Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Befarat utanförskap blir anställningsbarhet via musik.

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBarn och ungdomsförvaltningen
KontaktpersonBengt-Elis Pettersson
E-postbengt-elis.pettersson@savsjo.se
Telefonnummer0382-15390
Beviljat ESF-stöd943 000 kr
Total projektbudget2 389 352 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2011-01-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Underlättar ungdomars etablering i arbetslivet och att förebyggar att de hamnar i utanförskap. Musik är något som intressera och engagera, specielt den ungdomsgrupp som har det struligt. Genom musikens många kontaktytor mot arbetslivet ökar förutsättningarna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Bakgrund Socialförvaltningen uppskattade för ett par år sedan att ett 30 tal ungdomar upp till 24 år inte fanns med någonstans som anställda, studerande, arbetssökande eller sjukanmälda. Aleholmsskolan, Sävsjö kommuns egen gymnasieskola, är Höglandets minsta med sina 360 elever och 7 nationella program. men skolan har klart störst andel icke behöriga gymnasieelever (ca 80 elever av de 360). Dessa elever upptäcker efter ett läsårs kraftsatsning på att bli behörig i de tre basämnena svenska, engelska och matematik, att de i många fall, trots sin nu erövrade behörighet har för låga betyg att antas till program de egentligen önskar gå. De har att välja bland kommunens 7 egna program. Att inte kunna få den utbildning man önskar, gör de följande gymnasiestudierna ointressanta och egentligen bara en väntan på att fylla 18 år och sedan försöka få en anställning. Denna väg in till arbetslivet riskerar att misslyckas, med utanförskap som bestående konsekvens. Behovet är alltså stort i Sävsjö kommun på att öka motivationen bland ungdomar som riskera att hamna i utanförskap. Ungdomarna måste få så goda förutsättningar som möjligt för att komma in på arbetsmarknaden, även om den normala vägen stängts. Sävsjö kommun har också av tradition mottagit flera flyktingar än de omgivande kommunerna. Under långa tider vållar detta inga större problem även om vissa underliggande spänningar kan märkas. Men tidvis kan alvarliga motsättningar blossa upp mellan invandrargrupper och rasistiska grupperingar. Projektet avser alltså att få in såväl svenskfödda ungdomar med rasistiska tendenser som invandrarungdomar, men samtidigt locka en majoritet av vanliga ungdomar, så att "nomaliteten" blir det nav kring vilket allt kretsar.
Musik har visat sig vara en sådan väg. Musik och sysslor kring den appellerar till många ungdomar, även de ungdomar som annars har det struligt. Detta intresse ska vi använda för att leda in ungdomar mot arbetslivet. Inom "musiken" finns en mängd intresseområden som har bäring på arbetslivet som musik, ljud, ljus, el, manusskrivande, framförande inför publik, scenbygge, kostym, sömnad, marknadsföring, smink, stayling m.m. Detta sker i samverkan med Sävsjö Näringsliv AB och dess företag samt Kultur och fritidsförvaltningen.

Kostnad för resor
Det är upptaget 8 000 kr / år för att målgruppen / deltagarna skall göra studiebesök till Smålands Musik och Teater i Jönköping och Rock City i Hultsfred.
Buss kostnad till Jönköping ToR, 4 000 kr
Busskostnad till Hultsfred ToR, 4 000 kr

Kostnad för material
Material riktad till målgruppen (19 720 kr). Vi bildar intressegrupper utifrån deltagarnas intresse. Intressegrupperna planera och genomför sin del och tillsammans skall det bli en kultur/musikfestival, ex på intressegrupper musik, ljud, ljus, el, skriva manus, scenbygge, sömnad, marknadsföring, mm. Kostnad för material är pengar som skall vara till intressegruppers verksamhet ex tyg, virke, färg, mm för att genomföra kultur/musikfestivalen.
Vi vet inte nu vad deltagarna exakt kommer att genomföra därför kan vi inte specificera dessa kostnader. Vi måste ge intressegrupperna den friheten att utformas sin del.

Intäkter
Vi kommer inte att ta någon entré vid musikfestivalen, det är en marknadsföring för projektet, deltagarna och verksamheten. Det är också ett sätt visa vår uppskattning till de företag som är med i projektet och bjuda in personalen till musikfestivalen.

Samverkan
Smålands Musik & Teater roll i projektet:
Stötta ungdomarna i roll besättning.
Stöd gällande, regi, manus, smink/mask och attribut.
Möjlighet att se provspelningar av kommande Föreställningar på JKP Teater
Dialog om framtida jobb inom musik och teater.
Tillresande regiassisten, ljud & ljus, dekorbygge om tips för vår uppsättning.Rock City Hultsfred:
Stöd för blivande musiker.
Hur man arbetar med marknadsförning.
Undervisa om den nya musikvärlden, dvs media övergången från CD skiva till nätet, upphovsrätt, nedladdning, det nya media-tänket, musikens utveckling.
Delge om den nya skolan i tiden, dvs Hultsfred och deras musik & producent utbildning.
Framtida yrken inom musiken, reklam, hemsidor osv.

Sävsjö Näringsliv AB
De kommer på ett aktivt sätt stödja oss. Tillsammans med projektets deltagare ta de fram företag som kan tillföra kunskap till att genomföra projektet samt att introducera deltagarna in på arbetsmarknaden bl. a genom faddersystem, praktik, info, studiebesök samt att företagen kommer till intressegrupperna för hjälpa till med ex ljud & ljus, scenbygge, smink, el mm

Kostnadseffektivitet
Rock-City och Smålands Musik & Teater är två unika samarbetspartners som vi har i regionen. (Det finns bara dessa att tillgå) De ha stor kunskap om att arrangera och genomföra musikfestivaler, vi behöver deras kunskap för att inspirera och engagera deltagarna. Genom att vi samarbetar med dessa så lyfter vi statusen på projektet. Genom att vi samarbetar och har goda kontakter så är kostnaden halverade i förhållande till om de skulle komma in som konsulter.


Uppskattning av tid för egen personal:
Projektet finansieras huvudsakligen av kommunala medel, en bristvara i dessa besparingstider inom förvaltningar som fritid och skola. Den personaltid som kunnat allokeras till projektet är vad som finns av resurser. Den är fördelad på följande sätt:
Göran Ahlqvist – leda, administrera och ha huvudansvar. Esbjörn Jonsson – leda, administrera och ha huvudansvar. De lika befattningarna beror på att projektet är ett samverkansprojekt mellan två kommunala förvaltningar.
Berit Öhrn – scenisk gestaltning och arbete med tillverkning av allt vad som behövs för att kunna få fram kostymer, rekvisita, kulisser m.m. för lyckade framträdanden.

Carina Rostedt – ekonomisk uppföljning och kontakter med ESF-rådet. Av erfarenhet vet vi vad det innebär av ekonomisk redovisning m.m. för att driva denna typ av projekt.

Leif Gunnevik – ansvarar för att produktionen belyses etiskt. Den som följer ungdomsutbudet inom massmedia vet att ungdomen gärna utmanar det etablerade. Det finns därför skäl att göra ungdomarna väl medvetna om vad som gäller i fråga om etiska gränser. På samma sätt är det i fråga om upphovsskydd m.m.

Jonas Källström, Roger Thelander och David Kjellson ansvarar för lokaler och utrustning under den tid verksamheten bedrivs. Den utrustning ungdomarna får tillgång till är dyrbar, ömtålig och komplicerad att använda. Den måste därför värnas och vårdas. Vi vet också att ungdomar som träffas gärna drar till sig andra ungdomar och utan vuxenövervakning finns risk för misslyckanden. Dessutom ska denna personal serva med kringarbete, så att vi når resultat.

Tiden som kan anslås till projektet är alltså beroende av hur mycket tid som kan tillskjutas till personal. Sannolikt kommer den anslagna tiden att visa sig otillräcklig och vi får då vara beredda att avdela mera resurser eller att lita till frivilliga krafter.


Syfte

Syftet med projektet är: att underlätta ungdopmars etablering i arbetslivet och förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap.
Genom att användaa kreativitet och skapande (musik och andra konstnärliga uttryck) för att stärka självbilden och aktivt arbeta med identitetsfrågor. Musiken / projekete blir ett pedagogisk hjälpmedel för att förbereda ungdomar för arbetslivet genom kontakt och samverkan med företag. Dessa företagskontakt ger dem ökade chanser till praktik och anställning.

Målsättning

Målsättning:
att 40 ungdommar i ålder 16 - 24 år av projektets målgrupp är delaktiga i projekter.
att 30 ungdomar (15 tjejer och 15 killar) av projektets målgrupp skall etablera sig på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionshinder
Tilltänkta lokaler har använts för allmänna ändamål och är handikappanpassade. Ingen form av funktionsnedsättning är diskriminerande i projektet. I den mån deltagaren har LSS hjälp upphör vissa svårigheter. Är deltagaren blind är detta inget hinder för att sjunga, spela eller agera på en scen. Är deltagaren döv finns arbetsuppgifter i rikligt mått utanför scenen. Psykiskt funktionshindrade är varmt välkomna att delta både på och utanför scen. Vi har sett många lyckade uppträdanden av psykiskt funktionshindrade som agerat på scen i Sävsjö och hoppas för se än fler.

Funktionshinder begränsar inte möjligheterna att delta i projektet. De valda lokalerna är handikappanpassade. Deltagandet i själva projektet kan sedan anpassas för att reducera eller eliminera den enskildes bristande funktion. Inte heller psykiskt funktionsnedsättning möter något hinder. Flera musiksatsningar för psykiskt funktionsnedsatta har genomförts inom kommunen. Det mest kända är den återkommande Sten Sture festivalen.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetintegrering
Sävsjö kommun har högre andel jord och skogsbruk och industri än riket i genomsnitt, men lägre andel av servicenäring och lägre utbildad befolkning. Av tradition och även nu är Sävsjö öppet för förhållandevis stor flyktingmottagning med medföljande anhöriginvandring. Kopplingen mellan yrkesarbetandes kön och anställning är mycket traditionell. Stora ansträngningar görs för att få människor födda utomlands att etablera sig på den lokala arbetsmarknaden.

Någon kommunal analys och plan för integrering av hela kommunens befolkning är inte känd. Analys finns för kommunanställda och den stödjer ovanstående påstående. Erfarenheterna från Aleholmsskolan bekräftar resultaten. Av gymnasieskolans yrkesprogram är Livsmedels Hotell och restaurang och Barn och fritidsprogrammet huvudsakligen företrädda av flickor, medan industriprogrammet har manlig dominans. Invandrarelever, tenderar att sakna behörighet för gymnasiala studier, och hamnar därför på Individuella programmet, som i sin tur nästan fullständigt är utlokaliserat till yrkesprogrammen. Situationen är likartad för de Sävsjöelever, som väljer att gå sin gymnasieutbildning i angränsade kommuner.

Genom projektet förutsätts att ungdomar med olika bakgrund och tillhörighet knyts närmare varandra genom likartat intresse och med nya och annorlunda kontakter finns möjligheter till mindre traditionella studie och yrkesval. Även de arbetsplatser deltagarna kommer i kontakt med belyses ju för deltagarna och kan ge impulser till att söka sig i den riktningen i framtiden.

Musikutövning och dess kringaktiviteter är icke segregerande utifrån kön, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionshinder. Tvärtom är musik en global företeelse och en mötesplats för mångfald. I vårt samhälle har musiken också genom ökade internationella kontakter breddats. Förvisso finns mönster utifrån nämnda kriterier i val av instrument och synen på kringaktiviteter. Men med den ändå begränsade målgrupp som kommer i fråga och den mängd uppgifter som ingår i projektet och behöver genomföras för att det ska lyckas kommer deltagarna att agera i gränsöverskridande aktiviteter. Färdigheter inom musikområdet är inte direkt kopplat till framgång i allmänhet. Ungdomar med problematiska hemförhållanden och besvärlig skolgång kan, oavsett tillhörighet, besitta stor musikalisk förmåga. Inte heller något omvänt samband föreligger, dvs allmän framgång eller majoritetstillhörighet är ingen garant för musikalisk förmåga. Detta gör att musiken och dess kringaktiviteter kan bli den plattform där ungdomar oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionshinder kan mötas mycket förutsättningslöst kring ett gemensamt intresse. När ungdomar möts av intresse på lika villkor och med mångfald som en förutsättning upplöses många subgrupperingar och sker en anpassning till "normaliteten". Genom att vända sig mot alla ungdomar i Sävsjö kommun inkluderas alla och genom denna inkluderingsmöjlighet undviker förhoppningsvis ungdomar på väg mot utanförskap att permanenta sitt utanförskap. Tankar som dessa har presenterats av internationella forskningsföreträdare som t.ex. Bowlby, Bromenbrenner, Wacks och Skidmore, i Sverige bl.a. av Bengt Andersson. De har visat på att när den närmaste omgivningen kring en människa inte fungerar måste andra nischer till, där den unga kan känna trygghet, framgång och gemenskap.

Medfinansiärer

  • Aleholmsskolan
  • Barn och ungdomsförvaltningen
  • Fritidsgården Sävsjö

Samarbetspartners

  • Aleholmsskolan
  • Barn och ungdomsförvaltningen
  • Fritidsgården Sävsjö

Kommun

  • Sävsjö