Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Återgången - med Liv och Lust tillbaka i arbetslivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet i Kristianstad
KontaktpersonAnders Håkansson
E-postanders.hakansson@folkuniversitetet.se
Telefonnummer044-207640
Beviljat ESF-stöd5 620 656 kr
Total projektbudget14 076 816 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2010-09-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Målet är att hjälpa långtidsjukskrivna tillbaka i arbete. Det ska stimulera vilja och drivkraft och ge förutsättningar att undvika nya sjukskrivningsperioder. Handlingsplan, coachning, KBT och löpande utvärderingar är viktiga inslag i processen, som också ska utveckla nya samverkansmetoder.

Bakgrund

Det växande antalet långtidssjukskrivna är ett stort problem för såväl samhället som för de personer som drabbas. En långtidssjukskriven person blir oftast passiviserad och upplever sina problem som oöverstigliga, även om hon eller han är medicinskt återställd eller färdigbehandlad. Många av de långtidssjukskrivna har gått in och ut i sjukskrivning, när de återhämtat sig någorlunda och återgått till arbetet, drabbas de på nytt av sjukdomar och ny sjukskrivning, på grund av att sjukdomen är fysiskt eller psykiskt arbetsrelaterad. För många har sjukdomen också medfört psykosociala problem, både i arbetslivet och privatlivet. Vår ambition är att hjälpa deltagarna tillbaka i varaktigt arbete, och i vissa fall till ett nytt arbete, hos en ny arbetsgivare.

Som ett inslag i statens satsning för att minska sjukskrivningarna och öka antalet personer i arbete, kommer en förnyad folkhälsopolitik att införas. Proposition 2007-08 110. I propositionen redogör regeringen för en förnyad folkhälsopolitik. Folkhälsoarbetet bör ha människans behov av integritet och valfrihet som grund och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. Kommuner och landsting har en nyckelroll inom folkhälsoarbetet och bör i den egenskapen förbättra och utveckla sina metoder och verktyg. I propositionen har man definierat 10 målområden för folkhälsopolitiska insatser, som behöver utvecklas.
Ett viktigt inslag i den nya folkhälsopolitiken är den nya rehabiliteringskedjan. Den innebär bl.a. att människor inte ska kunna gå sjukskrivna år efter år. De som bedöms ha arbetsförmåga, ska antingen omplaceras på sin arbetsplats, eller söka nytt arbete. De som inte har arbetsförmåga, förs över till försörjning via sjukersättning. Även där ska arbetsförmågan tas upp till omprövning vid jämna mellanrum. Detta kan komma att innebära att ett stort antal människor behöver hjälp att hitta ett nytt arbete, och att de som inte lyckas med det, men bedöms ha arbetsförmåga, tvingas söka sin försörjning hos socialförvaltningen.

Kommunerna är oftast de arbetsgivare som har högst sjuktal, varför vi i förprojektet framför allt inriktat oss mot kommunala arbetsgivare. Vi kommer dock också att ta emot deltagare både från privat sektor och från landstingen i Kronobergs och Kalmar län. Detta för att skapa en så heterogen grupp som möjligt och kunna dra nytta av deltagarnas olika bakgrund.

Kommunerna och deras personaladministratörer har oftast ingen erfarenhet och kunskap när det gäller att hitta lämpliga arbetsplatser utanför kommunens när man behöver omplacera personal. De som har drabbats av långvarig sjukdom har själva ingen kraft eller kunskap heller att påbörja arbetsrotation. Traditionen har varit att man tidigare löst det inom kommunerna med specialtjänster. När ekonomi spelar in finns inte denna möjlighet längre. Detta skapar en inlåsningseffekt för både arbetsgivare som för den drabbade.

Således finns det två huvudmotiv bakom denna ansökan

Höga sjukskrivningstal. Vi vet, tack vare andra ESF-projekt och arbetsmarknadsutbildningar som vi genomfört, att vi med våra insatser kan hjälpa människor tillbaka i arbetslivet och till ökad självförsörjning.
Ny folkhälsopolitik, och behovet att utveckla nya metoder och tekniker, som definierats i 10 målområden i propositionen. Vi kan, tillsammans med projektpartnerskapet, göra en insats i detta utvecklingsarbete. De målområden vi framför allt kommer att inrikta oss mot är
Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomiska och sociala förutsättningar
Hälsa i arbetslivet
Fysisk aktivitet och matvanor och livsmedel

Folkuniversitetet är en ideell stiftelse och ett studieförbund. Vår uppgift är bl.a. att göra insatser för utsatta grupper i samhället, och att medverka i uppbyggnaden av ett demokratiskt och jämställt samhälle. Långtidssjukskrivna och andra som inte är delaktiga i arbetslivet är därför viktiga målgrupper för oss. Denna projektansökan har vuxit fram i nära samverkan med Försäkringskassorna och kommunerna i Kronobergs och Kalmar län. Vi har även tagit hjälp av regionerna, företag och företagarringar i förprojekteringen.

Folkuniversitetet har under den förra programperioden drivit två projekt för långtidssjukskrivna, nämligen SMIL, projektnummer 53534, där målgruppen var långtidssjukskrivna arbetslösa personer, och Liv och Lust, projektnummer 59803, där målgruppen var anställda hos Region Skåne nordöstra Skåne. Båda projekten drevs i nära samverkan med Försäkringskassan, och Liv och Lust bedrevs dessutom i mycket nära samverkan med arbetsgivaren. Resultaten var mycket goda, och vår önskan är nu att få fortsätta detta framgångsrika arbete med nya projektupplägg och nya, bredare partnerskap, på basis av den nya folkhälsopolitiken.

FÖRPROJEKT
Vi har redan gjort förprojekteringen, och ansöker därför om ett genomförandeprojekt inom programområde 2. Under förprojektet har vi

Träffat projektpartners och diskuterat behov, åtgärder, samarbeten, vad andra gör etc, vilket resulterat i denna ansökan.

Vi har besökt Försäkringskassorna och landstingen i Kronoberg samt Kalmar län och diskuterat var de stora grupperna finns när det gäller långtidssjukskrivna. Den kommunala sektorn är värst drabbad. Vi har haft diskussioner med personalchefer inom kommunerna i Kalmar län samt med personalspecialister inom samtliga kommuner i Kronobergs län. Vid vårt senaste möte var också personalstrateg från Landstinget Kronoberg med. Detta för att de hört talas om våra diskussioner och önskade vara med i ansökan. Våra diskussioner har i hög utsträckning cirkulerat kring hur man ska göra för att få människor in i annan anställning. Man har anställda som man testat allt på och i och med den nya propositionen måste finna nya lösningar för. Med den nya propositionen kan personer gå från anställning till A-kassa eller socialbidrag. Socialcheferna i Kalmar och Växjö är kontaktade samt områdescheferna inom arbetsförmedlingarna i Kalmar samt Växjö och de är också intresserade av att medfinansiera projektet. Kommunerna kartlägger internt hur många och vilka personer som har störts behov av den hjälp projektet ska ge.

Vi har studerat det nya folkhälsopolitiken lagstiftning och framförda synpunkter, samt deltagit i informationsseminarium om den nya folkhälsopolitiken.

Vi har gjort de analyser avseende jämställdhet, strategisk påverkan, implementering mm som fordras för genomförandet av projektet.

Syfte

Projektet ska bidra till att underlätta en återgång i arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna eller uppbär sjukersättning. Det innebär också att vi vill bidra till ökad jämställdhet och kompetensutveckling för personer i utanförskapet med målet att de ska nå egenförsörjning. Detta kommer att ske genom att vi i en bred samverkan utvecklar metoder och tekniker att hjälpa människor tillbaka i arbetslivet metoder som bygger på en kombination av coachning, kognitiv beteendeträning, skapande verksamhet, kost motion hälsa, arbetsträning och jobbcoachning. Målet är att deltagarna som är sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och arbetslust, vilket även bidrar till förbättrad livskvalitet för individen och vinst för samhället.

Vi fokuserar på det friska hos deltagarna, och det pratas aldrig sjukdomar under de gemensamma sammankomsterna. Vi kommer att tillämpa en kombination av utbildning och andra aktiviteter, under de gemensamma processerna Liv och lust och jobbcoachning. Syftet är att utvärdera och dokumentera dessa metoder, för att i framtiden använda och sprida dem, och därmed göra framtida rehabiliteringsinsatser mera effektiva, resultatinriktade och stimulerande för deltagarna.

Syftet är också att utveckla, dokumentera och utvärdera dessa nya metoder att återföra långtidssjukskrivna och personer som riskerar långtidssjukskrivning i arbete. Ofta innebär det att de behöver byta arbetsuppgifter eller arbetsgivare. En del kommer att vilja vidareutbilda sig för att gå vidare i en ny karriär eller starta ett eget företag. De får då hjälp till detta. Vi också vill utveckla, testa och implementera metoder att förebygga nya sjukskrivningsperioder.

Målsättning

Att minst 70 procent av de långtidssjukskrivna deltagarna sex månader efter projektets slut skall befinna sig i varaktigt arbete hos nuvarande eller ny arbetsgivare eller studier.

Målet för alla deltagarna är också att projektet ska stimulera vilja och drivkraft, att de ska känna kraft, lust och glädje, och få stöd i att förändra sin livsstil och sitt förhållningssätt - klara av sitt arbete och undvika nya sjukskrivningsperioder.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet innebär både fysisk tillgänglighet och möjlighet att tillgodogöra sig projektet. Våra lokaler är handikappanpassade. Vi har också under många år byggt upp vår kompetens när det gäller att utbilda och aktivera personer med funktionshinder, och personalen har kunskap, förståelse och medvetenhet. Eftersom projektverksamheten kommer att bygga på individuella behov, kan vi också anpassa den till personer med olika typer av funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

SLUTSATSER OCH PLAN ÖVER HUR JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIVET SKA OMSÄTTAS I PROJEKTVERKSAMHETEN

Projektarbetet kommer att präglas av jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhetsperspektivet finns med i det dagliga arbetet, och vi tar upp diskussioner om beslutsfattande, fördelning av resurser, normer och värderingar både i deltagargruppen och i personalgruppen. Vi kommer att arbeta för att
synliggöra olika förhållanden och villkor för kvinnor och män genom utbildningsinslag och diskussioner.
analysera hur konsekvenser av förändringar kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män.
relatera både till grupper och individer.
åstadkomma förändring när det gäller vår syn på och hur vi hanterar jämställdhetsfrågor, b åde i arbetsliv och privatliv. Utveckla personliga egenskaper och tekniker för att bättre kunna hantera dessa frågor.
Vi vill lyfta fram jämställdhetsfrågorna i genomförandet av projektet. För att kunna göra det, kommer vi att lägga in utbildningsinslag inom gender mainstreaming, både för personal och deltagare. Hanteras kvinnor och män lika när det gäller sociala förmåner, vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser? Hur ser det ut idag, och hur vill vi att det ska se ut i framtiden? Vad kan vi själva göra för att föra utvecklingen i önskad riktning?

KOMPETENS INOM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
Det finns kompetens hos den personal som kommer att involveras i projektet. Vidare har vi inom Folkuniversitetet pedagoger som är experter och undervisar i bl.a. jämställdhet, och vi kommer att anlita dem för gästföreläsningar och som bollplank i genomförandet. Vi har också möjlighet att engagera forskare från universiteten och andra experter för t.ex. dialogföreläsningar inom området.

Transnationellt samarbete

Transnationella aktiviteter planeras inte inom projektets ram. Folkuniversitetet är redan idag involverat i ett stort antal transnationella EU-projekt, där några inriktar sig på utsatta målgrupper, som handikappade och andra som ofta befinner sig i utanförskap. Vi kommer att forsätta vara aktiva i dessa nätverk, med ambitionen att under 2009 göra ansökningar inom EUs Life Long Learning Program. Vår ambition är nästa transnationella projekt ska vara inriktat mot rehabiliteringsområdet, och att vi då ska kunna engagera detta partnerskap. Aktuella projekt presenteras i bilaga 1, som ger en utförlig presentation av Folkuniversitetet.

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan

Samarbetspartners

 • Förvaltning för Arbete och lärande
 • Kommunledningskontoret

Kommun

 • Alvesta
 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Hultsfred
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Uppvidinge
 • Växjö
 • Älmhult