Logotyp på utskrifter

Funktionshindrades rätt till arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAllbo Lärcenter
KontaktpersonErik Engsbråten
E-posterik.engsbraten@alvesta.se
Telefonnummer047215470
Beviljat ESF-stöd384 870 kr
Total projektbudget513 161 kr
Projektperiod2009-07-27 till 2009-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Yngre personer med lindrig utvecklingsstörning är en outnyttjad resurs. Med rätt utbidlning och aktivt stöd kommer möjligheten att komma ut i arbetslivet att öka, tror vi.

Bakgrund

FN:s standardregler, som antogs 1993, slår fast att alla barn och ungdomar måste få likvärdig utbildning, utifrån sina förutsättningar och att funktionshindrade inte får diskrimineras i arbetslivet (www.hso.se). Möjligheterna för personer med lindrig utvecklingsstörning att vidareutbilda sig efter gymnasiet är mycket begränsade. Sett i ett större perspektiv, i Sverige och i Världen, är det ett hinder. Ytterst få personer med utvecklingsstörning får idag arbete på den öppna arbetsmarknaden efter avslutad gymnasiesärskola.

Många personer med funktionshinder får nöja sig med daglig verksamhet som anordnas vid speciella platser och sällan är integrerade i övriga arbetslivet. Personerna får sin försörjning genom sjukbidrag, förtidspension eller aktivitetsersättning trots att många skulle kunna tillföra samhället resurser genom att bidra med sin insats på en vanlig arbetsplats.

I dag är yngre personer med lindrig utvecklingsstörning en outnyttjad resurs. Men med rätt utbildning och aktivt stöd tror vi att möjligheten att komma ut i arbetslivet ökar.

Det finns hinder för att personer med funktionshinder ska kunna få och behålla ett arbete (Antonson, 2003). Samhällets värderingar och normer, hur arbetet organiseras, diskriminerande strukturer, är exempel på svårigheter för funktionshindrade att komma in på arbetsmarknaden.

Samhällets insatser har i stor utsträckning haft ett rehabiliteringsperspektiv. Det innebär att personer med funktionshinder ska tränas upp till att klara av ett arbete, för att på det sättet anpassas till arbetslivet. En förändring i det perspektivet är på gång, och handlar då om att titta på de omgivande faktorerna.

Diskrimineringsperspektivet är det perspektiv som nu blir allt mer aktuellt och har som utgångspunkt att det finns diskriminerande strukturer som utestänger vissa från att ta del av till exempel arbete (Nolén, 2003).

Det behövs hjälpande åtgärder för att personer med funktionshinder ska nå, få och behålla ett arbete (Antonson, 2003). Supported employment är en metod som används idag i USA, Canada och även utvecklats i Norge. Under de senaste 10 åren har Sverige börjat arbeta efter samma metod. Supported employment utgår från att alla kan klara av ett arbete om man anpasssar arbetet utifrån individen.

Supported employment innebär betalt arbete som utförs på arbetsplatser, med möjlighet till stöd för att det ska fungera. Det beskrivs ibland som den insats som visat sig vara mest optimal när det handlar om att ge möjlighet att få och behålla ett arbete för personer med lindriga funktionshinder. Träningen sker på arbetsplatsen och det finns en handledare som genom uppföljningar och deltagande på arbetsplatsen stödjer personen med funktionshinder att kunna fungera så bra som möjligt i arbetet (Crowther etal. 2001).

Kommunerna bör vara ett föredöme när det gäller mångfald i arbetslivet. Därför borde arbetsplatserna inom kommunerna vara, så långt som möjligt, utformade så att människor med funktionshinder utan alltför stora hinder både kan söka och få de jobb som finns.

Syfte

Syftet är:

-att identifera vilka utbildningar och vilket aktivt stöd som skulle bidra till att funktionshindrade lättare ska komma ut i arbetslivet.

-att identifera diskriminerande strukturer som utestänger funktionshindrade från att ta del av arbete.

-att skapa en samverkan med kringkommunerna, lokala arbetslivet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

-att skapa en samsyn mellan Alvesta och vissa av de kringliggande kommunerna när det gäller att skapa förutsättningar för målgruppen att få ett arbete.

Målsättning

Målsättning:

-att identifera tre utbildningar som skulle bidra till att funktionshindrade lättare ska komma ut i arbetslivet

-att identifera vilket aktivt stöd som skulle bidra mest till att funktionshindrade lättare ska komma ut i arbetslivet.

-att rangordna de strukturer som är mest diskriminerande och som utestänger funktionshindrade från att ta del av arbete.

- att skapa ett samarbetsorgan för kommunerna, lokala arbetslivet, försäkringskassan och LSS som arbetar med problematiken kring att få ut lindrigt handikappade i arbetslivet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglig verksamhet
handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Allbo lärcenter jobbar med likabehandlingsplan, krisplan, mobbingplan osv.
I dagsläget genomgår ledningsgruppen på Allbo lärcenter en fortbildning som behandlar värderingar, normer och konsekvenser. Meningen är att tydliggöra vilka värderingar vi bär med oss och hur vi kan jobba med alla människors lika värde.

Fysisk tillgänglighet
innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen. Allbo lärcenter är handikappanpassat vilket medför att lokalerna är lika tillgängliga för en handikappad person som för en som inte är handikappad.

Kommunikativ tillgänglighet
möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Allbo lärcenter jobba hela tiden med att förbättra språkbruk och beteende som ska leda till goda relationer mellan människor oavsett funktionshinder.

Informativ tillgänglighet
informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan t ex innebära att:
-informationsmaterial behöver finnas på flera olika media. Personer med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter ska också ha möjlighet att ta till sig information.
-det finns resurser till tolk i vissa sammanhang. Personer med utländsk bakgrund kan i vissa sammanhang behöva höra informationen på sitt egna språk.
-informationsmaterial är skriven på olika språk. Även här gäller det att så många som möjligt ska kunna ta till sig information.

Medfinansiärer

  • Allbo lärcenter

Samarbetspartners

  • Kommunal vuxenutbildning
  • Komvux Älmhult
  • Växjö kommun Arbete och Välfärd

Kommun

  • Alvesta
  • Ljungby
  • Växjö
  • Älmhult