Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Folkbildning för regional utveckling

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKalmar läns Bildningsförbund
KontaktpersonMikael Andersson
E-postmikael.andersson@tretton2.se
Telefonnummer070-6034260
Beviljat ESF-stöd225 000 kr
Total projektbudget300 000 kr
Projektperiod2010-05-03 till 2010-10-29
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Folkbildningen kan spela en mycket viktig roll för att bryta utanförskap, erbjuda människor ett återinträde på arbetsmarknaden och underlätta ungas etablering i arbetslivet. Folkbildningen kan med sin unika verksamhetsinriktning ge människor en plattform för deltagande i det livslånga lärandet, öka deras självförtroende och självinsikt, samt öka deras kontakter med närsamhället och arbetslivet. En förutsättning för detta är dock att folkbildningen samordnar sina resurser och samverkar kring ett arbetssätt där resurserna görs tillgängliga utifrån individens behov. Projektet "Folkbildning för regional utveckling" syftar till att utveckla former och modeller för en sådan samverkan.

Bakgrund

Bidragande faktorer till långtidsarbetslöshet och utanförskap är låg utbildningsbakgrund och otillräcklig eller felaktig kompetens. Dessa utbildnings- och kompetensbrister har dock redan tidigare identifierats, och ett flertal kompetensutvecklingsåtgärder i form av arbetsmarknadsutbildning, Yrkesvux, och annan formell utbildning har satts in. För den mest utsatta målgruppen,d.v.s. långtidsarbetslösa, ungdomar som inte kommit in på arbetsmarknaden m.fl. finns dock en problematik som inte uppmärksammats tillräckligt. För dessa grupper gäller oftast att de dels inte är redo som människor att delta i direkta utbildningsinsatser då de behöver bygga upp resurser i form av självförtroende, motivation och inte minst studiemetodik. I formella utbildningssammanhang är de också en utsatt grupp med höga avhoppstal p.g.a. negativa erfarenheter från mer traditionella studiemiljöer. En bristande koppling mellan innehållet i studierna och en praktisk användning leder också till sämre studieresultat. Folkbildningen har en över hundra år lång erfarenhet att arbeta med särskilt utsatta grupper, och även metoder som är särskilt anpassade för unga vuxna och vuxna med särskilda studiebehov. Folkbildningen har också en nära samverkan med lokalsamhället, folkrörelserna och det regionala näringslivet. Folkbildningen har dock hittills inte samordnat sina resurser för en samlad strategi för hur studieförbund och folkhögskolor tillsammans ska kunna erbjuda den aktuella målgruppen de bästa lösningarna. Med de sammanlagda resurserna från studieförbund och folkhögskolor finns en synnerligen stor outnyttjad kraft som kan utformas efter de behov som individerna inom den aktuella målgruppen uppvisar. Folkbildningens nära koppling till lokalsamhället kan också i mycket högre utsträckning än i dag användas för att skapa de samhälls- och näringslivskontakter som målgruppen behöver.

Syfte

Syftet med projektet är att samordna ALLA resurser som folkbildningen i Kalmar län kan erbjuda. Det unika är att målgruppen härigenom tilldelas resurser utifrån individens behov, över organisationsgränserna, och alltså kan delta i blandade aktiviteter hos samtliga organisationer. I vanliga fall anmäler man sig till en organisation, men är då begränsad till de resurser som den organisationen har.

Avsikten med förprojekteringen är att identifiera de olika möjligheter och resurser som studieförbund och folkhögskolor har att erbjuda de aktuella målgrupperna. Exempel på detta är folkhögskolornas möjlighet att erbjuda internatstudier för individer i behov av att komma bort från sociala miljöer som begränsar deras utveckling, folkbildningens resurser inom skapande och kreativ verksamhet vilket visat sig ha synnerligen stor effekt på uppbyggnaden av självförtroendet, studieförbundens stora variationsrikedom i fråga om utbud och form, folkbildningens samhällsnätverk som kan utnyttjas för praktik, arbetsprövning och social träning på en arbetsplats, samt inte minst folkbildningens unika erfarenheter att erbjuda icke-formell utbildning utan de krav och den stress som de formella utbildningsmiljöerna ofta leder till. Dessa möjligheter matchas sedan mot de specifika behov som målgruppen uppvisar, och en övergripande strategi för hur en samlad resurs ska utformas tas fram. En implementeringsplan innehållande kompetensutvecklingsbehov bland medarbetare, fördelning av resurserbjudanden, samordningsresurser och marknadsföring tas också fram. Förprojekteringen innehåller också en förankring av den övergripande strategin bland de inblandade organisationerna.

Själva huvudprojektet (genomförandet) innebär att den övergripande planen realiseras genom att de samarbetande studieförbunden och folkhögskolorna erbjuder den typ av resurser som de bäst kan erbjuda, och som passar till individens behov. Individens behov och förutsättningar ska styra, vilket innebär att individen fritt kan gå mellan olika organisationer för att få precis det stöd som organisationerna kan erbjuda. En samordning av samtliga resurser som folkbildningen förfogar över innebär att de olika organisationernas styrkepunkter kan utnyttjas mer effektivt, och individen kan "plocka russinen ur kakan" utifrån den behovsbild som individen uppvisar. Ett syfte är också att öka graden av samverkan mellan folkbildningsorganisationerna i Kalmar län.

Syftet med genomförandet är för deltagarna att förbereda dem för ett deltagande i det livslånga lärandet, både inom den formella och icke-formella utbildningen. För att detta ska vara möjligt för individer ur den aktuella målgruppen ska folkbildningsverksamheterna fokusera på att återuppbygga självförtroende och självinsikt hos individerna. Mer grundläggande kunskapsbrister ska också överbryggas, och individernas förmåga i fråga om studieteknik ska byggas upp. Lärande och kompetensutveckling är en social aktivitet, vilket innebär att individernas förmåga till samarbete också ska utvecklas. Individernas sociala isolering ska också brytas genom att.

Målsättning

Mätbara projektmål för förprojekteringen är:

Målgruppens generella behovsbild tydliggörs. Effekten blir att de samverkande organisationerna bättre kan utforma resurser.

En resurssammanställning tas fram. Effekten blir att en "verktygslåda" i form av möjliga resurser beroende på individernas behov kan utformas.

En övergripande strategi för resursutnyttjande tas fram. Effekten blir att stommen till en metodutveckling finns klar inför genomförandet.

En åtgärdsplan tas fram. Effekten blir att organisationernas eventuella behov inför genomförande, samt förslag på lösningar av dessa behov, finns presenterade inför genomförandet.

Projektidéns detaljer förankras bland de samverkande parterna. Effekten är att ledtiderna vid genomförandet kortas, samt formerna för samverkan mellan folkbildningsorganisationerna utevcklas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Folkbildningens verksamhet är sedan länge särskilt anpassad för personer med särskilda behov och funktionsnedsättningar. Detta perspektiv kommer därför att beaktas i projektet. Eftersom projektet innehåller en strategi för samarbete och samutnyttjande av folkbildningsorganisationernas resurser, kommer även ett flertal olika perspektiv på tillgänglighetsfrågan att finnas i verksamhetsmodellen.

Vid samma tillfälle kommer en problem- och behovsanalys ur perspektivet tillgänglighets analys att göras. Särskilda checklistor rörande lokaler, information, kommunikation och genomförande kommer att tas fram. Eftersom folkbildningen har goda kunskaper av att arbeta med tillgänglighetsfrågor kommer en övergripande SWOT-analys göras, för att tydliggöra bilden för de samlade organisationerna.

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen är indelad i tre större delar. Den första delen kartlägger utvecklingsbehoven hos målgruppen. Syftet med denna del är att tydliggöra vilka de största hindren för målgruppens deltagande i direkta utbildningsaktiviteter är. Här identifieras hinder i form av t.ex. kunskapsluckor, bristande självförtroende, dålig självbild och bristande studieteknik. Denna del genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, eftersom dessa organisationer redan genomför delar av ett sådant analysarbete med målgruppen. Såväl för deltagarnas som för samhällsekonomins skull ska projektet inte göra om sådant arbete som redan är gjort av andra organisationer.
Den andra delen är att tillsammans med de olika studieförbunden och folkhögskolorna analysera den inledande kartläggningen för att lyfta fram vilka möjliga lösningar de olika organisationerna kan hitta för de hinder som målgruppen uppvisar. Resultatet av detta analysarbete blir ett ”raster”, där kända hinder utgör den ena axeln, och möjliga lösningar från organisationerna utgör den andra. Var och en av organisationerna tar sedan fram ett unikt dokument för den egna organisationen, där man genom att fylla i en kort beskrivning av vilka aktiviteter och resurser man kan bidra med i de rutor som är aktuella.
Den tredje delen blir att implementera arbetssättet i de olika organisationerna. Detta sker dels genom arbete på de olika organisationerna där den angivna resursprofilen för organisationen gås igenom och förankras. Dels genom ett gemensamt och flera unika seminarier där den övergripande modellen presenteras och förankras.
Se svaret ovan. ”Rastret” är den övergripande beskrivningen av kopplingen mellan målgruppens behov och de olika organisationernas lösningar på dessa behov. En listning av behoven kan t.ex. utgöra X-axeln i ett raster, och organisationernas lösningar en Y-axel. Detta raster visar då på helheten. Varje organisation kan sedan själva fylla i de resurser de har för ett specifikt problem, för att på så sätt tydliggöra för målgrupp och vägledare var man kan hitta resurser för just den behovsprofil som en unik individ har.

Arbetet med slutförandet av framtagande av alla planer för genomförandeprojektet ligger placerade i perioden augusti – oktober av förprojektets genomförande. Huvudstrategin för implementeringen av projektresultat från huvudprojektet är att en generell samverkansform för folkbildningens gemensamma arbete inom ramen för Kalmar Läns Bildningsförbund ska växa fram under projektets genomförande. Avsikten är alltså inte att vänta med implementeringen av projektresultaten tills efter projektslut, utan snarare att något tidsförskjutet utveckla den nya samarbetsorganisationen och arbetsformerna under loppet av projektgenomförandet. Implementeringen är alltså avsedd att ske organiskt i takt med att projektet utvecklas.

Huvudarbetet med implementeringsarbetet under förprojekteringen kommer alltså att ske i form av att säkerställa att de lösningar som utvecklas inom projektet direkt kan övergå till en ordinarie verksamhet, utan mellanliggande ställtid.

Medfinansiärer

 • Regionförbundet i Kalmar län

Samarbetspartners

 • ABF KALMAR LÄN
 • NBV SYDOST
 • Oskarshamns Folkhögskola
 • STIFTELSEN SAMFONDEN FÖR HÖGALIDS FOLKHÖGSKOLA
 • STUD FÖRB VUXENSKOLAN KALMARBYGDENS AVD
 • STUDIEFRÄMJANDET SYD OST
 • STUDIEFÖRBUNDET BILDA MELLERSTA GÖTALAND

Kommun

 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Kalmar
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Oskarshamn
 • Torsås
 • Vimmerby
 • Västervik