Logotyp på utskrifter

Förstudie Konjunkturpaket Gislaved

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonCamilla Wallin Kupferberg
E-postcamilla.wallin.kupferberg@gislaved.se
Telefonnummer0371-81829
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Syftet med denna förstudie är att hitta en eller flera förslag till metod för att öka beredskapen för arbetsmarknadsinsatser i konjunktursvängningar genom att analysera tidigare projekt och stärka relationerna mellan potentiella samarbetspartners inför ett genomförandeprojekt. Ett genomförande mellan flera kommuner skulle kunna starta tidigast 2015 och effekten av ett sådant projekt skulle sänka långtidsarbetslösheten och öka möjligheterna för individen att röra sig över administrativa gränser och använda sin fulla potential för egen försörjning. Förstudien fokuserar på den aktuella situationen i Gislaveds kommun med omgivningar, och jämför med liknande och angränsande geografiska områden, för att med hänsyn till olika åldrar, kön och kulturell bakgrund få fram förutsättningar för ett paket med utbildning och praktik för individer som drabbas av konjunktursvängningar.

Bakgrund

Bakgrunden är att vi har en situation med ett stort antal arbetslösa I Gislaveds kommun, samtidigt som det finns ett försiktigt växande behov av arbetskraft inom näringslivet lokalt. Vi har över 1300 individer vid dags datum i vår kommun som är inskrivna på arbetsförmedlingen och som av olika skäl inte matchar behovet av arbetskraft i vår kommun.
Många till följd av de senaste två stora konjunktursvängningarna, dels genom att en gång haft arbete som upphört, dels genom att som ny arbetskraft inte komma in på arbetsmarknaden.
Kommunfullmäktige tog beslut i november 2012 om att utreda möjligheten att som kommun ta fram ett s.k. konjunkturpaket med utbildning och praktik för arbetslösa individer att stå bättre rustade inför konjunkturvändningar.
Under våren 2013 har Kommunstyrelseförvaltningen genomfört en mindre utredning med ett antal olika förslag på paket där man även tittat på vad som tidigare fungerat och inte.
Huvudsyftet med ett konjunkturpaket är att skapa en ökad beredskap inför konjunktursvängningar för att minimera att individer hamnar i utanförskap.
Ju längre processen framskred framkom allt tydligare en rad problemställningar i utformandet av ett sådant paket.
Innan ett genomförande måste vi således fördjupa oss i följande:
Myndigheter och stödaktörer
Tvärgående insatser mellan olika myndigheter och organsiationer fungerar idag inte på ett önskvärt sätt. Ett flertalet projekt har p.g.a. problematik kring detta inte fungerat optimalt. Vissa har fungerat bättre än andra, och genom att jämföra resultaten och metoderna hoppas vi hitta exempel eller mönster som kan förenkla i ett genomförandeprojekt.
(Exempelvis kan inskrivna hos arbetsförmedlingen i dagsläget inte omfattas av kommunala insatser p.g.a. att kommun ej är upphandlad kompletterande aktör.)

Målgrupp
I ett försök att konkretisera uppdraget avgränsades målgruppen till en början till långtidsarbetslösa och eller personer med försörjningsstöd i åldern mellan 30-50. Detta mot bakgrund av att en tidigare satsning på unga mellan 18-25 redan är igång och att man saknade särskild insats för den grupp individer som är över 30 och som ökat i arbetslöshet och utanförskap de senaste konjunktursvängningarna.
Dock är ett problem att visst innehåll inte kan ålderbegränsas eller begränsas till en målgrupp. Det kan dessutom finnas behov av att blanda åldrar och målgrupper i olika satsningar för att uppnå resultat.
Strukturen försvårar detta idag. Vi vill titta på tidigare projekt och satsningar och se om det finns exempel som lyckats hantera fler kategorier av målgrupper under samma paraply, och inte exkluderar individer ex. p.g.a. ålder.
Individbehov
För att säkerställa att behovet utgår från individen behöver utformningen av insatserna göras baserat på deltagarnas kompetenser och situation. Det går därför inte att skapa färdiga paket och beräkna helt i förväg vilka resurser som krävs.
Detta skapar en oförutsägbarhet som måste kunna hanteras, vilket i dagsläget inte kan hanteras av den kommunala organisationen.
Vi vill undersöka om andra satsningar lyckats för att hitta förslag på metoder som skulle kunna skapa en flexibilitet inom och kring den kommunala organisationen vad gäller befintliga resurser i ex. vuxentutbildning för att kunna agera snabbt och effektivt.

Förvaltningsöverskridande projekt
Det finns idag ingen naturlig process för att hantera externa arbetsmarknadsprojekt tvärs över förvaltningar.
Om vi skall nå resultat med ett genomförande så måste det finnas ett förslag till en process för att kunna hantera projektet
vad gäller ägarskap och drift. Detta kommer till stor del hanteras av ett parallellt arbete som pågår kring en kommungemensam projektmodell, men denna förstudie kan ge input till den modellen vad gäller just insatser för arbetslösa.


Insatsnivå
Olika individer behöver olika nivåer av insatser, och inför ett genomförandeprojekt bör man ställa sig frågan hur en insats går att avgränsa eller koppla gentemot andra parallella insatser.
Innehållet i insatsen måste bli individuell, men skulle kunna förberedas till viss del utifrån bilden av arbetsmarknadens utveckling och bilden av kompetensen hos olika målgrupper. En intressant vinkling man vill undersöka här är om det finns projekt som tagit tillvara på dubbla kompetensområden hos individer, som skulle kunna ge mervärde i en metod för ett genomförande.

Kommunbegränsning
Pendlingsströmmar och arbetsmarknad signalerar att det tyvärr inte finns rätt arbete till alla våra medborgare i den egna kommunen, samtidigt som det lokala näringslivet inte hittar all den kompetens som behövs bland invånarna i vår egna kommun.
Vi måste hitta mer utvecklade möjligheter för våra medborgare att kunna röra sig över kommungränser för att öka möjligheterna till försörjning. Ex så kan en individ bosatt i Gislaveds kommun lika gärna arbeta i någon av våra 9 grannkommuner, och det borde även finnas lösningar för arbetsmarknadsinsatser såsom ex. praktik över gränser

Signaler och indikatorer
Idag finns ingen fungerande signal i god tid om svängningar i konjunkturläget lokalt, och frågan är om det går att hitta en komplett fungerande sådan. Idag finns regelbundna avstämningar mellan olika aktörer som skulle kunna utvecklas för att
skapa samarbetsmönster som kan ge tidigare signaler om behov av insats.
Till detta behövs förslag till nya mätindikatorer tas fram för att kunna mäta resultat och olika effekter kopplat till mål och budget i olika förvaltningar och hos ev. samarbetspartners i ett genomförandeprojekt

Beredskap
Sammantaget allt ovan så bör detta ge förslag till hur vi skulle kunna öka vår beredskap inför konjunktursvängningar,
så att vi på sikt kan ta snabbare beslut om hur olika insatser kan riktas för att minimera risken att individer hamnar utanför Och att detta görs möjligt på sikt med befintliga medel, bra beslutsunderlag och tydliga samarbeten både utåt och internt.

Kunskapen om möjligheter för beredskap inför konjunktursvängningar som denna förstudie förväntas ta fram,
skall sedan bli beslutsunderlag för ett genomförandeprojekt som i dagsläget, utan omvärldskunskapen från förstudien, ser ut som följer:
Syfte: Testa snabba paket med utbildning och praktik för utvalda målgrupper för att öka möjligheterna till anställning när konjunkturen vänder. Paketen skall bygga på individens behov och möjligheter i balans med arbetsmarknadens behov och skall kompletteras med insatser för bättre folkhälsa.

Mål: Hitta en metod att inför konjunktursvängningar skapa beredskap för insatser av utbildning och praktik med befintliga resurser inom bl.a. den kommunala organisationen och skapa en ökad rörlighet för arbetskraft över kommungränser .
Effekt: Trendbrott där antalet individer med långtidsarbetslöshet, försörjningsstöd och integrationsproblematik minskar i kommunen

Långsiktig effekt: Större arbetsmarknad för individen och snabbare förädlingsprocess av rätt kompetens i rätt tid

Totalt har Gislaved en arbetslöshet på 8,7%, vilket är något högre än rikssnittet, men mycket högre än länet, AMO Värnamo, Länet, GGVV och gränskommuner.
Ungdomsarbetslösheten har sjunkit något, till 16,7 % men är forfarande något högre än länet, mycket hägre än gränskommunerna men lägre än riket.
Arbetslösheten hos individer 25-64 år (samt 16-17 år) har ökat från 6,2% till 6,6%
Arbetslösheten för utrikesfödda är 20,3% vilket är något lägre än riket, men högre än i samtliga samarbeten som GGVV, Gränskommuner, Entreprenöresregionen, länet.
Framför allt är det högre än i hela Arbetsmarknadsområde Värnamo (17,7%), vilket gör denna förstudie nödvändig för att belysa lokala förutsättningar för framtida satsningar.

Målsättning

Ett genomförandeprojekt förväntas skapa ett
trendbrott där antalet individer med långtidsarbetslöshet, försörjningsstöd och integrationsproblematik minskar i kommunen
och angränsande kommuner
Långsiktig effekt: Större arbetsmarknad för individen och snabbare förädlingsprocess av rätt kompetens i rätt tid
Ökad samverkan mellan aktörer skapar ökad rörlighet för individen över administrativa gränser (geografiskt och myndighetsspecifikt) vilket i kombination med ökad flexibilitet i resursanvändningen ger fler punktinsatser där det verkligen behövs och ger våra invånare en ökad förutättning att kunna använda sin fulla potential i arbetslivet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Gislaveds kommun har en policy för tillgänglighetsfrågor med checklistor som skall följas.
I övrigt skall även hänsyn tas till att insatser i ett genomförande också inkluderar personer med olika former av hinder- både fysiska, psykiska och ex. kulturella hinder.
Det skall i ett genomförande ingå att individuellt anpassa paket av utbildningar och praktik för att överbrygga språkliga hinder, kulturella hinder, fysiska och psykiska hinder etc.
I förstudien skall ingå att ta fram förslag på kompletterande insatser som kan underlätta överbryggningen av vissa hinder.
Långtidsarbetslöshet i sig kan skapa ett socialt hinder exempelvis, och en lägre självkänsla, som gör att individen inte tar til sig en utbildning, eller inte kan genomföra en praktik.
I ett genomförande kan också särskilda paket skapas med utgångspunkten att ett hinder kan vara en tillgång,
ex ett språk eller en kultur, men också ett fysiskt elelr psykiskt hinder. Ofta har individer med olika former av funktionshinder förmågor som andra individer aldrig tränat upp eftersom de inte behövt det.
I den utsträckningen det är möjligt skall projektet, enligt kommunens policy, tillgängliggöra resultatet från förstudien så att fler kan ta del av den.
Eftersom en del av målgruppen som skall omfattas av ett genomförande kan ha olika former av funktionhinder, så är det viktigt att man inför beslutsunderlaget till ett genomförande säkerställer att inte någon grupp utesluts.
Förstudien bör därför göra en översikt över, i den mån det är möjligt, (viss sekretess föreligger) vilka hinder som kan tänkas vara aktuella i ett genomförande.

Transnationellt samarbete

Inget transnationellt arbete planeras i förstudien förutom att informera befintliga dialogpartners för att fånga upp ev.
gemensamma problemställningar och där ett förslag till lösning skulle skapa mervärde genom transnationellt samarbete i ett kommande genomförandeprojekt.

Kommun

  • Gislaved
  • Gnosjö
  • Jönköping
  • Ljungby
  • Vaggeryd
  • Värnamo