Logotyp på utskrifter

CreaDiem

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialförvaltningen
KontaktpersonAgneta Leonhardt
E-postagneta.leonhardt@kalmar.se
Telefonnummer0480-450852
Beviljat ESF-stöd6 492 410 kr
Total projektbudget16 811 676 kr
Projektperiod2010-11-01 till 2014-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet är för 110 delt som har extra svårt att komma ut på arbetsmarkn. Projektägaren är Socialförvalt Kalmar, arbetsomr är Kalmar, Öarna, Baltikum, Norge och Danmark. Innovativt i proj är samarb över kommungränser som ökar rörligheten på arbetsmarkn. Inspiration till start av sociala företag. Intention att öka rörligheten transnationellt, kontakt finns i Estland, Norge, under mobiliseringsfasen är tanken att utöka kontaktnätet i Danmark. Vi vill också prova nya arbetsmetoder för etablering av kontakt med arbetsgivare, säljsamtal är en viktig del. Deltagarens handlingsplan matchas mot en arbetsgivare. I projektet är det individens inflytande i sin egen utveckling som ska lyftas fram. Lärandet sker i en process, handlar om att lära nytt eller lära om. Målet: 70 % av deltagarna ska komma närmare arbetsmarknaden genom en anställning, riktad yrkesutbildning eller längre studier, 20 % av 70% utanför sin hemkommun,25 % får ett erfarenhetsutbyte transnationellt,5 % till soc företag.

Bakgrund

Probleminventering
Vi har träffats, handläggare på arbetsförmedlingen och socialförvaltningen i Kalmar kommun, för att samtala om hur vi ska vidareutveckla de goda idéer som gett frukt i tidigare projekt, utveckla arbetssätt samt gjort en probleminventering och tagit fram statistik över hur långtidsarbetslösheten ser ut i Kalmar kommun och i de två närliggande kommunerna. Vi vill finna hållbara lösningar som inte inryms i ordinarie verksamhet för våra klienter som befinner sig i långtidsarbetslöshet.

Vi vill skapa ett projekt för dem som har extra svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Flera av dem har också en motvilja eller rädsla av att söka jobb utanför kommunen, i andra län och inte minst i andra länder inom EU.

Den målgruppen som vi vill arbeta med har varit borta från arbetslivet under en längre tid och vissa deltagare har inte ens varit inne någon gång. Flera deltagare, såväl unga som äldre, har förmodligen ingen kunskap om arbetsmarknaden och de rättigheter och skyldigheter man har i vårt samhälle idag.

Arbetsgivare med rekryteringsbehov är oftast väldigt tveksamma till anställning om personen saknar referens eller har luckor i sitt CV och arbetsgivaren behöver extra stöd och information om de ska rekrytera ur denna målgrupp.

Vi ser ett särskilt behov av att ge dessa personer ett fördjupat stöd och hjälp till en långsiktig hållbar lösning och även ge en potentiell arbetsgivare stöd så att de vågar prova. Samtidigt vill vi se om de metoder och arbetssätt vi tänker arbeta med är gångbara och om de ger såväl individuell som samhällsekonomisk vinst så att delar av eller hela konceptet kan implementeras i den ordinarie verksamheten.

Vi har också saknat naturliga träffpunkter och ett naturligt sätt att arbeta tillsammans med våra kollegor i angränsande kommuner. Vi vill därför upparbeta ett arbetssätt som vi inte kommer att kunna arbeta upp inom ordinarie verksamhet men som kan implementeras i den om det blir bra resultat.

Långtidsarbetslösheten i april 2010

I Kalmar AF finns 417 långtidsarbetslösa ungdomar och 715 äldre

I Kalmar Socialförvaltningen tillkommer 81 ungdomar och 33 äldre som inte är inskrivna på arbetsförmedlingens JOB eller UGA

På Öland är totalt 103 ungdomar och 121 äldre långtidsarbetslösa. För Öland saknar vi statistik för inskrivna på socialförvaltningen som inte är inskrivna på AFs JOB och UGA eftersom Soc saknar denna typ av särredovisning

Detta blir tillsammans mer än 1470 personer för april månad 2010

Syfte

Syftet med projektet är att deltagarna ska få möjlighet att finna vägar mot arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar och att lösningarna ska vara långsiktigt hållbar.Genom en långsiktigt riktad kompetensutvecklingsplan som utförs och följs upp under projekttid får deltagarna en yrkesutbildning, antingen hos en arbetsgivare eller hos en utbildningsanordnare.Ett annat syfte är att öka rörligheten inom ett större arbetsmarknadsområde, regionalt och transnationellt speciellt för långtidsarbetslösa eftersom tidigare erfarenheter visar att just denna målgrupp har motstånd att flytta.

Målsättning

Målet är att personer som står långt från arbetsmarknaden ska komma in på den utifrån individens förutsättningar. Långsiktighet och lön är viktiga ledord. Vi vill också öka rörligheten på arbetsmarknaden. Ett tredje mål är att projektets upplägg och metoder leder till en samhällsekonomisk besparing.Målsättningen är att 70 % ska komma närmare arbetsmarknaden antingen genom en anställning, en riktad yrkesutbildning eller längre studier.

Målet är också att minst 20 % av dem som kommer närmare arbetsmarknaden får en lösning utanför hemkommunen.

25 % av deltagarna kommer att göra studiebesök och erfarenhetsbyte transnationellt med ABB, Maardu, Estland samt arbetsgivare i Norge.

ca 5 % av deltagarna kommer att medverka i eller starta ett socialt företag

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kontakt har tagits med Agneta Lindqvist, processstöd ESF, för tillgänglighet. Under mobiliseringsfasen får styrgrupp, projektledare och uppföljare utbildning i tillgänglighet. De lokaler vi funderar på att hyra är tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar eftersom de är speciellt anpassade för detta (tidigare verksamhet för personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar).


Av erfarenhet vet vi att det finns deltagare med läs- och skrivsvårigheter, andra deltagare har svårt att ta in information. Flera deltagare har fobier. Vi anpassar projektet så att alla deltagare är delaktiga.

Vi arbetar med en metod, empowerment, som innebär kort uttryckt att deltagarna får tillgång till sin inre kraft (motivation) samt tillgång till maktmedel till exempel ekonomi för kompetensutveckling. Varje insats är skräddarsydd just för den individen utifrån hans/hennes förutsättningar och vilja, deltagarna är delaktiga i alla steg vid planering av enskilda och gemensamma aktiviteter. De individuella insatserna innefattar tillgänglighet om det finns speciella behov. Vid föreläsningar varvas information med samtal i små grupper. Deltagarnas kunskaper tas tillvara. Alla deltagare får den tid de behöver. Om någon deltagare behöver speciellt stöd har vi tillgång till arbetsförmedlingens och socialförvaltningens respektive resurser vilket till exempel innebär tolkhjälp, arbetsterapuet etc. Detta kommer inte att bli utökad kostnad för projektbudgeten. Vi informerar också arbetsgivarna om deltagaren har någon form av funktionshinder så att eventuella hjälpmedel blir installerade på arbetsplatsen eller för att öka arbetsgivarens förståelse för andra funktionshinder.
Vi utarbetar en checklista utifrån fysiska, informativa, kommunikativa funktionsnedsättningar och gemensamma ledord för verksamheten.
Första gemensamma träffen med deltagarna gör vi en övning som resulterar i hur vi vill förhålla oss till varandra och vad vi vill undvika för att få ett bra arbetsklimat.
Alla deltagare får individuell muntlig information från projektledning innan projektstart, vid det tillfället tar vi också reda på om det finns speciella behov att ta hänsyn till.

Jämställdhetsintegrering

En jämställdhets-SWOT-analys görs under mobiliseringsfasen.Denna kommer att ligga till grund för innehåll och metoder i det fortsatta jämställdhetsarbetet i projektet. Vi kommer att ta hjälp av ESFs processtöd för jämställdhet under mobiliseringsfasen för planering av insatser under genomförandefasen.
Rekrytering av deltagare kommer att vara i enlighet med statistiken över långtidsarbetslösa.
Människors lika rättigheter kommer att beaktas oavsett etnicitet, kön, ålder, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Varje individ kommer att behandlas efter individens förutsättningar, potentiella förmåga och önskemål.

Transnationellt samarbete

Under mobiliseringsfasen kommer vi att fördjupa vår kontakt med ABB i Estland. ABB är ett intressant företag eftersom det är globalt. Inom målgruppen saknar flera utbildning och inom industriarbete finns det flera områden som är lämpliga för lärlingsplatser utanför Sverige. Vi vill bygga upp våra kontakter, planera för studiebesök och genomföra planerade praktikplatser för deltagare som är intresserade för att i förlängningen få en ökad rörlighet transnationellt inom denna målgrupp.

Byggsektorn i Norge har rekryteringsbehov av utbildade yrkesmän. Vi kan utbilda rörmontörer genom ett upparbetat lärlingsprogram som utarbetades i byggprojektet. En av deltagarna från det projektet har arbete hos Skandinavian Plumber i Norge idag vilket innebär att vi har arbetsgivarkontakter där.

Rekryteringssajten www.sverige-norge.se kommer vi att söka ett samarbete med under mobiliseringsfasen för att ge deltagarna möjlighet att söka direkt till arbetsgivare i Norge. Vi ämnar också ge extra stöd och träning i att använda sökvägar via internet för arbete inom EU.

Vi kommer att ta kontakt med danska LO för att samtala om lärlingsplatser eftersom Danmark ligger i framkant.

Medfinansiärer

 • Af Kalmar
 • Arbetsförmedlingen Borgholm
 • Borgholms Kommun
 • Mörbylånga Kommun, Kommunledn
 • Socialförvaltningen

Samarbetspartners

 • Af Kalmar
 • Arbetsförmedlingen Borgholm
 • Borgholms Kommun
 • Hansa Utbildning AB
 • Högalids Folkhögskola
 • Kunskapsnavet
 • LB Karriär AB
 • Mörbylånga Kommun, Kommunledn
 • Socialförvaltningen
 • Ölands Folkhögskola

Kommun

 • Borgholm
 • Gotland
 • Kalmar
 • Mörbylånga