Logotyp på utskrifter

EU stöd för samverkansutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSydved Jönköping
KontaktpersonAnn-Carin Torkelsson
E-postann-carin.torkelsson@sydved.se
Telefonnummer01046-78408
Beviljat ESF-stöd224 476 kr
Total projektbudget224 476 kr
Projektperiod2008-08-04 till 2008-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Öka anst. delaktighet i förändrings- och utv.arb. Proj.målet är att skapa utv.planer för att stärka/utveckla medarb. samt verksamheten där ett mångfaldsarbete och ett konkret jämställdsarbete formas. Samverkan mellan de båda org. skapar nätverk och underlättar det strategiska påverkansarbetet.

Bakgrund

Sydved AB köper leveransvirke och skog på rot samt erbjuder skoglig service och rådgivning i södra Sverige. Verksamheten i fält är lokalt förankrad genom 12 distrikt. Distrikten har en kontaktperson för varje geografiskt område samt ett nätverk av skogliga entreprenörer. Sydved har för närvarande 151 anställda.

Stora Enso Bioenergi AB är ett tidigare dotterbolag som numera ägs av Stora Enso Skog AB. Stora Enso Bioenergi AB köper, förädlar och säljer träbränsleprodukter. Köpare är i huvudsak energibolag och vissa större industrier. Företaget är ett av Sveriges största träbränsleföretag och verkar i första hand i södra och mellersta Sverige. Sydved Energileveranser har för närvarande 45 medarbetare.

Sydveds affärsvision är att bli landets bästa affärspartner för handel med skogsråvara.Vi vill skapa mervärden för våra leverantörer och kunder. Vi vill medverka till att det bedrivs ett långsiktigt lönsamt och balanserat skogsbruk inom vårt verksamhetsområde. För våra leverantörer innebär det trygghet, både finansiellt och när det gäller avsättningen för virket. Sydved vill också gå i täten inom områden som effektiv avverkning och optimerade transporter.

Vår personalvision är att vara en arbetsplats där distrikten samverkar på ett prestigelöst sätt, där medarbetaren kan och vill utvecklas i takt med omvärldens förändringskrav, där en fördomsfri attityd möjligör ett aktivt jämställdhet och mångfaldsarbete. Vi vill vara en arbetsplats där personalen trivs, utvecklas och känner daglig arbetsglädje.

Sydved är det fria alternativet inom skogsbruket i södra Sverige. Det innebär att våra leverantörer står fria och att vi ständigt måste kvalificera oss för nästa uppdrag. Det är en härlig utmaning. Vi måste nämligen anstränga oss lite extra för att göra ett bättre jobb, i alla led, från stubbe till industri. Detta kommer att ställa stora krav på vår organisation framåt. Konkurrensen kräver allt högre kunskapsnivå, bättre fördelning av resurser och en ökad omvärldsdbevakning. Våra medarbetare behöver besitta kompetensen och förmågan att använda denna innan marknadens behov uppstår.

Eftersom vårt verksamhetsområde är skog har de senaste årens stormar inneburit att vi bokstavligen gått "på knäna". Detta har varit slitsamt för personalen, vilket inneburit ökade sjukskrivningar, stagnering i utveckling och utbildning, brist på samverkan mellan distrikten och tyvärr har vår organisation tvingats vara mer av en förvaltande än en lärande organisation.

Vår önskan !

Vi vill, efter sommarupphållet, genomföra vår förprojektering i samverkan mellan distrikten och med vår externa samverkans aktör.

Vi vill i förprojekteringen skapa förutsättningar för att medarbetaren kommer i fokus. Vi vill undersöka och mäta våra medarbetares uppfattning om oss som arbetsplats/arbetsgivare. Vi vill tillsammans ta fram utvecklingsmål som samtlig personal skall stå bakom. Vi vill utveckla vårt jämställdhetsarbete och undersöka vilka våra medarbetares attityder är till jämställdhet och mångfaldsfrågor i ett brett perspektiv. Sydved AB har en stor brist på mångfald i organisationen. Av våra 151 medarbetare finns ingen med mångkulturell bakgrund.
Vi behöver arbeta aktivt med att förändra !

Det finns ett naturligt samarbete mellan Sydved och Stora Enso Bioenergi AB.
Vi känner igen oss i varandras problem och utvecklingsbehov. Vi ser en vinst i att samordna våra utvecklinginsatser. Vi vill genom samverkan mellan distrikten och mellan de båda företagen genomföra en förprojektering som syftar till att lyfta fram utvecklingsbehoven och stödja varandra i det fortsatta förändringsarbetet.

De faktorer som påverkat/påverkar oss framåt och bakåt är på grund av våra gemensamma verksamhetsytor sammankopplade.

Eftersom vi vill skapa ett hållbart förändringsklimat vill vi arbeta utifrån "allas röster hörs", vi vill stimulera till allas delaktighet då vi tror att detta är nyckeln till ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Vi vill starta vårt projekt genom att undersöka våra medarbetares attityder. Detta gör vi genom att genomföra en attitydenkät/medarbetarundersökning. Därefter vill vi arbeta med utvecklingsarbetet utifrån nuläget för att nå önskade utvecklingsmål .Projektet blir genomfört i hela organisationen från skog till ledningsgrupp. Allt analysarbete genomförs med samma redskap och samma metodik just för att skapa en bra förutsättning för strategiskt påverkansarbete. Det blir lätt att följa och utvärdera arbetet. I projektgruppen och utvecklingsgruppen finns befogenheter och daglig verksamhet representerad. Besluten ligger därför nära idéerna. I vår planering har vi säkerställt att projektet utförs med professionellt processtöd för att undvika vanliga fallgropar. Vi har tydligt beskrivit våra mål och gjort dessa mätbara för att kunna föra arbetet vidare. I vår projektgrupp finns medarbetare med både kompetens och ett brinnade intresse för utvecklingsfrågor. Vi vill att vårt projekt stimulerar till nytänk. Det strategiska påverkansarbetet ligger i vinsten av att informera, inspirera och skapa förutsättning till att alla kan delta. Att vara samverkanspart med ett annat företag ger också draghjälp i att säkerställa genomförandet och måluppfyllandet. Vi kommer att driva projektet med utnämnda utvecklingsledare (nyckelpersoner). Utvecklingsledarnas uppgift blir att utföra analysaktiviteter med sin utvecklingsgrupp, samt att arbeta nära projektgruppen för att samordna analysaktiviteter. Varje medarbetare kommer att arbeta aktivt i förprojekteringen, både i grupp men också individuellt. Vi vill att den enskilde ser resultatet av den egna arbetsinsatsen och kan koppla detta till den egna anställningstryggheten.

Problem att lösa : Ineffektiv organisation pga stress i arbetet, brist på samverkan mellan distrikten, vi har otillräcklig kunskap om medarbetarens attityder, för långsamt mångfald och jämställdhetsarbete, brist på lärande i organisationen.

Möjligheter att utveckla : Effektivare arbete genom samordning och utbildning, handlingsplan för framtiden som bygger på faktiska upplevelser och utvecklingsbehov, bättre fart på mångfald och jämställdhetsfrågor genom en levande och konkret utvecklingsplan, stimulans till ökad lärandemiljö och otraditionella utvecklingsinsatser.

Syfte

Syftet är :

Klargöra kompetensbehoven för att medarbetare skall kunna behålla och utveckla sin roll i företaget.
Finna effektiva samverkansformer mellan distrikten som bidrar till bättre hälsa genom tidsvinster.
Påbörja ett konkret mångfaldsarbete.
Stå enade kring en utvecklingsplan.

Målsättning

Målen är :

Skapa en mångfaldsplan.
Alla medarbetare skall ha en egen utvecklingsplan.
En grupp av utvecklingsledare skall vara formad, deras roll framåt skall vara att strategiskt arbeta med och tillvarata utvecklingsarbetet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet skall bedrivas i miljöer/lokaler och med vägledningsmaterial som är tillgängliga för personer med funktionshinder. Vi skall beakta de möjligheter samverkan med andra aktörer (t.ex. arbetsförmedlingen ) kan vara i att möjliggöra främjandet av funktionshandikapp. Dvs i projektet finns en kartläggning av vad vi skulle kunna bidra med för att underlätta för funktionshindrade att finna och behålla arbete hos oss.

Samarbetspartners

  • Emmaboda Smålanddistrikt

Kommun

  • Jönköping