Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Eksjö - ett mecka för behandlingshem

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCampus i12
KontaktpersonLisbeth Wennerholm
E-postwnl@eksjo.se
Telefonnummer0381-36121
Beviljat ESF-stöd2 828 937 kr
Total projektbudget2 828 937 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2012-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Sedan länge har storstäderna skickat sina barn och vuxna till behandlingshem i Smålandsskogarna.

Detta är ett kompetensutvecklingsprojekt inom neuropsykiatri. Projektet vänder sig till medarbetare som är vikarier, lågutbildade medarbetare inom privata behandlingshem, kommunal omsorg och psykiatriska kliniken på sjukhuset.

Projektet inleds med en mobilseringsfas där kommande studenter intervjuas, därefter utformas och genomförs högskolekurser under 3 terminer. Utbildningarna ska vara tillgängliga för alla.

Bakgrund

Att genom anpassad kompentenshöjning öka anställningsbarheten och möjligheten till en fast anställning för personal. Att uppnå en ökad samverkan mellan olika vårdgivare, kommuner, landsting samt privata behandlingshem.

För att kunna tillgodose branschens behov av arbetskraft, kompetenshöja personalens kompentens inom neurospsykiatri och för att kunna möta ökade krav från Socialstyrelsen och övriga myndigheter inom detta område startades ett utvecklingsarbete i december 2007. Ett samarbete med Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, psykiatriska kliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Eksjö kommun samt privata behandlingshem inleddes och pågår än idag.

Eksjö med omnejd har ett stort antal privata behandlingshem. Dessutom finns det ett antal grannkommuner samt ett sjukhus på höglandet. Inom en radie av sex mil runt Eksjö finns minst 1000 arbetstillfällen inom denna bransch. Enligt Psykiatriska kliniken Höglandssjukhuset Eksjö genomförs idag betydligt fler neuropsykiatriska utredningar och som en följd av dessa uppstår problem då brukaren skall få stöd och hjälp ifrån kommuner eller andra instanser i sin hem- skol- eller arbetsmiljö. Dessutom finns ny kunskap att tillgå som inte tidigare varit känd.

För att tillgodose de behov som efterfrågades har vi erbjudit fristående 7,5 hp kurser på Eksjö Högskolecenter. Kursens inriktningen har varit barn, ungdomar och vuxna. Det har varit ett stort antal sökande till dessa kurser (262 st) vilket har visat att det finns ett uppdämnt behov ute på arbetsmarknaden.

I vårt utvecklingsarbete har en 2-årig Yrkeshögskoleutbildning tagits fram. Vi fick avslag vt10 och söker på nytt i år igen. Tilläggas bör att myndigheten ansåg att vår utbildning behövdes och utbildningsplanen var bra, men att tillräckliga ekonomiska medel saknades. Vårt problem är att vi saknar finansering för kartläggning och behovsanpassade utbildningar för personer som behöver detta mer än andra. Detta projekt vänder sig till medarbetare som inte har samma möjligheter att utbilda sig på ordinarie utbildningar såsom högskolekurser och Yrkeshögskoleutbildningar.

Branschen består av ett stort antal vikarier, lågutbildad personal samt personer med annan kulturell bakgrund som behöver kompetenshöjning av kunskaper för att öka sina möjligheterna för att få en fast anställning. Vi har i vårt utvecklingsarbete uppmärksammat att dessa grupper har andra behov t. ex. behov av mer undervisningstid, datorstöd, handledning mm. Denna grupp saknar formell behörighet, många har inte klarat engelskan på gymnasiet eller att de har avbrutit sina gymnasiestudier. Arbetsmarknadens LAS-regler hindrar tom personer från att fortsätta att vikariera när de är påväg att bli "inlasade". Dessa personer är mycket skickliga vikarier, men saknar utbildning. Arbetsgivaren vågar inte/kan inte anställa personer som saknar teoretiska kunskaper p g a de krav som socialstyrelsen och uppdragsgivare ställer. Vi ser möjligheten att denna grupp skulle kunna vikariera på halvtid och läsa på halvtid.

Syfte

Kompentenshöja vikarier, lågutbildad personal samt individer av annan kulturell bakgrund till ett yrkesverksamt liv med hjälp av en anpassad utbildning.

Jämna ut de könskillnader som finns inom vård omsorg och behandling och genomföra en utbildning som är tillgänglig för alla.
Utveckla den regionala utvecklingen genom att förse arbetsplatserna på höglandet med kompetent personal med specifika kunskaper inom det neuropsykiatriska området.
Kunna tillgodose kommunens behov av kompetenshöjning för att kunna ta hand om barn, ungdomar samt vuxna inom kommunen. De ekonomiska vinsterna är mätbara medan de mänskliga och samhälleliga vinsterna är större.
Kunna tillgodogöra sig nya forskningsrön samt integrera dessa i behandlingsarbetet.
Kunna tillgodose de ökade krav från Socialstyrelsen samt öka samverkan mellan landsting, kommun och privata vårdgivare.

Målsättning

1 Kartlägga tänkbara studerande utifrån 15 arbetsgivares uppgifter.
2 Intervju 50 - 80 medarbetare.
3 Att utforma och genomföra 6 högskolekurser i neuropsykiatri utifrån medarbetarnas behov.
4 Att genomföra 6 styrgruppsmöten med branschrepresentanter för att säkerställa kvalité samt att utbildningarna tillgodser branschens behov.
5 Att följa upp och utvärdera högskolekurserna.
6 Deltagarna tillgodser arbetsmarkandens behov och erhåller anställning.
7 Att föreslå, i samarbete med branschen, provanställningar/projektanställningar för persononer som idag har timanställningar under förutsättningar att dessa personer fullföljer projektet och uppnår godkända studieresultat.
8 Arbetsgivarna upplever en väsentlig kvalitetshöjning för verksamheten.
9 Att styrgruppen och projektledningen får ökade kunskaper om jämnställdhet och tillgänglighet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att göra kompetenshöjningen tillgänglig för de som har någon form av funktionsnedsättning så erbjuds det handikappanpassade studielokaler. Eksjö Högskolecenter är byggt för att vara utbildningslokaler. Checklistor används för att säkerställa tillgängligheten. Den information vi ger ska vara tillgänglig för alla. Agneta Lindqvist genomför utbildning med projektledning vid starten av projektet.

Under kartläggningen ställs frågor: Behöver du någon särskild anpassning för att klara av att genomföra dina studier? Utbildningar ska vara tillgängliga för alla. Tänkbara problem kan vara studietakt, datorvana, tillgång till anpassade datorprogram, handledning, behov av personlig kontakt, behov av regelbunda möten mm. Vi vet att det är särskilt viktigt att skapa ett förtroende/relationer under hela projektet. Våra arbetsmetoder är därför intervjuer och personliga samtal.
Även under kurserna finns tillfälle för gästlärare i undervisningen som beskriver sin levnadshistoria.

Under ansökningstiden har frågorna diskuteras med Agneta Lindqvist.

Jämställdhetsintegrering

Inom vård-, skola, omsorg och privata verksamhetsområden områden är det fortfarande mest kvinnor som arbetar. Undersökningar visar att det är mest kvinnor som kompetenshöjer sig genom att söka studier av olika slag. I samverkan med respektive arbetsgivare som har tillgång till de vikarier kan vi försöka förmå de män som är tillgängliga att vidareutbilda sig. Genom att personalen, kvinnor likväl män, får en likartad utbildning innebär det att arbetsmiljön förbättras på lång sikt.

Under förprojekteringen genomförs intervjuer där jämställdhets- SWOT-analys är en del.
Resultatet av kartläggningen ligger till grund vid beställningen och utformningen av utbildningen. Under projektet genomförs utbildingar utifrån de behov som framkommer. Kontinuerliga samtal och kursutvärderingar med återkommade ledningsgruppsmöten är arbetsredskap för att kunna justera och anpassa utbildningarna.

Kommun

  • Aneby
  • Eksjö
  • Jönköping
  • Nässjö
  • Sävsjö
  • Tranås
  • Vetlanda