Logotyp på utskrifter

Förstudie: Strategiskt arbete för minskat utanförskap i Södra Småland

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet södra Småland
KontaktpersonJonas Mokvist
E-postjonas.mokvist@rfss.se
Telefonnummer0470-77 86 13
Beviljat ESF-stöd435 000 kr
Total projektbudget435 000 kr
Projektperiod2014-01-20 till 2014-07-18
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Ett stort antal projekt för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden har bedrivits i Kronoberg med stöd från ESF under innevarande programperiod. För att stå bättre rustade inför kommande programperiod, behöver länet ta ett samlat grepp om de projekt som bedrivs, för ett ökat lärande som på sikt kan minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Med anledning av detta genomförs denna förstudie med mål att ta fram problem- och behovsanalyser kopplade till tidigare projekt och situationen på arbetsmarknaden samt en omvärldsanalys med goda exempel för att slutligen mynna ut i minst 1 konkret projektförslag där flera av regionens aktörer samverkar. Dessutom ska förstudien leda till etablering av en struktur för samordning och lärande för socialfondsprojekt i Kronobergs län, kopplat till regionförbundets regeringsuppdrag kring kompetensplattformar. Förstudien genomförs i tre steg: kartläggning och analys, formulering av förslag samt förankring. Samverkan sker primärt med länets Kompetensforum.

Bakgrund

Europeiska socialfonden har under den programperiod som snart avslutas, finansierat ett stort antal projekt inom Småland och Öarna. Inom ramen för programmet har mer än tjugo projekt med syfte att minska utanförskapet på arbetsmarknaden genomförts i Kronoberg. Projekten har bl.a. resulterat i nya arbetssätt och fler i sysselsättning. Ett samlat lärande av dessa projekt har däremot uteblivit, och programutvärderingar pekar på brister i ägarskap och styrning.

Länet saknar idag en samlad strategi för hur socialfondsmedlen ska användas, och hur insatser och lärande kan samordnas i regionen. I många fall genomförs projekten isolerat, med begränsad spridning till andra aktörer. Inga strukturer finns för erfarenhetsutbyte och lärande mellan projekt i regionen. I jämförelse med Regionalfonden, där regionförbunden är en aktiv utvecklingspartner i och med det medfinansieringsansvar som ofta åligger förbunden, är den regionala överblicken begränsad. Det görs ingen samlad bedömning över behovet av insatser, vilket kan leda till dubbelarbete och konkurrens om målgruppen. Här finns således utrymme för ett mer effektivt, strategiskt arbete i nästa programperiod, för ännu bättre nyttjande av EU-medlen i linje med lokala, regionala, nationella och europeiska strategier. På så sätt kan de kommande projekten skapa bättre förutsättningar för de som står utanför arbetsmarknaden.

När föregående programperiod startades, var kompetensfrågornas närvaro på den regionala agendan mycket begränsad. Detta har förändrats under senare år till att bli en av de viktigaste för länets framtid. I OECD:s studie av Småland och Blekinge lyfts bl.a. det faktum att det finns stora grupper vars potential ej nyttjas på länets arbetsmarknad som en utmaning för tillväxten. På samma sätt pekar EU-kommissionen på att vi i Sverige måste jobba mer med grupper i utanförskap och minska avhopp från gymnasiet. Kronobergs län har under senare år också drabbats hårt av konjunkturnedgång som pekat på vikten av strukturomvandling, och det är avgörande att vi förmår arbeta med de grupper som drabbas när arbetsmarknaden förändras. Med anledning av detta har också kompetens- och arbetskraftsförsörjning numera en framskjuten position i länets regionala utvecklingsprogram. Inför kommande programperiod behöver länet skapa samsyn kring vilka behov som finns, där ESF-finansiering kan vara en lösning. Detta arbete bör bl.a. byggas kring erfarenheter från tidigare projekt.

Regionförbundet södra Småland har sedan 2010 regeringens uppdrag att etablera en kompetensplattform i länet för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Under hösten 2013 lämnas en ansökan till Tillväxtverket för fortsatt utveckling av kompetensplattformsarbetet och de metoder som används där. En strategi för hela arbetet ska också tas fram. I samband med detta ser regionförbundet att det nu kan finnas en struktur där också frågor som rör lärande, erfarenhetsutbyte och samordning av ESF-projekt kan tas upp. Genom att en förstudie genomförs som fördjupar denna diskussion och föreslår samt förankrar hur ett sådant arbetssätt kan se ut, kan regionen stå bättre rustad inför nästa programperiod – till gagn för de personer som berörs av programmetsinsatser.

Förstudien ska fokusera dels på nya projektidéer för målgruppen personer som står utanför arbetsmarknaden i Kronobergs län, dels på hur regionen kan arbeta på ett bättre sätt med att samla aktörer för gemensamma projekt och lärande under nästa programperiod. En problem- och behovsanalys ska genomföras med hjälp av de resurser som avsätts i förstudien, där situationen på arbetsmarknaden och resultat/metoder från tidigare genomförda ESF-projekt ska belysas. Även arbetssätt för projektutveckling och prioritering ska diskuteras. Analysen ska göras genom kartläggning av målgruppen samt intervjuer och workshops med relevanta aktörer i länet, där även målgruppen ingår. Förstudien ska också inkludera en omvärldsanalys, där erfarenheter med fokus på målgruppen från projekt i andra regioner, programutvärderingar och slutsatser från ESF:s temagruppers arbete, bidrar med inspel till nya projekt och genomförandestrukturer. Omvärldsanalysen genomförs genom litteraturstudier och intervjuer med relevanta aktörer. Kartläggning och analys ska mynna ut i formulering av konkreta förslag som följs av förankring, för att uppnå projektmålen. På detta sätt lägger förstudien grunden för ett mer strategiskt arbete under kommande period.

Målsättning

Förstudiens övergripande mål är att förbereda Södra Småland för ett mer strategiskt och samlat arbete med projekt inom den Europeiska Socialfonden i kommande programperiod, i syfte att minska utanförskapet på arbetsmarknaden på längre sikt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En av de utpekade målgrupperna för förstudien är personer med funktionsnedsättning, vilket innebär att förstudien kommer att kartlägga den typen av projekt framförallt i länet. Tillgänglighet ska gälla för samtliga aktiviteter som genomförs inom ramen för förstudien. Det handlar t.ex. om att säkerställa att de personer som har värdefull information för kartläggningen, får möjlighet att förmedla denna på ett sätt som passar dem. När synpunkter från tidigare projektdeltagare ska samlas in, bör personer med funktionsnedsättningar, särskilt få uppmärksamhet. Vid större möten och workshops kommer Handisams checklista att användas. I det projektförslag som ska tas fram under förstudien, ska tillgänglighet tas i beaktande för genomförandet.

Transnationellt samarbete

I kartläggningen ska transnationalitet vara en av de aspekter som belyses. Många projekt har haft svårt att finna former där transnationella inslag skapat mervärde, och metoder för hur förutsättningar för denna typ av arbete kan förbättras under kommande period, bör därför ingå i förstudien.

Kommun

  • Alvesta
  • Lessebo
  • Ljungby
  • Markaryd
  • Tingsryd
  • Uppvidinge
  • Växjö
  • Älmhult