Logotyp på utskrifter

GFF :s Regionala Socialfondsprojekt Genomförande, Småland med öarna

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGrafiska Företagens Service AB
KontaktpersonMaria Wikström
E-postmaria.wikstrom@grafiska.se
Telefonnummer08-762 68 02
Beviljat ESF-stöd2 720 345 kr
Total projektbudget2 720 345 kr
Projektperiod2010-11-01 till 2012-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Vi vill med detta projekt i Småland och Öarna tillföra resurser som gör att de grafiska företagen i högre grad kan prioritera kompetensutveckling, ett område som varit eftersatt, mycket på grund av för låg lönsamhet. Projektet syftar också till att medarbetarnas kompetens tas tillvara bättre och att medarbetarna får en utökad anställningsbarhet.

Bakgrund

Slutsatserna från förprojekteringen är att mot bakgrund av den snabba tekniska, kommersiella och organisatoriska omställning som den grafiska branschen genomgått och genomgår behövs kompetensutvecklingsinsatser. Omställningen är inom vissa områden så stor att man kan tala om en ny grafisk bransch. Det är framförallt digitalisering och datorisering av grafiska processer och arbetsmoment som driver omställningen. Samverkan med andra publiceringskanaler (internet), globalisering och miljö är andra drivande faktorer bakom omställningen.

Förprojekteringen har genomförts på så sätt att alla medarbetare beskrivit hur dagens situation ser ut utifrån ett antal olika perspektiv samt att beskriva det önskade läget inom en 2 - 3 års period. Man har sedan identifierat de hinder som finns för att uppnå det önskade läget. Avslutningsvis har tillgängliga resurser inventerats och vilka resurser som behöver tillföras för att nå det önskade läget. Varje enskilt företag har sedan upprättat en handlingsplan. Tillvägagångsättet har givit ett tydligt underlag vilka behov av kompetensutvecklingsinsatser som behöver göras. Arbetshäftet finns bifogat det insända materialet.

Den nödvändiga höjningen av kompetensnivån inom nuvarande och kommande yrkesområden skall åstadkommas med dels företagsspecifika och dels samordnade utbildningsinsatser inom rad olika områden, finns listade i bilaga Planerade utbildningsinsatser. Olika former av utbildningsinsatser, traditionella varvas med work-shops och erfarenhetsutbyten för att säkerställa förhöjd och bestående kompetensnivå.

Syfte

Syftet med projektet är att genomföra de kompetensutvecklingsinsatser som förprojekteringen inventerat och identifierat för att underlätta för kvinnor och män att utvecklas i takt med med arbetslivets krav och ökar deras framtida anställningsbarhet samt att bidra till ökade kunskaper om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Målsättning

90 % av medarbetarna skall uppleva att deras konkurrenskraft och anställningsbarhet stärkts.
85 % av medarbetarna har genomgått olika utbildningar.
80 % av företagen skall uppleva att deras konkurrenskraft ökat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen har varje deltagande företag i analysarbetet inventerat och behandlat tillgänglighet, både i nuläge och i önskat läge, samt identifierat vilka hinder som finns för att uppnå det önskade läget. Man har också diskuterat på vilket sätt ökad tillgänglighet kan vara en resurs för företaget. Tillgänglighet har i det här sammanhanget inte enbart handlat om funktionsnedsättning i form av exempelvis rullstolbunden eller syn- och hörselnedsättning utan även om läs- och skrivsvårigheter, allergier, diabetes etc.
Projektarbetet kommer att ta hänsyn till tillgänglighet, för bland annat informationsinsatserna, genom att dels använda ett obyråkratiskt och enkelt språk och dels om behov finns utnyttja även andra språk än svenska.
Vid upphandling av utbildningsinsatserna kommer tillgänglighet ingå som ett krav för utbildningsanordnarna. För att säkerställa detta kommer utbildningsanordnarna att utförligt informeras om projektets syften och mål och om tillgänglighetsaspekterna.
Generellt har företagen god tillgänglighet till sina lokaler för besökare och personal och med det gjorda analysarbetet som underlag kan god tillgänglighet ytterligare förbättras.
Med undantag för produktionslokalerna i tryckhall och efterbearbetning, som kan vara bullriga, är akustik-, ljus- och luftförhållandena som regel goda. I bullriga miljöer finns alternativ med ljuddämpande utrustningar. Insatserna för att förändra attityden till att även utnyttja dem kommer att behövas.
De flesta av medarbetarna har tillgång till datorer och intranät och kan den vägen ta emot information och kommunicera. För ännu bättre utnyttjande och för att fler medarbetare skall kunna utnyttja den möjligheten finns det bland planerade utbildningsaktiviteter sådana utbildningar.
Kontakt har tagits med ESF processtöd tillgänglighet för råd hur projektets tillgänglighets aspekter på bästa sätt skall kunna tillvaratas i projektets genomförande. Processtödet kommer att utnyttjas för kunskapsöverföring till styrgrupp och projektets medarbetare. Processtödets checklistor för lokalernas tillgänglighet kommer även att användas.
Idéer och erfarenheter om tillgänglighet från GFF:s ESF-projekt för Stockholm och Östra Mellansverige kommer att utnyttjas även i Smålandsprojektet.

Jämställdhetsintegrering

I förprojekteringen har varje deltagande företag i analysarbetet inventerat och behandlat jämställdhetsintegrering, både i nuläge och i önskat läge, samt identifierat vilka hinder som finns för att uppnå det önskade läget. Man har också diskuterat på vilket sätt ökad jämställdhet och mångfald kan vara en resurs för företaget.
I samtliga utbildningsaktiviteter, såväl samordnade som företagsspecifika, kommer utbildningsanordnarna att åläggas att ta med ett jämställdhetsperspektiv. För att säkerställa detta kommer utbildningsanordnarna att utförligt informeras om projektets syften och mål och om jämställdhetsintegrering.
Kontakt har tagits med ESF processtöd jämställdhetsintegrering för råd hur projektets jämställdhetsaspekter skall kunna tillvaratas i projektets genomförande. Processtödet kommer även att utnyttjas för kunskapsöverföring till projektets medarbetare.
Idéer och erfarenheter om jämställdhetsintegrering från GFF:s ESF-projekt för Stockholm och Östra Mellansverige kommer att utnyttjas även i Smålandsprojektet. GFF har haft kontakt med ESF-rådets processtöd i Jämställdhetsintegrering under våren 2010 för vårt Stockholmsprojekt. Dennis Kullman, Länsstyrelsen i Stockholm har föreläst för projektledning och styrgrupp och kommit med råd och tips för hur Jämställdhetsintegrering i projektet kan göras.
I

Transnationellt samarbete

Finns inte i projektet.

Samarbetspartners

 • GS Facket Avd 15
 • Ledarna

Deltagande aktörer

 • Fälth & Hässler
 • Gafs Kartong AB
 • KST Kalmarsundtryck AB
 • Kuverteamet i Sverige AB
 • NRS Tryckeri AB
 • Växjö Bokbinderi AB

Kommun

 • Jönköping
 • Kalmar
 • Värnamo
 • Växjö