Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Bryggan till arbetslivet Vetlanda - Sävsjö i samverkan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePersonalkontoret
KontaktpersonMagnus Svensson
E-postmagnus.svensson@vetlanda.se
Telefonnummer0383-96622
Beviljat ESF-stöd7 309 313 kr
Total projektbudget18 963 404 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2010-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet avser ungdomar på IV-programmet och flyktingar. Pedagoger, coacher tillsammans med mentorer, introducerar deltagaren på arbetsplatsen mot jobb. Målgrupperna blandas vilket innebär tät samverkan mellan coacher, mentorer och pedagoger för att uppnå projektets mål.

Bakgrund

Det regionala utvecklingsprogramet RUP med sikte på 2020 beskriver vad länet skall göra de närmaste årtiondena för att öka tillväxten, konkurranskraften, attraktionskraften och sysselsättningen. Programmet skall dessutom stimulera till gränsöverskridande samarbete. Fem programområden beskrivs varav ett är inom området arbetsmarknad. Vetlanda och Sävsjö har en god arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad, samtidigt som det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft inom många områden. Arbetsmarknaden inom Vetlanda och Sävsjö består till stor del av industriföretag inom områden som t.ex. hus- och tillverkningsföretag inom aluminium där flertalet företag är mindre eller medelstora, och det låga utbudet har gjort att det lätt uppstår flaskhalsar när företag i ett expansionsskede inte får tag på utbildad arbetskraft i tillräcklig omfattning.

För att öka utbudet av arbetskraft krävs en utveckling av metoder att bättre ta tillvara den resurs som unga och utlandsfödda utgör, dvs. människor som många gånger hamnar i utanförskap. Många har låg utbildningsnivå och har ingen, eller mycket liten erfarenhet av arbetsmarknaden.

Sedan 2004 har vi i Vetlanda kommun arbetat med att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. I ett tidigare EU-projekt projekt Fixit (målgrupp arbetslösa ungdomar 18-24 år) har vi utvecklat samverkat inom kommunen, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsliv för att underlätta för ungdomarna att få inträde på arbetsmarknaden. Coacher har utifrån lösningsfokuserat arbete coachat med mycket goda resultat de enskilda ungdomarna till arbete, praktik eller studier. Projektet har lyckats att få ut svårplacerade ungdomar till arbete.
Ungdomskullarna på gymnasieskolan är väldigt stora och vi kommer under de närmaste åren möta en lågkonjunktur vilket försvårar ungdomarnas, och då särskilt unga personer med utländsk bakgrund, att etablera sig på arbetsmarknaden. Erfarenheter från Fixit: s arbete visar att ungdomar som inte har en komplett gymnasieutbildning har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarkanden.

Vetlanda kommer dessutom att under en 5-års period ta emot ett större antal flyktingar/invandrare med permanent uppehållstillstånd. Studier visar att dessa räknar med att kunna försörja sig själv och sin familj genom eget arbete. De har med sig kompetenser som torde kunna göras mer tillgänglig om effektivare överbryggning av språkliga och kulturella barriärer genomförs, och därmed kunna användas effektivare på arbetsmarknaderna inom båda kommunerna.

Vi vill nu bygga vidare på den kunskap och erfarenhet som finns i fixit för att gå vidare med att arbeta med projektets målgruppers etablering i arbetslivet och förebygga utanförskap inom dessa grupper.


Syfte

Projektet syftar till att:

ungdomar i gymnasieåldern, som står utanför utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan samt personer med utländsk bakgrund, ska ges ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden

påverka ungdomarna i målgruppen till att välja yrkesinriktade program i högre utsträckning mot tillväxtområden inom arbetsmarknaden.

utveckla en effektivare kartläggning av invandarens/flyktingens medhavda kompetenser som skall effektivisera tillvaratagandet av medhavda kunskaper att använda i det svenska arbetslivet.

utveckla samverkan kring skola och arbetsliv för att göra utbildningssystemet till en plattform för livslångt lärande och förberedelse till arbete på framtidens arbetsmarknad.

utveckla samverkan med näringslivet genom att utveckla ett aktivare mottagande med utbildade mentorer (anställda på företaget) när arbetsställena tar emot projektets målgrupper, för praktik och/eller anställning.

Målsättning

Minst 65 % av deltagarna inom målgruppen gymnasieungdomar som har stått utanför utbildning på nationellt program och som står till arbetsmarknadens förfogande ska efter projekttiden ha fått jobb eller påbörjat studier

Minst 70% av nyanlända flyktingarna/invandrare inom åldersgruppen 16-64 år skall erbjudas aktiviteter som syftar till att integrera dessa på arbetsmarknaden, senast sex månader efter kommunplacering.

Samtliga (100 %) nyanlända flyktingar/invandrare i projektet skall genomgå kartläggning av medhavda kompetenser från sitt hemland.

Minst 20 st arbetsställen inom näringslivet har vid projektslutet en eller flera utbildade mentorer (anställda på företaget).

Samtliga deltagare i projektet (100 %) skall genomgå utbildning i metoder hur man söker, finner och behåller ett arbete.

Vid projektslutet skall en lokal överenskommelse upprättats om samverkan mellan Vetlanda och Sävsjö kommun för samordning av insatser gällande projektets målgrupper.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet: Mottagningsrum och lokaler anpassas och görs tillgängliga för deltagare med funktionshinder.
Tillgänglig verksamhet: Föreläsningar och studiebesök på DHR för deltagare och coacher skall genomföras under projekttiden.
Kommunikativ tillgänglighet: Teckentolk används vid alla sammanhang där deltagare med funktionshinder deltar.
Informativ tillgänglighet: All information som rör deltagare i projektet kan tillgodogöras genom textdokument. Vid behov anpassas information till målgrupp och dess funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Målet är att jämställdhet mellan kvinnor och män skall finnas med som en naturlig del i allt arbete som sker inom ramen för projektet.

Bland projektets målgrupper är kvinnor och män representerade enligt följande:
A. I målgruppen Ungdomar 16-18 år (studerande) är andelen kvinnor män lika med en viss mindre variation mellan årskurserna. Vid val till gymnasieskolan är det endast 10 - 15 % kvinnor som väljer till de tekniska och industriella programmen. Få av männen väljer programmen som är inriktade mot vård- och omsorg.
I Vetlanda kommun är tillverkningsindustrin mansdominerad medan den offentliga sektorn inom vård- och omsorg och barn- och utbildning är kvinnodominerad. En avgörande orsak till den könsmässiga snedfördelningen kan med säkerhet tillskrivas de val som sker till gymnasieskolan. Valen av utbildningar på gymnasieskolan är i mycket hög utsträckning styrda en av traditionell könsuppdelning av olika yrken.
Projektet syftar till att påverka ungdomarna till att göra otraditionella yrkes- och studieval. Exempelvis ska fler flickor välja arbete eller studier inom tekniska området och fler pojkar ska välja studier eller arbete inom vård och omsorg

B. I målgruppen Flyktingar 18-64 år (de som genomgår introduktionsutbildning inom SFI + arbetslösa) är andelen män högre än andelen kvinnor. Flertalet av kvinnorna är lågutbildade eller har ingen utbildning alls. Projektet kommer genomföra aktiviteter riktas mot invandrarkvinnor för att stärka deras ställning i såväl det svenska samhället som på den reguljära arbetsmarknaden.

Medfinansiärer

 • Aleholmsskolan
 • Arbetsförmedlingen Vetlanda
 • Barn- och utbildningsförvaltni
 • Personalkontoret
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen

Samarbetspartners

 • Försäkringskassan i Vetlanda
 • Nuvab
 • Stålöv AB
 • Sävsjö Näringsliv AB

Kommun

 • Sävsjö
 • Vetlanda