Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Framtidsstegen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAllbo Lärcenter
KontaktpersonKjell Åke Nordahl
E-postkjell-ake.nordahl@alvesta.se
Telefonnummer0472-15471
Beviljat ESF-stöd10 617 649 kr
Total projektbudget18 336 099 kr
Projektperiod2011-06-01 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Syftet med projekt Framtidsstegen är att hjälpa långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa tillbaka på arbetsmarknaden. Detta skall ske genom en kombination av individanpassade stöd- och rehabiliteringsinsatser, arbetsmarknadsorientering och hjälp med personlig marknadsföring. Projektet syftar också till att utveckla, dokumentera och sprida metoder för individstärkande arbete och skapa nya samverkansformer mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling och kommuner.

Bakgrund

2008 infördes nya regler som innebär att långtidssjukskrivna, om inte särskilda skäl föreligger, skall återgå till arbete efter maximalt 12 månaders sjukskrivning. Står det klart att den sjukskrivne inte kan återgå till sin gamla anställning skall Arbetsförmedlingen hjälpa till att finna en ny arbetsgivare. I praktiken innebär detta att den utförsäkrade, tidigare långtidssjukskrivne, skrivs in som arbetssökande på samma villkor som de som inte har en sjukdomsproblematik i bagaget. De tidigare långtidssjukskrivna hamnar emellertid i ett avsevärt sämre utgångsläge än andra arbetslösa, eftersom de dels har varit borta från arbetsmarknaden länge på grund av sin sjukdom, och dels för att de i de allra flesta fall inte har fått sin sjukdomsproblematik löst, utan fortfarande lider av ohälsa. För den enskilde individen innebär detta en stor risk att hamna i utanförskap, alternativt att ett redan etablerat utanförskap förvärras, och i värsta fall permanentas.

Steget till att finna motivation att söka ett nytt arbete efter en lång sjukskrivning är dock för de flesta mycket långt, eller till och med oöverstigligt. Och även om motivationen kan finnas är ändå steget ut i arbetslivet många gånger en svår och krävande process för före detta långtidssjukskrivna som på grund av sjukskrivningen har långa perioder av passivitet och allmänt dysfunktionell livsstil, med exv. dåliga kostvanor, störd dygnsrytm, rubbade sovvanor och för lite fysisk aktivitet. Samma slags utanförskap drabbar också många långtidsarbetslösa, som om de inte får hjälp att återgå till arbetsmarknaden inte bara riskerar ett fördjupat utanförskap, utan också att övergå från arbetslöshet till sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa som en följd av arbetslösheten.

Omfattande forskning har också visat att långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa har små möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet utan stödåtgärder. Särskilt utsatta är personer med psykisk ohälsa och lågutbildade (se exv. referens 1 i bif. bilaga). Samtidigt är de insatser som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen erbjuder inte tillräckliga för majoriteten av de berörda. Dels för att åtgärderna generellt sett inte är individanpassade i den utsträckning som krävs för de ofta svaga och fortfarande sjuka personer som är berörda, och dels för att antalet långtidssjukskrivna och utförsäkrade är alltför stort för att berörda myndigheter skall kunna hinna med att ge den långsiktiga och individanpassade hjälp som behövs. (Från årsskiftet 2009/2010 till halvårsskiftet 2010 blev 1.443 personer i Kronobergs- och Jönköpings län utförsäkrade från sjukförsäkringen på grund av överskriden tidsgräns. Källa: se referens 2 i bif. bilaga). Dock visar forskning också att återgången till arbete kan underlättas genom individanpassade åtgärder i rehabiliteringsprocessen i kombination med stöd och hänsynstagande till individuella förutsättningar för arbete (se exv. referens 3 i bif. bilaga).

För att bryta de före detta långtidssjukskrivnas och långtidsarbetslösas utanförskap vill vi inom projekt Framtidsstegen skapa förutsättningar för att underlätta dessa gruppers återinträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda individanpassade stöd- och rehabiliteringsinsatser enligt en modell som bygger på utveckling och fördjupning av kunskaper och erfarenheter från ett tidigare projekt där vi arbetat med långtidsarbetslösa (ESF-projektet G-kraft, som bedrivs av Allbo lärcenter från november 2009 till oktober 2011).

Målet för arbetet i projektet skall vara att få deltagarna att se sig själva som en resurs på arbetsmarknaden och få dem att återfå känslan av att vara någon som bidrar med något till samhället. För att uppnå detta skall vi arbeta på ett lösningsinriktat sätt, som genom målmedvetet arbete med självbildsövningar och affirmationer fokuserar på det friska och ger deltagarna nya perspektiv genom att se bortom problemen. Aktiviteterna kommer att bestå av såväl individuella samtal och övningar som en mix av enskilda och schemalagda aktiviteter för deltagarna. Allting anpassat efter individernas behov, önskemål och förmåga.

Arbetet med individerna kommer att fokuseras på att öka deras ”self-efficacy”, det vill säga deras specifika självtillit och tilltron till den egna förmågan att kunna genomföra en uppgift, en förändring eller en utmaning (se exv. referens 3 i bif. bilaga) – allt för att möjliggöra för dem att finna hopp och en ny inriktning på sina liv. Vi kommer också att arbeta med hälso- och beteendefrågor. Och eftersom projektet kommer att vara fokuserat på återgång till arbetsmarknaden kommer vi att arbeta aktivt med studie- och yrkesvägledning och arbetsprövning/praktik, alltefter individens förutsättningar. – Se vidare i bifogad bilaga för en mer utförlig metodbeskrivning.

Projektet kommer att indelas i en mobiliseringsfas och en genomförandefas. Under mobiliseringsfasen skall vi arbeta med att fördjupa och förfina arbetsmetoder och skapa en bred förankring av projektet, så att det snabbt kan starta upp med full kraft så snart mobiliseringsfasen övergår till genomförande. Mer konkret kommer detta att innebära att mobiliseringsfasen kommer att omfatta arbete med följande:

- Metodutveckling och fördjupning av arbetssätt på de olika steg som vi arbetar med i vår modell (se bilaga), det vill säga. metodutveckling, baserad på aktuell forskning och den omfattande beprövade erfarenhet av arbete med att stöda långtidsarbetslösa i utanförskap som finns vid Allbo lärcenter.

- Utformande av modeller för samverkan mellan AF, FK och de inblandade kommunerna samt utformning av samverkansavtal mellan dessa parter och projektet

- Utarbetande av detaljplan för internationalisering, även innefattande att skriva ansökningar till Internationella programkontoret om medel från Life Long Learning-programmet.

- Kontakter med företag inför deltagarnas kommande praktik under genomförandefasen.

- Bearbetning och utveckling av projektplan och budget.

- Utarbetande av detaljplan för strategisk påverkan samt kommunikationsplan.

- Fördjupad SWOT-analys av projektets styrkor och svagheter beträffande jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Denna SWOT-analys skall resultera i en plan för jämställdhetsintegrerings- och tillgänglighetsarbetet i genomförandefas.

- Utarbetande av en fördjupad riskanalys med åtgärdsplan.

- Upphandling av extern utvärderare, så att denne kan börja arbetet med följeforskning och ex ante-utvärdering omedelbart vid starten av genomförandefasen.

Styrgruppen, bestående av representanter från projektets samverkansparter hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och de inblandade kommunerna, kommer att vara involverad i arbetet under mobiliseringsfasen. Likaså kommer projektledaren att ha täta kontakter med ESF-rådet under mobiliseringsfasen, som en förberedelse inför övergången till genomförandefasen.

Genomförandefasen kommer att inledas med rekrytering av personal till projektet, samt med att utvärderaren gör en ex ante-utvärdering av projektet. Förutom arbete med målgruppen enligt projektets arbetsmodell, vilket av naturliga skäl kommer att vara dominerande under genomförandefasen, skall arbete också ske med metodutveckling, strategisk påverkan och utveckling av samarbetsformerna mellan FK, AF och kommunerna. Den viktiga frågan om implementering skall hållas levande under hela projekttiden genom att implementeringsfrågor skall vara en stående punkt på styrgruppsmötenas dagordning, samt att det strategiska påverkansarbetet skall ha som mål att projektet och dess arbetsmetoder skall kunna implementeras i samarbetsparternas ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Cirka ett halvår innan projektslut skall vi även anordna en spridningskonferens (se vidare nedan under ’strategisk påverkan’) där vi kommer att sprida erfarenheter och kunskap från projektet till myndigheter och organisationer som arbetar med samma målgrupp som vi gör i Framtidsstegen.


Syfte

Det övergripande målet för projektet är att få långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa personer närmare arbetsmarknaden. Mer konkret är projektets effektmål och resultatmål följande:

Mätbara mål under mobiliseringsfasen:

- Ett framtaget samverkansavtal mellan projektet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna.
- En detaljplan för internationaliseringsarbete samt etablerade internationella kontakter för utlandspraktik och jobbskuggning.
- Ansökningar till Internationella programkontoret om medel från Life Long Learning-programmet för jobbskuggning.
- En lista på företag som kommer att vara aktuella för deltagarnas praktik under genomförandefasen.
- En fördjupad projektplan med en detaljerad budget för genomförandefasen.
- En detaljplan för strategisk påverkan samt en färdig kommunikationsplan.
- En genomförd SWOT-analys rörande jämställdhetsintegrerings- och tillgänglighetsfrågor
- En utarbetad plan för jämställdhetsintegrerings- och tillgänglighetsarbetet i genomförandefasen.
- Avtal skrivet med extern utvärderare.

Mätbara projektmål under genomförandefasen:

20% av deltagarna skall ha gått vidare till någon form av anställning.
- 40% av deltagarna skall ha varit ute i praktik/arbetsträning under tiden i projektet.
- 75% av deltagarna skall uppleva att de står närmre arbetsmarkanden efter att de deltagit i projektet, jämfört med vad de gjorde när de började.
- 90% av deltagarna skall uppleva att deras livssituation – psykisk och fysisk hälsa, självförtroende, framtidshopp etc. – har förbättrats. (Detta följs upp genom enkäter som dels fylls i vid ett flertal gånger under projekttiden, och dels efter tre, sex och nio månader efter att deltagarna slutat i projektet).
- 100% av deltagarna arbetar fram två stycken individuella handlingsplaner: En för arbete med fysisk och mental träning, kost- och sömnvanor m.m. och en med sikte på återgång till arbetsmarknaden, alt. övergång till studier.
- Skriftlig dokumentation av projektets arbetsmetoder föreligger senast sex månader innan projektslut.
- En hemsida med metodbeskrivningar, länkar till aktuell forskning och annan verksamhet för att hjälpa långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden skapas senast tre månader efter projektstart.
- Etablerande av samverkansforum mellan de medverkande kommunerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
- Genomförd jobbskuggning för projektteamet i annat europeiskt land.
- Genomförd utlandspraktik för deltagare.
- Genomförd spridningskonferens ca. sex månader innan projektslut.


Kvalitativa projektmål under genomförandefasen:

- Deltagarna har fått ökat själförtroende och ökad kunskap som förbättrat deras fysiska och psykiska hälsa och som underlättar deras återinträde på arbetsmarknaden.
- Deltagarna har ökat sin ”self-efficacy”.


Projektets långsiktiga effektmål är:

- Ett utvecklat samarbete kring långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa mellan de deltagande kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
- Implementering av projektets metoder i samverkansparternas ordinarie verksamhet.
- Minskat utanförskap hos målgrupperna.
- Minskat bidragsberoende hos målgrupperna.

Målsättning

Det övergripande målet för projektet är att få långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa personer närmare arbetsmarknaden. Mer konkret är projektets effektmål och resultatmål följande:

Mätbara mål under mobiliseringsfasen:

- Ett framtaget samverkansavtal mellan projektet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och kommunerna.
- En detaljplan för internationaliseringsarbete samt etablerade internationella kontakter för utlandspraktik och jobbskuggning.
- Ansökningar till Internationella programkontoret om medel från Life Long Learning-programmet för jobbskuggning.
- En lista på företag som kommer att vara aktuella för deltagarnas praktik under genomförandefasen.
- En fördjupad projektplan med en detaljerad budget för genomförandefasen.
- En detaljplan för strategisk påverkan samt en färdig kommunikationsplan.
- En genomförd SWOT-analys rörande jämställdhetsintegrerings- och tillgänglighetsfrågor
- En utarbetad plan för jämställdhetsintegrerings- och tillgänglighetsarbetet i genomförandefasen.
- Avtal skrivet med extern utvärderare.

Mätbara projektmål under genomförandefasen:

20% av deltagarna skall ha gått vidare till någon form av anställning.
- 40% av deltagarna skall ha varit ute i praktik/arbetsträning under tiden i projektet.
- 75% av deltagarna skall uppleva att de står närmre arbetsmarkanden efter att de deltagit i projektet, jämfört med vad de gjorde när de började.
- 90% av deltagarna skall uppleva att deras livssituation – psykisk och fysisk hälsa, självförtroende, framtidshopp etc. – har förbättrats. (Detta följs upp genom enkäter som dels fylls i vid ett flertal gånger under projekttiden, och dels efter tre, sex och nio månader efter att deltagarna slutat i projektet).
- 100% av deltagarna arbetar fram två stycken individuella handlingsplaner: En för arbete med fysisk och mental träning, kost- och sömnvanor m.m. och en med sikte på återgång till arbetsmarknaden, alt. övergång till studier.
- Skriftlig dokumentation av projektets arbetsmetoder föreligger senast sex månader innan projektslut.
- En hemsida med metodbeskrivningar, länkar till aktuell forskning och annan verksamhet för att hjälpa långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden skapas senast tre månader efter projektstart.
- Etablerande av samverkansforum mellan de medverkande kommunerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
- Genomförd jobbskuggning för projektteamet i annat europeiskt land.
- Genomförd utlandspraktik för deltagare.
- Genomförd spridningskonferens ca. sex månader innan projektslut.


Kvalitativa projektmål under genomförandefasen:

- Deltagarna har fått ökat själförtroende och ökad kunskap som förbättrat deras fysiska och psykiska hälsa och som underlättar deras återinträde på arbetsmarknaden.
- Deltagarna har ökat sin ”self-efficacy”.
- Deltagarna skall ha närmat sig arbetsmarknaden genom förbättrad hälsa och ökad kunskap.

Projektets långsiktiga effektmål är:

- Ett utvecklat samarbete kring långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa mellan de deltagande kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
- Implementering av projektets metoder i samverkansparternas ordinarie verksamhet.
- Minskat utanförskap hos målgruppen.
- Minskat bidragsberoende hos målgruppen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En SWOT-analys av projektets styrkor, svagheter och möjligheter beträffande tillgänglighet kommer att göras under mobiliseringsfasen. Denna kommer att ligga till grund för tillgänglighetsarbetet. Redan nu finns emellertid stor kunskap och goda förberedelser för ett aktivt arbete med tillgänglighet för funktionshindrade på Allbo lärcenter. Sedan många år har vi arbetat med tillgänglighet för personer med funktionshinder utifrån fyra integrerade delar:

- Fysisk tillgänglighet.
Detta innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram i och arbeta i våra lokaler, och då våra byggnader används i skolverksamhet är lokalerna redan fullständigt handikappanpassade. Exempelvis finns handikappanpassade toaletter, hiss till alla plan och trösklar saknas in till undervisningslokalerna. Allbo lärcenter har också genom åren haft många deltagare med funktionshinder, och vår erfarenhet är att deltagarna har klarat av studierna mycket bra, trots sina funktionshinder.
De praktikplatser som kommer att bli aktuella skall också granskas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, och handledning och stöd kommer att erbjudas såväl deltagare som handledare på arbetsplatsen.


- Tillgänglig verksamhet.
Allbo lärcenter arbetar mycket målmedvetet med värdegrundsfrågor, vilket bl.a. omfattar ständiga utvecklingar av och diskussioner kring likabehandlingsplaner, mobbingplaner och jämställdhetsplaner, och ett medvetet arbete med att implementera planerna i verksamheten. Allt i syfte att göra våra verksamheter välkomnande för alla människor, oavsett ålder, kön, religion, etnicitet eller funktionshinder. Viktigt för arbetet med värdegrundsfrågor är också att fokusera på att skapa en öppen miljö med rak kommunikation och att arbeta för att språkbruk och beteenden leder till goda relationer mellan alla människor som på något sätt är involverade i Allbo lärcenters olika verksamheter.

- Kommunikativ tillgänglighet.
Förutom att våra lokaler är anpassade för syn- och hörselskadade har vi också tillgång till Alvesta kommuns många olika former av hjälp och stöd till syn- och hörselskadade och andra funktionshindrade, vilket innebär att funktionshindrade projektdeltagare kommer att kunna erbjudas kvalificerat och individuellt utformat stöd.

- Informativ tillgänglighet.
Vi strävar ständigt efter att göra all vår information så tillgänglig som möjligt, oberoende av media. Målet är att all informationen skall vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den, och vi arbetar därför med olika former av hjälp för dyslektiker och syn- och hörselskadade. Under åren har vi exempelvis haft många studenter som har haft dyslexi, varför den mesta litteraturen finns inläst, och i de fall litteratur inte finns inläst har vi rutiner för att se till att det sker. Också i dessa sammanhang har vi god hjälp av att ha tillgång till Alvesta kommuns olika former av hjälp och stöd till funktionshindrade.

Jämställdhetsintegrering

Resultatet av den SWOT-analys som vi kommer att genomföra under mobiliseringsfasen kommer att vara vägledande för projektets jämställdhetsintegreringsarbete. Men då denna fördjupade SWOT-analys ännu inte är genomförd kan vi här bara beskriva jämställdhetsintegreringsarbetet i generella drag. Med det faktum att mobiliseringsfasens SWOT-analys kommer att förtydliga och precisera nedanstående i åtanke, kommer vi att arbeta med jämställdhetsfrågor på följande vis:

Under genomförandefasen kommer vi att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor med deltagarna, både i grupp och individuellt. Exempelvis genom aktivt arbete med jämställdhets-, bemötande-, och attitydfrågor i coachning, gruppdiskussioner, föreläsningar och utbildningsinsatser. Projektdeltagarna skall även göra jämställdhetsanalyser av såväl arbetsmarknaden som sina respektive praktik- och utbildningsplatser, och frågor om mäns/kvinnors traditionella – eller okonventionella – roller inom olika yrken skall vara i ständigt fokus.

En annan viktig del i planen för jämställdhetsintegrering är att det tydligt skall framgå i den externa utvärderarens uppdrag att utvärdering av projektets jämställdhetsintegrering skall vara en viktig del av utvärderingsarbetet. Likaså skall det vara ett krav att projektdeltagarna själva reflekterar över och utvärderar projektets jämställdhetsarbete i de utvärderingar de själva skall göra när de lämnar projektet. Allt detta ligger väl i linje med det medvetna jämställdhetsarbete som sedan flera år bedrivs vid Allbo lärcenter, vilket bland annat innebär att vi har stor erfarenhet av praktisk jämställdhetsintegrering och stark medvetenhet om jämställdhetsproblematik.

Vi kommer också att utnyttja den hjälp som erbjuds av projektstödet för jämställdhetsintegrering (ESF-jämt), som drivs av ESF och Länsstyrelsen i Jönköping. Förutom att vi kommer att föra en ständig dialog med projektstödet för att kunna förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering, kommer det att vara ett krav att de som anställs inom projektet så snart som möjligt deltar i de utbildningar och workshops som anordnas av processtödet för jämställdhetsintegrering.

Vi kommer också att kräva av samtliga anställda i projektet att de skall arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i projektet, exempelvis genom att motverka könsdiskriminerande och sexistiska tendenser och uppmuntra alla positiva ansatser hos projektdeltagarna att bryta könssegregerande mönster och tankesätt. Inte minst kommer arbetet med attityder och värderingar att vara starkt inriktat på att bryta könssegregerande tankar och beteenden. I synnerhet kommer arbetet att inriktas på att betona att jämställdhet inte bara är en kvinnofråga, utan något som berör båda könen, och att också män har allt att vinna på ett jämställdhetsintegrerat samhälle och en ickesegregerad arbetsmarknad.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller två typer av transnationell verksamhet: Jobbskuggning för personalen och möjligheter till utlandspraktik för deltagarna.

Jobbskuggning innebär att man följer en kollega i ett annat europeiskt land i dennes dagliga arbete, för att utbyta erfarenheter och både lära sig andra arbetsmetoder och lära ut de egna. Poängen med detta är att få nya infallsvinklar på det egna arbetssättet och att utveckla arbetsmetoder, samtidigt som det ger en möjlighet att sprida det egna arbetssättet till personer och organisationer som arbetar inom samma område i andra länder. Vi kommer också att arbeta aktivt för att ta emot intresserade från andra länder för att genomföra jobbskuggning hos oss, vilket inte bara kommer att komma projektteamet tillgodo, utan också deltagarna som i och med detta kommer att få en extra stimulans och inblick i hur man arbetar med arbetslösa och f.d. långtidssjukskrivna i andra länder.

Vi kommer även att erbjuda deltagarna möjligheter att göra praktik utomlands. Poängen med detta är dels att möjligheten i sig kan verka sporrande och entusiasmerande på den enskilde deltagaren, och dels att det är en stor fördel att ha utlandserfarenheter i sitt CV. Det är också stärkande för den enskildes självförtroende och självbild att klara av den utmaning det innebär att genomföra en utlandspraktik.
På grund av att en stor del av projektdeltagarna sannolikt inte kommer att ha ork eller förmåga att genomföra utlandspraktik kommer detta inte att vara något som vi kräver att de skall genomföra. Likaså kan projektets coacher göra bedömningen att det i vissa fall vore mindre lämpligt med en utlandspraktik även om deltagaren själv vill. Utlandspraktiker är således inget som är tänkt för alla deltagare. Men vi skall erbjuda möjligheten för de som vill och som vi bedömer klarar av det och har nytta av det för att komma in på arbetsmarknaden.

Medel för jobbskuggning kan sökas från Internationella programkontoret (IPK) inom ramen för Life Long Learning-programmet (innefattande exv. Grundtvig-, Leonardo,- och Atlasprogrammen), och det kommer att vara en viktig del av projektledarens arbete att söka medel från IPK för detta. Det transnationella arbetet skall starta redan under mobiliseringsfasen, skall etablera kontakter med lämpliga utländska institutioner. Detta skall ske genom aktivt sökande och nätverkande, bl.a. med hjälp av databasen ”eTwinning” (http://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm) och genom utnyttjande av redan etablerade internationella kontakter.

Allbo lärcenter har redan i dag ett etablerat samarbete med flera utländska skolor och organisationer. Dels genom ett multilateralt Grundtvig partnerskap som koordineras av Allbo lärcenter, dels genom kontakter som upparbetats genom tidigare års utbytesverksamhet och dels genom mångårigt arbete med internationella kontakter på skolans KY- och YH-utbildningar. Alvesta kommun har också ett nära samarbete med sina vänorter i Krasnystaw (Polen), Turnov (Tjeckien) och Lengede (Tyskland), vilket kommer att kunna komma projektet till godo. Under många år har vi också arbetat med ENA Group som förmedlat praktik- och LIA-platser åt Allbo lärcenters KY- och YH-utbildningar i Polen, och de skulle enkelt också kunna ordna såväl jobbskuggnings- som praktikplatser åt projektet.

Etablerade kontakter finns i dag med följande utländska skolor och organisationer:

Irland: Inchicore College Of Further Education, Dublin
Italien: Scuola Secondaria Di Primo Grado Mariangela Maccioni, Nuoro
Frankrike: Lycee Du Cleusmeur, Lesneven
Turkiet: Tunceli Milli Egitim Mudurlugu, Tunceli
Norge: Nome kommunale voksenopplaering, Ulefoss
Finland: Suonenjoki Lukio, Suonenjoki


Utöver detta har Allbo lärcenters YH-utbildning Professionell försäljning med Kinafokus också en rad samarbetspartners och ett stort kontaktnät i Kina och Japan, och skolan är även delaktiga i ett samarbete kring vuxenutbildning med Sydafrika (se referens i bif. bilaga). Dessa kontakter lär dock inte komma projektet tillgodo, men de kan nämnas som exempel på Allbo lärcenters stora erfarenhet av internationellt samarbete.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Alvesta
 • Arbetsförmedlingen Ljungby
 • Arbetsförmedlingen Älmhult
 • Förvaltning för Arbete och lärande
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen

Samarbetspartners

 • AB Nybro Brunn
 • Arbetsförmedlingen Alvesta
 • Arbetsförmedlingen Ljungby
 • Arbetsförmedlingen Älmhult
 • Försäkringskassan Värnamo
 • Förvaltning för Arbete och lärande
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Växjö Lokalt försäkringscentra
 • Växjö Samordningsförbund

Kommun

 • Alvesta
 • Ljungby
 • Värnamo
 • Växjö
 • Älmhult