Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Funkisförmedlingen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVästergatan
KontaktpersonStefan Johansson
E-poststefan.johansson@funkibator.se
Telefonnummer0470-223 40
Beviljat ESF-stöd550 900 kr
Total projektbudget550 900 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Funkisförmedlingen är en arbetsmarknadsinriktad verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten innehåller en bredd av olika tjänster/upplägg så som arbetsförmedling, bemanning, arbetsträning, sysselsättning. Verksamheten skapas, förankras och etableras genom förprojektering och genomförandeprojekt för att därefter hitta upplägg för självfinansiering. En handfull verksamheter som har lyckats och som bär sina egna kostnader finns över Sverige och flera av dem startade som ESF-projekt. Vi vill skapa en liknande verksamhet med ett innehåll som är präglat av snabbhet, hög tillgänglighet, flexibilitet, personlighet, lust och engagemang. Upplägget paketeras och görs spridningsbart där det följer med både information och handledning. Projektet väcker uppmärksamhet genom nytänk, innovation och idéer vilket också kommuniceras ut på ett systematiskt och strategiskt sätt.

Bakgrund

Arbetsförmedlingen kom i våras ut med sin årliga rapport till regeringen om hur långt de har nått i att förverkliga målen i den nationella strategin för funktionshinderpolitiken (Dnr: Af - 2011/333721). Enligt den har antalet personer med funktionsnedsättning fått arbete eller utbildning i ökad omfattning, både i hela gruppen samt de under 30 år. Men samtidigt har andelen som är i arbete eller utbildning sjunkit. Det beror på antalet inskrivna personer med funktionsnedsättning hos Arbetsförmedlingen har ökat. Det i sin tur anser man har tre orsaker 1) Nedskärningar från finanskrisen 2008-2009 2) Ett stort antal personer som förts över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen genom den nya sjukförsäkringspolitiken 3) Ett bättre kartläggningsarbete avseende personer med funktionsnedsättning hos Arbetsförmedlingen. Enligt rapporten är det bara 44% som har arbete av de personer som har funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga. Kvinnor/tjejer har arbete i lägre omfattning än män/killar.

Vidare har Ungdomsstyrelsen också kommit med en rapport, Fokus12, i december 2012. Den handlar om levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning. I rapporten konstateras att ungdomar med funktionsnedsättning lever sämre liv inom de flesta områden jämfört med ungdomar utan funktionsnedsättning. Särskilt tydligt är den här skillnaden inom just området arbete. För att motverka det här behöver det arbetas på en rad olika områden. Attitydpåverkan, informationsspridning, utbildning i syfte om att medvetandegöra, kunskapsökning hos myndighetsfunktioner, kunskap hos arbetsgivare.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ytterligare ett dokument att ta fasta på. Den antogs relativt nyligen och innehåller exempelvis artikel 27 som slår fast rätten till arbete och sysselsättning. I och med att Sverige har skrivit under konventionen, ska staten och samhället i stort arbeta för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få anställning/sysselsättning på samma villkor som övriga befolkningen.

Handisam har sammanställt information om personer med funktionsnedsättning och arbetsmarknad. Det bygger på SCB:s statistik från 2008 och rapporten heter Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden. Även om siffrorna är från fem år tillbaka i tiden så pekar de i samma riktning som övriga rapporter. I Sverige finns drygt 900 000 personer mellan 16-64 år som har någon sorts funktionsnedsättning. Det här är en sjättedel av hela befolkningen i arbetsför ålder. Av dessa 900 000 personer så har cirka 525 000 personer nedsatt arbetsförmåga. Denna grupp saknar arbete i dubbelt så stort omfattning jämfört med en person utan funktionsnedsättning. Så här har det sett ut under många år oavsett konjunktursvängar. I siffra efter siffra från rapportsammanställningen, om arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning, påvisas stora skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning.

Även Samhall genomförde under september och oktober 2012 en undersökning där de intervjuade 501 företag. Temat för intervjun handlade om synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning. De som intervjuades var personer som ansvarar för att anställa och företagen var sådana som hade minst 10 anställda. I undersökningen var hela 9 av 10 företag positivt inställda till att anställa personer med funktionsnedsättning, under förutsättning att de kunde utföra arbetsuppgifterna. Det som företagen trodde var de största hindren för en person med funktionsnedsättning att få arbete, var dels att arbetsuppgifterna skulle vara för krävande och dels okunskap hos arbetsgivaren.

Alla dessa rapporter, undersökningar och dokument pekar i samma riktning, att det finns stora skillnader, i synnerhet för personer med nedsatt arbetsförmåga, och att det också finns väldigt mycket förbättringsarbete att göra. Vi har FN-konventionen att luta oss tillbaka emot där vi, i Sverige, har åtagit oss att arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med i samhället på lika villkor. Så är det inte riktigt idag.

Något i allt det här som är positivt är att vi har en pågående trend av att frågor som rör funktionsnedsättning lyfts fram på ett sätt idag som inte skett tidigare. Vi kan se TV-program som handlar om personer med funktionsnedsättning som får en andra chans i livet, som vandrar genom djungeln, som spelar rullstolsrugby på professionell nivå. Vi kan se verksamheter växa fram som exempelvis Funkimodels (www.funkimodels.se) som är en agentur för modeller med funktionsnedsättning. Vi har också den kända fotografen Elisabet Ohlsson Wallin som gjorde Ecce homo. Nu har hon också gjort en fotoutställning som lyfter fram personer med amputationer (www.kapadkropp.se). Denna utställning har gått runt i Sveriges städer under 2011-2012. Vi har relativt nyligen sett en större kampanj som Arbetsförmedlingen genomförde, Se kraften, som handlade om att anställa personer med funktionsnedsättning. I dejtingprogram på TV finns nu även personer med funktionsnedsättning. Allt det här är tecken på att något positivt håller på att hända i samhället och att det är goda tider att just nu göra ännu fler satsningar på området. På så sätt blir en satsning inte ensam utan alla kan dra nytta av allas kraft och kommunikation kring dessa frågor.

Under förprojekteringen kommer ett antal kartläggningar att genomföras. Några nationella ESF-projekt med inriktning mot funktionsnedsättning kommer att studeras samt även några nationella aktörer som har en uppbyggd och fungerande arbetsmarknadsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Kartläggning görs även av internationella aktörer runt om i Europa som arbetar med arbetsmarknad och funktionsnedsättning. Genom transnationella resor samlas internationella kunskaper och erfarenheter in. Insamling av specifika erfarenheter och kunskaper kommer även ske på lokal, regional och nationell nivå. Detta görs genom djupintervjuer av olika yrkesgrupper exempelvis arbetsterapeut, boendestödjare, som arbetar med olika diagnostyper inom funktionsnedsättning. Dessa kartläggningar, resor, möten och djupintervjuer ger oss ett gediget underlag som används för att ta fram fördjupad omvärlds-, problem- och behovsanalys.

Det långsiktiga målet med förprojekteringen är att det ska ge oss bra underlag inför skapandet av verksamheten "Funkisförmedlingen", en arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning. Funkisförmedlingen ska samverka med den befintliga Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Vi vill etablera den första exempelverksamhet av det här slaget i Kronobergs län. Idén är att konceptet ska göras spridningsbart över Sverige och att sociala och ideella organisationer, utan vinstintressen, ska vara huvudmän. Funkisförmedlingen ska arbeta tätt ihop med myndigheter men ändå stå utanför deras regelverk. Verksamheten blir på så sätt fri, tillgänglig, flexibel, personlig och informell. Målgruppen är i första hand personer med funktionsnedsättning som har goda chanser att komma ut på arbetsmarknaden, antingen återigen eller för första gången. Funkisförmedlingen har aktiv kontakt med 1) Arbetssökande 2) Arbetsgivare 3) Myndigheter. Funkisförmedlingens tar också fasta på rekommendationerna från Ungdomsstyrelsen, nämligen att arbeta med attitydpåverkan och informationsspridning i samhället, mot myndigheter och arbetsgivare m.fl. Funkisförmedlingen arbetar också med specifika metoder och strategier för att främja jämställdheten för vår målgrupp på arbetsmarknaden.

Målsättning

Projektets övergripande mål efter 3-4 år är att det ska ha skapats en självfinansierad och permanentad arbetsmarknadsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten är spridningsbar och drivs av organisationer inom den sociala sektorn. Verksamheten har en bredd av innehåll så som bemanning, förmedling av arbeten, sysselsättning, arbetsträning. Arbete sker i nära samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och kommun. Upplägget är paketerat med ett färdigt informations- och handledningsmaterial för andra aktörer/regioner som vill starta upp samma eller liknande verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets primära målgrupp är personer med funktionsnedsättning och det är därför en absolut förutsättning att lokaler, verksamhet, information och kommunikation är tillgänglighetsanpassade. Vår egna kompetens på det här området är hög och vi utbildar själva i de här frågorna. Rent konkret så ska fysiska hinder byggas bort både för personer med rörelsenedsättning och synnedsättning. Lokalmässiga förutsättningar behöver också skapas för personer med neuropsykiatriska diagnoser, där de kan finnas och verka i en lugn, avgränsad och strukturerad miljö både avseende information och handledning. Personer med läs- och skrivsvårigheter behöver ha stöd och det här kan finnas i form av personlig biträde eller olika mjukvaruprogram i dator/läsplatta. Information behöver anpassas och finnas i de formerna som mottagarna behöver ha den i exempelvis skriven form, lättläst form, inläst form, digital form, verbal form. Varje individ som kommer i kontakt med projektet och dess verksamhet behöver bedömas för att därefter få ett individuellt skräddarsydd upplägg för maximal tillgänglighet. I de fall personal har funktionsnedsättning så kommer arbetsplatsen anpassad i samverkan med olika myndigheters arbetsterapeuter. Vi har tillgång till många olika typer av hjälpmedel då det i vår organisation drivs en hjälpmedelsbutik.

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen har tre transnationella delar:

Den första består av två transnationella resor där personer från projektet åker iväg till andra EU-länder. Vi har upparbetade kontakter inom EU med Belgien, Tyskland, England, Skottland, Italien, Spanien samt Österrike. Det här har vi tack vare en annan internationell verksamhet som finns inom vår paraplyorganisation. Under de båda resorna kommer ett upplägg att planeras så att flera organisationer inom funktionsnedsättning och arbetsmarknad besöks. Syftet med resorna är att fånga upp andra metoder, upplägg och koncept än de vi har i Sverige.

Vidare så kommer en andra del i det transnationella arbetet att bestå av att göra ett internationellt (europeiskt) kartläggningsarbete. Det här gör vi genom ett researcharbete med hjälp av datorn och Internet. Här kan vi genom en bred språkkompetens engagera utländska personer som specifikt kan leta efter vad vi söker i sina hemländer.

En tredje del av det transnationella arbetet kommer bestå i att brevväxla med enskilda personer från målgruppen funktionsnedsättning. Genom att föra dialog och utbyta tankar och idéer så kommer vi kunna få en unik inblick i personer som befinner sig i en liknande situation av funktionsnedsättning men i en annan kultur och ett annat samhällssystem.

Kommun

  • Alvesta
  • Lessebo
  • Tingsryd
  • Växjö
  • Älmhult