Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förstudie Odla Förädla Förena

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion i Jönköpings län
KontaktpersonRonny Korsberg
E-postronny@coompanion.se
Telefonnummer070-5304227
Beviljat ESF-stöd366 073 kr
Total projektbudget366 073 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-09-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Statistik visar att utlandsfödda oftare är arbetslösa än svenskar, kvinnor i högre grad än män.
Coompanion och ABF vill undersöka möjligheterna för invandrade kvinnor och män att försörja sig genom att odla, ta vara på och förädla ekologiska livsmedel för en lokal marknad. Fokus är det dubbla integrationskriteriet som ger såväl social- som systemintegration och skapar både känsla av och faktisk delaktighet genom jobb och företagande. Förstudien ska visa dessa möjligheter. Under förstudien kommer vi att etablera kontakter med kommuner i länet, Arbetsförmedlingen, livsmedelsföretag och deltagare. Detta för att skapa förutsättningar för kommande företag och varaktiga jobb. Vi kommer särskilt att uppmärksamma forskning som visar att synen på kvinnor som invandrar är väldigt förenklad och att de därför på ett systematiskt sätt diskrimineras.


Bakgrund

Aktuell statistik från AKU (Arbetskraftsundersökningen, se nedan) visar att utlandsfödda har lägre sysselsättningsgrad och oftare är arbetslösa än svenskar i genomsnitt. Invandrade kvinnor är arbetslösa i högre grad än invandrade män. Detta är ett av skälen till att integrationsbegreppet i Europa och Sverige kommit att förknippas med etnicitet, trots att den ursprungliga betydelsen är vidare än så. Integration handlar ursprungligen om hur saker och ting hänger ihop, till exempel hur människor genom relationer till varandra kan bilda ett samhälle.
Om hur samhället hänger ihop handlar också de klassiska teorierna om social sammanhållning, ett begrepp som har börjat etablera sig i Sverige på senare år efter att under en lång tid varit centralt i EUs sammanhållningspolitik.
I den här förstudien ansluter vi oss till det bredare perspektiv på integration och social sammanhållning som redovisas i en kunskapsöversikt framtagen av Malmö Högskola på uppdrag av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Ansvariga för översikten var Mikael Stigendal och Martin Grander.
Perspektivet bygger på tre kriterier. Det första kallas potential- och orsakskriteriet och det ställer krav på att åtgärder fokuserar på underliggande orsaker till problemen samt tar vara på erfarenheter, kunskaper och kompetenser hos olika aktörer och syftar till att göra ”med” istället för ”för”. Det andra kriteriet kallas för det dubbla integrationskriteriet och med det menas att åtgärder ska syfta till att åstadkomma såväl en social integration som systemintegration, det vill säga såväl en känsla av delaktighet som faktisk delaktighet. Det tredje kriteriet kallas det relationella kriteriet och det handlar om att åtgärder ska syfta till att skapa social sammanhållning mellan grupper med skillnader i levnadsvillkor i olika delar av staden eller regionen. Det vill säga att de ska syfta till att bryta den segregation som har uppstått som en följd av relationen mellan utanförskap och samhällets innanförskap. Slutsatsen i kunskapsöversikten är att åtgärder som syftar till integration och social sammanhållning ska sträva efter att uppfylla dessa tre kriterier.

Coompanion Jönköpings län och ABF Jönköpings län vill mot den här bakgrunden i en förstudie undersöka möjligheterna för invandrade kvinnor och män att försörja sig genom att odla, ta till vara och förädla livsmedel för en lokal marknad. En kombination av våra respektive organisationers kompetens och arbetssätt ger förutsättningar för att skapa ett projekt som uppfyller de tre ovan nämnda kriterierna. Förutsättningarna för att skapa nya och varaktiga jobb är goda och kommer därmed att bidra till ett hållbart samhälle. Integration, entreprenörskap och hållbar utveckling är ledord och tanken är att kunskaperna och resultatet ligger till grund för ett genomförandeprojekt 2015-2017.

AKU kvartal 2 år 2013
Sysselsättningsgrad: Alla 66%, Män: 68,2 %, Kvinnor 63,6 % Utlandsfödda 58,6 %
Arbetslöshet: Alla 8,7 % Inrikes födda 7,2% Utrikes födda 16,1 %

I Jönköpings län är enligt RUS social inkludering av invandrare ett prioriterat område.

ABF har idag mötesplatser för människor med invandrarbakgrund. Det handlar om t.ex. språkcaféer och stickgrupper. Arbetet är mycket inriktat på social integration. Detta är bra för den sociala sammanhållningen men räcker inte till fullt ut för att deltagarna ska känna sig som en del i det svenska samhället.

Coompanion Jönköpings län har stor erfarenhet av att arbeta med företagande och entreprenöriellt förhållningssätt inom olika områden och med olika målgrupper. Människor som står långt utanför arbetsmarknaden är en angelägen målgrupp.

En huvudtanke i projektet är att fokusera på det dubbla integrationskriteriet Åtgärderna syftar till att åstadkomma en social och därmed mjuk integration av människor med olika levnadsvillkor, bakgrunder och kulturer och till att integrera människor i samhälleliga system, till exempel arbete, utbildning eller det civila samhället, det vill säga det som kallas systemintegration eller hård integration.

Grundkonceptet är att invandrare ska använda sina befintliga kunskaper, och skaffa sig nya, i odling och livsmedelsframställning för att framställa ekologiska livsmedel. Man ska också kunna ta hand om livsmedel som annars skulle slängas och inte tas till vara. Produktionen ska på så sätt vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. För att nå en marknad ska man använda recept man har med sig från sin ursprungskultur men också koppla till mattraditioner i vår region. I förstudien vill vi undersöka och skapa möjligheter för detta. Förutsättningarna för att lyckas med en verksamhet ser olika ut i de olika kommunerna och olika vägar behöver prövas och undersökas. I förstudien kan vi på ett tydligt sätt se hur arbetet ska kunna anpassas till situationen i de olika kommunerna.

Utmaningarna är många bland annat att många av de framtida deltagarna har låg utbildningsbakgrund från hemlandet. Krig och konflikter har gjort att människor inte kunnat gå i skolan. Flickor och kvinnor har hindrats att utbilda sig av kulturella traditioner och fattigdom. Våra tankar går ut på att deltagarna i ett framtida genomförandeprojekt ska ta vara på de kunskaper och erfarenheter de har från sina ursprungsländer och omsätta dem i en svensk omgivning så att de kan försörja sig på eget arbete och företagande. Även språket är en utmaning varför Sfi kommer att integreras i genomförandeprojektet. Redan under förstudien ska det vara möjligt att anmäla intresse för att delta i ett genomförandeprojekt.

Under genomförandeprojektet ska förädlade och odlade produkter säljas via redan existerande kanaler på marknaden. Nyetablering av försäljningsställen kan också vara en väg. Den trend som finns i samhället att välja ekologiskt och närproducerat ska också utnyttjas av dem som skapar nya företag.

Vi har också behov att fördjupa kunskaper om systemintegration och att invandrade kvinnors situation ser radikalt annorlunda ut än invandrade mäns. Forskning vid Karlstads Universitet av Lena Grip visar att synen på kvinnor som invandrar är väldigt förenklad och att de därför på ett systematiskt sätt diskrimineras.

Hela förprojekteringen har som mål att knyta till oss samarbetspartners och deltagare för att effektivisera starten av ett senare genomförandeprojekt. De vi behöver knyta till projektet är kommuner, Arbetsförmedlingen, deltagare, livsmedelsbutiker, forskare och företrädare för odlingsbar mark. Under förstudien förbereder vi också för en framtida organisation, där deltagarna så småningom ska kunna vara med och skapa sin egen försörjning.

Målsättning

Mål på lång sikt är att fler invandrare i länet ska gå från dagens läge med försörjningsstöd till att driva företag som inriktar sig i första hand på odling och produktion av ekologiska livsmedel samt försäljning av dessa. Detta skapar systemintegration där deltagarna fullt ut deltar i samhället

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genomförandeprojektets syfte är att kvinnor och män med utländsk bakgrund ska ha samma möjligheter som svenskfödda att finna arbete och försörjning via anställning eller som företagare. Utbildningar och de undersökningar av produktionsmetoder mm som ska genomföras ska leda till att hinder att komma in på arbetsmarknaden för deltagarna undanröjs.

I genomförandeprojektet kommer tillgängligheten till arbetsmarknaden att öka avsevärt för deltagarna då de ges möjlighet att skapa sin egen försörjning i ett företag som startas av Coompanion.

Coompanion Jönköpings län har tidigare arbetat med projekt där deltagarna haft olika former av funktionsnedsättningar. Vi har vana att identifiera och hantera de här frågorna.

Coompanion Jönköpings län har genomfört utbildningar via Arbetsförmedlingen för kvinnor med utländsk bakgrund. I dessa fall har vi arbetat med tolk och har därmed erfarenhet av hur utbildningar behöver läggas upp om det blir aktuellt.

Vi har också i tidigare projekt haft kontakt med och använt processtödet för tillgänglighet.

Deltagarna i genomförandeprojektet ska ges samma möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och ha inflytande i processen oavsett eventuella funktionshinder eller språkliga hinder. De kommer också att själva få ta del av hur de kan arbeta med tillgänglighet för att nå fler kunder och samarbetspartners.

Transnationellt samarbete

I ett genomförandeprojekt kan det bli aktuellt med transnationella aktiviteter. I förstudien vill vi undersöka möjligheterna för detta.

Coompanion är huvudman för nätverket Regional Matkultur Småland. Vi kommer under förstudien att i kontakter med andra medlemsregioner i Culinary Heritage Europé undersöka om de arbetar med liknande projekt i sina hemländer och hur ett erfarenhetsutbyte ska kunna ske.

Storbritannien är ett är ett land där t ex somalier har mycket högre sysselsättningsnivå än i Sverige. Kontakter med somaliska organisationer i England kan leda till nya erfarenheter värda att ta vara på i projektet

Samarbetspartners

 • ABF Jönköpings län

Kommun

 • Aneby
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Habo
 • Mullsjö
 • Nässjö
 • Sävsjö
 • Tranås
 • Vaggeryd
 • Värnamo