Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Empowerment by Mentorship

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsorganisationen
KontaktpersonMalin Åkesson
E-postmalin.akesson@gislaved.se
Telefonnummer0371-81 640
Beviljat ESF-stöd610 584 kr
Total projektbudget610 584 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Under 2013 har Gislaveds kommun brottats med hög ungdomsarbetslöshet. Vi behöver finna alternativa metoder i vårt arbete med ungdomar som inkluderar stort samarbete med den privata sektorn.
Projektet strävar efter att hos arbetsgivare lyfta fram ungdomar som potentiella, attraktiva och formbara arbetstagare. Ett övergripande mål är även att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett mentorsprogram inom ordinarie verksamhet hos offentlig eller privat sektor för att genom aktvit mentorskap inspirera ungomar till arbete och/eller studier. Ett mer kortsiktigt mål är att hitta bra och hållbara sållnings- och matchningsmetoder för att kunna identifiera målgrupp samt matcha en adept med en mentor.

Bakgrund

Under 2013 har Gislaveds kommun, liksom många andra kommuner i landet, brottats med hög ungdomsarbetslöshet. I dagsläget ligger ungdomsarbetslösheten på ca 17%. Gislaveds kommun har tillsammans med sina samarbetspartner, bl a Arbetsförmedlingen, tagit situationen på högsta allvar och många satsningar har gjorts för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga. Bland annat startades i början av året Navigatorcentrum, ett samarbete mellan olika kommunala aktörer, Arbetsförmedling, m fl. Ännu ett betydande faktum är att att antal nyanlända unga i kommunen ökat drastiskt under året, främst beroende på familjeanknytningar från Somalia, samt läget i det krigsdrabbade Syrien. Diskussioner började föras mellan flykting- och integrationsverksamheten och Navigatorcentrum för att kunna samverka och hitta ett långsiktigt och hållbart arbetssätt som skulle underlätta inträde på arbetsmarknaden eller studier för målgruppen unga.

Under hösten 2013 genomfördes en workshop enligt LFA- metoden (Logical Framework Approach) med syfte att identifiera och förtydliga problembilden. Deltagarna på workshopen var representanter från organisationer och verksamheter som på något sätt arbetar med målgruppen: representanter från bland annat försörjningsstöd, vuxenutbildningen, gymnasiet, Arbetsmarknadsorganisationen, etc. Syftet var att genom en gemensam workshop kartlägga problembilden samt analysera effekter av aktuellt läge och därigenom få en gemensam bild av situationen. Det som samtliga parter enades om, och som sedan blev huvudproblemet vi analyserade under workshopen, var att unga ofta saknar motivation för arbete och/eller studier. Enligt workshopdeltagarna grundar sig detta huvudproblem i följande:
1) Hård konkurrens på arbetsmarknaden & en uppfattning bland ungdomar att praktik är ett uttjatat koncept i vägen mot arbete, som dessutom inte ger resultat. Något som i sin tur bidrar till att unga inte får erfarenhet och därför ännu svårare att konkurrera om arbete. Dessa faktorer skapar en negativ bild av situationen i helhet och leder till en känsla av hopplöshet inför framtiden. En situation som i sin tur leder till passivitet.
2) Rätt typ av stöd från föräldrar saknas, istället handlar det om "curlig" som leder till att unga inte behöver ta ansvar för den egna situationen. Även en viss typ av "curling" från myndigheterna som de unga kommer i kontakt med förekommer. Dessa faktorer leder till en rädsla för det okända och att man identifierar sig som "ungdom" längre och därigenom saknar en ansvarskänsla.
3) Många saknar kunskap om vad som erbjuds i utbildningsväg, t ex vilken utbildning passar bäst?och har en orealistisk bild av arbetsmarknaden. Detta grundar sig bland annat i att en del ungdomar valt fel utbildningsmetod och kommer inte vidare i sin utbildning, en bidragande orsak till skoltrötthet som leder till att många inte får rätt utbildning och/eller avslutar gymnasiet med ofullständiga betyg. Därutöver ser vi att många ungdomar idag saknar eller har bristande nätverk, de saknar förebilder och "bollplank" som kan inspirera dem.
bland ungdomar med utländsk härkomst blir dessa problem ännu tydligare då de oftast har föräldrar som behöver bli guidade i samhället själva och saknar i ännu större utsträckning nätverk och förebilder som.

Förutom ovanstående framkom också tydligt att de i dagsläget befintliga insatserna behöver kompletteras utifrån de förutsättningar som finns lokalt. Många satsningar riktade mot den offentliga sektorn har visat sig vara lyckade men ger endast en kortsiktig lösning. Det som efterfrågas är mer långsiktiga och hållbara lösningar vilket innebär bland annat att i större utsträckning rikta insatserna mot den privata sektorn, vilket inte gjorts tidigare i någon stor utsträckning.

Målsättning

- Att synliggöra målgruppen unga som potentiella och formbara arbetstagare
- Göra målgruppen attraktiv hos arbetsgivare.
- Att samtliga projektdeltagare upplever att deltagande i projektet varit värdefullt.
- Att samtliga projektdeltagare upplever att deltagande i projektet varit gynnsamt för deras
arbets- och/eller studiesituation.
- Att använda de goda erfarenheterna från ett ev projekt för att skapa förutsättningar att bedriva ett mentorsprogram inom ordinarie verksamhet hos offentlig eller privat sektor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

AMO, som är projektägare och en viktig aktör i ett ev framtida projekt, har redan i dagsläget personer med olika typer av funktionsnedsättning i sina verksamheter. AMOs lokaler kommer i ett ev framtida projekt att vara utgångspunkten för all verksamhet som sker inom ramen för projektet som inte är förlagd på t ex företag eller andra tillfälliga lokaler. Tillgänglighetsaspekten är inte främmande och under den omfattande renoveringen av lokalerna våren 2013 fanns hela tiden aspekten med i byggplanerna. När det gäller framkomlighet och tillgänglighet för t ex rullstolsburna personer i AMOs lokaler, är det arbete genomfört med hjälp av kommunens tillgänglighetsansvarige. T ex finns hiss och en ramp för att kunna ta sig in och runt i lokalerna och anpassade toaletter. Stor hänsyn har tagits till arbetsmiljön under byggnationen och inredningen. Projektets stora utmaning blir dock tillgänglighetsaspekten utanför AMOs verksamhet och på de olika platser där de mentorerna kommer att finnas.
Under förstudien vill vi först titta på vad vi skulle kunna göra för att förbättra tillgängligheten på AMO därifrån projektet kommer att utgå. Frågor som är viktiga att få svar på här är bl a finns det någon gällande den fysiska tillgängligheten som skulle kunna förbättras? och vad gör vi för att göra verksamheten mer tillgänglig för personer med t ex hörsel- eller/och synnedsättning?
När det gäller projektverksamheten bör man under förstudien fundera på hur man ska informera personer med olika typer av funktionsnedsättningar om projektet. T ex genom att informera på olika föreningar (Hörselskadades förening, osv) eller ha informationsträffar på lokaler som har hög tillgänglighetsanpassning, t ex med hörslinga. Här bör man också ta reda på om informationsmaterialet ska anpassas på något vis, t ex tryckt information med stor text eller med blindskrift och vilka möjligheter finns i så fall att ta fram sådan information?
Vad gäller aktiviteter i andra lokaler (t ex olika företag) ska vi under förstudiefasen undersöka om det behöves en viss andel mentorer som finns på tillgänglighetsanpassade platser. En checklista ska tas fram för vilka minikrav bör ställas gällande tillgänglighetsaspekten. Vidare ska vi under förstudien undersöka huruvida den framtida projektorganisationen behöver någon typ av kompetensutveckling gällande bemötande av personer med funktionsnedsättning och i så fall vilken?

Under förstudien ska en handlingsplan tas fram för att kunna hantera ovan nämnda frågor.

Transnationellt samarbete

Ingen transnationalitet

Samarbetspartners

  • Gislaveds Gymnasium
  • Socialförvaltningen

Kommun

  • Gislaved
  • Gnosjö
  • Värnamo