Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudie kring utanförskap

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFörvaltning för Arbete och lärande
KontaktpersonMartin Estvall
E-postmartin.estvall@alvesta.se
Telefonnummer0472-15507
Beviljat ESF-stöd950 600 kr
Total projektbudget950 600 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Inventering av befintlig kunskap och kompletteringsbehov i nära samarbete med såväl arbetsgivare och möjliga arbetstagare kommer att göras under förstudien. Arbetsmarkanden kan i många fall vara lösningen till ett socialt utanförskap.
Övergripande mål är att skapa lokala nätverk genom möten och nätverksträffar samt skapa en modell för att diagnotisera framtida projektdeltagares kunskap.

Följande nätverk ska skapas under förstudien:
Ett flerspråkigt nätverk
Ett praktiknätverk
Ett nätverk för samverkanspartner

Avsikten är att förstudien ska genomföras i nära samverkan med företag, kommuner i Kronoberg, Kronobergs landsting, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen i regionen, Lärcenter Kronoberg, Samhällsorientering Kronoberg och ideella organisationer.

Bakgrund

Inventering av befintlig kunskap och kompletteringsbehov i nära samarbete med såväl arbetsgivare och möjliga arbetstagare (unga, invandrare och funktionshindrade) kommer att göras under förstudien. Arbetsmarkanden kan i många fall vara lösningen till ett socialt utanförskap.

Ny forskning från Ratio tyder på att de snabbväxande företagen, de sk gasellerna, i större utsträckning anställer unga människor, invandrare och personer med längre arbetslöshet. Dessa grupper betraktas ofta som marginaliserade på arbetsmarknaden. Detta innebär att snabbt växande företag kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden för människor i utanförskap. (Dan Johansson och Karl Wennberg, Handelshögskolan och Ratio Tillsammans med: Alex Coad, University of Sussex och Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research)

Av ovan anledning kommer ett antal kontakter med gasellföretag i Kronbergs län tas under förstudien. Undersökningen kommer att göras genom ett antal intervjuer med ledande personer inom gasellföretag och kommer att redovisas i slutrapporten. Målet är att lära mer kring varför dessa företag är mer positiva till unga människor, invandrare och personer med längre arbetslöshet och föra in erfarenheter från studien i nya ansökningar.

Baserat på ett salutogent perspektiv kan man försöka hitta de krafter som befrämjar elevernas välmående i skolsystemet, främst då vuxenstöd och en dokumentation som befrämjar kontinuitet. Ett positivt förändrat skolklimat innebär att flera systemkrafter kontinuerligt samverkar för att dra eleverna i riktning mot skolan, vilket i sin tur kan leda till att skolsystemet kan komma i balans. Eftersom skolan ofta betraktas som en spegelbild av samhället, kan resultaten ha relevans även för andra system utanför skolsystemet. (Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, Skolk ur elevernas och skolans perspektiv, Anne-Sofie Strand)

Målet är att försöka identifiera systemkrafter som dra eleverna till skolan och applicera dessa krafter på unga arbetslösa. Lyckas detta så kan framtida projekt dra nytta av hur systemkrafterna kan verka för att få fler unga att gå från ett utanförskap till ett arbete. På liknande vis identifieras faktorer som underlättar invandrares inträde (exempelvis språk och kulturkunskap) och långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden.

Den höga arbetslösheten bland ungdomar utgör en risk för psykisk ohälsa och skapar en ond cirkel som kan göra att de även på längre sikt hamnar utanför arbetsmarknaden. – Att hamna utanför arbetslivet ökar risken för psykisk ohälsa, säger Lars Fredén som koordinerat en sammanställning av forskningen på området. (2011-04-26 Pressmeddelande från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap)

Vår förhoppning under förstudien är att skapa projektidéer och en fördjupad samverkan mellan olika intressenter (Arbetsförmedlingen, kommunerna i Kronobergs län, Landstinget Kronoberg, ett antal företag i Kronobergs län, Länsstyrelsen, ideella föreningar, Lärcenter Kronoberg och Samhällsorientering Kronoberg samt invandrarföreningar) för att lägga grunden till ett välförankrat projektägarskap och mer strategiska projektansökningar under programperioden 2014-2020.


Målsättning

Övergripande mål är att skapa lokala nätverk genom möten och nätverksträffar samt skapa en modell för att diagnotisera framtida projektdeltagares kunskap.

Följande nätverk ska skapas under förstudien:
Ett flerspråkigt nätverk - ska hjälpa till vid framtida ESF-projekt att diagnotisera invandrares befintliga kunskaper.
Ett praktiknätverk - ska bidra med praktikplatser till unga, invandrare och funktionshindrade vid framtida ESF-projekt
Ett nätverk för samverkanspartner - underlätta beredskapen för framtida skräddasydda lösningar för målgruppen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En SWOT-analys av förstudiens styrkor, svagheter och möjligheter beträffande tillgänglighet kommer att göras. Denna kommer att ligga till grund för tillgänglighetsarbetet. Redan nu finns emellertid stor kunskap och goda förberedelser för ett aktivt arbete med tillgänglighet för funktionshindrade på Alvesta kommun. Sedan många år har vi arbetat med tillgänglighet för personer med funktionshinder utifrån fyra integrerade delar:
- Fysisk tillgänglighet.
Detta innebär att arbetsplatserna är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram i och arbeta i våra lokaler, och då våra byggnader är offentliga lokaler så finns redan fullständig handikappanpassning. Exempelvis finns handikappanpassade toaletter, hiss till alla plan och trösklar saknas.
- Tillgänglig verksamhet.
Alvesta kommun arbetar mycket målmedvetet med värdegrundsfrågor, vilket bl.a. omfattar ständiga utvecklingar av och diskussioner kring likabehandlingsplaner, mobbingplaner och jämställdhetsplaner, och ett medvetet arbete med att implementera planerna i verksamheten. Allt i syfte att göra våra verksamheter välkomnande för alla människor, oavsett ålder, kön, religion, etnicitet eller funktionshinder. Viktigt för arbetet med värdegrundsfrågor är också att fokusera på att skapa en öppen miljö med rak kommunikation och att arbeta för att språkbruk och beteenden leder till goda relationer mellan alla människor som på något sätt är involverade i olika verksamheter.
- Kommunikativ tillgänglighet.
Alvesta kommuns lokaler är anpassade för syn- och hörselskadade och eventuella nya projekt kommer att ha tillgång till Alvesta kommuns många olika former av hjälp och stöd till syn- och hörselskadade och andra funktionshindrade, vilket innebär att funktionshindrade projektdeltagare kommer att kunna erbjudas kvalificerat och individuellt utformat stöd.
- Informativ tillgänglighet.
Vi strävar ständigt efter att göra all vår information så tillgänglig som möjligt, oberoende av media. Målet är att all informationen skall vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den, och vi arbetar därför med olika former av hjälp för dyslektiker och syn- och hörselskadade. Också i dessa sammanhang har vi god hjälp av att ha tillgång till Alvesta kommuns olika former av hjälp och stöd till funktionshindrade.

Transnationellt samarbete

Under förstudien kommer möjligheten till samarbete med projekt eller organisationer i EU-länder att undersökas för framtida projekt.

Kommun

  • Alvesta
  • Lessebo
  • Ljungby
  • Markaryd
  • Tingsryd
  • Uppvidinge
  • Växjö
  • Älmhult