den "rätta" frågan som utvecklar och skapar processer.

Detta sker i att följa personer i "grön arbetsträning" under hela dagar i reell arbetsmiljö för att både bedöma och påverka enligt de ovan beskrivna metoderna vid rätt tidpunkt. Dock förutsätts en individuell startsträcka i en planerad introduktionstid där tilliten och tryggheten successivt byggs upp under enklare jordnära arbetsträning.Arbetsträning/produktion
Genom att välja lämpliga arbetsstationer i en "jordad miljö" skapas förutsättningar för olika personers intressen och möjligheter. Tillståndet "flow", ett andrum i den slitna tanken och process utifrån den nya kan då skapas.

Arbetsträning/Produktion kommer att ske inom gårdens/försöksstationens inriktning:

-Basstation Öland: odling-förädling-nya produkter, viss djurhållning samt skogbruk och naturturism

Detta kan sedermera ev utvecklas till ett socialt företag inom:

-"Självplockning" av grönsaker. Friland o växthus. För att på sikt starta en stationär gårdsbutik.
-Vedutkörning till boende på Öland och Kalmar, antingen som engångsleverens eller som prenumeration.
-Leverens hem till dörr av årstidens frukt och grönsaker med delikata recept.
-Förädling av Ölandsvete till vetemjöl(spelt), distrubution, försäljning.
-Bageri med ekologiska och unika produkter.
-Lokalt odlade, förädlade medicinalväxter och kryddor såsom rosenrot, echinacea m m.
-Naturupplevelser med rekreation och övernattningar för turism, naturturism.

Utöver detta ska deltagare under projekttid ges möjlighet till lärande inom:

Kostrådgivning och matlagning, motion och hälsa
Använda odlade produkter i matlagning och lära om kostens betydelse. Utbilda i salutogenes genom kognitiva processer och praktiskt genom motion och träning .

Stress och stresshantering
Både teoretiska och praktiska övningar.

Arbetsmarknadskunskap/vägledning/arbetsplatsbesök/extern praktik.
Rådgivning, stöd och hjälp i allt från uppdateringar av CV och personliga brev till alternativa studiebesök och externpraktik i önskade karriärvägar och tänkbara utbildningsvägar.

Ekonomisk rådgivning/planering, företagande, socialt företagande.
Alternativ i planering av hushållets budget, nödvändighet av sparande (fasta och rörliga kostnader, oförutsedda utgifter) och ekonomiskt handlande. Kalkyler kring social ekonomi och företagande (socialt företagande).

Målsättning

Under sommar 2009 växte idén till Gårdens Goda i samband med en mindre frilandsodling på en gård i grön rehabilitering tillsammans med långtidsarbetslösa och sjukskrivna AME deltagare. Målet med förstudien är att söka ytterligare information och kunskap utifrån de tre parametrarna tid, kvalité och pengar bl a:

- Antal till projekt, inskrivningstid, medfinansiering, ev riskanalys.
- Personer i samverkan och nätverk som är intresserade (engagerade) i närområdet
- Lokaliteter, hyror, arrenden, nyttjanderätter, kostnader.
- Utbildningsanordnare i kost, motion och hälsa, svensk arbetsmarknad, kognitiva utvecklingsprocesser, stress(hantering), samt ekonomisk vägledning, företagande o socialt företagande m m.(Folkhögskolorna, studieförbunden m m)
- Nätverk regionalt och landet i övrigt (Alnarps partnerskap, Grön rehabilitering m m).
- Sociala företag med anknytning.
- Informationsspridning operativ och strategisk nivå.(Styrgrupp, projektteam, ref gr m m)
- Produkter och odlingsmöjligheter.
- Forskning och kunskap i grön rehab, carefarms m m.
- Personalstyrkan/bemanning
- Kvalitetssäkringsmetod
- Medicinska konsultationer-kostnad
- Utvärderingsmetod- kostnad(företagskontakter)
- Jämställdshetsintegration SWOT analys
- Delaktighetsaspekten
-Tillgänglighetsaspekten

I den nuvarande riskanalysen ingår att börja inhämta vissa uppgifter fr o m februari bl a medfinasiärer i Ölands lokala samverkansgrupp och undersöka andra möjliga finasieringar.Mål - genomförande projektet.

Utöva och utveckla grön arbetsinriktad rehabilitering som metod till målgruppen på en ny arena i samverkan och på sikt bidra till ett avgränsat socialt företag som en länk mellan Ölands AME verksamheterna och den reguljära arbetsmarknaden.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utformning av en behovsanalys utifrån fysisk, medicinska hinder(allergi), social interaktioner och kommunikativ tillgänglighet sker. Policy

Förtydligande av tillgänglighetsaspekten angående ansökan ESF förstudie projekt Gårdens Goda – 2010-3030008 – (komplettering 2).

Under rubriken Målsättning – mätbara projektmål nämns tillgänglighetsaspekten utifrån att undersöka detta vid förstudien, lokaliteter och alternativ som f n finns. Detta omnämns även under rubriken Behov och problem utifrån de f n två alternativen, en odlingsgård och Torslunda försöksstation där arbetsmiljölagen och tillgängligheten kommer att analyseras utifrån bl a fysisk miljö. Av redovisade komplettering(1) framgår under rubriken budget – köp av tjänst att förhållandena kommer att undersökas med yttre expertis.
Vidare redovisas tillgänglighet i Tid o aktivitetsplan som en egen rubrik mellan 1 juni – 10 juni där nödvändig information insamlats för att bedömas utifrån fysisk miljö( även medicinsk synvinkel allergi/djur/odling), sociala interaktioner och kommunikativ tillgänglighet.

I policyn som kommer att utarbetas under förstudien ska tillgänglighetsaspekten benämnas utifrån bl a värden och beteende, bemötande d v s social och psykisk arbetsmiljö. Projektets ”mjuka” värden och tolerans om människor lika värden, olika synsätt, delaktigheten, respekt för andra och olikheter oavsett funktionshinder kommer att forma verksamheten.

Policyn är då ett material i inskrivningsprocessen för varje deltagare.

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsenheten

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsenheten

Kommun

  • Borgholm
  • Mörbylånga