Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Aktiv kompetens II

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEksjö Nu AB
KontaktpersonMarie Brask
E-postmarie.brask@eksjo.se
Telefonnummer0381-36822
Beviljat ESF-stöd2 972 415 kr
Total projektbudget2 972 415 kr
Projektperiod2010-11-01 till 2012-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Företagen ska genom kunskap och kompetensutveckling stå bättre rustade att möta de krav som marknaden ställer och därigenom bli konkurrenskraftiga. Då konjunkturen nu åter vänder ska företagen omedelbart kunna möta marknadens behov.

Bakgrund

Företagen på Småländska Höglandet och i Småland för övrigt har påtagligt berörts av den internationella lågkonjunkturen som inleddes hösten 2008. Efterfrågan inom både metall- och träindustrin har drastiskt sjunkit. Den föregående lågkonjunkturen vid mitten av 1990-talet var bl.a. orsakad av en strukturomvandling där nationell produktion flyttades till länder med låg kostnad för arbetskraft. Resultatet blev att industrin ersatte den mest arbetsintensiva delen av produktionen med långt driven numerisk teknik. Detta i sin tur ställde stora krav på personalens kunskaper. Med dyrbar produktionsutrustning är det än viktigare att stillestånd undviks vilket leder till att personalen dels måste kunna sköta och ansvara för fler uppgifter dels att det blir svårare att kompetensutveckla medarbetare under pågående produktion. De mindre företagen på landsbygden och inom handel följer i de större företagens spår och drabbas även de av lågkonjunkturen. Problematiken är likartad då det gäller att kompetensutveckla personalen. De flesta är entreprenörer och har helt enkelt inte hunnit med att utveckla kompetensen.

Företag från olika branscher i området Eksjö, Nässjö, Hultsfred, Tranås och Vetlanda har under våren 2009 deltagit i en kartläggning som genomförts av Eksjö kommuns näringslivsbolag, eksjö.nu, där företagens behov av framtida kompetensutveckling tagits fram och analyserats. Företag i Hofors och Söderhamns kommuner har också deltagit då de ingår i samma koncern som flera av företagen i Eksjö kommun. Företagen har lämnat uppgifter om de enskilda medarbetarnas preferenser och önskemål om vilka områden som är aktuella för utbildning. Kartläggningen omfattar således en genomgripande analys av företagens egna behov samt respektive företags personal på individnivå. Företagens kompetensutvecklingsstrategier och kompetensanalyser ligger till grund för ansökan Aktiv Kompetens.

Samarbetspartners i ovan nämnda kartläggning har varit företagen själva, Såg i Syd, Svensk Handel i Eksjö och Skogsindustrierna. Intervjuer har gjorts med alla företagen, fyra gemensamma träffar har anordnats och företagen har arbetat i den egna organisationen både med den egna företagsanalysen och medarbetarsamtal för att utröna vilka kompetensbehov som finns inför framtiden. Resultatet från företagen har sedan sammanställts för att kunna lista vilka utbildningar som är aktuella och hur många deltagare som är aktuella för respektive utbildning. Resultat och analys av förstudien och vilka kompetensutvecklingsåtgärder som såväl anställda som företagen ansett mest angelägna redovisas under övrigt.

I den allt mer hårda konkurrensen och i den rådande ekonomiska osäkerheten måste företagen i de mindre kommunerna agera för att stå redo när konjunkturen åter vänder till det positiva. I den nu påtvingade neddragna produktions- och försäljningstakten uppstår ett gyllene tillfälle att genom noga definierade utbildningsinsatser möta en ökad efterfrågan med en helt annan kunskapsstatus. Företagen i regionen är övertygade om att morgondagens vinnare blir de företag som har den mest kompetenta och allsidiga personalen. Personal med bred kompetens ses som ovärderligt. Kompetensutveckling som har både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv inom företagen har blivit en nyckeluppgift för att säkra framtiden. Kravet på att hänga med i den snabba branschspecifika teknikutvecklingen är obevekligt. Samtidigt finns behov av att utveckla företagens kompetens även inom administrativa områden och inom de mjukare områdena exempelvis bättre och effektivare ledarskap, språk och miljöfrågor.

Exportmarknaden är ett område som för flera av företagen innebär stora utvecklingsmöjligheter. Under lågkonjunkturen har Sveriges exportberoende blivit tydligare. Det är oerhört viktigt att industrin får avsättning för sina produkter genom export då den svenska marknaden är för liten. I dagsläget är det endast ett fåtal anställda i företagen som har exportvana och behärskar språket. De flesta av dessa är äldre och kommer inom snar framtid att försvinna i pensionsavgångar. Andelen anställda som kan språk måste breddas. Kompetenser inom detta område måste därför både upparbetas och säkerställas.

Företagen är överens om vikten av att utveckla den kompetens som finns inom företaget. Att företagens anställda kan rotera och har kunskaper som kan användas inom flera arbetsområden innebär att företaget säkerställer sina möjligheter att hävda sig i den hårdnande konkurrensen. Orderingången är i dagsläget fortfarande instabil och varselfrågan hänger ännu över en del företag. Framtidstron är trots detta positiv och företagen förbereder sig även för att i framtiden kunna externrekrytera. Tyvärr är det så att det blivit allt svårare att finna rätt person när företagen söker externt. De kandidater som kan komma ifråga har i regel ett bra och välbetalt arbete där de mindre företagen inte kan konkurrera med lönen. Företagen i området brottas dessutom med att inte vara tillräckligt attraktiv när det gäller boende och fritid vilket försvårar för de mindre företagen.

Att höja företagens kompetensnivå både hos ledning och övriga anställda kan vara ett verktyg för att bli intressanta på marknaden och att få framtida nya rekryteringar i hamn. Även ett utökat samarbete mellan exempelvis industri, handel och annan service är faktorer som gynnar framtida rekryteringar då det ofta handlar om att se till en hel familjs behov för att kunna rekrytera just den kompetens som företaget efterfrågar.

De mindre företagens och industrins behov sammanfaller inom vissa områden och kompetensutveckling kan på så vis komma att bli relevant för dessa olika branscher och storlekar på företag. Behovet av att träffas för att ta del av hur övriga företag arbetar med kompetensfrågan är stor. Besök på företag i regionen som kommit längre i sin strategiska kompetensutveckling och börjar skönja resultat är viktiga för att vidmakthålla entusiasmen hos företagen i kartläggningen.

Flera av företagen har genomgått ett generationsskifte. Kartläggningen visar att företagsledningarna har förhållandevis låg medelålder. Gällande generationsbyte av medarbetarna ser situationen annorlunda ut. I kartläggningsarbetet har framkommit att många medarbetare går i pension de närmaste fem åren. Att säkerhetsställa att dessa kompetenser inte går förlorade är en viktig del av företagens handlingsplaner.

Ytterligare frågor som uppmärksammats på träffarna är tillgängligheten utifrån den kunskap, det bemötande och det förhållningssätt som finns på arbetsplatserna. Kunnig person i sakfrågan har deltagit vid en av träffarna och givit en allmän information. Vikten av att tänka rätt, så att alla har möjlighet att i exempelvis medarbetarsamtal få det personliga utrymme som krävs, har funnits vid varje tillfälle. I de kompetensanalyser som gjorts på företagen har detta särskilt beaktats.

Syfte

I det andrum som de lokala företagen i rådande lågkonjunktur har, finns ett utrymme för nödvändig kompetenshöjning bland företagarna själva, ledning och anställda. Projektet Aktiv Kompetens genomförs för att utnyttja denna möjlighet för att nå ökad produktivitet och försäljning för att därigenom stärka sin konkurrenskraft på respektive marknader. Kompetensnivån i företagen höjs. Tillgång till kunskap och kompetensutveckling är avgörande för de mindre företagens möjligheter att kunna hävda sig i konkurrensen, både när det gäller att säkra de arbetstillfällen som finns och vid framtida nyrekryteringar. Företagen ska helt enkelt stå bättre rustade att möta de krav som marknaden ställer och därigenom vara konkurrenskraftiga i framtiden. Då konjunkturen åter vänder ska företagen stå rätt rustade för att omedelbart kunna möta marknadens behov.

Allt fler personer med högre och bredare utbildning kan antas vara mer attraktiva på arbetsmarknaden inom ett större område. Genom att flera kommuner deltar i projektet förväntas även den lokala arbetsmarknadsregionen vitaliseras.

För såväl anställda som företagare är insikten om framtidens konkurrensvillkor fundamental. Behovet av mobilisering av alla resurser såsom kompetens förmåga till anpassning och nytänkande, inte minst med hänsyn till i miljön, kommer att vara stort.

Generellt kan också sägas att företagen ser fördelar med att träffas och kompetensutveckla sig oavsett branschtillhörighet. Synergieffekterna av att samordna utbildningar är stor då de större företagen i flera fall kan komma att åtnjuta de mindre företagens speciella kompetenser och vice versa. Att samtidigt ge varandra erfarenhets- och branschspecifikt utbyte över de kontaktytor som normalt i vardagen inte nyttjas är ett definitivt plus i en region av denna storlek. Besök på företag som kommit längre i sitt arbete med strategisk kompetensutveckling stimulerar utvecklingen i projektets företag.

Projektet syftar till att genom utbildningar inom de områden som målgrupperna sett som mest angelägna stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft inför framtiden.

Målsättning

Aktiv Kompetens ska bidra till att vidareutveckla och stärka företagens möjligheter att vara konkurrenskraftiga lokalt, nationellt och internationellt samtidigt som som det stärker och ökar anställdas möjligheter på arbetsmarknaden.

222 antal personer, 23 kvinnor och 200 män, och 14 företag i spridda branscher får genom projektet direkt möjlighet att växa och utvecklas till gagn för de egna företagen och den övriga regionen. Övriga anställda på företagen får indirekt positiv påverkan av projektet genom den positiva anda som förmedlas.

Kompetensutvecklad personal får en större och bredare anställningsbarhet vid eventuella varsel.

Företagen får lättare att rekrytera personal då företaget kan visa att det finns goda möjligheter att utvecklas som individ på företaget.

Företagsledning får, i den samverkan som sker under projektet, större kunskaper i hur personalresurserna bättre kan tillvarats.

Företagledning får en bättre insikt i att kvinnor och män ska bemötas på ett likvärdigt sätt.

Exportberoende företag kommer att stå bättre rustade och ha en procentuellt andel högre språkutbildad personal än före projektet.

Efter avslutade kompetenshöjande åtgärder som bedrivits inom projektets ram kommer speciellt framtaget certifikat att tilldelas de företag som medverkat.

Medverkande företag i Aktiv Kompetens kommer att utveckla och stärka sina varumärken ytterligare.

Kompetensråd inrätts på varje företag som deltagit i projektet för att tillse att företagets långsiktiga kompetensinsatser säkras.

Det finns generellt ett behov av föryngring i företagen och via styrgruppens nya insikter kommer en större andel kvinnor att rekryteras
För de exportrelaterade företagen förväntas försäljningen öka med 20% pga bättre språkutbildad personal. Reservdelar (eftermarknaden), som i dag är mycket låg, ökar med 35%

Omsättningen i övriga företag (tjänstföretag och handel) ökar med 10% efter avslutat projekt.

Företagen får lättare att rekrytera personal, 10% fler sökande/tjänst, då företaget kan visa att det finns goda möjligheter att utvecklas som individ på företaget.

100% av de medverkande företagen kommer efter avslutat projekt att inrätta ett kompetensråd.

Det finns generellt ett behov av föryngring i företagen och vid tillsättande av nya och befintliga tjänster kommer minst 30% vara kvinnor.

Vid eventuell arbetslöshet kommer 80% av deltagarna ha ett nytt arbete inom 90 dagar.

Efter avslutat projekt kommer 80% av deltagarna känna att de utvecklats positivt och stärkt sina möjligheter att fortsätta utvecklas inom företaget.

Deltagande företag 36% kommer efter avslutat projekt känna att de stärkt företagets varumärke i regionen.

Företagen i projektet 80% kommer efter avslutat projekt känna att de under projektet skapat nya kontakter som kan vara värdefulla i framtiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten under kompetensutvecklingsfasen kommer att särskilt beaktas. Information och utbildning organiseras så att alla deltagare kan ta del av innehållet och att utbildningen förläggs i tillgängliga lokaler. Alla deltagare, såväl föreläsare som åhörare, ska ha möjlighet att delta på lika villkor vilket ställer stora krav på utbildningsanordnaren. Att alla maximalt kan tillgodogöra sig utbildningen är viktigt. Utbildningarna måste anpassas efter den aktuella målgruppen. Detta gäller både mindre utbildning med ett fåtal personer och vid stora utbildningstillfällen med många deltagare.
Ansvarig projektledare har dialog med lokala handikappsorganisationer för att säkra tillgängligheten och ansvarar för att information når deltagare i projektet.

Jämställdhetsintegrering

Den kartläggning som gjorts visar att största delen av anställd personal är män. Företagen som medverkat i kartläggningen inför genomförandet är i hög grad medvetna om den snedvridna könsfördelningen. Faktorer som påverkar att könsfördelningen ser ut som den gör är dels traditioner, fortfarande är det flest män som söker sig till industrin i området, och dels arbetsmiljömässiga faktorer som att arbetsuppgifterna fortfarande innehåller en del tyngre inslag. Detta blir särskilt tydligt då rotation på arbetsuppgifterna blir vanligare. Företagen och deltagarna i projektet kommer att få löpande information om jämställdhetsperspektivet i projektet genom e-postutskick, i samband med träffar och genom besök på företagen. Företagen och dess anställda kommer att uppmuntras att fortsätta den påbörjade jämställdhetsintegreringen.

Projektets styrgrupp, bestående av 38% kvinnor, kommer löpande att diskutera och utvärdera om utbildningarna och projekt Aktiv Kompetens håller en godtagbar jämställdhetsnivå och vad som kan göras för att förbättra och utöka jämställdheten på företagen.

Vid ett av styrgruppens mötestillfällen kommer sakkunnig i frågan att bjudas in för att delge sina kunskaper. Ytterligare ett redskap för att utöka jämställdeheten på företagen är enkätförfrågningar till de som deltagit i projektets utbildningar. Frågeställningarna ska bland annat ge svar på om kvinnorna respektive männen upplever arbetssituationen, om det finns skillnader i behov och i så fall varför.

Styrgruppen som består av representanter från deltagande företag tar också med sig frågeställningarna och utvärderingarna tillbaka till den egna organisationen för att påvisa skillnader, behov och möjligheter så att dessa kan stärka företaget.

Vidare kommer styrgruppen att aktivt arbeta för att synliggöra projektet både i de egna organsiationerna och via media.

Särskild vikt kommer att läggas på att synliggöra kvinnor i kontakten med media.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller inte någon transnationalitet.

Samarbetspartners

 • Skogsindustrierna
 • Svensk Handel i Eksjö

Deltagande aktörer

 • AB Bruzaholms Bruk
 • Bergs Timber Mörlunda AB
 • Borgs
 • Cellwood Machinery
 • Eksjö camping & Konferens
 • Eksjö Industri AB
 • Emilkraften ekonomisk förening
 • Mariannelundsverkstaden
 • Söderham Eriksson
 • Söderhamn Eriksson Eftermarkna
 • Söderhamn Eriksson Koncern AB
 • Tranås energi
 • Värne Skogstjänst AB

Kommun

 • Eksjö
 • Hultsfred
 • Nässjö
 • Tranås
 • Vetlanda