Logotyp på utskrifter

FAS Fokus på arbete & studier

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVimmerby Lärcenter
KontaktpersonThorbjörn Homann
E-postthorbjorn.homann@vimmerby.se
Telefonnummer0492-769404
Beviljat ESF-stöd2 922 250 kr
Total projektbudget7 305 625 kr
Projektperiod2010-05-03 till 2013-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet ska samordna insatser för att individer ska bli självförsörjande, komma i arbete och/eller studier. Att samordna insatser för att öka individers anställningsbarhet.

Bakgrund

Socialförvaltningarna i våra kommuner ser att ansökningar om försörjningsstöd ökar, framförallt hos ungdomar. I finanskrisens spår är det lågutbildade ungdomar och utrikes födda som först förlorar sina arbeten eller inte fått fäste på arbetsmarknaden överhuvudtaget. I vissa fall försvinner också därmed förmågan att kunna försörja sig. En tendens har varit att ungdomar inte kvalificerat sig för att få möjlighet till att erhålla arbetslöshetsersättning eller också inte insett vikten av att vara med i a-kassan. För att få försörjningsstöd krävs att de sökande är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och att de aktivt söker arbete. Då dessa sökande ofta är lågutbildade, i vissa fall inte ens grundskolebehörighet, finns det i dagsläget inga arbeten att söka. Dessa personer står längst bort från arbete och det är dessa personer som vi vill arbeta med i FAS, Fokus på arbete och studier.

Resultat från förprojektering angående FAS, Fokus på arbete och studier.

Förutsättningar

Syftet med förprojekteringen ska vara att presentera en organisation för skapande av ett gemensamt arbetssätt i Vimmerby kommun för individers integrering mot arbete eller studier. Ledord i arbetet ska vara mod, ansvar och fantasi. I förlängningen ska motsvarande arbetssätt kunna implementeras i andra kommuner, exempelvis Västervik, Gotland, Hultsfred och Eksjö.

Nuläge

I dagsläget finns flera väl fungerande grupper som samarbetar med syfte att öka individers integrering på arbetsmarknaden. Vid analys av det befintliga samarbetet har vi funnit att viktiga partners saknas. Inom vissa grupper saknas kontakten med näringslivet och inom andra grupper saknas kontakt över andra gränser. Vi ser ett behov av samverkan och samsyn över dessa gränser.

Samverkan i utredningsuppdraget

En arbetsgrupp har varit verksam i detta arbete. Sammankallande har varit Gunilla Jansson och Monica Johansson, Vimmerby Lärcenter och arbetsgruppen i övrigt har bestått av Ann-Brith Sköld, Arbetsförmedlingen, Narges Sadeghi, Integrationsavdelningen, Hans Eriksson och Monica Bjerkinger, Socialförvaltningen, Yvonne Berger, VägledningsCentrum samt Stefan Gustafsson, Vision Vimmerby AB(numera Vimmerby Turism och Näringsliv AB) Vi har haft täta sammankomster och då successivt arbetat oss fram till ett förslag. Under våren 2009 redovisades arbetsgruppens förslag för representanter från TCO, LO och SACO samt från Teknikföretagen, Företagarna och Svensk Handel.

Vår vision

I Vimmerby kommun ska vi bli bäst på att samordna alla verksamheter som arbetar med individers och näringslivets framtid och utveckling.

Våra mål

Samordning av insatser för att individer ska bli självförsörjande, komma i arbete och/eller studier.
Samordning av insatser för näringslivets kompetensförsörjning.

Metod

Arbetsgruppen föreslår att en avdelning skapas under namnet FAS (Fokus på arbete och studier). I FAS kommer det operativa arbetet att ske, exempelvis:
-Matchning företag med anställningsbehov och individ
-Utbildning för individuella behov skräddarsys
-APY Arbetsplatsförlagd yrkesutbildning
-Vägledning
-Praktiksamordning
-Personer som ansöker om försörjningsstöd ska kunna besöka vägledare innan andra åtgärder beslutas.

Arbetsgruppen föreslår också att en kompetensförsörjningsgrupp skapas. I denna grupp bör ingå representanter från Vimmerby kommun(Kommunstyrelseförvaltning, Socialförvaltning och Barn- och Ungdomsförvaltning), Näringslivsbolaget (Vimmerby Turism och Näringsliv AB) samt Arbetsförmedlingen. Sammankallande och ordförande för gruppen är representant från Vimmerby kommun. Förutom att vara en samverkansgrupp för kompetensförsörjning i hela Vimmerby kommun ska också gruppen fungera som stöd och bollplank till FAS-gruppen. Detta innebär att kompetensförsörjningsgruppen har möjlighet att kalla in andra representanter efter behov.

Personalpåverkan

Följande funktioner bör bemannas, med befintlig personal och/eller nyrekrytering:
1. Arbetslivssamordning, en funktion för samordning av näringslivets kompetensförsörjningsbehov och matchning individ/arbete.

2. Praktiksamordning, en funktion för samordning av verksamheters praktikplatser och även en samordning av övriga aktörers sökande av praktikplatser i Vimmerby kommun.

3. Vägledning, en funktion för vägledningssamtal som första besök när individer söker försörjningsstöd inom Socialförvaltningen samt övrig studie- och yrkesvägledning

Förutom dessa funktioner finns också möjlighet att Socialförvaltningen deltid placerar någon handläggare i FAS.

Jämställdhetsintegrering

Vid granskning av SCBs statistik 2008 över biståndsmottagare och biståndshushåll i Vimmerby kommun framgår att:
-något färre män än kvinnor i åldersgruppen 18-34 år har under år 2008 erhållit bistånd, 97 män och 112 kvinnor.
-däremot är det mycket vanligare med ensamstående kvinnor med barn som erhållit bistånd, 49 kvinnor mot 3 män.
Vår slutsats blir då att bl.a. fokusera på ensamstående kvinnor med barn för att hitta vägar till egenförsörjning.
Vid fortsatt granskning av SCBs statistik angående utbildningsnivå framgår följande:
-Ingen större skillnad mellan män och kvinnors utbildningsnivå. Dock verkar det vara fler kvinnor som utbildat sig under längre tid på eftergymnasial nivå.
SCBs statistik angående antal sysselsatta i Kalmar län framgår:
-Att det är fler kvinnor än män som arbetar på tidsbegränsade anställningar.
-Att det är färre kvinnor som driver eget företag.
Vår slutsats blir då att börja med de personer som har lägst utbildningsnivå, oavsett kön, för att förhoppningsvis minska kvinnors andel av tidsbegränsade anställningar. Vi ser också att inslag av entreprenörskap skulle kunna främja kvinnors intresse för företagande. Våra slutsatser bör finnas med som del i den framtida studie- och yrkesvägledning som kommer att genomföras i projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionshinder

I förprojekteringen har diskussioner förts angående tillgänglighet för personer med funktionshinder. För att öka tillgängligheten har gruppen föreslagit att verksamheten ska i första hand bedrivas i Focus-huset, Vimmerby. Socialförvaltningen kommer under vissa dagar per vecka placera en socialsekreterare i Focus-huset för att öka tillgängligheten för samtliga och närheten till övrig personal. Focus-huset har lokaler som är väl anpassade för personer med funktionshinder, ramper, dörröppnare, handikapptoaletter, hörslingor mm.


Framtid

Förslag till samordnat arbetssätt i Vimmerby kommun.

I arbetsgruppen har vi tagit fram en grundidé för FAS och Kompetensförsörjningsgrupp . Förslaget ska betraktas som en yttre ram, vari vi ser en stor utvecklingspotential. Den föreslagna organisationen ska fungera både under hög- och lågkonjunktur.

Arbetsgruppen föreslår:

1. Att skapa en gemensam avdelning, FAS Fokus på arbete och studier.
2. Att skapa en Kompetensförsörjningsgrupp.
3. Att Kompetensförsörjningsgruppen ska ledas och sammankallas av representant från Vimmerby kommun med befogenhet och kunskap i näringslivsarbetet.
4. Att resurser tillskjutes för ytterligare förstärkning av vägledning/praktiksamordning samt ombyggnad av lokaler.
5. Att arbetssättet testas under en 2-års period och därför sökes medel ur Sociala fonden för delar av arbetet.
6. Att genom projektet skapa nätverk för kunskapsutbyte mellan andra kommuner, exempelvis Västervik, Gotland, Eksjö och Hultsfred.

Syfte

I första hand ungdomar och utrikes födda, som socialförvaltningen bedömer står längst bort från arbetsmarknaden, ska genom kartläggning och vägledning av SYV, studie- och yrkesvägledare, få insikt i sina möjligheter till annan lösning av sina försörjningsproblem än genom försörjningsstöd. FAS, Fokus på arbete och studier, är precis som namnet indikerar. Vi kommer att försöka få dessa deltagare att fokusera på sina möjligheter till studier och arbete, samt därigenom få kontroll över sin egen situation och sin förmåga till egen försörjning. I vissa fall kan validering också förekomma. Efter kartläggning och vägledning kan resultatet bli att deltagarna startar studier på grundskolenivå, gymnasienivå och/eller APY eller praktikplats. Allt för att deltagarna ska kunna gå vidare mot målet att få ett arbete.
Matcha och vägleda ungdomar som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen men inte ännu har möjlighet till aktivitetsstöd (90 dagar).
I samverkan med AF, Socialförvaltningen, Vimmerby kommun och Vimmerby Lärcenter skapa möjlighet till både försörjning och sysselsättning de första 90 dagarna. Gruppvis vägledning och utveckling kan prövas men också individuella lösningar. Syftet för dessa ungdomar är att inte behöva fastna i bidragsberoende utan fortsätta kunna ta eget ansvar och kunna påverka sin egen framtid.

Målsättning

Socialförvaltningen kommer att hänvisa sökande (försörjningsstöd):
4 personer/vecka. Det kommer alltså vara tvingande för, av socialförvaltning utvalda, sökande av försörjningsstöd att kartläggas och vägledas av SYV.
50% kommer efter kartläggning av SYV att påbörja studier på grundskole- och/eller gymnasienivå, APY (arbetsplatsförlagd yrkesutbildning på gymnasienivå)
25% vägledes mot praktikplats
25% återgår till socialförvaltningen.
Socialförvaltningen i Vimmerby har också godkänt att personer som redan erhåller försörjningsstöd kan få prova på studier eller praktik under en begränsad tid med bibehållet stöd, 1-2 månader.
Antalet deltagare kommer att variera under projekttiden, färre i början men desto fler mot slutet.
Matchning och vägledning av ungdomar gruppvis kontinuerligt under hela projekttiden.
Antal ungdomsgrupper: 6 grupper med 5-10 deltagare.

Målet är också att etablera ett hållbart arbetssätt för individers integrering mot studier och arbete samt genom samverkan skapa nätverk för spridning av projektresultat och arbetssätt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vimmerby Lärcenter tillhandahåller lokaler som är anpassade för personer med funktionshinder. Vi bedriver idag "Särvux" där flera av de studerande är rullstolsburna. Vi har handikapp-toaletter, ramper och öppnare vid ytterdörrar och all verksamhet sker i ett plan. Eftersom vår verksamhet bedrives i Vimmerby kommuns regi har kommunens handikappsamordnare inventerat våra lokaler och vi har inte fått några anmärkningar. Tillgängligheten för synskadade är god och tillgång till lokal med hörslinga finnes. Vid APY (arbetsplatsförlagd yrkesutbildning) och praktikplats kommer särskild inventering ske i samband med placering av eventuell funktionshindrad deltagare.

Jämställdhetsintegrering

Vi har fleråring erfarenhet av vägledning och handledning av människor från olika kulturer och av olika kön. Medvetenhet om frågorna och resultatet av SWOT analysen gör att vi inom projektet bl.a. kommer att fokusera på detta. Vi arbetar enligt Vimmerby kommuns jämställdhetsplan där man bl.a. skriver: "Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön skall i den mån resurser och omständigheter tillåter vara lämpad för såväl kvinnor som män". "Det ska vara nolltolerans genemot mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatsen".
I projektet lägger vi stor vikt vid yrkesval som inom vissa grupper skulle kunna anses som kontroversiella. Vi kommer att uppmuntra till studie- och yrkesval ur ett jämställdhetsperspektiv.

Medfinansiärer

 • Vimmerby Lärcenter

Samarbetspartners

 • Af Hultsfred
 • Arbetsförmedlingen Vimmerby
 • BUF
 • Kommunledningskontor
 • Vimmerby Turism & Näringsliv A
 • Vuxenutbildning
 • Vuxenutbildningen

Kommun

 • Eksjö
 • Gotland
 • Hultsfred
 • Vimmerby
 • Västervik