Logotyp på utskrifter

Aspie2.0

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHansa Utbildning AB
KontaktpersonElsy Johansson
E-postelsy@hansautbildning.se
Telefonnummer0498-205082
Beviljat ESF-stöd3 746 842 kr
Total projektbudget6 259 817 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Aspie 2.0 syftar till att utveckla en modell Coach365, som koordinerar samhällets redan befintliga stödsystem. I modellen ingår dessutom att utveckla nya metoder som anpassas individuellt för personer med diagnosen Asperger syndrom. Modellen bygger på helhetsprincipen om att stödja individen i hela processen för ett bättre vardagsfungerande, skapa delaktighet i samhället, ett självständigt liv och inträde på arbetsmarknaden. Modellen ska utvecklas, prövas och implementeras på Gotland och minst 5 andra platser under projekttiden.
Det gynnar såväl individ som samhälle och skapar förutsättningar för ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Målgruppen besitter ofta hög och inom vissa områden specialiserad kompetens, som skulle kunna utnyttjats i högre grad än vad som sker idag. Individer med diagnosen Aspergers syndrom befinner sig ofta i utanförskap vilket medför att samhället går miste om såväl kompetens som arbetskraft.

Bakgrund

Aspie 2.0 syftar till att utveckla en modell Coach365, som koordinerar samhällets redan befintliga stödsystem. I modellen ingår dessutom att utveckla nya metoder som anpassas individuellt för personer med diagnosen Aspergers syndrom (AS). Modellen bygger på helhetsprincipen om att stödja individen i hela processen för ett bättre vardagsfungerande, skapa delaktighet i samhället, ett självständigt liv och inträde på arbetsmarknaden. Modellen ska utvecklas, prövas och implementeras på Gotland och minst 5 andra platser under projekttiden.

Det gynnar såväl individ som samhälle och skapar förutsättningar för ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Målgruppen besitter ofta hög och inom vissa områden specialiserad kompetens, som skulle kunna utnyttjats i högre grad än vad som sker idag. Individer med diagnosen Aspergers syndrom befinner sig ofta i utanförskap vilket medför att samhället går miste om såväl kompetens som arbetskraft.
Beräkningar har gjorts av norska Konsulentsällskapet Visma och där anges att kostnaden för 100 ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden motsvarar 1 miljard norska kronor.

Bakgrund

Hansa Utbildning AB i Visby har de senaste åren genomfört projekt som finansierats av Europeiska Socialfonden inom programområde 2. Dessa projekt har i huvudsak haft inriktning mot att stödja individer som står utanför arbetsmarknaden.
I företagets profil ingår CSR (Corporate Social Responsibility). Som ett led i detta vill företaget medverka i att skapa ett ekonomiskt, socialt och hållbart samhälle.
I företaget finns ett starkt engagemang att stödja personer i utanförskap och genom denna ansökan målgruppen i synnerhet.

Den samlade regionala erfarenheten från genomförda projekt ger bilden av att utanförskapet många gånger har sin grund i ett neuropsykiatriskt tillstånd som lett till svårigheter att få inträde på arbetsmarknaden. Denna målgrupp behöver särskilt stöd i sin arbetslivsinriktade rehabilitering för att kunna få och behålla ett arbete.

För denna målgrupp är det angeläget att omgivande nätverk har kunskap om såväl funktionsnedsättningens konsekvenser för vardagsfungerande som behov av stöd för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden.

Sveriges riksdag har beslutat att målet för den handikappolitiska strategin är att skapa delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för alla medborgare. Utgångspunkten för svensk handikappolitik är således principen om alla människors lika värde och lika rätt. Staten, kommunerna och landstingen har tillsammans det grundläggande ansvaret för att personer med funktionsnedsättning har god hälsa, social och ekonomisk trygghet.
I ansvaret ingår också att stärka den enskildes individens möjligheter att leva ett liv i delaktighet, jämlikhet och oberoende. I den nationella handlingsplanen för den handikappspolitiska strategin har riksdagen slagit fast de mål som säkerställer unga människors rätt till sysselsättning

- Den grundläggande utgångspunkten skall vara att alla människors kompetens och vilja att arbeta ska tas tillvara på arbetsmarknaden. Det förutsätter att alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar.

Det råder alltså inget tvivel om att människor med funktionsnedsättningar har samma rätt som alla andra medborgar att arbeta eller ha meningsfull sysselsättning. Det är en överordnad uppgift för ett demokratiskt samhälle att skapa förutsättningar för det.

En annan uppgift för samhället är att verkställa de lagstadgade rättigheter som målgruppen har för sitt vardagsfungerande. Rättigheterna regleras i Lag (1993,387) Stöd och Service till vissa funktionshindrade(LSS), Socialtjänstlagen(2001,453)SOL och Hälso-Sjukvårdslagen (1982,763)HSL.

Lagarna ger stöd för olika former av insatser för målgruppen utifrån diagnos och behov. Ingen av intentionerna i lagtexterna medför mandat att ge ett övergripande och koordinerat stöd mellan de olika myndigheterna.

Målgruppens specifika behov är stöd i samordning, koordination och samarbete mellan de instanser som handlägger, beslutar och verkställer insatserna. Individerna kan pga sin funktionsnedsättning ha svårigheter att beskriva behov av stöd, koordinera och driva denna process på egen hand. Koordinerat och samlat stöd är en viktig utgångspunkt för att ge personer med Aspergers syndrom bästa möjliga förutsättningar.

En uppskattning av Habiliteringen angående antalet personer i åldrarna 18 år och uppåt är att det sannolikt finns ca 200 personer med diagnosen Aspergers syndrom på Gotland. Aspergers syndrom är ett neuropsykiatrisk tillstånd. I ett nyligen avslutat projekt i regionen har det konstaterats att trots att många i målgruppen fullföljt studier vid nationellt program, har ändå många stora svårigheter att komma in på ordinarie arbetsmarknad. Målgruppen återfinns mycket sällan i andra arbetslivsinriktade åtgärder hos exempelvis Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningens arbetsträning, utan återfinns i den grupp som brukar benämnas som hemmasittare s.k drop-outs.

Personer med diagnosen Aspergers syndrom brukar generellt sett ha svårigheter med att:
- Tolka och förstå intentionen i samspelet med andra människor
- Planera, se helheten i olika sammanhang och dra slutsatser utifrån dessa.
- Förstå och använda språket i kommunikationen med andra
- Utföra exekutiva funktioner( initiera, sätta igång, genomföra och slutföra aktiviteter)
- Bryta tvingande rutiner eller handlingar

Funktionsnedsättningen medför också särskilda förmågor som kan vara till nytta i arbetsliv och studier.
- Personer med Aspergers syndrom har vanligt vis god koncentrationsförmåga
- Finner ofta tillfredställelse i repetitiva arbetsuppgifter
- Har ovanlig och god visuell förmåga användbart vid felsökning och korrekturläsning
- Utmärkt och rymligt minne
- Gott detaljseende
- Specialbegåvningar med inriktning på matematik, data, logik, teknik, analytisk talang och språk

Det finns evidens för att metoden med att samordna och integrera insatserna för personer med psykiska funktionsnedsättningar är verksam. Modellen har tillämpats sedan 70-talet i USA och går under namnet -Case Management-(CM). Syftet är att koordinera vården och insatserna kring personer med psykiska funktionsnedsättningar så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt.
Inom ramen för Aspie 2.0 kommer modellen (Coach365) att anpassas, utvecklas och appliceras på projektets målgrupp. Metoden utvecklar också verktyg för att bygga nya nätverk i de fall de saknas, samt att stärka de nätverk rund individen som redan finns. Sannolikt skulle metoden vara verksam för individer med diagnosen Aspergers Syndrom då de har ett större behov av stöd i att skapa och upprätthålla strukturer. Dessutom medför funktionsnedsättningen svårigheter i att starta, upprätthålla och avsluta aktiviteter. Modellen erbjuder stöd i att underlätta dessa processer.

En sökning i ESF:s projektbank ger 18 träffar på 730 projekt inom målområde 2 med anknytning till sökordet -asperger- .
Detta visar tydligt att denna målgrupp är underrepresenterad i de projekt som genomförts i ESF:s regi. För att ytterligare fokusera på målgruppen har Hansa utbildning lämnat en ansökan i målområde 1 för att stärka och kompetensutveckla den personal som möter målgruppen i det område som projekten ska verka. Dessa båda projekt tillsammans men även var för sig är viktiga för att öka kunskapen om Asperger syndrom och att fokusera på målgruppens möjligheter och potential.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det framträder två tydliga incitament för att i ansökan fokusera på denna målgrupp . Det första är behovet av kompetent, koordinerat och samordnat stöd för att öka möjligheterna för personer med Aspergers syndrom att söka sig till ordinarie arbetsmarknad. Det andra incitamentet är att det hittills gjorts ytterst få insatser i projektform för att finna nya innovativa metoder och modeller för att underlätta för målgruppen.
Målsättning

- Att Coachmodellen, Coach365, kan bidra till hur individanpassade stödfunktioner ska byggas upp.
- Att i arbetet med strategisk påverkan visa på den kompetens och i vissa fall specialbegåvning som finns i målgruppen och som med rätt stöd kan tillföra samhället ny arbetskraft.
- Visa på möjligheten att använda Socialt Entreprenörskap som en innovativ företagsform för att skapa arbetstillfällen för målgruppen.
- Att etablera en miljö för arbetsträning där arbetsuppgifterna tar tillvara på deltagarnas kompetens.
- Visa på de socioekonomiska vinsterna med metoden/modellen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att säkerställa att personer/männinskor med funktionsnedsättningar skall kunna ta del av information och kunna kommunicera med projektet finns en ekonomisk beredskap i kostnader för material under information/marknadsföring. Vi har god beredskap för att anpassa oss efter olika typer av funktionsnedsättningar då vi genomfört flertal utbildningsinsatser med denna grupp. Projektet kommer även att arbeta med att ta fram modeller och metoder för att kunna kommunicera mot specifikt målgruppen personer med neuropsykiska funktionsnedsättningar.

Fördjupad plan kommer att tas fram under aktiviteter i mobiliseringsfasen.
Hansa Utbildning har flera personer som genomgått ESF:s kurs i Tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

I mobiliseringsfasen kommer vi att utbyta erfarenheter med europeiska företag och Europeiska Socialfondsprojekt vars inriktning är coachmodeller inom Autismspektrat.

I Surrey, England har man utvecklat ett utbildningskoncept, där målet är att ta fram ett program som utbildar coacher som ska stödja funktionsnedsatta i sin process att fungera på arbetsmarknaden.
Programmet heter "Wise Move".

Man tog även fram "Materials" (nätbaserade faktablad m m för funktionshindrade arbetstagare och deras arbetsgivare och anhöriga m fl som ska vara ett stöd för den funktionshindrade på arbetsmarknaden ).
I mobiliseringsfasen kommer vi att använda European Minds för att matcha vårt projekt mot andra projekt i Europa.

Hansa Utbildning har i andra socialfondsprojekt skapat transnationella kontakter, bl a i Norge, som vi kommer att vidareutveckla.

Kontakter med bl a Familjehuset i Karlstad där vi har tagit del av deras erfarenheter vad gäller kompetens i andra länder. Som exempel kan anges Norge inom det neuropsykiatriska området och Finland inom samverkan och nätverksbyggande.

Vidare är tanken att söka kontakt med bl a Specialisterna i Danmark. Det är ett företag där merparten av deras anställda har diagnosen Asperger. De är även Europas mest kända företag med den inriktningen.

För att kunna skapa ett bra social entreprenörskap skall vi studera och samverka med företag/organisationer där man kommit långt inom detta område, t ex Unicus i Oslo, Norge.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Visby

Samarbetspartners

  • Elfrida Andréegymnasiet H&R
  • Företagarna Gotland
  • Försäkringskassan Visby
  • Gotlands folkhögskola
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltn
  • Socialförvaltningen

Kommun

  • Gotland