Logotyp på utskrifter

kompetensförsörjning i näringsliv och offentlig verksamhet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNorsjö Lärcentra
KontaktpersonHelén Ask
E-posthelen.ask@norsjo.se
Telefonnummer0918-14257
Beviljat ESF-stöd370 020 kr
Total projektbudget370 020 kr
Projektperiod2009-02-10 till 2009-07-10
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Kompetensförsörjning i näringsliv och offentlig verksamhet är en förprojektering för inventering och kartläggning av kompetensutvecklingsbehov i Norsjö kommun. För att på ett effektivare sätt kunna leverera rätt kompetens till rätt behov

Bakgrund

Norsjö är en liten kommun i Västerbottens inland med drygt 4 000 invånare. Kommunen erbjuder en livsmiljö som är god, d.v.s. gott om utrymme, god samhällsservice och närhet till varandra. Norsjö är en typisk glesbygdskommun med en större tätort och ett antal större byar strategiskt utspridda runt omkring tätorten.

När det gäller utbildning har Norsjö sedan lång tid tillbaka en tradition av att vara en arbetarbygd, där man inte sällan börjat arbeta i unga år och sedan stannat på samma arbetsplats, ibland ända fram till pensionen. När det gäller utbildning och studier är det inget som prioriterats och Norsjö är idag en av de kommuner som har lägst antal högskolestuderande i landet sett i åldern 24 -65 år. Kommunen har relativt låg arbetslöshet.

Norra Sverige har idag landets högsta tillväxt. Regionens näringsliv domineras av en internationell konkurrenskraftig industri, baserad på malm, skog och energi. Tillväxten sker främst inom den traditionella basindustrin. Efterfrågan av råvaror och arbetskraft har sällan varit så stor som nu. Bearbetningen av dessa råvaror sker också på en regional nivå. Utmaningen idag är att förädla råvarorna, säkra arbetskraftsförsörjningen samt uppmuntra fler innovativa entreprenörer. I området råder redan idag viss arbetskraftsbrist. Analyser visar att under de kommande åren kommer det att behövas tusentals personer till den växande skogs- och gruvsektorn i norra Sverige. Det är inte bara basnäringarna i sig som behöver arbetskraft utan det behövs också ett antal nya tjänsteföretag i anslutning till basnäringen. Det kommer att behövas ett stort antal entreprenörer där kvinnor liksom män kan komma att fina möjligheter till utkomst. Att näringslivet utvecklas och växer och att individerna inom näringsliv och offentlig sektor ges möjlighet till kompetenshöjande insatser är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen.

Den övergripande strategin är att stärka individens ställning på arbetsmarknaden, huvudsakligen genom kompetenshöjande insatser. Kompetensutveckling för sysselsatta inom näringsliv och offentlig sektor borgar för främjande av en kunnig, välutbildad och flexibel arbetskraft samt innovation och anpassningsförmåga inom organisationen. Ett ökat inslag av kompetensutvecklingsinsatser för anställda är bör ses som en investering för individen, näringslivet, den offentliga verksamheten och samhället i övrigt och är förutsättningen för näringslivets och offentlig verksamheters möjligheter att hävda sig i en allt starkare nationell och internationell konkurrens. Anställda som och företag som förnyar och utvecklar sin kompetens har bättre möjligheter att klara den omvandling, krav och strukturförändring som pågår.

En stabil och hållbar tillväxt förutsätter att samhället ständigt omvandlas. Långsiktigt är det befolkningens kompetensnivå som kommer att spela en stor roll för utvecklingen. Näringslivets förnyelse, förändringar i offentlig sektor samt etablering av nya kunskapsintensiva verksamheter byggda på regionens förutsättningar ställer höga krav på ökad kompetens. Utbildning blir till en nyckelfaktor för regionens totala konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Kunskapen om detta förhållande behöver stärkas och positiva attityder till utbildning är viktigt och bildar basen för ökade satsningar och utveckling inom näringsliv och i offentlig sektor.

Den teknologiska utvecklingen leder till ett ökat behov av ny kunskap och förändringstakten på arbetsmarkanden ökar. Det leder till ett ökat behov av ny kunskap i arbetslivet samtidigt som det naturliga inflödet av nyutbildade personer inte är så stort. Gapet mellan den kunskap som behövs i arbetslivet och den kunskap som finns att tillgå ökar. Därför är det mycket angeläget att stärka möjligheterna till utbildning i allmänhet och högre utbildning i synnerhet för att utveckla den kompetens som idag finns hos befintlig arbetskraft.

Behov
1. Kartläggning över utbildningsbehov på individnivå inom näringslivet och i offentlig verksamhet
I kommunen finns erfarenhet av tidigare kompetenskartläggning av utbildningsbehov. Utifrån dessa kan man se att utbildningsbehovet är stor och ökar, flexibiliteten på utbildningarna är också stora då företagen ibland vill att utbildningen ska ske snabbt påkommet eller under perioder med låg orderingång.
2. Finna en framgångsrik utvecklingsmodell för de anställda inom näringsliv och offentlig verksamhet att utveckla sin kompetens som en integrerad del i verksamheten.
3. Kartläggning av utbildningsanordnare med brett utbud och stor flexibilitet
Där Lärcentra idag fungerar som ett nät runt de studerande inom näringsliv och offentlig verksamhet, lika viktigt för Lärcentra är det nätverk av samverkanspartners som finns runt om i andra kommuner, i olika organisationer och förbund.

Syfte

Förprojektet är ett första steg på vägen mot ett önskat läge där rätt kompetens ska kunna erbjudas till individer inom näringsliv och i offentlig verksamhet. Samt utveckla en väl genomarbetad modell för hur den kompetensen snabbt kan levereras till de individer som eftersöker den.
I det önskade läget får vi ut den mesta kunskapen av samverkan och får en effektivare samordning av resurser i en modell för yrkesverksamma. Sett i ett vidare perspektiv får vi också ut mer av kommun och region och samtidigt höja individers kompetens för att matcha nya krav i arbetslivet.

Målsättning

Förprojektet ska resultera i en tydlig bild av kompetensbehov på indivdnivå inom kommunens näringsliv och offentlig sektor samt en plan för hur individers kompetensbehov på ett långsiktigt och systematiskt sätt ska tillgodoses.
Förprojektet ska även resultera i en tydlig bild av förutsättningar för samverkan i form av resurser och strukturer. Detta för att utveckla en samverkansbaserad, tillväxtorienterad metod för kompetensutveckling för individer inom kommunens näringsliv och offentlig sektor samt kartläggning av utbildningsaktörer i regionen med målsättning att bättre kunna möta kompetensbehovet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojektet skall särskild hänsyn tas till personer med olika slag av funktionshinder för att även de ska kunna tillgodogöra sig de kompetenshöjande insatserna.
Inom tillgänglighetsperspektivet skall följande insatser stödjas:
- underlätta och medverka till att information om projektet görs tillgänglig och lättåtkomligt
- projektet syftar till att göra funktionshindrade personer delaktiga genom att via förprojektet analysera vilka utbildningar som kan komma att behöva anpassas
- kompetensanalyser ska stärka medvetenheten om behovet av kompetenshöjande insatser hos företag och i offentlig verksamhet
- Ta fram rutiner för hur vi i framtiden ska säkra tillgänglighetsbehovet
- Göra kompetenshöjande insatser mer tillgänglig för anställda i företag med färre anställda genom samarbete med andra företag och offentliga verksamheter.

Transnationellt samarbete

Ingår inte i förprojektet

Deltagande aktörer

  • Norsjö Lärcentra
  • utbildnings och fritidsförvaltningen
  • Utvecklingsenheten

Kommun

  • Norsjö