Logotyp på utskrifter

Cityutveckling i Ljungby

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLjungby Företagshus
KontaktpersonOlle Bolmelind
E-postinfo@sagaxmedia.se
Telefonnummer0372-88760
Beviljat ESF-stöd210 630 kr
Total projektbudget210 630 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-09-01
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet är en förstudie för att underlätta för anställda kvinnor och män inom Ljungby handelsplats att utvecklas i takt med arbetslivets krav och ökad yrkesmässig rörlighet . Målgrupp är butikspersonal, butikschefer och centrumledning och kommunens besöksnäring.

Bakgrund

Ljungby är en liten utsatt handelsplats där majoriteten är lågutbildade, deltidsarbetande kvinnor. Vi har ett negativt handelsindex och är starkt utsatt konkurrens från närliggande större köpcentra och handelsplatser samt av lågkonjunktur. Butikerna och våra anställda har tyvärr redan påverkas genom utflödet och det blir än mer påtagligt genom attitydförändringar, lågkonjunkturen och offensiva köpcentra. Vi måste stoppa utflödet och skapa attraktion inför byggandet av det nya köpcentrat i södra infarten och säkerställa en anställningstrygghet för våra anställda. Ljungby kommuns besöks- och service näring är även denna hårt utsatt och det föreligger en påtaglig sårbarhet och risk för en problematisk omställning. En nödvändig åtgärd som måste vidtas är att ge rätt förutsättningar för personal och ledare att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Vi måste även hitta en enad strategisk och förbättrad organiserad samverkan mellan handeln och kommunens besöksnäring. Detta för att säkerställa anställningstrygghet och skapa förutsättningar för en yrkesmässig rörlighet även mellan dessa näringar. Vi måste hitta former för yrkesmässig rörlighet, kvalitetssäkring och validering av personalens kompetens. Ljungby kommun, sysselsättningen och således samhällsekonomin i stort påverkas och vi måste därför vidta en ordentlig handlingskraft. Vårt projekt skall bli en plattform för en långsiktig strategisk satsning för handeln och besöksnäringen i Ljungby som helhet, och kommer således att generera nödvändiga effekter på såväl individer, system som strukturer.

Problemformulering:
1. Ljungby centrum är en liten och starkt konkurrensutsatt handelsplats. Vårt varumärke och attraktionen för handelsplatsen som helhet måste präglas av bl.a hög servicenivå och tillgänglighet för att minska vår sårbarhet nu och framöver. Varumärket är en mycket viktig framgångsfaktor dvs. våra kunder handlar för att de ser Ljungby som en handelsplats med väl sammansatt utbud, bra service, tillgänglighet och trevlig miljö. Det är således inte den enskilda butiken eller produkterna som är den främsta attraktionen och framgångfaktorn. Framgångsfaktorn för den enskilda butiken är snarare handelsplatsen i stort, samt personalen och den service och miljö som erbjuds kunden. Kundens och konsumentmönstret utvecklas och ställer allt högre krav på butikspersonalens service nivå och kompetens. Här måste vi arbeta för en ökad insikt, kunskap och för kompetens som motsvarar dagens och morgondagens krav på arbetslivet inom handeln och besöksnäringen.
2. Handeln och kommunens besöks- och servicenäring är intimt sammankopplade. Med hänsyn till den sårbarhet och omställning som råder och kanske främst inom handeln, måste vi analysera vidare hur och på vilket sätt vi kan integrera och organisera dessa verksamhetsgrenar närmare varandra. Vi måste kvalitetssäkra personalens service kompetens för att trygga anställningar samt skapa förutsättningar för ökad yrkesmässig rörlighet inom handeln och mellan handeln och kommunens service näring. För detta måste vi hitta både rätt kompetensutvecklingsformer och ett förbättrad organisatoriskt samarbete mellan dessa näringar.
3. Deltidsarbetandet är relativt stort inom handelsplatsen och även besöksnäringen. Genom att analysera och hitta nyckelfaktorer för flexibel, effektiv och målinriktad strategisk kompetensutveckling kan vi bredda deltidsarbetandes kompetens och anställningsbarhet. Detta skapar förutsättningar för ökad anställningsgrad hos en eller flera arbetsgivare. Kanske kan projektet även leda fram till ngn form av kompetenspool för att förebygga deltidsarbetslöshet och sk. ofrivillig arbetslöshet. Här måste vi analysera problemet vidare och hitta effektiva metoder och skapa förutsättningar för minskad deltidsarbete och ökad anställningsbarhet samt rörlighet hos en eller flera arbetsgivare.
4. Kompetensutvecklingen samt kunskapen om moderna metoder är mycket eftersatt inom såväl handeln som besöks- och servicenäringen som helhet. Vi måste förbättra kunskapen och analysera kompetensutvecklingsbehovet utifrån den enskilde individens och butikens reella behov.
5. Sysselsättningen inom handeln och även besöksnäringen domineras av lågutbildade och ses tyvärr ofta som en mellanlandning och tillfällig sysselsättning. Tyvärr förekommer det idag både frivillig och ofrivillig deltids arbetslöshet, ofta pga en smal anställningsbarhet. Viktigt är att vi kan ge förutsättningar till och synliggöra karriär- och utvecklingsmöjligheter och ökad anställningsbarhet för ungdomar, vuxna, svenskar och invandrare av båda kön. Indikationer från våra butiker och inte minst besöksnäringen är att det även behövs en kulturell mångfald även bland personalen i butikerna. Här krävs ökad insikt och kunskap samt att vi analyserar och ringar in problemen. Vi måste därefter hitta effektiva metoder för att kunna kompetensutveckla och bibehålla befintlig personal samt för att skapa attraktion till nyrekrytering.
6. Ledarskapet är en tydlig framgångsfaktor för fortsatt utveckling, bibehållande av personal, utnyttjande av personalens potential, minskad ohälsa och minskade kort- och långtidssjukskrivningar.
Ett starkt ledarskap med rätt kompetens är även en förutsättning för en organisatorisk utveckling för handeln och besöksnäringen. Här måste vi analysera det reella kompetensutvecklingsbehovet för ledare och chefer på olika nivåer.
7. Av erfarenhet vet vi att målinriktad strategisk kompetensutveckling minskar både kort och långtidssjukskrivningar. Här vill vi minska sjuktalen, skapa bättre insikter och kunskap gällande synergieffekt mellan kompetensutveckling och minskad ohälsa.
8. Det finns även en jämställdhetsfaktor utifrån ett genusperspektiv som måste beaktas nu och i framtiden, dvs. inför vår omställning och sårbarhet. De flesta anställda är lågutbildade kvinnor även med utomnordisk härkomst varav många är frivilligt eller ofrivilligt deltidsarbetande . En stor del av våra kunder har utländsk härkomst. Här måste vi inhämta statsetik, kunskap och fakta för att analysera problemen för att göra handelsplatsen och besöksnäringen till en attraktivare arbetsplats för män och förbättrad jämställdhetsintegrering.
9. Ljungbys handelsplats är en förebild och praktikplats för många studerande från bl.a. gymnasieskolans Handelsprogram. Problemet är att många ser en anställning på Ljungbys handelsplats som en temporär sysselsättning. Vi vill primärt att de även skall se Ljungbys handelsplats som en presumtiv långsiktig arbetsgivare efter avslutat gymnasium. Genom att uppvisa kompetens- och utvecklingsmöjligheter tror vi att det även kan ge positiv synergieffekt för såväl statusen på handelsprogrammet samt för tryggade anställningsförhållande.
10. Genom att höja kompetensen för lågutbildad personal , samt även ledare, kan vi skapa förutsättning till att stärka deras position på arbetsmarknaden, förbättrat entreprenörskap och kompetens för både nystart och generationsväxling i företag/butiker.
11. Vi vill analysera möjligheten även till att Validera personalens kompetens i relation till nationella kompetenskriterier som tagits fram utav Svensk Handel. Även detta är en väg för att kvalitetssäkra personalens- och handelsplatsens kompetens, samt förutsättning till yrkesmässig rörlighet.
Behov:
Ovan nämnda problemformuleringar belyser att vi har ett mycket stort och uttalat behov av en inledande förstudie. Vi måste identifiera, analysera och rama in viktiga nyckelfaktorer för att kunna hitta rätt kompetensutvecklingsmetoder och konceptlösningar till gagn för den situation vi befinner oss i idag, och den omställning vi står inför. Vår vision och absoluta målsättning med denna inledande förstudie är att hitta en modell och metod för kompetensförsörjning som kan implementeras för Ljungbys handelsplats och efter avslutat projekt få en hållbar utveckling. Möjligheterna att göra denna analys och skapa en nödvändig grundläggande plattform inom ordinarie verksamhet ser vi inte som möjlig.

Syfte

Ett redan idag mycket stort engagemang och medvetenhet av värdet av detta projekt borgar för att vi skall nå god framgång. Vi har därför redan idag en övergripande målsättning och strategiskt syfte med projektet då vi haft diskussioner och informationsmöten med butikschefer, handelsplatsutvecklare, Svensk handel, kommunens näringslivschef, turistchef m.fl.

Avsikten med projektet är att bemöta tidigare nämnd problemformulering och den omställning vi och våra anställda står inför. Projektet/ förstudien måste leda fram till att analysera och rama in de viktigaste nyckelfaktorerna för att skapa förutsättningar att bibehålla och utveckla befintlig personal, som främst består av lågutbildade kvinnor, samt ge förutsättningar till tryggad anställning, ökad yrkesmässig rörlighet och attraktion för nyrekrytering.

Det övergripande syftet är kunna förbereda, planera, kartlägga kompetensbehov och säkerställa kvaliten i ett genomförande av kompetensutvecklingsprojekt.

Syftet är även att ny kunskap och kompetens skall ge förutsättningar till karriärutveckling, ökat entreprenörskap och även bättre förutsättningar till nystart/avknoppningar samt generationsväxling.
Projektet skall även en förbättrad och nödvändig samverkan mellan butikerna och med centrumföreningen, samt med Ljungby kommuns besöks- och servicenäring utifrån ett helhetsperspektiv. Detta för att få en bra organiserad samverkan och samsyn för den omställning och utmaning vi står inför.

Syftet är vidare:
- att förstudien skall bidra till att hitta effektiva och nyskapande metoder och koncept för strategisk kompetensutveckling, för att de anställda skall utvecklas i takt med arbetsmarknadens, handelns och Ljungby handelsplats krav, samt för en ökad jämställdhetsintegrering inom handelsplatsen som helhet. Konceptlösningar skall kunna implementeras inom den ordinarie verksamheten.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att kartlägga och analysera tidigare nämnda problemområden, för att kunna fasställa en konkret åtgärdsplan, samt med stort fokus på att ta fram underlag för att senare kunna arbeta fram en effektiv modell och innovativa metoder för en målinriktad strategisk kompetensutveckling och validering, som skall kunna implementeras i den ordinarie verksamheten.Förstudien skall resultera till en åtgärdsplan avseende kompetensutvecklingsinsatser på individnivå.

Målsättningen är att denna förstudie skall resultera till ett genomförande av kompetensutvecklingsprojekt som skall säkerställa att våra anställda utvecklas i takt med arbetslivets reella krav nu och i framtiden, samt skapa en tydlig strategisk påverkan.

Projektet skall främja och förbättra nödvändig samverkan mellan butikerna och centrumföreningen, samt även med Svensk handel och kommunens besöks och service näring.

Mätbara mål specifikt gällande denna förstudie är:
- Deltagarnas reella kompetensutvecklingsbehov inom ESFs angivna kriterier samt sälj, service, ledarskap, organisationsutveckling, mm, för att de anställda skall utvecklas i takt med arbetslivets krav.
- Generell kunskapsnivå gällande strategisk kompetensutveckling i relation till rådande omställning och utveckling på central och butiksnivå för att de anställda skall utvecklas i takt med arbetslivets krav.
- Kunskap och insikt avseende jämställdhets integrering, samt anpassning för funktionshindrade
- Andelen butiker/företag som idag har policydokument för jämställdhet/jämställdhetsplan
- Andelen anställda män/kvinnor och personal med olika etisk härkomst
- Andelen deltidsarbetande män/kvinnor med olika etisk härkomst
- Andelen butiker/företag som står inför generationsväxling
- Företagets rekryteringsbehov samt ev. problem att säkerställa fortsatt tryggad anställning
- Huruvida ett strategiskt kompetensutvecklingsprogram kan bidraga till att underlätta till nyrekrytering, samt för att bibehålla befintlig personal i anställning.
- Huruvida de olika företagen ser en problematik avseende sjuktal och långtidssjukskrivningar
- Vilka framgångsfaktorer och problemformuleringar som företagen själva anser som de mest väsentliga.

Övrigt som kan påverka individens- och företagets utveckling
- Huruvida företaget har e-handel eller ser ett behov av att utveckla detta
- Huruvida företaget har en fungerande hemsida, samt kunskap för att uppdatera denna
- Andelen butiker/företag som tar emot praktikanter från gymnasie och högskola
- Ev. ytterligare nyckelfaktorer som påverkar vår sårbarhet och omställningsproblematik.
Se vidare förslag på arbetsmaterial för förstudie.


Förväntade effekter av vår projektidé som helhet:

Är främst att vi skall erhålla en förbättrad nödvändig samverkan och en samsyn samt enighet avseende strategisk kompetensutveckling för våra anställda, för att säkerställa en anställningstrygghet nu och i framtiden.

Att kompetensutveckling skall säkerställa anställningstrygghet och yrkesässig rörlighet (majoriteten inom handelsplatsen och besöksnäringen är lågutbildade kvinnor) så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.

Förväntade effekter är aven att vi skall erhålla nyskapande metoder som skall ge både oss själva och våra samverkanspartners en strategisk påverkan och synergier som stärker vår konkurrenskraft.
Med nyskapande metoder menar vi moderna flexibla kompetensutvecklingsmetoder som kan baseras på fysiska seminarier, webbaserad distansmetoder, interaktiva utbildningar och arbetsplatslärande mm.

Ytterligare effekter som projektet förväntas generera är en ökad delaktighet och ett större samlat engagemang för kompetensutveckling både på företags- och individnivå.
Förbättrad delaktighet och ökat engagemang kommer även att stimulera till karriär och företagande inom handeln. Vi tror att denna satsning skapar både inspiration och förutsättningar för att deltagande parter/personal skall få en vidare syn och se handeln som en möjlighet till både karriär och kanske till avknoppning för start av egen verksamhet samt generationsväxling.

Av erfarenhet vet vi att målinriktad strategisk kompetensutveckling ger positiva synergieffekter till minskad deltidsarbetslöshet samt även minskade kort och långtidssjukskrivningar.

Förväntat resultat är att vårt projekt skall ge synergieffekt och på sikt attrahera även butiker och delar av besöksnäringen som valt eller ej haft möjlighet att medverka i projektet, samt genom spridning av resultat i stort, då vi själva och även våra samverkanspartners ser detta projekt som en mycket bra och innovativ satsning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet och verksamheten kommer att ha full tillgänglighet för personer med funktionshinder. Inom projektet och förstudien kommer det även att föras diskussioner och analyser avseende samtliga fyra integrerade delar.
- Fysisk tillgänglighet / tillgängliga lokaler
Alla deltagare/personer som medverkar i projektet oavsett om de har eller inte har funktionshinder:
-ska kunna ta sig in i utbildningslokalerna
-ska kunna delta på våra möten, konferenser och på sikt utbildningar
-ska kunna använda toaletten eller andra bekvämlighetsanordningar

Vi garanterar fysisk tillgänglighet genom att säkerställa att de samlingslokaler vi använder är anpassade för personer med olika funktionshinder. Vi kommer även att ta upp denna frågan åter på våra samlingsträffar. Detta för att skapa ytterligare insikter och kunskap till alla butiksägare, så att de vid behov kan förbättra den fysiska tillgängligheten även i butikerna.
- Tillgänglig verksamhet
Även detta är en viktig framgångsfaktor för alla butiksägare, både ur ett kund och anställningsperspektiv. Genom en förbättrad samverkan och diskussioner runt ämnet skapar vi ökad förståelse, medvetenhet och kunskap om våra arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Flertalet butiker vet vi redan idag saknar idag relevanta jämställdhetpolicy etc. Tidigare i ansökan har vi beskrivit att planerat projekt och utbildning förväntas ger klara synergieffekter till minskad deltidarbetande, ökad rörlighet och jämställdhetsintegrering.
I förstudien/analyserna kommer vi att ta upp tillgängighet specifikt och även beröra den på våra samlingsträffar.
- Kommunikativ tillgänglighet
Vårt ansvar i projektet är att ge förutsättningar till att alla personer oavsett om de har eller inte har funktionshinder ska kunna ta till sig projektets information och kunna kommunicera med projektet oavsett om de har eller inte har funktionshinder:
Detta gör vi genom att redan i projektstarten åter säkerställa om det finns någon eller några personer som behöver särskild anpassad information eller kommunikationsmöjligheter pga funktionshinder. Vi behov kommer vi säkerställa en handlingsberedskap för att kunna ta hjälp av te.x olika hjälpmedelscentraler för syn, hörselskadade för ev. specifika anpassningar. (I dagsläget och i våra anmälningar har ingen butik anmält detta). Vi kommer även att tillse att vi alltid har tydlig och lättläst information digitalt och analogt. Incitament finns även för att skapa ökad insikt avseende kommunikativ tillgänglighet utifrån ett kundperspektiv.

- Informativ tillgänglighet
Även detta är för oss en viktig del och framgångsfaktor för projektets utfall. Vi kommer därför att starkt beakta och säkerställa att informationen blir tydlig och tillgänglig för alla.
Redan i inledningen säkerställer vi hur deltagaren vill ha information. Direkt projektinformation ges därför i både digital och traditionellt, samt även i förekommande fall via fax. Vi behov tar vi som projektledare även personliga möten för att informera och säkerställa informationen. Information ges även via samlingsmöte. I förstudien kommer vi även att analysera möjligheten att ta in moderna Internetbaserade system för information och kommunikation i samband med Validering och kompetensutveckling.

Deltagande aktörer

 • AB Nystrands Ur, Optik & GUld
 • AKTIEBOLAGET HÄLSOCITY HOLMSTR
 • Anettes Hobbykeramik
 • Audio/Video
 • Axells Järn- och Bosättningsaf
 • AZNAR FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG
 • BEST I GARVAREN AKTIEBOLAG
 • BÖKELIDEN AKTIEBOLAG
 • Café Storgatan 13 AB
 • Colorama Sigvards Färghall
 • Ekströms Radio o TV AB
 • Ewa Mainersson
 • Heimstaden i Väst Ab
 • Hjelmqvist Guld AB
 • Hotel Terraza
 • Janderdahls Elaffär AB
 • Janssons Blommor
 • JC VARLAND I LJUNGBY MODE AB
 • Lilla Skafferiet
 • Lime
 • Lindex Ljungby
 • LJUNGBYBOSTÄDER AKTIEBOLAG
 • LjungbyOptikern
 • M&M
 • OPTIKER L-G SJÖBERG AKTIEBOLAG
 • PAPARAZZI I LJUNGBY AB
 • Resia
 • Restaurang Månen AB
 • Roddys Konditori AB
 • SKINNARNAS BLOMMOR OCH TRÄDGÅR
 • Smaak
 • Åkervalls
 • Önska - Ljungby

Kommun

 • Ljungby