Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Etablering funktionsnedsättning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGrimslövs folkhögskola
Kontaktpersonstefan Johansson
E-poststefan.johansson@natverketsip.se
Telefonnummer0470-22340
Beviljat ESF-stöd570 548 kr
Total projektbudget770 548 kr
Projektperiod2010-05-03 till 2010-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Förprojektering sker i syfte att bygga upp ett flexibelt lokal-nationellt arbetsmarknadscenter. Det kommer att vara flexibelt och anpassat för målgruppen och området funktionsnedsättning. Deltagare kan vara med både fysiskt och eller på distans. Verksamhet ska bedrivas utan geografiska gränser. Arbetsmarknadscentret kommer att bygga upp en verksamhet bredvid myndigheternas regelverk men som ändå kan arbeta i nära samverkan. Verksamhetens frihet gör att ny metodik och nya koncept kan tillämpas. Möjlighet finns även att utgå från personers egna engagemang och intresse och utifrån det hitta kopplingar och vägar till personens egenutveckling. Nytt i arbetssättet blir dess integrering med andra områden som folkbildning, landsbygd, internationellt, entreprenörskap där dessa verksamheter kommer att finnas i direkt närhet. Under förprojekteringen kommer en grund för koncept och metodik att läggas och även ett arbete för förankring och samverkan. Vi vill bygga upp något nytt!

Bakgrund

PRIMÄRA PROBLEM UTANFÖRSKAP OCH ARBETE

Med den här förprojekteringen kommer vi arbeta med en liten ofta diskriminerad grupp med olika sorters funktionsnedsättningar. Denna grupp hamnar ofta i olika sorters utanförskap dels för att det allmänt finns fördomar, okunskap och dessutom många fysiska och sociala hinder. Vi vill arbeta med den här gruppen i syfte att inkludera. Att skapa plattformar och hitta en arena där dessa personer kan vara jämlika med personer utan funktionsnedsättningar. Det här kan ske på många olika sätt exempelvis genom att medvetet välja olika typer av yrkeskategorier för en viss person som inte påverkas av funktionsnedsättningen, att använda digital teknik och sociala medier där man inte blir beroende av det fysiska, att se till att en arbetsplats anpassas och genom att informera och sprida kunskap till arbetsgivare.

Vi vill skapa en sorts arbetsmarknadscenter som på olika sätt kan främja en persons sträva att komma närmare ett arbete och sin egen etablering. Vägarna här kan vara många och vi behöver anpassa en sådan här verksamhet till varje individ. Vi behöver kunna erbjuda både en fysisk verksamhet samt en verksamhet som man kan delta i på distans via digitala medier.

Personer med funktionsnedsättning hamnar ofta i en diskriminerande situation. Personer med funktionsnedsättning har svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Framför allt unga personer 18-30 år har det extra tufft då de samtidigt som de ska komma ut på arbetsmarknaden samtidigt ska samla på sig en nödvändig arbetslivserfarenhet samt att gå från att ungdom till, ung vuxen och senare vuxen.

Vi avser arbeta med:
- Att inkludera personer med funktionsnedsättningar och skapa en miljö som passar och fungerar.
- Att skräddarsy en verksamhet och erbjuda både en fysisk plats och en digital plats.
- Att arbeta med att stödja, stärka, inspirera och motivera personer med funktionsnedsättningar.
- Att arbeta med kunskapsspridning gentemot olika potentiella arbetsgivare.


SEKUNDÄRA PROBLEM AV STRUKTURELL OCH SAMHÄLLSLIG KARKTÄR

Sakta men säkert träder vi in i ett nytt samhälle där unga personer blir vuxna och där de har med sig nytt tänkande vad det gäller organisationsformer, kommunikation, tillgänglighet (att vara ständigt uppkopplade med dator och telefon). De har också en mycket större teknik- och Internetvana än tidigare generationer vilket resulterar i ett annat beteende. Den här successiva förändringen påverkar hela samhället, dess organisationer och den befintliga traditionella arbetskulturen som finns idag.

Förprojekteringen handlar om funktionsnedsättning och arbetsmarknad. De båda områdena ska vi förena och på så sätt skapa innovation! Vi vill skapa ny verksamhet, nya arbetssätt, nya metoder, nya informationskanaler, genomförande av organisationer som normalt sett inte arbetar inom området och med kopplingar till andra samhällsområden som inte heller normalt förekommer i närheten av funktionsnedsättning. Med andra ord har vi en hög innovationsfaktor i den tänkta verksamheten som vi vill skapa och bygga upp.

Vi har en vision, strävan och målsättningar kring det vi vill bygga upp och nå inom ett par tre års tid. Förprojekteringen är startskottet på denna resa och den efterföljs av ett genomförandeprojekt. Men i de övergripande planerna så kommer all den genomförda verksamheten resultera i en självständig och självförsörjande verksamhet som har förutsättningar att leva vidare efter alla projekttiders avslut.

REGLER, CEMENTERADE STRUKTURER OCH GAMLA TRADITIONER
I dag, i allmänhet, så är det relativt få aktörer som arbetar med området funktionsnedsättning (i jämförelse med andra samhällsområden). Och ofta sker det här arbetet utifrån olika myndigheter som gör det med ett samhällsuppdrag. Eller så sker det utifrån föreningsrörelsen genom det 40-tal olika handkappföreningar som finns och som ofta är organiserade hierarkiskt med struktur av nationellt kansli, regional förening och lokalförening där enskilda personer/medlemmar är anslutna. Både verksamheter som sker utifrån myndigheter och verksamheter inom föreningsrörelsen är antingen styrda av regelverk som avgränsar och begränsar eller så finns det långa traditioner om hur olika saker ska organiseras och genomföras. Det här innebär svårigheter i många avseende särskilt när man ska skapa något nytt och arbeta innovativt. Det tar ofta lång tid, entreprenöriella personer blir lätt ensamma, beslutsgångarna är långa och hierarkiska och så vidare. Dagens verksamhet inom funktionsnedsättnings är alltså på många sätt reglerad, begränsad och har svårt att självt inifrån generera innovationer. Här har vi ett problem och ett stort behov som vi har lösningar för!

FRITT, FLEXIBELT OCH MJUKT ARBETE
Genom det här initiativet med start av en förprojektering vill vi skapa en organisationsform och verksamhet som är relativt fri från traditioner (i och med att det handlar om nyetablering) och även en organisation som inte är underordnad något myndighetsregelverk. På så sätt kommer vi att kunna arbeta fritt och flexibelt med arbetsmarknadsområdets hela bredd, med många olika aktörer och med att prova på och testa nya metoder och arbetssätt. Vi kommer också att kunna ta fasta på människors egna engagemang, lust och intressen. Vi kommer att kunna se till hela personens livssituation med allt från arbetsetablering, företagande, utbildning, fritid, personliga egenskaper, självkänsla, självförtroende, önskningar och drömmar. Arbete med en persons egenskaper och självkänsla kallar vi arbete med "mjuka värden" och det är något som är ovanligt i verksamhet som förekommer idag för personer med funktionsnedsättning. Men det här är ett väldigt underskattat område och något som är mycket viktigt om man vill få en person att växa och ta nya utvecklingssteg i det här fallet mot en utökad arbetsetablering.

NY TEKNIK OCH SOCIALA MEDIER UTÖKAR LIVSUTRYMMET
Personer med funktionsnedsättningar har idag genom datorer, mobiler, annan teknik, Internet och Sociala medier fått en helt ny öppnad värld som inte var tillgänglig för 10-15 år sedan. Nu kan deltagande och kommunikation ske på jämlika villkor i förhållande till personer utan någon funktionsnedsättning. Personer med rörelsehinder behöver idag inte förflytta sig då det inte krävs utan informations- och kommunikationscentralen finns tillgänglig i hemmet eller på arbetet. Personer med hörselnedsättning har även en ny arena och personer med synnedsättningar kan genom hjälpmedel använda datorn på samma sätt som en fullt seende person. Tekniken, Internet och de nya sociala medierna har utökat livsutrymmet och livskvalitén för personer med funktionsnedsättningar avsevärt. Det här digitala området är något vi vill ta fasta på under förprojekteringen. Vi vill se hur man kan använda sig av dessa verktyg i ett arbetsrelaterat syfte. Primärt avser vi också att undersöka behovet och möjligheten till att ge folkhögskolans personal nödvändig kunskap om ny teknik och sociala medier i syfte att lägga en grund för den framtida nya verksamheten.

MÖJLIGHETER TILL DISTANSMEDVERKAN
Tillträde till verksamhet på distans med hjälp av teknik öppnar upp nya möjligheter! De geografiska områdena suddas ut och det är lika lätt att ha verksamhet för en deltagare i Norrland som i Skåne. Att skapa flera verktyg för att främja distansdeltagande är något vi avser undersöka möjligheterna för under förprojekteringen. Det mesta är idag möjligt med hjälp av tekniken men nu behöver vi också börja använda den på bättre och nyare sätt.

Syfte

ÖVERGRIPANDE OCH PRIMÄRT SYFTE
- Att motverka utanförskap och främja arbetsetablering för personer med funktionsnedsättningar.

FÖRANKRING, INFORMATION OCH SAMVERKAN
- Att skapa förankring och samverkan hos en rad olika aktörer lokalt, regionalt och nationellt.
- Att etablera kontakt och förankring med myndigheter och handikappföreningar som specifikt arbetar med fysiska funktionsnedsättningar.
- Att bygga upp ett spridningskoncept där alla berörda aktörer och personer får löpande information om vad som händer och där de får möjlighet att föra en dialog och ge feedback, förslag, synpunkter.

KARTLÄGGNING OCH UNDERSÖKNING
- Att genom fyra kartläggningar (1. Digitalt, 2. Omvärld, 3. Behov, 4. Jämställdhet) fånga upp mängder med goda exempel, fungerande metoder, arbetssätt och verktyg att kunna använda i ett genomförandeprojekt.
- Att undersöka hur en kommande verksamhet i ett genomförandeprojekt kan integreras med våra spetskompetensområden: Internationellt arbete, landsbygd, jämställdhet och entreprenörskap/företagande.
- Att undersöka på vilket sätt arbetsmarknadsverksamhet kan bedrivas i kortare och längre utbildnings- och kurskoncept.

INNOVATION, NYA OMRÅDEN OCH NYTÄNK
- Att låta områdena funktionsnedsättning och arbetsmarknadsverksamhet förenas med områden som sociala medier, nya organisationsformer, nya arbetssätt, ny metodik med mera.
- Att tänka ut hur en framtida verksamhet kan integreras med andra samhällsområden som till exempel internationellt arbete, landsbygd, jämställdhet, entreprenörskap/företagande. Och det här med syfte att skapa ett smörgårdsbord av verksamheter och resurser som alla verkar i nära samverkan.
- Att utprova nya metoder och arbetssätt.

EFFEKTIVITET
- Att arbeta på ett kostnadseffektivt och smart sätt som gör att nytta kommer ut i framtiden av varje insats som genomförs inom förprojekteringen.

GENOMFÖRANDEPROJEKT
- Att lägga en grund för en ansökan och ett genomförandeprojektet med start under 2011.
- Att genom förprojekteringen lägga grund för en eller flera fysiska arbetsmarknadsverksamheter för personer med fysiska funktionsnedsättningar.
- Att genom förprojekteringen lägga grunden för ett digitalt regionalt arbetsmarknadscenter med inriktning på funktionsnedsättning. Och på sikt i utvecklingsprocessen kunna utöka det här till ett nationellt arbetsmarknadscenter.
- Att efter förprojekteringen i ett genomförandeprojekt arbeta med att stödja och hjälpa enskilda personer att nå den arbetsetablering som de eftersträvar och har förmåga till.

LÅNGSIKTIGHET
- Att påbörja ett konkret arbete mot en vision om att skapa något mera och större än "bara" en förprojektering och ett genomförande projekt. Och att det som kommer därefter ska kunna leva vidare och stå på egna ben efter projekttiden.

Bilaga 2 - Framtida vision och vad vi konkret vill bygga upp i strävan mot visionen.

Målsättning

1. ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING

1a. Att personer med funktionsnedsättningar ska få ökad anställbarhet och etableras på arbetsmarknaden i större omfattning.


2. FÖRANKRING, INFORMATION OCH SAMVERKAN

2a. Att ha dokumenterad samverkan med minst tio aktörer med representation från myndigheter, föreningar och andra organisationer.

2b. Att genomföra minst tre informationsträffar på Grimslövs folkhögskola med exempelvis styrelse och/eller personalgrupp.

2c. Att snabbt bygga upp en informationsmodell som sedan börjar användas för att sprida information snabbt, effektivt och enkelt till samverkansaktörer och andra berörda.

Förväntad effekt målområde nr 2: Förankring och informationsspridning är vad som krävs för att ett genomförandeprojekt ska kunna bli möjligt. Vi förväntar oss att få med de aktörer som vi vänder oss till och dessa ska också uppleva att de får löpande information och att de blir delaktiga genom att vi bjuder in till att ge förslag, synpunkter, feedback på arbetet och det som ska skapas framöver. Ytterligare förväntat resultat är att ett nytt verksamhetsområde kan starta upp på Grimslövs folkhögskola med arbetsmarknadsinriktad utbildning för personer med funktionsnedsättning.


3. KARTLÄGGNING OCH UNDERSÖKNING

Att fyra kartläggnings-/undersökningsarbeten genomförs avseende följande områden:

3a. Digital kartläggning: På vilket sätt sociala medier kan användas i arbetsmarknadssyfte för personer med funktionsnedsättning i ett genomförandeprojekt.

3b. Omvärldskartläggning: På vilket sätt andra aktörer arbetar med nyskapande verksamhet inom arbetsmarknadsområdet utanför vårt partnerskapsområde och runt om i Sverige/Europa/övriga världen.

3c. Behovskartläggning: Vad olika aktörer, organisationer, personer faktiskt efterfrågar och saknar idag. Den här undersökningen behöver genomföras i syfte att inget arbete ska påbörjas där det inte finns något behov eller där någon annan redan bedriver verksamhet.

3d. Jämställdhetskartläggning: På vilket sätt jämställdhetsfaktorn är viktig och relevant i ett kommande genomförandeprojekt. Hur har andra arbetat med jämställdhet och vad anser olika kunniga och insatta aktörer/personer att man ska fokusera på?

Förväntad effekt målområde nr 3: Att vi lär oss mycket nytt och inte behöver göra några felsatsningar senare i arbetskedjan. Resultatet kommer att användas främst internt inom projektorganisationen men skulle faktiskt också kunna bli till "rapporter" som kan spridas till andra projekt och organisationer som skulle kunna ha nytta av resultatet.


4. INNOVATION, NYA OMRÅDEN OCH NYTÄNK

4a. Att arrangera tre träffar med andra projektledare som arbetar med andra projekt och verksamhetsområde och att där diskutera förutsättningslöst hur våra olika områden kan förenas och samverka på nya sätt.

4b. Att ta fram och utprova tio olika arbetsmetoder att använda i ett genomförandeprojekt.

Förväntad effekt målområde nr 4: Att vi kommer att kunna ringa in ett antal metoder som vi säkert vet kommer att fungera bra. Att vi även kommer att ha brutit lite ny mark genom att prova metoder på nya sätt. Vi kommer även att efter brainstromsträffar ha konkreta förslag på hur vi kan samverka och interagera med andra projektledare och deras projektverksamheter.


5. GENOMFÖRANDEPROJEKT

5a. Att under förprojekteringen hitta aktörer som är intresserade av att vara med och delta som medfinansiärer ett genomförandeprojekt.

5b. Att författa och skapa en ansökan till ett genomförandeprojekt och som skickas in så att beslut om beviljande eller inte beviljande kommer under första halvåret av 2011.

Förväntad effekt målområde nr 5: Att vi skapar ett genomförande projekt, som skickas in till ESF-rådet och som uppfyller kraven och som har hög andel innovation och som blir beviljat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela förprojekteringen handlar om att skapa förutsättningar för verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Dock så kommer ingen fysisk verksamhet att bedrivas för grupper av personer förrän genomförandeprojekt startar. Så under den första fasen fokuserar vi på informationens tillgänglighet och att den ska kunna nå ut till alla berörda aktörer och personer.

FÖRPROJEKTERINGEN: FOKUS PÅ INFORMATIONSTILLGÄNGLIGHET

Så snart vi påbörjar förprojekteringen så bygger vi upp en massiv informationsmotor där vi har med alla aktörer lokalt och regionalt. Där definierar vi klart och tydligt vad som ska spridas, när det ska spridas, hur det ska spridas, till vem det ska spridas och även där vi själva är på det klara med varför vi sprider det. Ingen person, aktör eller organisation som ingår i en naturlig informationskedja kommer att missa att den här förprojekteringen pågår och på vilket sätt som respektive aktör inbjuds till deltagande och dialog.

Information kommer att spridas på många olika sätt exempelvis via webbsida, nyhetsbrev, informationsblad, e-post, utvecklingsblogg, filminspelning, ljudinspelningar, på fysiska möten, brevutskick, sms, mms, Twitter, Facebook med mera.

GENOMFÖRANDEPROJEKT: FOKUS PÅ FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Vad det gäller den fysiska tillgängligheten i genomförandeprojektet kommer verksamhetslokalerna vara centralt i Växjö. Dessa har knappt 600 kvadratmeters möjlig yta och i skrivandets stund håller dessa på att totalrenoveras för att vara färdigställda 1 april 2010. Fastighetsägaren är fullt medveten om vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas och att den kan utöka i omfattning allt eftersom. Därför åtgärdas en lång lista av fysiska hinder i lokalen som behöver förbättras. Några exempel på vad det är som ses över är toalett, ramper, trösklar, hiss till plan två, kök, nödutgångar.

Person användande av rullstol kommer arbeta operativt med förprojekteringen och senare även genomförandeprojektet.

Transnationellt samarbete

Den här typen av samarbete planeras inte vara en del av förprojekteringen.

Dock kan den här typen av arbete/inriktning komma att vidareutvecklas inom ramen för det kommande genomförandeprojektet. Anledningen är att Grimslövs folkhögskola ihop med Projektor ideell förening är mottagande organisation för europeiska volontärer. Att ta emot volontärer är en del av uppbyggnaden av ett regionalt internationellt center som har till syfte att arbeta med internationella frågor, volontärskap och internationella utbyten. Det här centret är också på väg att bli medlemmar i Euro Desk-nätverket vilket gör det ännu lättare att hitta internationella samverkanspartners.

Det är inte alls omöjligt att kopplingar till andra länder inom och utanför EU kan komma att ske och där man kan ha erfarenhetsutbyten. Det är också tänkbart att personer med funktionsnedsättningar kan erbjudas att resa iväg som volontärer samt att personer med funktionsnedsättningar från andra länder kan komma till oss.

Ska man arbeta med förändring, förnyelse och nya metoder så ska man absolut vara öppen för internationella influenser. Nya tankar och idéer uppstår när man besöker nya platser eller träffar personer som är väldigt olik en själv eller som har en organisation eller verksamhet eller arbetskultur som skiljer sig från den man själv är van vid.

Transnationell verksamhet kan bli en del av den framtida verksamheten.

Medfinansiärer

  • Allmänna arvsfonden
  • Folkbildningsrådet

Kommun

  • Alvesta
  • Lessebo
  • Ljungby
  • Markaryd
  • Uppvidinge
  • Växjö
  • Älmhult