Logotyp på utskrifter

Förprojektering inom Processindustrin för Aluminium

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStena Aluminium AB
KontaktpersonFredrik Pettersson
E-postfredrik.pettersson@stenaaluminium.com
Telefonnummer010-445 95 00
Beviljat ESF-stöd349 244 kr
Total projektbudget349 244 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-07-01
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att öka svensk aluminiumindustris långsiktiga konkurrensförmåga med fokus på ökad kompetens inom områden såsom metallurgi, processutveckling, it samt samverkan och lärande i organisationerna för innovativ utveckling.

Bakgrund

Stena Aluminium AB är ledande i Norden för framställning av aluminium genom återvinning. Kunderna finns i underleverantörsledet till fordons-, elektronik- och telekomindustrin.

Aluminiumanvändningen ökar kontinuerligt över hela världen och genom att använda återvunnen råvara tillvaratas stora energimängder och energibesparingar kan uppnås. Jämfört med framställning av primärt aluminium så innebär nyttjandet av återvunnet aluminium 95 % lägre energiförbrukning, vilket innebär att koldioxidutsläppen minskas genom framställning av aluminium genom återvinning.
Koldioxidutsläppen för att ta fram 1 ton nyproducerad aluminium är närmare 7 ton, medan återvinning av samma mängd aluminium endast ger upphov till ungefär 300 kilo koldioxid

Företaget har under de gångna åren gjort omfattande investeringar i ny smältteknik som gör att mer av råvaran kan tas tillvara i smältprocessen och att användningen av fossila bränslen kan minska med ca 35 %.
Dessutom är Stena Aluminium först i Norden med att leverera aluminium i flytande form till sina kunder, vilket medför stora energi och miljöbesparingar. Besparingen är beräknad till 350 kWh/ton, vilket är det samma som ett minskat koldioxidutsläpp på 750 ton per år i nuläget.

Stena Aluminium AB i Älmhult har en årlig produktion omfattande 49 000 ton aluminium. Stena Aluminium har förutom verksamheten i Älmhult, även motsvarande verksamhet i Kolding i Danmark.

Genom att företaget arbetar med avancerad teknik och processutveckling ställs stora krav på anställda att vidareutbildas och utveckla sin kompetens.
Bland de processer som bedrivs och är under utveckling hör bland annat eliminering av syre och reducering av salt vilket innebär minimerar restprodukterna i smältprocessen. Ytterligare processer som är skall utvecklas gäller nyttjandet av syrgas/gasolbrännare för minskad energiförbrukning i återvinningsprocessen.

Samtliga utvecklingssteg för teknikutveckling och främjad resurseffektivitet kräver flexibilitet bland anställda att möta nya krav och villkor. För att stärka denna flexibilitet och för att möta framtidens krav i en dynamisk bransch behöver Stena Aluminium satsa på kompetenshöjande insatser. Situationen är densamma även för vidareförädling av materialet och för samtliga innovativa utvecklingsplaner kommer kompetenshöjande insatser att ha stor betydelse för verksamhetsutvecklingens alla steg och för att stärka konkurrenskraften.

Utifrån den region Stena Aluminium AB verkar, spelar bolaget en betydande roll för sysselsättningen inom branschområdet. Kompetensutvecklingsinsatserna bedöms därför vara av avgörande betydelse för företagets utveckling och för sysselsättningen i regionen.

Företagets ledarfilosofi är att främja ett aktivt deltagande av anställda i verksamheten. Detta bedöms kunna förverkligas genom att individerna i organisationen får ett ökat ansvar, men av detta följer också ökade krav på vidareutbildning för att kunna möta nya krav och förändringar på marknaden. Tillvägagångssättet för att implementera en organisationsstruktur som ger individerna i organisationen ett ökat ansvar planeras att ske genom implementering av Lean och Six Sigma Teknik, vilka syftar till att främja resursbesparingar och organisatoriska effektiviseringar på arbetsplatsen.
Lean tekniken innebär att beakta följande punkter för processutveckling:

- Ett helhetsperspektiv på processutvecklingen
- Ett integrerat kundfokusperspektiv
- Utveckla ett integrerat lärande och förbättringsarbete i organisationen
- Synkronisera processer så långt som möjligt
- Standardisera processer för att utveckla strategisk flexibilitet

Six Sigma Teknik har ett projektfokus och omfattar följande:
- Kartläggning av värderingar på arbetsplatsen
- Kartläggning av tillvägagångssätt att uppnå tidsbesparingar
- Kartläggning av nuvarande arbetsorganisering och kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för arbetsorganisationen.
- Design av olika sätt att mäta effektivitet

Stora delar av regionens näringsliv, särskilt inom tillverkningsindustrin, befinner sig i en stark strukturomvandling, påverkat av marknadskrafter för innovativa processer. För att företaget skall utvecklas vidare är behovet av kompetenshöjande insatser för anställda i företaget extra stort. Mot bakgrund av att sysselsättningsutvecklingen under den senaste 10 års perioden har varit lägre i Småland och öarna, jämfört med riket som helhet, samt att Småland och öarna med sin näringsstruktur har en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna av NUTS 2 regionerna i landet, bedöms satsningarna i denna ansökan om förprojektering för kompetensutveckling inom processindustrin för aluminium vara av stor betydelse.

För Stena Aluminium AB:s och dess kunders tillväxt och expansion krävs både generella kompetenshöjande insatser och mer specialinriktade insatser. I denna förprojekteringsansökan har projektansvarig valt att integrera följande arbetsplatser i projektet: Stena Aluminium AB i Älmhult, Åges Metallgjuteri AB i Unnaryd samt Varnäsföretagen AB i Kolbäck, vilka båda är bland de ledande aluminiumgjuterier i Norden inom respektive segment.

Stena Aluminium AB har ett nära samarbete med sina kunder vilket skapar möjligheter att leverera produkter med exakt de egenskaper som efterfrågas. Produkterna är helt anpassade utifrån kundernas krav. För att ytterligare stärka denna samarbetssituation och öka resurseffektiviteten bedömer företagen att ett samgående i ansökan för förprojektering och kommande kompetensutvecklingsprojekt stärker resursutnyttjandet. Detta kommer både Stena Aluminium AB och regionen Småland och öarna till nytta. Genomförandet av ett kompetensutvecklingsprojekt med flera arbetsplatser involverade befinner sig också i linje med målet i förprojekteringen att låta flera arbetsplatser samverka.

Stena Aluminium AB:s främsta konkurrenter i aluminiumbranschen finns för närvarande i Tyskland. För att fortsätta att ha en ledande position och hantera framtida hot från Östeuropa där ett annat löneläge råder bedöms kompetenshöjande satsningar som mycket viktiga.
Stena Aluminium AB och svenska gjuteriindustrin har traditionellt haft en konkurrensfördel i närheten till slutkunden inom till exempel fordonsindustrin. Närheten till kund minskar dock i geografisk betydelse och branschen måste hitta nya sätt att konkurrera. Utveckling av nya metoder och tekniker, säkerställd kvalitet och ökad kostnadseffektivitet är tunga kriterier för att fortsätta att utveckla den svenska aluminiumgjutindustrin för mot stärkt konkurrensförmåga globalt. Kompetenshöjande insatser för att stärka branschens tillväxt och flexibilitet bedöms också som särskilt viktigt, då verksamheterna är förlagda i en region där man är att betrakta som en stor och betydande arbetsgivare.
Utifrån tillgänglig statistik framgår att utbildningsnivån i flertalet andra län i landet ligger högre än i den region verksamheten i detta fall är förlagd. Sårbarheten inom branschen och regionen visar sig således vara större, inte minst ur konkurrenssynpunkt, vilket ytterligare motiverar till satsningarna på kompetensutveckling.

Fokus i denna ansökan för samgående med flera arbetsplatser är förlagd till lärande miljöer, samverkan och innovativ verksamhet genom teknisk utveckling.

En övergripande bedömning är att kompetensutvecklingsinsatser är viktiga inom följande områden: IT- utbildning, ledarutbildningar, fortbildning i ny teknik, metallurgi, gjuteri- och materialteknik etc.

Sammanfattningsvis framhålls att utan kompetenshöjande åtgärder för de anställda bedöms företagets konkurrenssituation på sikt att kraftigt försämras med negativa effekter både för redan anställda och för rekrytering av ny arbetskraft.

Syfte

Förprojekteringens syfte är att kartlägga kompetensutvecklingsbehov, organisering och genomförande. I huvudsak är syftet att vidta kompetenshöjande insatser för de anställda.
Detta gäller både för huvudsökanden och för projektdeltagande verksamheter.
Genom projekt implementeringen i förprojekteringen är avsikten att
1) öka lärandet i organisationen, 2) stärka samarbetet mellan deltagande parter i projektet, och 3) utveckla det innovativa arbetet för teknikutveckling genom projektet.
Genom ovan nämnda förbättringar och upprättade handlingsplaner, är avsikten också att skapa en gemensam grund för genomförandefasen.

Förväntade effekter kopplat till syftet
- Ett ökat engagemang bland anställda för att driva verksamheten framåt
- Skapande av en prioriteringsgrund för vilka kompetensutvecklingsinsatser som skall drivas i genomförandefasen.
- Upprättandet av en organisationsplan för stärkt samverkan mellan deltagande arbetsplatser vilket ligger till grund för genomförandefasen.

Målsättning

Mätbara projektmål
- Identifiera och fastställa prioriterade områden för kompetensutvecklingsinsatser för anställda och projektdeltagare
- Upprättandet av en organisering för ökad delaktighet och lärande hos anställd personal.
- Upprättandet av en organisering för att öka samarbetet mellan deltagande arbetsplatser i förprojekteringen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängliga lokaler - samtliga medverkande företag har byggander anpassade för personer med rörelse- funktionshinder.
Tillgänglig verksamhet - kortnummer och mailadress till personer i ledande ställning samt till receptionspersonal finns. Vid behov kan också personal från reception besöka verkstäderna.
Kommunikativ tillgänglighet - hos samtliga företag finns tillgång till konferenslokaler med god aukustik. Det finns speciella anslagstavlor med plats för extern och intern information. Tillgänglighet till högtalartelefon finns.
Informativ tillgänglighet - information som tas fram med lättförståelig svenska och i vissa fall även engelska. Information sprids muntlig via möten och informationsträffar. Stena Aluminium använder sig av intranät som ett komplement till det tryckta mediet. Hörselnedsättning är inget hinder för arbete i produktion hos någon av de medverkande företagen.

Den tilltänkta planen som rör tillgänglighetsperspektivet kommer att redovisas efter genomförd förprojektering, men redan vid genomförandet av förprojekteringen kommer tillgänglighetsaspekterna att belysas och involveras i kartläggningen av de anställdas nuvarande arbetssituation. Ideér och förslag från deltagande anställda i projektet gällande hur tillgängligheten vid arbetsplatsen skall kunna förbättras kommer att samlas in och sammanställas i förprojekteringens slutrapport. Det kommer att bli i form av behovsanalys där deltagarnas erfarenheter och kunskap kring funktionsnedsättningar klartläggs. Inventeringen handlar både om bedömningar kring vilka krav som bör kunna ställas gällande funktionsförmåga relaterat till arbetsuppgifter, information och kommunikation i fråga om vad deltagargruppen behöver lära sig om funktionsnedsättningar under förprojekteringen för att driva processen vidare under genomförandefasen.

Transnationellt samarbete

Utifrån det faktum av flera av de anställda har lägre utbildningsnivån är det av avgörande betydelse för de anställda att öka sina kompetenser, speciellt med avseende på att de är anställda i en bransch som utvecklas snabbt och som kräver att de anställda deltar aktivt i denna utvecklingsprocess och inte hamnar utanför, vilket kan komma att hota deras anställningar. Genom en kartläggning av de anställdas arbetssituation och utbildningsbakgrund kommer specifika kompetensinsatser i form av handlingsplaner att tas fram. Detta är en förutsättning för genomförande fasen i steg 2.

Verksamheterna som bedrivs inom de bolag som ingår i ansökan innebär hantering av tekniskt avancerade processer. Ytterst är det utvecklingen på marknaden som driver fram kraven på teknisk utveckling och kompetenshöjande insatser. Genom teknisk utveckling och expansion av verksamheten ökar kraven också på ett kontinuerligt inhämtande av ny kunskap och insatser gällande ny återvinningsteknik och teknisk utrustning, speciellt vid utveckling av transporter av flytande aluminium. Detta motiverar ett samgående i projektet både med Åges Metallgjuteri AB och Varnäsföretagen AB, vilket förväntas genererar stora miljöfördelar och energibesparingar.

Den stora utmaningen i detta samarbete för innovation och tillväxt är att finna modeller för organisering som kombinerar kraven på effektivitet och flexibilitet med hälsobefrämjande arbetsvillkor och effektivt lärande i organisationen.

Genom den gemensamma grunden för behovet av kompetensutveckling, där alla verksamheterna finns inom aluminiumbranschen, drivs under liknande konkurrensförhållanden och har behov av kompetenshöjande insatser för verksamheternas tillväxt och expansion, bedöms ett samgående som både resurseffektivt och till nytta för teknisk och organisatorisk utveckling. Genom att Stena Aluminium AB redan har inlett leverans av flytande aluminium kommer både Åges Metallgjuteri AB och Varnäsföretagen AB kunna ta lärdom av praktiska organisatoriska och tekniska erfarenheter. De organisatoriska erfarenheterna handlar om att låta anställda få ett ökat ansvar, men av detta följer också ökade krav på vidareutbildning för att kunna möta nya krav och förändringar på marknaden.

Företagen och arbetsplatserna avser att gemensamt implementera en organisationsstruktur som ger individerna i organisationen ett ökat ansvar utifrån Lean och Six Sigma Teknik, vilka syftar till att främja resursbesparingar och organisatoriska effektiviseringar på arbetsplatsen.

Kontinuerliga möten kommer att hållas där samtliga projektdeltagare får möjlighet att påverka processen, vilket också är väsentligt för att upprätthålla engagemang och delaktighet inför genomförande fasen.

Deltagande aktörer

 • Varnäsföretagen AB
 • Åges Metallgjuteri

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult