Logotyp på utskrifter

Vigor

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStorumans kommun
KontaktpersonAnn-Christine Jonsson
E-postann-ci.jonsson@storuman.se
Telefonnummer0951-14267
Beviljat ESF-stöd2 138 402 kr
Total projektbudget2 138 402 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2012-07-16
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att höja kompetensen hos företag inom olika branscher i glesbygdskommunen Storuman. Individ och därmed företagen ska ges möjlighet att stärka sin ställning och konkurrenskraft och därigenom få en bredare plattform att stå på. Förtagen strävar att ligga i framkant då det gäller teknik, kunnande och kundtillfredsställelse och de vill utveckla sina företag och produkter för att möta marknadens framtida behov. Projektet ska även bidra till en ökad insikt om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas. Mer kunskap ger förmågan att själv kunna påverka sin arbetssituation. Det ger lägre sjukskrivningstal och starkare företag. Enskilt och tillsammans med andra ska detta bidra till att verksamheten utvecklas och stärks.

Bakgrund

Storumans kommun är en liten kommun med cirka 6 400 invånare. Avstånd till utbildningsorter för individ och näringsliv är stort. För de flesta betyder kompetensutveckling långa, dyra resor och avbräck i produktion. Företagen förstå dock att utbildning är viktigt för utveckling och tillväxt av bygden och insatser som kompetensutveckling för individ och näringsliv är därför av stor betydelse.

Storumans kommun har under 2009 sökt medel till förprojektering för att kartlägga kompetensbehov hos näringslivet i Storuman kommun. Det beviljades och ledde till att en ny ansökan skickades in för att söka medel för genomförandet av dessa utbildningar som företagen var i behov av. Den gången fick projektet tyvärr avslag men då behovet kvarstår så söker kommunen åter medel. Vid förra ansökningsomgången var lågkonjunkturen påtaglig för dessa företag. Den innebar att flera av företagen fick skära ner på personal och förlorade därmed viktig kompetens. Ett av företagen gick i konkurs men har dock startat upp sin verksamhet igen. Under resans gång fram till denna ansökan har ett företag dragit sig ur (då de redan utbildat sin personal) och två nya har tillkommit.

För att inventera utbildningsbehoven har Storuman Kommuns förvaltnings AB, fd SUAB, tillsammans med Akademi Norrs projekt Motorfunktionen besökt och på annat sätt kontaktat företag runt om i kommunen.

I förprojekteringen har det framkommit att företagen behöver kompetenshöjning för att stå sig bland konkurrensen och i många fall kräver beställarna att företaget ska vara certifierat för att de överhuvudtaget ska få åta sig arbetet. Flera av företagen är dessutom i behov av samma utbildning varav ett samarbete kring detta är möjligt och flera av de utbildningar som de söker medel till är tänkt att ha på hemmaplan. Samtliga deltagande företag ser stora fördelar med att samverka när det gäller kompetensinsatser. Då de företag som medverkar i ansökan är små skulle detta upplägg underlätta mycket för deras dagliga verksamhet men även kostnadsmässigt. Ytterligare ett gemensamt, uttalat behov bland de deltagande företagen är en ökad kunskap i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas. De inser vikten av en stimulerande arbetsmiljö med tillgång till lärande för att de anställda ska känna välbefinnande, utvecklas och må bra.

I projektet utgår vi från förprojekteringens resultat, att genomföra de uttalade behov som finns hos företagen så nära dem som bara är möjligt.

Detta är ett branschöverskridande inlandsprojekt där framförallt små företag, tolv stycken, deltar. Stor del av personalen har föråldrad och/eller endast korta utbildningar sedan tidigare.

Syfte

Vi vill skapa fungerande modeller för kompetensutveckling för näringslivet i kommunen. Det är även ett led i att förverkliga och arbeta ytterligare med de mål och behov som fanns i tidigare kompetensutvecklingsprojekt, Motorfunktionen som Akademi Norr var huvudman för (slut 2010). Där var målet att skapa en god aktörsamverkan mellan olika kommunala enheter, näringsliv, näringslivsorganisationer m fl.

Det här projektet ska bidra till att ge en indikation på att det går att utbilda individen och därmed företag i vår glesbygdskommun, ge dem utvecklingsmöjligheter och därmed locka dem att stanna. Personalen har på så vis större chans att få behålla sitt arbete och blir dessutom attraktivare på arbetsmarknaden. Vi vill ses som en kommun som har framåtanda, utvecklingspotential då det handlar om utbildning/utveckling av företag och på så sätt få fler att etablera sig här.

I och med olika utbildningsinsatser för dessa företag ges de möjlighet att stärka sin ställning och konkurrenskraft på marknaden. De får dessutom en bredare plattform att stå på. Förtagen strävar att ligga i framkant då det gäller teknik, kunnande och kundtillfredsställelse. De vill utveckla sina företag och produkter för att möta marknadens framtida behov. Verksamheten utvecklas då de får chans att möta aktuella kompetensutvecklingsbehov och därmed öka sitt lärande. De företag som deltar inser vikten av att personalen får utvecklas via lärandet. De vill ha en personalstyrka som känner sig uppskattad, värdefull och stimulerad (både i arbetet och på sin fritid). Forskning visar att allt detta bidrar till lägre sjukskrivningar, d v s bättre hälsa bland sina anställda.

Då företagen inser vikten av en välmående personalstyrka samlas alla kring en gemensam utbildningsinsats om förebyggande av långtidssjukskrivningar. Ett tydligt organisatoriskt perspektiv ska involveras där frågor som organisationskultur, arbetsorganisation och ledarskap ska tas upp. Målet är en förbättring och utveckling av samtliga arbetsplatsers arbetsvillkor och hälsa, både på individ- som arbetsplatsnivå. Företagen har ett behov, är mottagliga för detta och har en organisationsstruktur som är bra för kompetensutveckling och det leder på så sätt till att hålla nere sjukskrivningstalen och till verksamhetens utveckling. Om de anställda får mer inflytande över sin arbetssituation och detta i sin tur beror på att de kan mer d v s har ökat sin kompetens då minskar sjukskrivningarna.

Då det framgått i förprojekteringen att många företag efterfrågar likande utbildningar ges möjlighet till samverkan och nätverkande i de olika utbildningsinsatser som planeras.

På sikt förväntas effekten bli att företagen i Storuman kan erbjuda bättre kvalité på sitt arbete och därmed får Storuman ett starkare näringsliv då konjunkturen vänder. De utbildningar som de söker medel för är ju en sak men genom att projektet innefattar många skilda företag runt om i vår kommun så kommer de medverkande att få många nya impulser, tips, idéer, kunskaper, nätverk och kontakter som de normalt inte skulle få annars. Det är oerhört värdefullt i en sådan liten inlandskommun som Storuman.

I och med projektet kommer vi att skapa attraktivare miljö och arbetsplatser för individen/företagare. Ordet vigor (projektnamnet) kommer från latin och betyder vigör, energi, livskraft, livlighet, friskhet vilket genomsyrar hela projektet med dess deltagare.

Målsättning

1. Skapa möjligheter för företagens anställda att vidareutbilda sig, höja sin kompetens och därmed utvecklas. Personalen kan mer, kan påverka sin arbetssituation mer och detta ger lägre sjukskrivningar. Utvecklas de anställda, utvecklas hela företaget. Det kommer att kunna mätas i antal certifieringar för de utbildningar där detta krävs, antal genomgångna kurser och mässbesök enligt de behov som lyfts fram i kartläggningen.

2. Ökad kunskap hos företagen om hur de förebygger långtidssjukskrivningar. Ses i ev. antal minskade sjukskrivningar. Vår målsättning är att de under de närmaste två åren efter utbildning ska ha sjunkit med 7,5 %.

3. Målet är att under projekttiden ska cirka 80 anställda få ta del av någon form av kompetenshöjande aktivitet/utbildning.

4. Flera nätverk kommer att skapas mellan företag inom samma bransch men även över branscherna. Sedan kommer de även att få ett bra kontaktnät med utbildningsanordnare.

5. Samordning av insatserna, gemensamma utbildningar (kostnadseffektivt)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De utbildningar som går att förlägga till Storumans lärcentrum kommer att läggas där. Lokalerna är anpassade till personer med funktionshinder och utrustade med modern teknik. Det finns hiss in och markeringar i trappor för de med synnedsättning. Lokalerna är ljusa. Under förprojekteringen har det visat sig att ingen i projektet har synligt funktionshinder men skulle det visa sig att det under projektets gång blir andra förutsättningar kommer vi att se till att utbildningarna även är tillgängliga för dessa. Exempelvis kommer vi att anpassa informationen och metodiken vid utbildningen om vi blir medvetna om att det finns personer med ex. läs- och skrivsvårigheter. Information och kommunikation ska vara förståerlig och lättillgänglig för alla. Projektledning och styrgrupp kommer att erbjudas en orienteringsutbildning kring tillgänglighet då vi kommer att ta till vara de utbildningar och tjänster som processtödet Tillgänglighet har att erbjuda. De externa utbildningsanordnarna kommer att få redogöra för hur de ser på tillgänglighet vid upphandling och vad de har att erbjuda om det visar sig att någon är i behov av extra stöd. Alla deltagare i projektet ska ha kunskap om behov finns att det finns stöd och verktyg för att arbetat kring tillgänglighetsfrågor. På så sätt ges samtliga samma förutsättning att delta i projektet och tillgodose sig kompetens på ett tillfredsställande sätt.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att arbeta med jämställdhet genom hela processen. Storumans kommun driver just nu projektet Motorfunktionen (2008-2010) och det har som mål att arbeta bl a med just jämställdhet och integration, därigenom finns kompetens för arbete kring dessa frågor. Alla samverkande aktörer ska känna till jämställdhetsperspektivet då det kommer att lyftas vid samtliga träffar och möten. Där kommer ämnen som attityder, könsroller och jargong att tas upp och diskuteras. Det är viktigt att arbeta med detta även på de arbetsplatser som endast består av män då alla behöver ta del av det oavsett kön.
Denna insats i projektet kommer att bidra till bättre arbetsplatser, göra dem mer attraktivt för båda könen och bidra till ett arbetsklimat som passar alla. Vi kommer att be processtödet Jämställdhet att bistå oss med sin kunskap och utbildning i frågan.
I dessa tider med Sveriges ekonomiska läge kan fler varsel påverka båda kvinnor och män negativt vilket kan innebära utflyttning från kommunen. Det här projektet ska bidra till att det ge en indikation på att det går att utbilda företag i kommunen, ge dem utvecklingsmöjligheter och därmed locka dem att stanna. Vi vill även ses som en kommun som har framåtanda, utvecklingspotential då det handlar om utbildning/utveckling av företag och på så sätt få fler att etablera sig här.

Då det arbetar fler män än kvinnor i de medverkande företagen (66 män, 10 kvinnor) kommer vi att arbeta för att locka flera kvinnor till företagen. Vi vill genom projektet visa att oavsett kön så inverkar en bra kompetenshöjning på individens utveckling. Genom att skapa attraktiva arbetsplatser som tillhandahåller kompetensutveckling för både kvinnor och män blir Storumans kommun en mer attraktiv kommun där alla, oavsett kön, vill leva och arbeta.

Kvinnor flyttar ofta från kommunen för att utbilda sig och de återvänder sällan till orten då den är avslutad. Flera företag inom traditionellt "manliga" branscher har uppgett att de gärna ser fler kvinnor anställda i företaget. Det som hindrar detta i dag är just att det inte finns några kvinnor med rätt kompetens för arbetet, ofta på grund av arbetets art. I och med att samtliga inom företagen (oavsett om det är kvinna eller man) berörs av denna vidareutbildning tror vi att det kan sporra fler kvinnor att söka sig till dessa företag. Via Lärcentrum och samtal med dess SYV har det visat sig att kvinnor ofta är intresserade av att utvecklas och ges den möjligheten inom företaget ökar kvinnornas intresse för anställning. Om vi under projektets gång ser möjligheter och infallsvinklar att utbilda så att kvinnor kommer in eller stärker sin kompetens i dessa företag kommer det självklart att riktas åtgärder för detta. Inom Storumans Lärcentrum har vi en KY-utbildning som strävar efter att få in fler kvinnor inom de tekniska yrkesområdena. Det kan verka som förebild för andra branscher.

Å andra sidan har män i inlandet lägre utbildningsnivå än kvinnorna då de oftast inte fortbildar sig på sin fritid i lika stor utsträckning. Det här gör att det är viktigt att stötta männen och få dem att förstå vikten av vidareutbildning.

Samarbetspartners

 • Kommunalförbundet Partnerskap Inland- Akademi i Norr
 • Storumans Lärcentrum
 • Storumans Utvecklings AB

Deltagande aktörer

 • BYSTRÖMS ÅKERI I STORUMAN AB
 • E12 Bygg AB
 • ELTEAMET I STORUMAN AB
 • HÄRGESTAMS ÅKERI AKTIEBOLAG
 • Laisbäck Gräv & Såg AB
 • Nära Dej Slussforsboa
 • OLA LUDVIGSSON BENSIN & SERVIC
 • PLÅT- & BYGGSPEC I STORUMAN AB
 • Slussfors Transp. & Service AB
 • TG:S SCHAKT I LÅNGSJÖBY AB
 • Tärna Vilt AB
 • V.J. Berglund Järnhandel AB

Kommun

 • Storuman