Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Breddad rekrytering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTekniska Högskolan i Jönköping
KontaktpersonSiv Sjöström
E-postsiv.sjostrom@jth.hj.se
Telefonnummer036-101530
Beviljat ESF-stöd371 886 kr
Total projektbudget497 436 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2008-11-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Syftet är att skapa och förankra lämpliga lösningar för att öka rekryteringen till högre studier ur grupper i samhället som är underrepresenterade vid desamma. Målet är att individen bättre kan möta framtida omställningar på arbetsplatsen och öka sin anställningsbarhet totalt sett.

Bakgrund

Den svenska arbetsmarknaden går för högtryck. Stora delar av regionen har låga arbetslöshetssiffror och efterfrågan på såväl kompetens som arbetskraft har inte varit större på länge. Samtidigt finns det personer som under lång tid haft stora svårigheter att etablera eller återetablera sig på arbetsmarknaden då kraven på medarbetares kunskap och kompetens i arbetslivet ständigt är i förändring. Arbetsmoment försvinner och andra funktioner, ofta med högre krav på utbildning, tillkommer. Den största tillväxthämmande faktorn idag är bristen på kvalificerade medarbetare. Problemet är akut och är inte branschspecifikt utan allmängiltigt för flera.

Andelen eftergymnasialt utbildade i Småland är förhållandevis låg i jämförelse med riket. Andelen som påbörjar högskoleutbildning före 26 års ålder är också lägre i Småland än i riket och bland Smålandslänen ligger Jönköpings län i botten.

Det finns många anledningar till att personer väljer att inte studera trots att utbildning vanligtvis öppnar fler dörrar på arbetsmarknaden. Anledningarna kan vara såväl personliga som rent organisatoriska.

Slutsatsen som kan dras är att det är en inte oväsentlig uppgift för Högskolan i Jönköping och det omgivande samhället i form av olika offentliga aktörer och privata arbetsgivare att försöka ändra på detta för länet så negativa förhållande. Det kräver uthålliga insatser under relativt lång tid.

Den bärande tanken är att vi i förstudien skall utveckla metoder för att nå ut till "icke traditionella studenter".
Några av de viktigaste områdena är:
Hur kan högskolan attrahera personer ur underrepresenterade grupper?
Hur får man personer att välja utbildning utanför de traditionella könsrollerna?
Hur kan man samverka med andra aktörer för att skapa förutsättningar för såväl rekrytering som andra åtgärder som främjar dessa gruppers möjlighet att börja, genomföra och avsluta högskolestudier med ett kyckat resultat.

Hur attraheras anställda, som riskerar arbetslöshet, med låg utbildning eller väldigt smal kompetens att välja högre utbildning för att lättare möta den framtida arbetsmarknadens krav?Syfte

Syftet är att förstudien ska ligga till grund för nya aktiviteter i form av projekt som ska arbeta med breddad rekrytering i det vidare begreppet.

Begreppet breddad rekrytering
För att uppnå en breddad rekrytering krävs att högskolorna aktivt strävar efter att nå nya grupper. Arbetet med rekryteringsfrågor bör genomsyras av insikten om att snedrekryteringen är ett allvarligt samhällsproblem och bör leda till åtgärder för en utjämning
Universitet och högskolor kan aktivt påverka rekryteringen genom att se över vilken bild man förmedlar av högskolestudier, genomföra riktade insatser mot vissa grupper och genom att anpassa utbildningsutbudet.
(Den öppna högskolan Prop. 2001/02:15, sid 22)

I propositionen Ny värld ny högskola ( Prop. 2004/05:162) står bl a: breddad rekrytering skall eftersträva en rekrytering av nya studenter på lika villkor oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, social bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder.

Synen på breddad rekrytering
Att se breddad rekrytering inte bara som rekrytering och möjligen en god introduktion till högskolestudierna utan som något som berör studentens hela utbildning, från marknadsföring och ansökan till högskolan ända till ansökan om examensbevis är nog ett måste om breddad rekrytering inte bara ska bli just rekrytering och kanske därefter ett misslyckande för ett antal studenter.

Förstudien ska utreda förusättningar och identifiera arbetsområden samt förankra ideér och arbetssätt hos olika aktörer såväl privata som offentliga. De kommande åtgärderna ska utgöra en god grund för att kommande arbetstagare ska kunna erbjudas goda förutsättningar att ha tillgång till adekvat utbildning på eftergymnasial nivå. Som adekvat bedöms utbildning som motverkar arbetslöshet och utanförskap i samhället.

Målsättning

Målet är att förstudien skall leda till att områden identifieras och/eller metoder utvecklas som bör minska snedrekryteringen till högre utbildning.
Minst en ansökning om genomförande av de projektidéer som tagits fram, utretts och värderats inom förstudien ska göras. Projektansökningarna skall vara grundade i förstudien och väl förankrade i deltagande organisationer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De insatser som förstudien utreder kommer att äga rum på platser som är relevant anpassade och utrustade för att kunna ta emot rörelsehindrade människor.
Ett av förstudiens mål är att utarbeta förutsättningar för att attrahera underrepresenterade grupper till högre utbildning. Rörelsehinder är ett funktionshinder som vanligtvis kan underlättas genom anpassade lokaler i form av ramper, och liknande rent fysiska åtgärder. Utbildningslokaler på Högskola och kommunala lärcentra har hög tillgänglighet för rörelsehindrade.
Personer med funktionshinder av neuropsykologisk art har än mer individuella behov för att ha möjlighet att klara en studiesituation. Små grupper, skrivstöd, möjlighet till helt flexibla tider, möjlighet att studera i van miljö är exempel på förutsättningar för att uppnå tillgänglighet.
Även förutsättningar för personer med andra funktionshinder som dyslexi, hörselskada eller synskada bör beaktas i förstudien.

Transnationellt samarbete

Se förtydligande E-post

Medfinansiärer

 • Stiftelsen Högskolan i Jönköpi

Kommun

 • Aneby
 • Eksjö
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Habo
 • Jönköping
 • Mullsjö
 • Nässjö
 • Sävsjö
 • Tranås
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Värnamo