Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

ASD Resurs

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHansa Utbildning AB
KontaktpersonElsy Johansson
E-postelsy@hansautbildning.se
Telefonnummer0498-205082
Beviljat ESF-stöd3 592 460 kr
Total projektbudget3 592 460 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet ASD-resurs (Att Se Dold Resurs) är ett projekt i samverkan med Habiliteringen på Gotland. Projektet syftar till att kompetensutveckla personal som i sitt yrke möter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättning och då framförallt de med Aspergers syndrom eller som enligt medicinsk diagnos framöver kommer att heta, Autism Spectrum Disorder (ASD).

De nivåer för kompetensutveckling som avses är på individnivå den personal som möter målgruppen, allt i från förskola, skola, Försäkringskassa, Socialtjänst, Hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, andra verksamheter till anställda i det privata näringslivet. Genom kompetensutveckling av personalen skapas goda förutsättningar för evidensbaserade och verksamma metoder, något som i sin tur sannolikt bidrar till såväl hög kvalité som tillfredsställelse i arbetssituationen.

Bakgrund

Projektet ASD-resurs (Att Se Dold resurs) är ett projekt som syftar till att kompetensutveckla
personal som i sitt yrke möter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättning och då framförallt de med Aspergers syndrom eller som medicinsk diagnos framöver kommer att heta, autism spectrum disorder (ASD).

Typiska egenskaper hos personer med Asperger syndrom (AS) är:
• Svårigheter i kontakten med andra människor
• Specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid
• Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra
• Bristande motorik
• Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar
• Säregna eller ovanliga sinnesintryck

Hansa Utbildning har de senaste åren genomfört projekt som finansierats av Europeiska Socialfonden inom Programområde 2. Dessa projekt har i huvudsak haft inriktning mot att stödja deltagare som står utanför arbetsmarknaden. Vad vi sett under projekten är att bilden av orsaken till utanförskapet många gånger kan bero på en neuropsykiatriskt funktionsnedsättning. Denna målgrupp behöver särskilt stöd i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Vidare finns det cirka 350 personer på Gotland med diagnosen Aspergers syndrom varav ca 200 är 18 år och äldre. Det viktiga för båda grupperna är att omgivningen ser och förstår hur man bemöter deras behov. Detta gäller redan från förskola, skola, offentliga myndigheter och presumtiva arbetsgivare. Problemet för många är att när man skall anpassa sig till våra ”normala” miljöer inom barnomsorg, skola och på arbetsplatser blir det svårt och i många fall omöjligt. Detta i sin tur kan öka på den stress som många då känner och utmynna i det som man i dagligt tal kallar ”hemmasittare” . (Tidningen Lärarnytt ”Hemmasittarna ofta utbrända” med Elisabet von Zeipel, special-pedagog, Aspergercenter i Stockholm.)

Kan vi därför upptäcka dessa barn med specifika behov i god tid kan vi istället för en person med långvarig tidsbegränsad aktivitetsstöd få en person med hög arbetskapacitet och kompetens.

Får inte deltagarna rätt stöd och hjälp kan det innebära ett helt liv i utanförskap. Beräkningar har gjorts av bla det Norska Konsulentsällskapet Visma att 100 ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden kostar samhället 1 miljard. Samhällsnyttan med att utbilda personer som kan öka dessa deltagares möjligheter att gå från bidragstagare till att tillföra sina många gånger unika kompetenser är enorm. Personer med Aspergers syndrom har ofta normal eller högre IQ än normalbefolkningen men de behöver stöd och hjälp för att kunna utnyttja sin speciella kompetens.

Gör man ett sök på "asperger" i ESF Projektbank så får man 17 träffar av totalt 1186 projekt inom målområde 1, Kompetensförsörjning, endast 2 av dessa projekt är direkt riktade mot personer som har diagnosen Asperger syndrom.

Sveriges riksdag har beslutat att personer med funktionsnedsättningar ska ha full delaktighet och jämlikhet i levnadasvillkor som mål för alla medborgare. Utgångspunkten för svensk handikapp politik är således principen om alla människors lika värde och lika rätt. Staten, kommunerna och landstingen har tillsamanns det grundläggande ansvaret för att personer med funktionsnedsättning har god hälsa, social och ekonomisk trygghet. I ansvaret ingår också att stärka den enskildes individens möjligheter att leva ett liv i delaktighet, jämlikhet och oberoende. I den nationella handlingplanen för handikapp politiken har riksdagen slagit fast de mål som säkerställer unga människors rätt till sysselsättning

Den grundläggande utgångspunkten för regeringen är att alla människors kompetens och vilja att arbeta ska tas tillvara på arbetsmarknaden. Det förutsätter att alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar.

Det råder alltså inget tvivel om att människor med funktionsnedsättningar har samma rätt som alla andra medborgar att arbeta eller ha meningsfull sysselsättning. Och att det är en överordnad uppgift för ett demokratiskt samhälle att ska skapa förutsättningar det.

För att skapa förutsättningar för unga människor att vara delaktiga i samhället krävs kunskap och kompetensutveckling. Ett viktigt moment i kompetensutvecklingen är att se de olika intressenternas behov, för att skapa så bred kunskap, på så många olika nivåer som möjligt. Det är angeläget att skapa en process för kompetensutveckling som arbetar på olika nivåer. Syftet är att skapa strategier och verktyg för ett adekvat bemötande.

I Skolverkets rapport, Skolan och Aspergers syndrom klargör man i sin slutsats följande:
”Skolans personal behöver allmän kännedom om hur svårigheter som är typiska för Aspergers syndrom kan bemötas. En sådan kompetensutveckling gynnar elever i allmänhet. Personal som arbetar nära elever med stora svårigheter har också behov av kvalificerad handledning.”

Att arbeta med personer med dessa funktionsnedsättningar kräver ofta stort tålamod i processer som ofta måste få ta lång tid. Detta kan för många som arbetar mot denna grupp kännas stressande då resultat inte nås i den omfattning och inom de tidsramar som vanligtvis önskas. Detta kan av erfarenhet skapa en stressande situation som i vissa fall kan övergå i psykisk ohälsa hos personalen. Större kompetens hos arbetskollegor, kringpersonal och chefer, skapar förståelse kan därför avhjälpa denna stressfaktor.

De nivåer för kompetensutveckling som avses är på individnivå den personal som möter målgruppen, allt i från förskola, skola, Försäkringskassa, Socialtjänst, Hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, andra verksamheter till anställda i det privata näringslivet. Genom kompetensutveckling av personalen skapas goda förutsättningar för evidensbaserade och verksamma metoder, något som i sin tur sannolikt bidrar till såväl hög kvalité som tillfredsställelse i arbetssituationen.

Ur ett värderingsperspektiv är kompetensutveckling synnerligen angeläget. Merkunskapen om AS berikar samhället och hjälper till att fokusera på funktionsnedsättningens tillgångar snarare än hinder. I förlängningen bidrar det till att öka förutsättningarna för personer med AS att erhålla/behålla ett arbete och därigenom bidra till egen försörjning.

Vi ser att denna målgrupp är klart underrepresenterad i de projekt som genomförts i Europeiska Socialfondens regi och kommer även att i målområde 2 göra en ansökan som ska styrka presoner med Asperger i deras process att utvecklas. Dessa båda projekt tillsammans men även var för sig är viktiga för att öka kunskapen om Asperger och att fokusera på möjligheter och potential med rätta stödfunktioner.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det framträder två tydliga incitament för att fokusera på denna målgrupp. Det första är behovet av utbildat stöd för att öka möjligheterna för personer med Aspergers syndrom för att förhindra utanförskap eller ”återerövra innanförskapet”.
Det andra incitamentet är att det hittills gjorts ytterst få insatser i projektform för att finna nya innovativa metoder och modeller för att underlätta för målgruppen.

Slutsatsen utifrån detta resonemang är alltså att det synes synnerligen angeläget att genom detta projekt bidra till att öka kompetensen hos såväl personal som möter målgruppen som personer i de nätverk som har till uppgift att stödja i vardagen.
Målsättning

Att få arbetsgivare inom privat näringsliv och offentlig sektor att inse den resurs som finns hos personer med Asperger syndrom och därmed se dem som viktiga presumtiva anställda eller tillvara ta de anställda som idag har likartade problem.

Att i tid identifiera barn med neuropsykiska funktionsnedsättningar för att kunna sätta in rätt resurser och därmed minska andelen ungdomar som blir ”hemmasittare” .

Att minska psykisk ohälsa bland personal som jobbar med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

En modell för att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och skapa förståelse för deras behov som kan vidareföras efter att projektet avslutats.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att säkerställa att personer/männinskor med funktionsnedsättningar skall kunna ta del av information och kunna kommunicera med projektet finns en ekonomisk beredskap både i kostnader för material under information /marknadsföring. Vi har relativ god beredskap för att anpassa oss efter olika typer av funktionsnedsättningar då vi genomfört flertal utbildningsinsatser med denna grupp. Projektet kommer även att arbeta mycket med att ta fram modeller och sätt för att kunna kommunicera mot specifikt målgruppen personer med neuropsykiska funktionsnedsättningar.
Hansa Utbildning har flera personer som genomgått ESF:s kurs i Tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

I mobiliseringsfasen kommer vi att utbyta erfarenheter med europeiska företag vars inriktning är kompetensförsörjning inom Autismspektrat.

I Surrey, England har man utvecklat ett utbildningskoncept, där målet är att ta fram ett program som utbildar coacher som ska stödja funktionsnedsatta i sin process att fungera på arbetsmarknaden.
Programmet heter "Wise Move".

Man tog även fram "Materials" (nätbaserade faktablad m m för funktionshindrade arbetstagare och deras arbetsgivare och anhöriga m fl som ska vara ett stöd för den funktionshindrade på arbetsmarknaden ).
I mobiliseringsfasen kommer vi att använda European Minds för att matcha vårt projekt mot andra projekt i Europa.

Hansa Utbildning har i tidigare socialfondsprojekt skapat transnationella kontakter som vi kommer att vidareutveckla.

Enligt kontakter med bl a Familjehuset i Karlstad har vi tagit del av deras erfarenheter vad gäller kompetens i andra länder. Som exempel kan anges Norge inom det neuropsykiatriska området och Finland inom samverkan och nätverksbyggande.

Vidare är tanken att söka kontakt med bl a Specialisterna i Danmark. Det är ett företag där merparten av deras anställda har diagnosen Asperger. De är även Europas mest kända företag med den inriktningen.

Samarbetspartners

  • Hälso- och sjukvårdsförvaltn

Deltagande aktörer

  • BUF
  • Företagarna Gotland
  • Gotlands folkhögskola
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltn
  • LFC Visby/Norrköping

Kommun

  • Gotland