Logotyp på utskrifter

Framtidens vägval

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAB Nybro Brunn
KontaktpersonSusanne Persson
E-postsusanne.persson@nybro.se
Telefonnummer048145694
Beviljat ESF-stöd177 000 kr
Total projektbudget236 000 kr
Projektperiod2010-05-03 till 2010-07-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

vi vill kartlägga behovet av nya modeller för att öka självförsörjningen hos personer som står långt från arbetsmarknaden. Samtidigt vill vi om vi kan integrera socialt företagande och valideringssystemet OCN i modellerna och effektivisera kommunikationen mellan myndigheterna.

Bakgrund

Vår region har drabbats av större företagsnedläggningar bl a riktade mot trä, glas och fordonsindustrin. Den stora arbetslösheten gör det än svårare för de som redan tidigare stod långt från arbetsmarknaden och nya modeller och nytänkande är en nödvändighet för vår välfärd. Allt färre ska försörja allt fler. Ungdomarna får inte möjlighet att prova på att arbeta, sjukskrivna får det allt tuffare. Företagen har ofta tuffa krav då de själva står för stora kostnader om sjukfrånvaron ökar. Invandrarna har allt svårare att finna sin plats i samhället. Vi måste finna annorlunda vägar att skapa arenor där vi också tydliggör mervärdet i kopplingen mellan den offentliga sidan och näringslivet. Vi måste finna sysselsättning på andra sätt än de traditionella sätt vi ofta arbetar på. Många gånger kan det handla om att paketera ingredienserna på nya eller annorlunda sätt där involverade aktörer tydligt kan känna ett mervärde och en förståelse för att samverkan är nödvändig. Vi behöver bland annat säkerställa kvalitet och ge erkännande till lärande som äger rum utanför det formella utbildningssystemet. Vi vet att det i dagens samhälle inte alltid är den formella skolan som är den huvudsakliga källan till kompetens. Det livslånga lärandet ger behov av att hämta kunskap på många sätt och i många olika former. Därmed följer också ett behov att säkra god kvalitet i de icke-formella utbildningar och verksamheter som erbjuds och som fyller en viktig roll för individers kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Kopplar vi detta samman med att sociala företag är en alltmer växande företagsform och som har som ändamål att integrera människor som har svårt att få ett arbete på dagens arbetsmarknad och att individen kan via de sociala företagen vara än mer förberedda inför arbetsmarknaden. De sociala företagen ska i samhället och arbetslivet skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, elller på annat väl dokumenterat sätt återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamheterna.
Vi vill i förprojekteringen kartlägga behovet av modeller samt kartlägga behovet av valideringsverktyg såsom OCN (open college network, se www.ocn.se) och socialt företagande för att öka självförsörjningen hos personer som står långt från arbetsmarknaden.


I förstudien kommer vi att intervjua cheferna på respektive myndighet och även ett urval av handläggare som arbetar med de utsatta grupperna. I samråd med respektive myndighet vill vi också intervjua arbetslösa/sjukskrivna för att få fram en röd tråd vad de själva saknar och efterfrågar. Vi kommer att samla all information i en skräddarsydd databas för att göra materialet lättillgängligt inför ett genomförande och för andra intressenter.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att kartlägga behovet av modeller för att få ökad självförsörjning hos arbetslösa med målgrupperna som står längst från arbetsmarknaden. Vi vill också specifikt "kika" på valideringsverktyget OCN och kopplingen mot sociala företag. Målgrupperna är ungdomar, invandrare, långtidsarbetslösa och funktionshindrade. Vi vill finna ytterligare och andra möjliga hållbara vägar för människor att komma ut i arbete. Det är bland annat därför det är viktigt att kartlägga behovet på olika nivåer - hos cheferna, handläggarna, arbetssökande och sjukskrivna.

Ett annat syfte är att förbättra kommunikationen mellan myndigheterna för att få till än bättre samarbeten och även underlätta för arbetssökanden under processen att komma framåt. En av de absolut viktigaste delarna är hur kopplingen till näringslivet sker. Vi vill alltså utarbeta en plan för genomförande där sammansättningen av ingredienserna ska leda fram till ett nytt bakverk/ny arbetsmodell.

Vi vill få fram vilka ingredienser som leder fram till en framgångsrik modell där vi kan dra nytta av och komma fram till.
- Samverkan myndigheter, näringsliv
- Integrering av socialt företagande och valideringsverktyget OCN

Övergripande: Vi vill utveckla en plattform för det gemensamma uppdraget: - Vad (ramverket, begränsningar) - Varför (behovet) internt och externt - Vem (samverkan) - Hur (roller, identifiera parter, platser)

Vi kommer i förstudien att arbeta utifrån basen att finna en gemensam syn på:
1. Vilka förändringar vi vill åstadkomma
2. Vilken kompetens vi behöver
3. Vad vi måste utveckla
4. Hur vi kan skaffa den kompetens vi saknar
5. Om vi är på rätt väg med vår utveckling

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att utveckla en varaktig modell för att samordna, strukturera, validera och kvalitetshöja insatserna för ökad självförsörjning.

Olika projektmål såsom,
- att få fram vilka ingredienser som krävs för att utforma en modell som behövs för att öka självförsörjningen för ovan nämnda målgrupper.
- att utifrån modellen skapa en plattform för samverkan mellan myndigheter och näringsliv. hur kan sociala företag och valideringsverktyg såsom OCN integreras in i arbetsmodellen.
- att i direkt anslutning till förprojekteringen lämna in en ansökan för genomförandefasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De lokaler som vi använder vid cafémodellen är anpassade för personer med funktionshinder. Vi har i övrigt tillgång till handikappanpassade lokaler med bl a hörselslinga. Det finns också hiss att tillgå.

Tillgänglig verksamhet avser bemötande och handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade.
I den uppsökande delen kommer vi att ta hänsyn till att vi möter olika typer av människor. Det handlar om förståelse för bemötande med olika typer av människor. Att det finns olika typer av funktionshinder tillför också nya perspektiv i samverkan. Funktionsnedsatta i någon form är idag en av AB Nybro Brunns målgrupper i och med NET-rehab projektet. (se www.netprojekt.se). Därmed är också arbetsplatsen tills tor del anpassad för alla typer av funktionsnedsättningar.
En av NET:s roller är att värna om alla människors lika värde och öka kunskapen bland människor om människors olikheter.

Kommunikativ tillgänglighet innebär att alla ska kunna höra och delta i diskussioner. Det kan till exempel ske genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är synskadad.
Informativ tillgänglighet handlar om att utforma information som alla kan tillgodogöra sig, till exempel genom informationsmaterial i flera medier.


Medfinansiärer

 • Regionförbundet i Kalmar län

Samarbetspartners

 • Af Kalmar
 • Arbetsförmedlingen Avdelningen BM Sekritariat och avd. Rehab CFAR är i Stockholm
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Borgholms Kommun
 • Försäkringskassa i Kalmar
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningskontoret
 • Länssjukhuset Kalmar och Tandvård
 • Socialförvaltningen
 • Socialpsykiatri

Kommun

 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Kalmar
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Torsås