Logotyp på utskrifter

Entreprenörskap och kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareScience Parksystemet
KontaktpersonVeronika Svärd
E-postlena@projekticum.se
Telefonnummer0382 15200
Beviljat ESF-stöd393 600 kr
Total projektbudget393 600 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-10-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Science Parksystemet i Jönköpings län arbetar för att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet. Projektet Entreprenörskap och kompetens ska kartlägga och analysera kompetensbehovet hos anställda rådgivare, affärsutvecklare och coacher i nodernas/kommunernas
näringslivsarbete.

Bakgrund

Med globaliseringen och ökad konkurrens ökar kraven på industrin att bli mer teknikintensiv, man behöver mer utbildning. Avknoppningar från industrin kan utgöra innovationer som kopplat till forskning och högskola kan bli morgondagens tillväxtföretag.

Jönköpings län är av i tradition ett företagarlän. I horisonten synes orosmoln i form av lågt nyföretagande i jämförelse med övriga län i Sverige och internationellt sett.
Andra orosmoment är kombinationen med hög genomsnittsålder på VD-ledningsfunktion och generationsskiften som står för dörren. Den entreprenörskapskultur som präglar länet och som en gång i tiden drev fram en hög andel småföretag och industrier behöver förfinas och anpassas till globaliseringens effekter och andra konkurrensfaktorer.

Det är också bekymmersamt att Jönköpings län traditionellt sett har en låg utbildningsnivå. Oftast visar det sig i de delar av länet där industrin är stark.

Det är också viktigt att tydliggöra att nyföretagandet har skilda karaktärer i olika delar av landet. Medan nyföretagandet i övriga landet till stor andel består av tjänsteföretag (61% i senaste mätningen från ITPS) så utgör den andelen endast en liten del av Jönköpings läns nyföretagande. På sikt och inför stundande generationsskifte behöver man därför kartlägga vilka faktorer som skulle kunna gynna nyföretagande i kunskapsintensiv tjänstesektor.

Redan idag ligger hela länet, samtliga kommuner, under genomsnittet för nyföretagande. Med skillnad i strukturen på de nya företagen mellan regionerna i Sverige där Jönköpings län riskerar att halka efter med liten andel tjänstesektor i nyföretagande är risken stor att framtiden bjuder en besvärlig sits i vårt traditionella starka entreprenörs- och industritäta län. Behovet av att att få en fungerande strödstruktur för ökat kunskapsintensivt företagande och kompetensökning hos de som aktivt arbetar med näringslivsutveckling och affärsrådgivning är därför angelägen. Dessutom består i hög grad det kunskapsintensiva företagandet av företag inom tjänstesektorn, vilket därför gynnar den delen av företagsstrukturen. För att utveckla dessa noder med ökat antal tjänsteföretag behövs kompetensutveckling både för rådgivare, näringslivsstrateger och för potentiella företagare.

Sedan några år arbetar Science Parksystemet i Jönköpings län för att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet i Jönköpings län genom att utveckla geografiskt olika belägna noder.
En nod ska erbjuda
Mötesplats: en fysisk gemensam mötesplats - kontor för företag i start och utvecklingsfas

Tjänster: en lokalt i noden placerad affärsrådgivare tillsammans med andra värdeskapande tjänster för t.ex marknadsföring, redovisning m.m

Kunskap: Länkar till högskola, forskning och utveckling och andra kunskapskällor


Science Park-systemet består av noder på geografiskt skilda orter i Jönköpings län. I dessa noder sitter ett antal företag. Formellt drivs Science Park-systemet som en ideell förening där samtliga 13 kommuner är medlemmar tillsammans med Högskolan i Jönköping, Landstinget, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Företagarna. Syftet med Science Park-systemet är att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet i länets noder.

Noderna finansieras av respektive kommun och utgör därför ingen formell egen organisation (ingen egen juridisk person) utan utgör en del av kommunernas näringslivorganisation eller som en del av ett fristående näringslivsbolag och är oftast direkt belägna i anslutning till högskolecenter eller näringslivskontor ute i länet.

De som arbetar som affärsutvecklare,rådgivare eller coacher i noderna är anställda i nån av kommunerna och arbetar med kommunernas näringslivsarbete, i fristående näringslivsbolag eller kommunalt drivna högskolecenter/lärcentra.

Förprojekteringen innebär att det ska göras en kartläggning av arbetet som sker i kommunernas näringslivsarbete, näringslivsbolag, kommunalt drivna högskolecenter/lärcentra som utgör de organisationer som har nod enligt ovannämnda kriterier.

Kartläggningen ska bl.a gripa över följande frågeställningar
-vilken kompetens finns hos de anställda som arbetar med frågorna idag?
-vilket affärsutvecklingsstöd erbjuds idag för dem som har en affärsidé eller innovation som man vill utveckla?
- vilka processer pågår för att ge optimalt stöd för skalbara affärsidéer, innovationer i potentiella tillväxt företag?
-hur fungerar ev. inkuberingsprocesser ute i noderna?
- bemötande, tillänglighet och resurser?


Efter att kartläggningen sammanställts ska det göras en analys med mål att skapa underlag för framtida kompetensutveckling för de anställda. Analysen ska även utgöra underlag för satsningar på processförbättringar och metoder för att skapa förutsättningar för ökat kunskapsintensivt nyföretagande samt för att underlätta innovationsprocesser bl.a i samband med generationsskiften.

Analysen ska särskilt beakta
- i vad mån det föreligger ökat kompetensbehov för de anställda
-i vad mån det föreligger ökat resursbehov i organisationerna för att klara av ett ökat kunskapsintensivt nyföretagande
-förutsättningar för förbättrad inkuberingsprocess
-förutsättningar för en ökad omsättning i idégeneringsprocessen
- söka arbetssätt för förbättring av innovationsprocessen

Kartläggningsarbetet ska ske i processledning. Metoderna som används utgörs bl. a av research och intervjuer av både företrädare, anställda och företagare. I sammanställnings- och analysfasen planeras ett dialogseminarium med projektets nätverksgrupp. Nätverksgruppen består av företrädare för samtliga kommuner.

Utifrån ovannämnda kartläggning, sammanställning, dialogseminarium och analys ska förprojekteringen komma fram till vilket kompetensutvecklingsbehov som föreligger hos anställd personal i kommunernas näringslivsarbete och då noderna i synnerhet. Med valda metoder tydliggörs sannolikt även vilka utvecklingsprocesser som behövs för att ge förbättrad stöd till organisationernas företagskontakter och till nodföretagen i synnerhet.

Syfte

Projektet syftar till att kartlägga och analysera vilka behov av kompetensutveckling som de anställda i kommunernas näringslivsarbete, rådgivarna och coacherna (i noderna) har.
Genom att kartlägga hur arbetet ser ut idag och tydliggöra vart man vill nå, syftar projektet även till skapa ökade förutsättningar för att starta processerna som föregår förbättrade metoder och arbetssätt - allt i syfte att ge ökade utvecklingsmöjligheter för framtida tillväxtföretag i Jönköpings län.
Därmed framkommer även de behov som behöver tillgodoses ute i kommunernas näringsliv i länet för att Science Park-systemet noder ska utvecklas och ge fungerande stöd för att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet.

Målsättning

Målet är att genomföra en kartläggning över hur arbetet i kommunerna och andra näringslivsorganisationer arbetar med nyföretagande och innovationsprocesser idag.

Kartläggningen ska ge underlag för vilka kompetensutvecklingsinsatser som behöver göras för de anställda som arbetar som affärsutvecklare, rådgivare eller coacher i kommunerna, näringslivsbolag och andra organisationer (där nod är belägen). Målet är därför att få fram ett underlag för de anställdas kompetensutveckling på individnivå för att förbättra stödprocesserna kring det kunskapsintensiva nyföretagandet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kartläggning och analys kommer att beakta tillgänglighet i form av fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet genom att skapa en miljö så alla känner sig delaktig i gruppen, kommunikativ tillgänglighet genom t.ex bra akustik i lokaler samt informativ tillgänglighet genom att låta information finnas tillgänglig på flera sätt, te.x både på papper och digitalt.

Samarbetspartners

 • Gnosjöandans Kunskapscentrum
 • Kommunledningskontoret
 • Nuvab
 • Näringslivsavdelningen Mullsjö Kommun
 • Nässjö Näringsliv AB
 • Sävsjö Näringsliv AB
 • Tranås Utbildningscentrum
 • Vaggeryds Näringslivsråd KB
 • Vuxenutbildningen

Deltagande aktörer

 • Gnosjöandans Kunskapscentrum
 • Kommunledningskontoret
 • Nuvab
 • Näringslivsavdelningen Mullsjö Kommun
 • Nässjö Näringsliv AB
 • Sävsjö Näringsliv AB
 • Tranås Utbildningscentrum
 • Vaggeryds Näringslivsråd KB
 • Vuxenutbildningen

Kommun

 • Aneby
 • Eksjö
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Jönköping
 • Mullsjö
 • Nässjö
 • Sävsjö
 • Tranås
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Värnamo