Logotyp på utskrifter

Förstudie: Strategier för en inkluderande arbetsmarknad

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonBengt-Åke Thelin
E-postbengt-ake.thelin@vaggeryd.se
Telefonnummer0370-678179
Beviljat ESF-stöd1 992 733 kr
Total projektbudget1 992 733 kr
Projektperiod2014-01-13 till 2014-12-19
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Vår ide är att Vaggeryd tillsammans med Mullsjö, Habo, Jönköpings kommun gör en förstudie som skall besvara frågor om vår arbetsmarknad, lokala likheter och skillnader, se tillgänglig arbetskraft och analysera vilka kompetenser de besitter och hur kan dessa utvecklas. Vi har register på vilka funktionshinder en del personer har men vi vet inte vilka kompetenser de fullt ut har och framför allt inte hur kan dessa nyttjas trots funktionshindret. Vi är unika när det gäller att involvera arbetsgivare i planering och i genomförandefaser gällande arbetsmarknadsåtgärder. För att det ska vara möjligt måste arbetsgivare vara med och få påverka förfrågningsunderlag, enkäter, resultat och slutsatser redan under förstudiefasen. En gemensam förstudie kommer troligen att resultera i ett antal slutsatser som gör att inför 2014-2016/-17 det visar sig praktiskt och socioekonomiskt korrekt att satsa på ett par gemensamma ansökningar med något olika inriktningar och för specifika målgrupper.

Bakgrund

Förstudien genomförs med Vaggeryds kommun som projektägare i samverkan med Mullsjö, Habo och Jönköping kommun.

Vår ide är att tillsammans med ovan nämnda kommuner göra en förstudie som skall besvara frågor gällande vår arbetsmarknad, lokala likheter och skillnader, likaså gällande tillgänglig arbetskraft och en analys av vilka kompetenser som finns att tillgå och utveckla hos dem som idag står utanför arbetsmarknaden. Ett strategiskt arbete med en förstudie med många infallsvinklar inför kommande programperiod.
Vi tror , vilket framgår av vår genomförandebeskrivning att många som idag finns tillgängliga på ”marknaden” ”bor på fel plats” och därför har svårt att söka arbeten som är lediga.
Krav på att kunna pendla och att flytta är lätta att ställa upp, men svårare att efterleva. Vi tror att det finns personer som gärna vill arbeta om hela ”familjesituationen ” kan lösas d.v.s. arbete åt båda, ett acceptabelt boende samt förskola/skola.
Förstudien ska belysa: Är tillgång på relevant kompetens i överensstämmelse med de krav och önskemål arbetsgivarna har. Kan en enkel ”omfördelning inom regionen” lösa problemen genom pendling eller kortare flyttning?
Genom förstudien kan våra samverkande kommuner få en inblick i hur de arbetssökande resonerar, samt de företag som söker arbetskraft en möjlighet, ” att genom riktade insatser locka till sig arbetskraft”
Resultatet ska ligga till grund för kommande projekt för en långsiktig kompetensförsörjning och utveckling av befintligt och kommande näringsliv.
Hur löses kompetensbehovet? Vilka utbildningssatsningar behöver göras?
Hur ska åldersstrukturen se ut på arbetsplatserna? Hur ska vi kunna underlätta otraditionella yrkesval i regionen? Är detta överhuvudtaget ett problem i regionen eller är det något vi kan lära ut till ” andra regioner i Sverige”.
Vi vet att vi har många kvinnliga industriarbetare och lastbilschaufförer, dumperförare etc. i regionen, men hur är det inom vård och omsorg, (en provocerande fråga) finns det behov av män inom detta område, om så är fallet varför är de så få? Vad kan vi lära ? Hur kan vi lära ? Av vem kan vi lära?
Genom tillgång till befintlig statistik har vi en uppfattning om hur gruppen arbetssökande utan funktionshinder ser ut åldersmässigt. Vi kan dessvärre inte hitta relevanta uppgifter som redovisar kompetenser överensstämmande med kravlistor från arbetsgivare i regionen. Specifika kompetenser som ”svetsare” ”truckförare” redovisning” etc. går att hitta men att få ” ett komplett CV” för specifika tjänster finns ingen bra redovisning av. Vi vill med förstudien göra en komplett ”yrkeskartläggning ” och jämföra den med regionens behov.
När det gäller gruppen funktionshindrade är om möjligt dokumentationen/ sök möjligheterna ännu sämre. Funktionshindret finns dokumenterat men den befintliga kompetensen som kan nyttjas är i regel dåligt kartlagd. Vi vill med förstudien även göra en kompetensinventering bland denna målgrupp.

Problem och behovsanalysen kan bara bli effektiv när vi involverar arbetsgivare, Arbetsförmedlingen samt något/några av de förbund som organiserar personer med olika typer av funktionshinder direkt i förstudien.
En gemensam förstudie kan och kommer troligen att resultera i ett antal slutsatser som gör att när utlysningarna (genomförande) kommer 2014-2016/-17 det att visa sig praktiskt och socioekonomiskt korrekt att satsa på ett par separata kommungemensamma ansökningar med något olika inriktningar och målgrupper.

Målsättning

Förstudien ska leda till att kommande genomförandeprojekt i nya programperioden ska få ett rejält inflytande på arbetsmarknaden i de fyra samverkande kommunerna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektledning och styrgrupp kommer att ha sina arbetsplatser och sammankomster i lokaler som är helt anpassade för olika former av funktionshinder så där kommer inte att finnas några tillgänglighetshinder. När det gäller förstudiens resultat är en av de viktiga slutsatserna av "undersökningen" Hur kan vi/ arbetsgivarna anpassa arbetsplatserna vid behov, vilken hjälp finns att tillgå och finns någon "erfarenhetsbank" att hämta inspiration ur? Frågorna blir då aktuella vid ett projektgenomförande/genomförandefas genom att redan vid ansökningstillfället synliggjorts och probleminventerats.

Transnationellt samarbete

Ingen transnationalitet

Kommun

  • Habo
  • Jönköping
  • Mullsjö
  • Vaggeryd