Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Fundamental Life Management Skills

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVästervik Framåt
KontaktpersonChristina Larsson
E-postchristina.larsson@vastervikframat.se
Telefonnummer0490-87506
Beviljat ESF-stöd462 428 kr
Total projektbudget462 428 kr
Projektperiod2009-02-15 till 2009-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet avser att tydliggöra sambanden mellan Tänkesätt - Kognitiv Processförståelse - Hälsa - Arbetskapacitet - Livskvalitet och hur man kan omsätta denna insikt och positivt påverka alla områden i sitt liv.

Bakgrund

Företag och Organisationer upplever idag trycket av stor konkurrens och strävar efter att optimera alla sina resurser. Allt fler börjar nu inse att människors arbetskapacitet inte enbart är beroende av deras yrkesmässiga kompetens utan att den största och jämnaste arbetspotentialen har den person, som också har god insikt i sina tanke och reaktions processer och förmåga att använda dem så att de stödjer den egna positiva framgången.

Efter att under lång tid haft en kontinuerlig dialog med företag och organisationer om vad de behöver för att bättre kunna möta framtida konkurrens har följande punkter när det gäller personal identifierats.

Företagen och de Anställda skulle ha stor nytta av att:
- ha bättre kunskap om de bakomliggande faktorerna som bestämmer mycket av den individuella kapaciteten
- ha förståelse för hur man praktiskt kan omsätta denna kunskap och också villighet att använda den
- vara mer utvecklingsmotiverade och se förändringar som positiva möjligheter för utveckling
- vara aktivt engagerade och känna större delaktighet i arbetsresultatens kvalitet
- ta större egenansvar för sina val och sin individuella livssituation
- aktivt arbeta för att stärka helhetshälsan
- strategy för förändring

Nya Möjligheter
Genom att påvisa och tydliggöra sambanden mellan Tänkesätt - Kognitiv Processförståelse - Hälsa - Arbetskapacitet - Livskvalitet ger man individen en helt ny

- insikt om den individuella större potentialen och hur man praktiskt kan utveckla den och lära sig använda den
- strategi för hur man kan använda denna dolda kapacitet, som är en grundsten för att skapa positiva resultat
- förmåga att bidra till resultat genom ökat självförtroende att aktivera målfokuserat agerande
- ökad förmåga att aktivt och positivt arbeta igenom ett ofrivilligt arbetsbyte
- möjlighet att förbli positiv och aktiv oavsett omständigheterna
- kunskap om vikten av att främja den inre balansen
- möjlighet att stärka sin Helhets Hälsa
- trygghet genom positiv självinsikt

Nytt sätt att se
Numera arbetar många företag aktivt för att de anställda ska ha god fysisk kondition, eftersom man vet att det finns ett samband mellan god kondition och bra arbetsresultat. Men en arbetsstark kropp kan helt lamslås av ett negativt eller deprimerat tänkesätt. Så den största potentialen och viktigaste grunden för att ha en god livs- och arbetskvalitet kommer från vårt sätt att tänka och vår förmåga att förstå våra kognitiva processer.

När vi förstår och praktiskt kan omsätta våra inre processer i positivt agerande skapar vi förutsättningar inte bara för ett bättre arbetsresultat, ökad fysisk och mental hälsa utan också för en aktiv och positiv samhällspåverkan.


De deltagande organisationerna har använt följande utvärderingsmetoder i sina förstudier:
1 Total genomlysning av hela företaget och upprättande av kompetensplan för alla anställda
2 Upprättat aktionsplan för risk personer (stress, hög sjukfrånvaro, låg motivation, arbetsomställning)
3 Upprättat uvecklingplan för nyckelpersoner och högmotiverade
4 Upprättat utvecklingsplan av kompetensbehov i förhållande till Femårig Strategi plan.


Syfte

För de deltagande Organisationerna
- öka flexibiliteten, engagemanget och entusiasmen hos de anstälda
- introducera en grundutbildning i Arbetsstrategi och Livskunskap
- öka konkurrenskraften genom motiverade arbetsinsatser
- stärka förmågan att attrahera välutbildad arbetskraft
- främja de anställdas helhets hälsa

För Deltagarna
- förstå sambandet mellan självinsikt och förmågan att skapa positivt konstruktiva resultat
- öka arbetsflexibiliteten och förmågan att använda den större potentialen i praktiken
- ge ökad självkänsla och förmåga till större egenansvar
- öka arbetskvaliteten och livskvaliteten
- främja helhets hälsan

För Framtida Utveckling
En grundutbildning i Fundamental Life Management Skills skulle ge en allmän medvetenhet om vikten av att aktivt välja ett positivt och konstruktivt förhållningssätt i situationer och inte låta omständigheterna diktera varken arbets- eller livskvaliteten. Detta skulle bidra till att både individer och Sverige, som helhet blir framgångsrikare på många plan.

Efter detta projekt planeras modellen att gå ut i större skala, först i Västerviks Kommun och sedan i olika regioner i landet. Avsikten är att också börja utbilda lämpade personer i Fundamental Life Management Skills programmet och dess metodik för att skapa ett nätverk av fristående Lokala Resurspersoner i Sverige. På så vis kan detta grundutvecklingsprogram göras tillgängligt för ett stort flertal.

Målsättning

För de deltagande Organisationerna
- ökad vilja till positivare attityd hos de anställda
- större beredvillighet till arbetsflexibilitet
- ökad tilltro till den egna kapaciteten
- minskad arbetsfrånvaro
- sänkt stressnivå

Detta förväntas resultera i att 50% av de medverkande företagen, som har fler än fyra personer anställda, väljer att använda metoden för att utveckla sin personal och därmed öka sin konkurrenskraft.

För Deltagarna
- större intresse för kapacitetutveckling
- ökad arbetsmotivation
- ökad arbetsflexibilitet
- ökat självförtroende
- sänkt stressnivå

Av deltagarna förväntas sex av tio känna större tilltro till sin egen kapacitet och ha ökad arbetsmotivation.

För Konceptet
Att finna en organisation att samarbeta med för att göra konceptet tillgängligt över hela landet.
Att inom det planerade utvidgningsområdet utbilda fristående personer i modellen och på så vis bygga ett nätverk av Lokala Resurspersoner i Sverige.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ingen av organisationerna har någon anställd med större funktionshinder.
Om någon av deltagarna plötsligt skulle få nedsatt rörelseförmåga är lokalerna så utformade att det inte uppstår några problem och eventuellt hjälpbehov för resa till seminarieplatsen är också täckt.

Seminarie innehållet presenteras muntligt tillsammans med skriftligt material och praktiska övningar. Tid är också avsatt för extra individuellt stöd vid behov.

Jämställdhetsintegrering

Programmet är inte genus bundet utan ger en grundläggande kunskap om hur våra inre processer fungerar. Deltagarnas individuella situationer och utvecklingsbenägenhet gör att de påverkas olika av programmet och därför finns möjlighet till individuell coaching.

Deltagande aktörer

  • CNC Plåt
  • Gunnebo Bruk AB
  • ICA Kvantum
  • Nordea AB
  • SlipNaxos AB

Kommun

  • Västervik