Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Arbete åt alla? Att investera i människor

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegionförbundet Jönköpings län
KontaktpersonKarin Westling
E-postKarin.Westling@regionjonkoping.se
Telefonnummer036-102022
Beviljat ESF-stöd368 500 kr
Total projektbudget492 500 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-07-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Förstudien undersöker villkoren för en vidgad arbetsmarknad för människor med ingen eller bristfällig förankring på arbetsmarknaden. En välgrundad socioekonomisk investeringskalkyl för framtida insatser tas fram parallellt med modeller för hur myndigheter kan samverka för att skapa arbete åt alla.

Bakgrund

Det finns idag ett ökat behov av en vidgad arbetsmarknad för personer med ingen eller bristfällig förankring på arbetsmarknaden. Behovet har vuxit till följd av en strukturomvandling i samhället. Personer som inte motsvarar kraven har svårt att få och behålla ett arbete.

Diskussioner om olika lösningar för att erbjuda den som står utanför arbetsmarknaden en ingång, förs just nu i landet. Samhällets kostnader för att återföra dessa personer till arbetsmarknaden ökar kraftigt med tiden. Vi behöver vidga arbetsmarknaden och skapa flera dörrar ut till möjliga arbeten inom både den ordinarie (återskapa bortrationaliserade tjänster) och en alternativ arbetsmarknad (skapa nya jobb). Vi tror att vi måste våga investera i att skapa jobb för personer som är i arbetsför ålder, men som har en bristfällig förankring på arbetsmarknaden. Kan det vara lönsamt att investera i människor som finns i utanförskap?

Denna förstudie vill belysa vilka samhällsekonomiska besparingar det skulle innebära om alla kunde arbeta utifrån 100% av sin förmåga. Vilka investeringar skulle behöva göras av olika aktörer för att skapa fler möjligheter till arbete för personer utan egenförsörjning? Hur skulle en sådan vidgad arbetsmarknad kunna se ut? Sammanfattningsvis vill vi med denna förstudie ge ett visionärt underlag för politiska överväganden som aktivt stöder utvecklingen av en vidgad arbetsmarknad för alla.

Behovet av en arbetsmarknad där alla får möjlighet att bidra utifrån sin förmåga har också förstärkts med ändrade regelverk i välfärdssystemet. Arbetslinjen ställer högre krav på människor att stå till arbetsmarknadens förfogande i större utsträckning än tidigare, men arbetsmarknaden står inte alltid till människornas förfogande. Vi behöver skapa nya arbetstillfällen och stödja entreprenörskap med möjligheter att göra upphandlingar och utföra tjänster för både offentlig och privat sektor.

En utmaning är förändringar i den framtida åldersstrukturen. Det kommer att råda en arbetskraftsbrist genom stora pensionsavgångar. Dessutom kommer det att krävas omfattande resurser för att samhället ska kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalité. Om klyftan är för stor mellan de arbeten som finns tillgängliga och den arbetsförmåga som människor har, kommer vi att få svårt att klara denna framtida utmaning. Fler måste aktivt bidra till att finansiera välfärden.

Ytterligare ett skäl att utveckla en arbetsmarknad som kan ge arbete åt alla, är värdet för den enskilde med en positiv effekt på hälsan.

Syfte

Förstudien syftar till att undersöka förutsättningarna för och konsekvenserna av en vidgad arbetsmarknad. Vi vill identifiera och forma effektiva metoder för individer med ingen eller bristfällig förankring på arbetsmarknaden att hitta ett hållbart arbete.

Med förstudien vill vi skapa en process utan att i förväg bestämma eller styra inriktningen på framtagandet av modellerna. Med hjälp av externa experter fristående från deltagande aktörer vill vi skapa en dynamisk, kreativ och delaktig process.

Studien ska ge underlag för politiska beslut genom att belysa de socioekonomiska kostnaderna och olika modeller för en vidgad arbetsmarknad.

Förstudien ska lägga grunden för ett genomförande och senare implementering i ordinarie verksamhet, där vi prövar olika modeller för att främja en vidgad arbetsmarknad i flera kommuner inom Småland och Öarna.

Målsättning

1. Etablera dialogforum (två seminarier, två workshops) mellan flera aktörer samt initiera sektorsövergripande diskussioner med målgrupper, politiker, myndigheter, privat näringsliv och fackliga organisationer om behov och utformning av en vidgad arbetsmarknad i regionen.

2. Göra en socioekonomisk investeringskalkyl för att påvisa vinsten av att investera i människor med ingen eller liten förankring på arbetsmarknaden.

3. Utveckla modeller och metoder för en vidgad arbetsmarknad där flera aktörer samverkar för att skapa nya arbetstillfällen för personer i utanförskap.

4. Engagera minst fyra kommuner i regionen Småland och Öarna som vill samverka i ett framtida genomförandearbete med målsättning att implementeras i ordinarie verksamhet för en vidgad arbetsmarknad.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien syftar till att överbrygga personers fysiska, psykiska och sociala funktionshinder. Alla lokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

Vid gemensamma analystillfällen ska alla ges samma möjlighet att delta aktivt, med det stöd som kan behövas för att ha ett bra kommunikativt klimat. Vi växlar mellan reflektion i smågrupper och storgrupp för att även personer med psykiska eller sociala funktionshinder ska komma till tals.

Jämställdhetsintegrering

Vårt projekt skiljer sig från många andra projekt och är därmed unikt på så sätt att man under förstudien ska arbeta fram en modell som innehåller effektiva metoder för individer att komma ut i någon form av arbete. Den, eller kanske de, modeller som tas fram i förstudien ska sedan prövas på två pilotkommuner, Eksjö och Jönköping, i samverkan med Hultsfreds kommun som befinner sig i ett genomförandeprojekt. Under förstudien, i seminarieform, i dialog i styr- och arbetsgrupp och tillsammans med Ingvar från SEEAB ska en klart definierad målgrupp mejslas ut och definieras. Under det inledande projektskrivandet har målgruppen unga vuxna diskuterats som en prioriterad grupp. Under hela förstudien och under arbetet och processen med att hitta optimala modeller och identifiera målgruppen finns individernas företrädare representerade i form av Coompanion, KRIS, NSPH (de samlade psykiatriorganisationerna).

Den eller de modeller som arbetas fram bygger i ett genomförandeprojekt på aktiv medverkan från målgruppens individer. Individerna utgör själva basen i modellerna. Antalet individer i genomförandeprojektet är ännu ej bestämt utan kommer att diskuteras och beslutas inför genomförandefasen. Den definierade målgruppen utgör underlag för investeringskalkyl och socioekonomiska bokslut.

Transnationellt samarbete

Transnationaliteten i detta projekt utgörs av nivå 3 (enligt ESFs regelverk) d.v.s samarbete mellan förvaltningsmyndigheter, nationella stödstrukturer, centrala personer och organisationer.

Liknande problematik med höga samhällskostnader för individer utan egen försörjning finns även i våra grannländer. Genom att undersöka system med andra förutsättningar, vidgas projektaktörernas referensramar för vad som är möjligt att åstadkomma i egna samverkansmodeller.

Projektets parter har kontakt med Tof Theissen, ordförande för den holländska socialchefsföreningen Divosa. De är också intresserade av att samverka i ett genomförandeprojekt. I utredningen "En dörr in" (SKL 08/1796) nämns Nederländerna som ett intressant exempel på framtida samverkansmodell. De har också ett annat kommunalt ansvar att skapa arbetstillfällen för sina innevånare. Fyra personer från en av arbetsgrupperna i förstudien planeras åka för ett tvådagarsbesök till kontor i Nederländerna.

Förstudien vill också ta del av hur NAV-kontoren arbetar i Norge under en Ny Arbets- och Välfärdsmyndighet. Våra diskussioner kan ta spjärn emot och utmanas av deras lokala arbete. Kostnaden är beräknad för fyra personer från en annan arbetsgrupp för ett tvådagarsbesök i Norge. Sammanlagd kostnad för dessa erfarensutbyten beräknas till 40 000 kr.

Medfinansiärer

 • Regionförbundet Jönköpings län

Samarbetspartners

 • Af Tranås/Eksjö/Ydre
 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Atrium
 • Coompanion i Jönköpings län
 • Eksjö kommun Sociala sektorn
 • Försäkringskassan i Vetlanda
 • Försäkringskassan Jönköping
 • Förv Lärande och arbete
 • Kommunstyrelsen

Kommun

 • Eksjö
 • Hultsfred
 • Jönköping
 • Växjö